Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Ord som börjar på G

G - förkortning för giga - skrivs alltid med stort G.

G.fast - standard för dataöverföring med en giga­bit i sekunden i koppar­nät. Den hastig­heten får man bara när av­ståndet är högst 100 meter. På 250 meters håll har hastig­heten minskat till 150 mega­bit per sekund. G.fast är en dsl-teknik. Den blev standard 2014, se meddelande från ITU (länk). Fast i standardens namn uppges stå för fast access to subscriber terminals, troligen en bakronym.

G2C - står för ”government-to-citizen”: att myndig­heter an­vänder webben för att sprida in­formation till med­borgarna. – Fler n2n-uttryck.

G2G - ”got to go”. – Fler n2n-uttryck

G3 - processor i PowerPC-serien, lanserad 1997 av IBM och Motorola. Var då snabb och strömsnål och passade därför bra i Apples bärbara datorer. De första versionerna hade en klockfrekvens på under 400 MHz, men tekniska förbättringar gjorde att senare versioner klarar upp till 900 MHz. Den användes av Apple fram till 2003.

G4 - processor i PowerPC-serien, lanserad 1998 som som PowerPC 7400 G4 med en klockfrekvens på 350 MHz (senare upp till 1,4 GHz). Utvecklades av Motorola i samarbete med Apple. Nytt var Velocity Engine, en instruktionsuppsättning för snabb bildbehandling. Motorola hade 1999 problem med att leverera tillräckligt många G4 till Apple, vilket ledde till problem för Apple och en konflikt mellan Apple och Motorola. Apple gick 2005 över till processorer från Intel och senare till egenutvecklade processorer, se Apple A4. - G4 var en vanlig beteckning på Macar med samma processor.

G5 - 64-bitars PowerPC-processor, lanserad i Apples Mac G5 sommaren 2003. Utvecklad av IBM. Macen med G5-processor var den första persondatorn med 64-bitarssystem och marknadsfördes som världens snabbaste persondator. En version med en klockfrekvens på minst tre gigahertz utlovades till 2004, men IBM kunde inte leverera det, vilket är en av anledningarna till att Apple under 2006 gick över till Intelprocessorer i Macarna. - G5 är också en vanlig beteckning på Macar med G5-processor.

Gac - se Governmental advisory committee.

gadget - allmänt engelskt ord för ’pryl’, ’grej’. – Jäm­för med widget. Gadget används om hela prylar, som mobil­tele­foner och kameror, medan widget oftast används om till­behör, redskap och andra små­saker, men det är ingen skarp skill­nad.

gadgetiquette - gadget etiquette – pryletikett – de oskrivna reglerna för användning av mobil­telefon, dator och andra prylar vid samman­träden, mid­dagar och i andra samman­hang. – Se artikel i New York Times. – Läs också om nät­etikett.

GAFA - Google, Apple, Face­book, Amazon – grupp av före­tag som till­sammans nästan har mono­pol på in­formation på inter­net. För­kortningen GAFA uppkom i Frank­rike, där den står för den amerikanska kultur­imperialismen. – Se denna artikel.

gait recognition - se gångigenkänning.

gal - ”Get a life!” (Det vill säga: ”Skaffa dig något bättre att ägna din tid åt.”)

Galapagos syndrome - Galápagossyndromet – att it (eller något annat) i ett område utvecklas som om området var isolerat från resten av världen. Uttrycket används ibland om Japan, som fort­farande använder fax ofta och gärna, medan sms inte förekommer. – Ut­trycket syftar på Galápagos­öarna i Stilla havet utanför Ecuadors kust, kända för sina unika djur­arter. (Det var vid ett besök där som Charles Darwin fick idén till utvecklings­läran.)

Galileo - (1) – europeiskt satellitsystem för positionsbestämning och navigering (gnss), fortfarande under utveckling. Alltså en modernare utveckling av gps. Galileo ska enligt planerna ha 30 satelliter år 2019, placerade i banor som gör dem lättare att hitta från våra bredd­grader, och utrustade med betydligt exaktare atomur än gps. Det ger positions­bestämmning ner till en meter. Till­sammans med gps-systemets 30 satelliter ger det nästan 100-pro­centig till­gäng­lig­het på jordklotet. Projektet drivs av EU och europeiska rymd­organisationen ESA med viss insats av privat kapital. Beslut om genomförande av Galileo fattades i mars 2002, de första testsatelliterna togs i drift 2006. – Läs mer här;

(2) – miniatyrdator från Intel i form av ett krets­kort. Det har processorn Quark. Galileo är avsett för hobbyister och för användning i inbyggda system. Konkurrerar med liknande produkter som Raspberry Pi. Galileo är kompatibel med Arduino. – Se Intels webbsidor.

Gallorapporten - rapport som rekommenderar hårdare åtgärder mot pirat­kopiering. – Gallo­rapporten röstades i september 2010 igenom med mycket kort varsel av Europa­parlamentet. Upp­­kallad efter för­fattaren, Marielle Gallo. Det formella namnet på engelska är Draft report on enhancing the en­force­ment of intellectual property rights in the internal market. Hela texten finns här. – Rap­porten inne­­håller inga förslag till juridiskt bindande beslut, där­emot re­kom­men­da­tioner om en över­­grip­ande strategi mot på­stådda brott mot upp­­hovs­­rätten och ett gemen­­samt juridiskt ram­verk. – Läs också om Acta, FRA-lagen, Hadopi, Ipred, Polismetodutredningen, Ripa, Stock­holms­pro­grammet, Tele­kom­paketet och Indect.

gallring - (pruning) - borttagande av onödiga delar. I datateknik används ordet om algoritmer för automatisk sökning, klassificering och beslutsfattande. Gallring innebär då att man tar bort sökkriterier som inte behövs för sökningen, eller kanske rent av krånglar till den i onödan. I en sökalgoritm som klassificerar fåglar finns det till exempel inget behov av ett kriterium för tänder (vilket kan ha funnits med från början som ett arv från ett mer generellt system). Det kan också visa sig att ett sökkriterium aldrig används, eller inte har någon betydelse för resultatet. Eller det kan visa sig att två sökkriterier ger samma utfall, och då räcker det med ett av dem. Man kan också behöva gallra för att minska antalet möjliga utfall.

game console - spelkonsol - se konsol.

game play - idén och upplevelsen av ett datorspel; spelets upplägg och struktur; spelandet (ett pågående spel).


game theory - se spelteori.

gamer - en som spelar datorspel eller rollspel. För­svensk­ad stav­ning: gejmer. – Jäm­för med gaymer.

Gamergate - infekterad debatt om sexism och kvinnohat i dator­spels­världen. – Gamer­gate in­leddes i augusti 2014 när den amerikanska spel­ut­vecklaren Zoe Quinn ut­sattes för trakasserier på nätet efter att hennes före detta pojk­vän Eron Gjoni hade lagt ut be­skyllningar, varav en del gällde sexualitet, mot henne. Hon ut­sattes där­efter för anonyma hot om våld­täkt och blev mord­hotad. – Hän­del­serna ledde till en om­fattande dis­kussion om dator­spel, dator­spelarnas mentalitet och hur kvinnor behandlas i dator­spels­världen. – Namnet Gamergate anspelar på Water­gate­affären (se Wiki­pedia*: länk). – Läs också om Anita Sarkeesian och om filmen GTFO.

Gamescom - årlig mässa för dataspel. Uppges vara den största mässan i sitt slag i världen. Anordnas varje år i Köln sedan augusti 2009. Se gamescom-cologne.com. - Fler mässor och konferenser.

Gamex - numera del av Comic Con – svensk spelmässa som ägde rum under det namnet i november 2010—2013. Ingår sedan april 2014 i Comic Con.

gamification - ”spelifiering” – det att dator­spel på­verkar ut­form­ningen av andra ting. Webb­sidor och andra tjänster får form och funktion som har in­spi­re­rats av dator­spel. Även: att något görs om till dator­spel, till exempel en film eller en bok. – På engelska kallas det också för ludi­fi­ca­tion eller (ovan­ligt) ludi­sation efter latinska ludus, ’spel’. – Se också kon­su­ment­i­se­ring.

gammeldator - (1) – dator som ersatts av en nyare dator, i synnerhet om den gamla datorn har otillräckliga prestanda;

(2) – dator av traditionell typ (stationär dator, bärbar dator) till skillnad från smarta mobiler och plattor (se också post-pc).

gammelmedier - (old media) – press, radio och tv i motsats till ”nya medier” som bloggar och mikro­bloggar”bloggo­sfären”.

gammel-tv - annat ord för tablå-tv.

gan - (1) – förkortning för global area network – världsomspännande datanät;

(2) – förkortning för generic access network, se uma (unlicensed mobile access).

Gantt - Gantt-schema - grafisk beskrivning av projektplanering. Ett Ganttschema består av horisontella "stolpar" som följer tidsaxeln (diagrammets x-axel). Varje "stolpe" beskriver ett delprojekt. Stolparna kan delas upp för att markera etapper och hur långt man har kommit, och det går också att markera beroenden mellan olika delprojekt.

gap - generic access profile – den grundläggande teknik som gör att dect-telefoner av olika märken fungerar ihop. Gap är de grund­läggande funktionerna som är gemen­samma för alla trådlösa telefoner som följer dect-standarden. Det består av tekniken för att ringa och ta emot telefon­samtal samt för att knyta en telefon till en viss bas­station. Mer avancerade funktioner, som nummer­presentation och talsvar, varierar från märke till märke.

Gapminder - svensk stiftelse som sprider information om global utveckling med hjälp av grafisk presentation av data. Gapminder sålde 2007 programmet Trendalyzer till Google. Stiftelsen grundades 2005 av Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund och Hans Rosling. Programmet Trendalyzer utvecklades av Ola Rosling, men har blivit känt genom Hans Roslings föredrag. - Se gapminder.org.

Garageband - (officiell stavning GarageBand) – program från Apple för skapande av musik på Macintosh. Användaren kan göra musik enbart med datorn genom att spela in stämmor med tangentbordet (eller med en extern klaviatur), använda förinspelade slingor eller ansluta musikinstrument. Det ingår ett stort antal instrumentljud. Man kan också importera musik i midi-format. Garageband ingick tidigare i programsviten Ilife. – Se apple.com/mac/garageband/.

garanterad tjänstekvalitet - (quality of service - qos) - internetkommunikation med på förväg överenskommen (och betalad) kvalitet. Kunden betalar för en viss överföringskapacitet och kvalitetskontroll. Internets rsvp-protokoll liksom atm gör det möjligt att välja olika kvalitetsnivåer för kommunikationen. Alternativet kallas för best effort.


garbage collection - se sophämtning.

Garnet - Garnet OS – namn på Palm OS från 2007. Operativ­systemet har sedan dess av­vecklats. Det ersattes av det kort­livade Access Linux Platform (arki­verat material om det finns på denna länk). – Namn­bytet till Access berodde på att japanska Access köpte det företag som tidigare utvecklade Palm OS, Palm­s­ource, och Access för­band sig då att inte an­vända namnet Palm. Men när samma operativ­­system an­vändes i hand­­datorer och mobil­­tele­­foner från Palm kallades det fort­­farande för Palm OS. Båda före­­tagen har av­vecklat operativ­­systemet. Garnet är engelska för stenen granat.

Garr - italienskt forskningsnätverk, skilt från internet. Det är ett så kallat nren-nätverk, alltså ett nationellt forsknings- och ut­bildnings­nätverk. – Namnet: Garr står för Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca, alltså "Gruppen för harmonisering av forsknings­nät­verk". – Se garr.it.

GATC - se Google Analytics tracking code.

gate netlist - se grindnät.

Gates, Bill - (1955) - grundare av Microsoft tillsammans med Paul Allen. Gates och Allen grundade Microsoft 1975. Allen lämnade företagsledningen 1983. Gates vad vd för Microsoft fram till år 2000, då han överlät vd-posten till Steve Ballmer. Gates tog då den nyskapade posten som chief software architect, förste programvaru-arkitekt. Han avvecklade posten successivt mellan 2006 och 2008. Sedan dess har han främst ägnat sig åt stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation, som skänker stora belopp till välgörenhet. Han var styrelseordförande i Microsoft fram till februari 2014, då han ersattes av John Thompson, tidigare vd för Symantec. Bill Gates roll i Microsoft är sedan dess teknisk rådgivare. Han är den största aktieägaren i Microsoft. Under många år räknades han som rikast i världen. - Bill Gates officiella webbplats är gatesnotes.com.

gateway - utrustning som kopplar ihop nätverk med olika proto­koll. – Traditionellt är en gateway en specialiserad dator, men det kan också vara ett pro­gram som kan köras på vilken server som helst. (Se också virtuell gate­way.) – Det är för­mågan till proto­­koll­­konvertering som skiljer en gate­way från en brygga. – I OSI-modellen arbetar en gate­way på nivå 3, nät­verks­skiktet. – Ordet gate­way har ur­holkats och an­vänds numera om olika slags an­slutningar med varierande grad av kom­plexitet, till exempel residential gate­way – an­slutning mellan bred­bands­nät och lokalt nät­verk i hemmet; – sms gate­way – sluss mellan datorsystem och sms-nätet; mail gate­way - e-post­sluss – samman­koppling av två e-post­system, som kan vara av olika typ: slussen kon­verterar och vidare­befordrar e-posten. (Detta är en funktion på nivå 7, applikations­skiktet, i OSI-modellen.) – Se också Data­term­gruppen (länk).

gatored - ”webbkidnappad” – när man besöker en webbsida men omedelbart skickas vidare till en helt annan sida. Detta sker utan den första webbsidans utgivares vetskap. – Ordet kommer av programmet Gator, ett annons­smuss­lings­program som installerades i smyg på många datorer. Se också hijackware. Gatored kan också syfta på poppuppannonser från företag som konkurrerar med det företag vars webbsidor man besöker. Även detta kan orsakas av programmet Gator. – Om företaget bakom Gator, se Wikipedia.

Gauss - (1) – en trojansk häst som upp­snappar lösen­ord och informa­tion om bank­konton. Upp­täcktes i augusti 2012. Anses vara utvecklad för cyber­­krig­­föring, liksom Duqu, Flame och Stuqnet. – Läs mer här;

(2) – programspråk för matematik och statistik. – Se aptech.com;

(3) – gaussian curve, se normal­för­del­nings­kurva;

(4) – se gaussiskt filter;

(5) – se gaussisk oskärpa.

– Ordet: Efter Carl Friedrich Gauss (1777—1855, mer i Wiki­pedia*: länk), av många ansedd som historiens främsta mate­­ma­­tiker.

Gaussian blur - se gaussisk oskärpa.

Gaussian filter - se gaussiskt filter.

gaussisk oskärpa - (Gaussian blur eller Gaussian smoothing) - i digital bildbehandling: ett sätt att få en skarp bild att se mer eller mindre suddig ut. Effekten påminner om när man betraktar något genom lätt frostat glas. Samma metod används också för att ta bort störningar i bilder. Matematiskt går det till så att värdet för varje bildpunkt i bilden räknas om till ett värde, baserat på bildpunktens grannar. En mörk punkt med ljusa grannar blir alltså lite ljusare, en ljus punkt med mörka grannar blir lite ljusare. Ju längre bort de angränsande bildpunkterna finns, desto mindre betydelse får de för det nya värdet. Viktningen av de angränsande bildpunkterna följer normalfördelningskurvan (the Gaussian curve), därav namnet. (Wikipedia). Resultatet av omräkningen blir att alla bildpunkter närmar sig det mellangrå.

gaussiskt filter - Gaussian filter - typ av filter som används i elektronik. Det släpper igenom frekvenser med önskat värde, men skär inte bort andra frekvenser helt. I stället filtreras mer och mer bort, ju mer frekvensen avviker från den önskade. En kurva över hur mycket som släpps igenom har formen av en normalfördelningskurva (Gaussian curve). (I princip skulle filtreringen aldrig bli hundraprocentig, inte ens för värden som avviker mycket från det önskade, men i praktiken sätter man vanligen en gräns: utanför den släpps inget igenom.) - Jämför med gaussisk oskärpa.

gaymer - gay + gamer. En som är LGBT och ivrig spelare av datorspel. I januari 2013 utbröt en tvist mellan ägarna av webbplatsen gaymer.org och forumet reddit.com/r/gaymers om rätten till namnet gaymer.

gazelle - snabbt växande nystartat företag. Tumregel: en gasell ska ha en årlig tillväxt på minst 20 procent under en fyraårsperiod.

GB - förkortning för gigabyte (tusen megabyte). Det skrivs alltid med stora bokstäver.

GBe - gigabit ethernet - standard för dataöverföring med en gigabit per sekund. Används i optiska nät och kopparnät. Standarden fastställdes 1998 med den formella beteckningen IEEE 802.3z, vilket har grenat ut sig till andra standarder som också heter 802.3, men med andra bokstäver efter. Kallas också för 1000BASE, även det följt av olika bokstavskombinationer, som 1000BASE-CX. Bokstavskombinationerna anger olika fysiska medier för dataöverföring. Se också 10GBe. - Mer i Wikipedia (*).


gbic - gigabit interface converter - standard för sänd­tagare (trans­ceivers) för tele- och data­kommunikation, både optisk och elektronisk. En variant av gbic i mindre fysiskt format är small form factor pluggable (sfp), även kallat mini-gbic.

GCHQ - Government communications headquarters – Stor­britanniens myndig­het för signal­spaning. – GCHQ sam­arbetar med sin amerikanska motsvarighet NSA i system som Echelon och Prism. I februari 2014 avslöjades att GCHQ hade avlyssnat och spelat in video­chattar från Yahoo, se Optic nerve, i februari 2015 avslöjades Gemalto-skandalen och i september 2015 Karma Police. – Se gchq.gov.uk.

GDPR - förkortning för General data protection regulation (från EU).

Gears - Google Gears – avvecklat program från Google för integration av webbaserade program och program som körs på datorn. – Gears gjorde att man kunde använda vissa webbaserade program även när man inte var ansluten till internet. Data som annars lagrades på internet kunde lagras i en synkroniserad databas på användarens hård­disk. – Gears startades 2007. I november 2011 med­delade Google att Gears inte kommer att ut­vecklas och under­hållas längre. Programmen i Gears var skrivna i fri och öppen källkod, och fick alltså användas och för­ändras fritt. – Se press­med­delande: länk.

Gecko - Mozillas webbläsarmotor (ursprungligen från Netscape), skriven i öppen källkod. Gecko har även varit känt under namnen Raptor och NGLayout. Gecko ingår i Mozillas webbläsare Firefox.


geek - expert på datorer eller annan teknik, eventuellt med originell eller avvikande personlighet. – Före 1990 var geek mer ned­sät­tande än nerd (nörd) – ordet var en direkt förolämpning. Det stod för en blek finnig tönt med tjocka glas­­ögon. Sedan dess har betydelsen glidit så att många (men inte alla) använder geek som beröm utan ned­­sättande bi­be­ty­delser: ”En geek är en nörd som får saker ur händerna.” The top geek eller übergeek – den tekniskt mest kunniga personen. – En för­klaring till att geek har blivit ett berömmande ord kan vara att det behövs som alternativ till hackare. Det ordet har glidit åt andra hållet och används ofta om dator­­intresserade ungdoms­brottslingar. – Se också artikel i The Atlantic (länk). – Verbet to geek betyder ’att ägna mycket tid åt datorn’. – Ordet: Geek an­vändes förr i USA om bisarra cirkus­artister, och det kommer av ett gammalt ord som är besläktat med svenska gäck som i ”driva gäck”. – Jäm­för med om­vänd­ningen, keeg. – Det finns en humanitär orga­nisa­tion som heter Geeks without bounds, se gwob.org.

geek gap - teknoklyftan, nörd-klyftan – skillnaden i kun­skaps­nivå mellan cheferna som god­känner it-pro­jekt och it-ex­pert­erna som planerar och genom­för projekten. (Se geek.)

Geek pride day - firas den 25 maj varje år sedan 2006. (Se geek.) Samman­faller hän­delse­vis med Hand­duks­dagen. – Fler års­dagar.

geekerati - datorvärldens tekniska elit. Ordet är sammansatt av geek och literati och anspelar på ordet digerati.


Geeksphone - spanskt företag som utvecklar smarta mobiler. Geeksphone har utvecklat telefonerna Keon, Peak och Revolution för Firefox OS. Företaget har tillsammans med Silent Circle grundat SGP Technologies, som har utvecklat Blackphone, en mobil med skydd för personlig integritet. - Se geeksphone.com.

geeksta - en form av rap där texten handlar om datorer och teknik. Ordet anspelar på geek och gangsta rap.


gejmer - försvenskad stavning av gamer (en som spelar datorspel).

Gemalto - nederländskt företag som bland annat tillverkar sim-kort. Gemalto tillverkar också annan teknik med inriktning på it-säker­het och identifiering. Företaget är världens ledande leverantör av sim-kort. – Gemalto blev känt i februari 2015 när nyheten spreds att den amerikanska signal­spanings-orga­nisa­tionen NSA och brittiska GCHQ har kunnat avlyssna samtal mellan mobil­telefoner som har Gemaltos sim-kort. Samtal i mobilnätet är krypterade, men NSA och GCHQ uppgavs ha kommit över de kryp­terings­nycklar som Gemalto använder. Detta ska ha skett genom data­intrång. Gemalto förnekade först all vetskap om saken. Senare uppgav Gemalto att det hade varit dataintrång, men att krypterings­nycklarna inte hade kommit på avvägar (se detta meddelande). – Nyheten publicerades först på webb­publikationen The Intercept (länk) som fann upp­gift­er­na i de hemliga dokument som släppts av Edward Snowden.

gemen - (lower-case) – (1) – gemena bokstäver: ”små bokstäver” som abc... (i mot­sats till versaler som ABC...);

(2) – gemena siffror är vanliga siffror i en form som passar ihop med gemena bok­stäver: kroken på gemena 9 har till exempel ett under­häng som bok­staven g. Gemena siffror, som också kallas för medieval­siffror, an­vänds ofta i löpande text. De flesta typ­snitt innehåller både gemena och versala siffror, men i vanlig ord­­behand­ling och på webb­­sidor är det svårt eller omöjligt att an­vända gemena siffror. I layout­program brukar det gå bra. Ett pro­blem är att den uni­ver­sella koden för skriv­­tecken, Unicode, inte räknar gemena siffror som särskilda tecken, utan bara som en grafisk variant av siffrorna. Det finns inte heller någon html-kod för gemena siffror. Gemena siffror kan av det skälet tyvärr inte visas här, men den tryckta ut­gåvan av Computer Sweden hade, liksom många andra tryckta tidningar, gemena siffror i löpande text. – På engelska heter det text figures. – Se också Wiki­pedia.

gemensam inloggning - när flera organisationer accepterar samma användarnamn och lösenord för inloggning på deras webbplatser. De har samordnad identitetshantering. När man har loggat in på en av webbplatserna har man också tillgång till de andra, och när man loggar ut från en av dem loggar man också ut från samtliga. Se också identitetsfederation och samlad inloggning.

gemensam statisk nyckel - (pre-shared key, psk) - kryptering där sändare och mottagare använder samma nyckel, utdelad i förväg. Alltså en form av symmetrisk kryptering. Alternativet till att dela ut nyckeln i förväg (statisk nyckel) är att generera en engångsnyckel för varje session.


Gen Con - mässa för datorspel och många andra slags spel. Gen Con har anordnats på olika platser sedan 1967. Det är nu en av de största mässorna i USA. Sedan 2003 anordnas Gen Con i Indiana­polis, Indiana. Det arrangeras också mässor i Europa och Austra­lien. – Gen Con är kort för Geneva Convention efter Lake Geneva i Wisconsin, där en av de första mässorna hölls. – Gen Con har i mars 2015 hotat att lämna Indiana­polis efter att Indiana infört en lag om ”religions­frihet” som ger affärs­inne­havare rätt att dis­kri­mi­nera homo­sexu­ella och trans­personer (se brev till Indianas guver­nör, länk). – Se gencon.com. – Fler mässor och konferenser.

General data protection regulation - (GDPR)EU:s* före­slagna regel­verk för data­skydd. GDPR lades fram 2012 som förslag, och ska träda i kraft 2015/2016. Det ersätter det äldre Data­skydds­direk­ti­vet från 1955, som anses vara för­åldrat. – Se EU:s webb­sidor.

general public license - se gpl.

generation e - (även generation-e) – i marknadsföring: (1) – alla, oavsett ålder, som är flitiga användare av internet och sociala medier. Alltså ingen åldersgrupp;

(2) – den generation som har vuxit upp med internet och sociala medier, även känd som digitala in­födingar.

e står för elektronisk. – Man talar också om generation Y och generation Z.

generation X - de som är födda mellan 1960 och 1980. Många av de första persondatoranvändarna ingår i den generationen. I Sverige är det 40-talistgenerationens barn, som är en rätt stor grupp. Den kallas även för den ironiska generationen. I USA, där beteckningen genera­tion X uppstod, är det däremot en gles genera­tion. – Upp­kallad efter Douglas Cope­lands bok med samma namn. – Se också genera­tion Y, genera­tion Z och genera­tion e.

generation Y - de som är födda 1985 eller senare. (Årtalet kan variera.) Det är den generation som har vuxit upp med mobil­tele­foner och internet­anslutna datorer. Man talar också om genera­tion X, genera­tion Z och genera­tion e.

generation Z - lös beteckning på de som är födda efter år 2000, ibland efter 2005. De är vana vid smarta mobiler och bärbara datorer sedan de lärde sig gå. – Se också digital inföding, genera­tion X, genera­tion Y och genera­tion e.

generic command - en instruktion eller knapp som ger samma resultat i alla sammanhang. Motsatsen kallas för overloaded command.


generisk - (generic) – allmän, ”märkeslös” – utan särskilda kännetecken, med samma egen­skaper som andra av samma sort; inte skyddad av varu­märke eller andra inskränk­ningar. Generic brand product – ”märkes­lös” produkt, typ ”kaffet Kaffe"; generic drug – låg­pris­kopia av känt läke­medel med utgånget patent; generic computer – märkeslös dator (”källarbygge”); generisk marknads­föring (generic marketing) – märkes­lös marknads­föring för en typ av produkt, till exempel ”ät mer smör”; generic user – vanlig användare. – Se också generisk topp­domän. – Ordet generisk finns på svenska, men det bör undvikas eftersom de flesta inte vet vad det står för. Ordet innebär egentligen att man särskiljer sorten, men inte individerna. Ordet generisk kommer av latinets genus, plural genera, ’sort’, ’kön’. Inom biologi och andra veten­skaper används ordet om egenskaper som finns hos alla individer av en viss art.

generisk e-postadress - e-postadress enligt en mall som fornamn.efternamn@foretag.se. Man kan gissa vilken e-postadress varje anställd på företaget har.


generisk interaktion - interaktion med webbsida, med möjlighet att använda valfria metoder. Man kan använda många sätt för att få saker att hända på en webbsida: mus, styrplatta, knapptryckningar, pekskärm, röststyrning och gester. Generisk interaktion (se generisk) innebär att handlingar som att rulla på en webbsida, zooma på en bild, ändra inställningar beskrivs oberoende av vilket styrdon som används. – Se också Independent user interface working group. – På engelska: generic inter­action.

generisk toppdomän - general top level domain, gtld – allmän toppdomän – toppdomän som inte är lands­domän. Alltså toppdomäner som com, net, org och biz. – Generiska topp­domäner kan vara öppna, som com, net och org, eller begränsade som int för inter­nationella organ och edu för amerikanska hög­skolor. Det finns också sponsrade topp­domäner, till exempel aero, som bara får användas av företag och organisationer som godkänts av en viss "sponsrande" organisation. I slutet av år 2000 infördes sju nya generiska topp­domäner, nämligen biz, pro, aero, museum, coop, info och name. Av dessa är info helt öppen, och för att man ska få registrera en domän under name krävs det bara att man är en människa, inte ett företag. De andra fem domänerna är sponsrade. – Under 00-talet infördes de generiska topp­domänerna asia, cat (om katalanskt språk och kultur), jobs, mobi, tel och travel. – Porno­grafi­domänen xxx godkändes 2011 efter många om och men.

genetisk algoritm - (genetic algorithm, förkortas ibland GA) – program som löser problem genom att förädla slump­mässigt fram­tagna lösnings­förslag. – Före­bilden är den bio­logiska evolutionen med naturligt urval och mutationer. Tekniken används på pro­blem som inte kan lösas på rimlig tid med vanlig programmering, men där det är enkelt att utvärdera en före­slagen lösning (se NP). – Pro­gram för genetiska algoritmer slumpar fram miljon­tals god­tyckliga lösningar som testas. De bästa får "para sig" med varandra (man sätter ihop ena halvan av en lösning med andra halvan av en annan) och "avkomman" testas på samma sätt. Pro­grammet gör också "mutationer", alltså slump­artade för­ändringar av existerande lösningar (detta för att förebygga sub­optimering). Genom att köra programmet om och om igen och bearbeta de bästa lösningarna kan man till sist få fram använd­bara lösningar på problem som annnars skulle vara ohanterliga. En förut­sättning är att lösningen går att formulera i ett fast format, till exempel ett bestämt antal tecken. – Tekniken har använts inom metallurgi (för att få fram legeringar med önskade egen­skaper) och för planering och optimering (där ett visst antal element ska ordnas på bästa möjliga sätt). – Jäm­för med genetisk pro­gram­mering.

genetisk programmering - (genetic programming) – metod att fram­ställa dator­program genom att förädla slump­mässigt framtagen kod. – Pro­gram för genetisk program­mering framställer miljon­tals kombi­na­tioner av program­kod och variabler och testar och utvärderar dem. De flesta är oan­vänd­bara, men ett fåtal ger något slags resultat. De bästa kod­snuttarna får ”para sig” med varandra genom att en del av en kod­snutt kombi­neras med en annan del av en annan kodsnutt. ”Avkomman” testas och utvärderas. Pro­grammet lägger också in ”mutationer”: slump­mässiga för­änd­ringar av koden, för att före­bygga sub­opti­mering. – Tek­niken används för att framställa program som kan hantera problem som det inte finns något känt sätt att lösa, till exempel vissa opti­merings­problem. Flera patente­rade upp­finningar har tagits fram genom genetisk pro­gram­me­ring. – Tek­niken, som påminner om genetiska algoritmer, utvecklades av den amerikanske forskaren John Koza (länk).

genomlysning - i affärer: krav på att köparen, före en affär, under­söker det som ska köpas på ett fack­­mässigt sätt. Om köparen inte gör en sådan granskning kan hon förlora rätten att kräva skade­stånd av säljaren om fel upptäcks. Hon kan också hållas ansvarig för följderna av fel som fanns före köpet. – Ut­trycket används mest om företags­köp: man talar då om före­tags­genom­lysning. Termen före­tags­besikt­ning används också, se Wiki­pedia* (länk). – På engelska: due diligence, ibland förkortat dd. – Se också diligence. – Läs också om projektet Genom­synlig.

Genomsynlig - tjänst som ska ge användarna inblick i hur deras person­­upp­gifter används på nätet. Det ska kunna visa vilka data om användaren som finns hos olika företag och orga­nisa­tioner, hur de används och vilka slut­satser som har dragits om användaren. – Genom­­synlig utvecklas på Karl­stads uni­versi­tet under ledning av pro­fes­sor Simone Fischer-Hübner (länk) under 2015. Det ingår i forsk­nings­pro­jektet A4Cloud. – Se Karl­stads universitets webbsidor: länk. – Läs också om Openpds. – Ordet: Genom­synlig används i stället för genom­skinlig när man vill markera att man verkligen ser genom något, som genom en glas­ruta; genom­skinlig betyder ju orda­grant att man kan skina igenom det, som genom tyg. – Jäm­för med genom­lysning.

Gentoo - ett utförande av Linux. – Gentoo skiljer sig från andra dis­tri­bu­tioner av Linux genom att det kom­pi­leras på plats av användaren, och då an­passas till den dator som det ska köras på. – Gentoo hette först Enoch Linux. Namnet Gentoo är taget från den snabbaste ping­vin­arten (se Tux). – Se gentoo.org. – Ner­lagda kubanska Nova bygger på Gentoo. – Fler sorters Linux.

genväg - (shortcut) – på Macintosh alias, i Unix mjuk länk – extra filnamn (eller ikon) som gör det enklare att komma åt ett fil. – En genväg kan till exempel placeras på datorns skrivbordsyta, medan den fil som gen­vägen representerar finns långt nere i fil­systemet, eller på en annan server. Man slipper då leta i fil­systemet för att öppna filen – man kan öppna filen genom att klicka på genvägen. – Att en ikon står för en genväg brukar markeras med en liten pil. – Tek­niskt är en genväg bara ett filnamn, en ikon och in­for­ma­tion (en pekare) om var original­filen finns. Raderar man gen­vägen finns original­filen kvar. Om man raderar original­filen finns gen­vägen kvar på skriv­bordet – men den går inte att använda. – Jäm­för med proxy.

geoblockering - (geoblocking) – (1) – hinder för användare från vissa geo­grafiska områden att komma åt visst material på nätet. Det kan vara:

(1a) – censur. Diktaturer blockerar besök till regim­kritiska sajter på internet, eller till andra sajter som regimen ser som olämpliga. – Se internet­ridån;

(1b) – motiverat av upphovs­rätt. Företag som till­handa­håller musik, film och annat material på internet har ofta bara tillstånd från upp­hovs­rätts­havaren att sprida materialet i vissa länder. Därför blockerar de tittare från andra länder.

– Geoblockering av denna typ utgår oftast från besökarens ip-adress, som kan knytas till en viss plats. Det leder till att en kund som betalar för en video­tjänst på nätet inte kan använda tjänsten om hon loggar in från ”fel land”, till exempel på semestern. Det har naturligtvis lett till klago­mål. Å andra sidan är det relativt lätt att kringgå geo­blockering genom att använda en ano­nymi­serings­tjänst, som byter ut ip-adressen. – EU-kommis­sio­nären Andrus Ansip sade i mars 2015 att han vill avskaffa geo­blockering, åtminstone inom EU, se artikel i Computer Sweden: länk;

(2) – ”gps-staket” – geografisk begränsning av en mobil­telefons eller en apps användning. – En form av geo­begräns­ning är att en mobil­telefon slår larm när bäraren går utanför ett förut­bestämt område. Tele­fonen meddelar då någon annan person eller tjänst. Det används bland annat för över­vakning av barn. En annan form är att vissa appar inte går att använda på vissa platser. – Geo­begränsning förutsätter att telefonen har gps eller annan teknik för positions­bestämning med tillräckligt hög precision. – På engelska: geo­fencing. – Se också geoslaveri.

geoblocking - se geo­blocke­ring (bety­delse 1).

geocaching - skattjakt med gps – tävling där del­tag­arna ska hitta en skatt­gömma (på engelska cache) med hjälp av gps och tips på webb­sidor. ”Skatten” är gömd ute i naturen eller på något annat ställe som är åt­kom­ligt. – Läs mer på geocaching.se. – Läs också om bio­caching.

geodata - data som är knutna till platser på kartan. – Se geo­graf­iskt in­for­ma­tions­system.

geofencing - se geo­blockering (bety­delse 2).

geografiskt informationssystem - (geographic information system, gis) – dator­­program som hanterar data (geodata) som är knutna till geo­graf­iska platser (och alltså kan användas för att fram­ställa kartor). – Geo­graf­iska in­for­ma­­tions­system används vid byggen, väg­byggen, trafik­plan­e­ring, miljö­vård, sam­hälls­plan­e­ring, socio­logi och annat.

geographic information system - (gis) – se geografiskt informationssysten.

geop - inofficiellt multipel­prefix för 1030, alltså en kvintiljon. Kan också skrivas 1 00010. En geop­byte motsvarar tusen bronto-byte, även det inofficiellt.

geopbyte - inofficiell beteckning på en kvintiljon byte - tusen bronto­byte. - Geop står alltså för en etta följd av 30 nollor, 1030 eller 1 00010. - En lista på mega­byte, giga­­­byte och så vidare finns under byte.

geoslaveri - (geoslavery) – övervakning och styrning av medborgarna med gps. – Efter­som det finns inbyggd gps, eller andra tekniker för posi­tions­bestäm­ning, i smarta mobiler och annat som vi bär på oss är det möjligt för myndig­heter och andra makt­havare att hålla reda på var vi är och var vi har varit. Det finns också tekniker för att se till att vi håller oss inom ett avgränsat område eller för att hindra oss från att besöka vissa områden. – Ordet geoslavery myntades 2003 av forskarna Jerome Dobson (länk) och Peter Fisher (1955–2014) i artikeln ”Geoslavery” (länk). – Se också geo­blockering, IOPS (bety­delse 2) och posi­tions­integri­tet.

geosocial - geografisk och social. – Ordet geo­social används om sociala nät­verk som på olika sätt använder del­­ta­gar­nas geo­­grafiska position. En variant är att man kan se vilka vänner (som använder samma geo­­­sociala program) som finns i när­­heten. – För­ut­sätt­ningen är att del­tagarna an­vänder datorer, mobil­­tele­foner eller surf­­plattor som kan fast­­ställa var de är.

geotaggning - (geotagging) — att komplettera digital information på webbsidor med dold information (taggar) som gör att man kan hitta platserna på digitala kartor. Exempel är digital­kameror med inbyggd gps-mot­tagare: varje bild förses automatiskt med information om var bilden togs (geo­grafiska koordi­nater). Närmare beskrivning finns i Wikipedia. – Se också platsbaserad tjänst.

Gesher - arbetsnamn på processor från Intel, se Sandy Bridge.


gest - (gesture) – kroppsrörelse som en dator kan tolka som en instruk­­tion. Att uppfatta och känna igen gester ingår alltså, där det före­kommer, i datorns (eller mobil­tele­fonens) an­vändar­gräns­snitt. – Se gest­styr­ning.

gestalttext - i grafisk formgivning: text som formgetts främst för att se bra ut, till exempel en logotyp. Det är främst företagsnamn och produktnamn samt ord på skyltar som skrivs som gestalttext. I gestalttext behöver formgivaren inte följa de vanliga reglerna för stor och liten bokstav och avstavning. Mer om gestalttext här.


geststyrning - (gesture control, gesture interface) – användning av kropps­rörelser för att ange vad en dator ska göra. (Dator i vid be­märkelse, alltså också smarta mobiler, spel­­konsoler och annat.) Det finns två huvud­typer av gester som förekommer i användar­gräns­snitt:

(1) – gester som utförs med fingrarna eller med en elek­tro­nisk penna på datorns styr­platta eller direkt på bild­skärmen. Sådana gester kan användas på prak­tiskt taget alla smarta mobiler;

(2) – gester som utförs i fria luften och som datorn upp­fattar med kamera, med radar eller på annat sätt. Sådana gester användes först för dator­spel som i Micro­softs* Kinect och Wii. Senare kom liknande för person­datorer, som Leap. Google* utvecklar miniatyr­radar för gest­styrning, se Project Soli, och svenska Acconeer utvecklar också radar för geststyrning.

gesture - gest – se gest­styr­ning.

get - (goat) – inom biometrisk identifikation: en äkta, registrerad användare som systemet har svårt att känna igen. Det finns också ”får”, ”lamm” och ”vargar”.

Gfast - se G.fast.

gfdl - se GNU Free Documentation License.


GFS - se Google File System.


Ghost - (1) – program för kopiering av hårddiskar. Ghost används främst för säker­hets­kopiering, men också för över­föring av hård­diskens hela innehåll från en dator till en annan. Programmet säljs av Symantec, se här. – To ghost kan betyda 'att kopiera (en hårddisk)';

(2) – en sårbarhet som finns eller har funnits i många Linux-distributioner. Sår­bar­heten gör det möjligt för en angripare att utnyttja buffert­över­fyllning för att manipulera det angripna systemet. Ghost ingår i den programkod från Gnu som ingår i Linux-distributioner. En rättelse hade publicerats redan innan möjlig­heten att utnyttja felet som sår­bar­het upptäcktes, men den har inte nöd­vändigt­vis införts överallt. – Sår­bar­heten upptäcktes i januari 2015 av säker­hets­företaget Qualys (länk).

ghost account - e-postkonto eller konto på socialt medium som någon öppnar under falskt namn. Even­tu­ellt under någon annan persons namn. – Syftet är ofta att nästla sig in i grupper, ta reda på saker eller att genera någon. – Se också sock puppet. – Ob­ser­vera att svenska spök­konto är något helt annat.

ghost site - spöksajtwebbplats som inte längre under­hålls, men ändå finns kvar på internet. – I strikt språk­bruk skiljer man mellan spök­sajter och övergivna sajter. En spök­sajt ska innehålla ett meddelande som säger att sajten inte längre under­hålls. Sajtens ägare har alltså medvetet valt att låta sajten ligga kvar, till exempel för att den innehåller användbar information. Om det inte finns ett sådant meddelande talar man i stället om en över­given sajt eller cobweb site.

ghosting - att behandla någon som luft – att vägra att svara på e-post, sms och andra med­de­lan­den från den per­sonen.

Ghostsec - hemlighetsfull hackar-grupp som blev känd i mars 2015 när den i sam­arbete med Anonymous och Ctrlsec kart­lade och publi­cerade 9 200 Twitter-konton som var, eller påstods vara, knutna till terrorist­orga­nisa­tionen ”Islamiska staten”, IS. – Konto­namnen publicerades på sajten xrsone.

GHz - gigahertz - en miljard hertz. Observera stavningen: stort G, stort H, litet z.


Gi - förkortning för det binära multipelprefixet gibi.

Gianduia - teknik för att visa rörliga bilder och annat grafiskt krävande material på webbsidor. Utvecklat av Apple 2009 som alternativ till Flash. Efter 2010 har det hörts mycket lite från Apple om Gianduia. - Namnet: Gianduia är italiensk choklad med finmalda hasselnötter.

gibba - att gibba – om datorspel: – (1) – att spränga någon (alltså en figur på bild­skärmen) i småbitar (engelska gibbets);

(2) – att spela datorspel hela natten i grupp.

gibi - binärt multipelprefix som ligger nära giga. Gibi står för 230, vilket blir 1 073 741 824, alltså något mer än en miljard. Multipel­prefixet giga står för exakt en miljard. Gibi förkortas Gi, till exempel GiB för gibibyte.

Gibson, William - (1948) – amerikansk-kanadensisk författare som i sin bok Neuromancer (1984) beskrev något som liknade webben. Gibson anses också ha myntat uttrycket cyberspace, se cyberrymd. Han har skrivit många fler böcker som har sålt i stora upplagor. Gibsons romaner utspelar sig i ett hög­tekno­logiskt men kaotiskt samhälle, se dystopi. Gibsons verk anses av många tillhöra genren cyberpunk. Han har också, tillsammans med Bruce Sterling, skrivit en bok i genren steampunk, nämligen The difference engine från 1990. – William Gibsons webbsida finns på williamgibsonbooks.com.

gif - graphics interchange format - ett vanligt format för komprimerade bildfiler. Det används för punktuppbyggda bilder, alltså bilder som beskrivs bildpunkt (pixel) för bildpunkt. - Gif-formatet är ett av de äldsta formaten för bildfiler. Det är baserat på lzw-algoritmen, som Unisys patenterade 1985. Under några år hävdade Unisys att alla program som användes för att komprimera och packa upp gif-filer krävde tillstånd, och eventuellt även avgift, från Unisys. Detta var dödfött, men stimulerade utvecklingen av andra, fria bildformat som png. Tvisten om patentet är överspelad, eftersom patentet har gått ut, och gif-formatet används fortfarande flitigt. - Gif utsågs, något oväntat, till Årets ord 2012 av Oxford American Dictionary. - Observera att när man på 2010-talet talar om gif-bilder menar man ofta rörliga gif-bilder (animerade gif-bilder), alltså enkla rörliga bilder i gif-format. - Se också cinemagraf och reaction gif.

gi-fi - (1) - allmän beteckning på trådlösa nätverk med en kapacitet på mer än en gigabit per sekund. Det mest kända exemplet på sådana trådlösa nätverk är wigig;

(2) - tidigare namn på en sådan teknik som utvecklades på den australiska forskningsinstitutionen Nicta. Den kallas numera för Ultra high-speed wireless networks, se länk.

giftpiller - (poison pill) - (1) - sms eller annat meddelande som gör en stulen mobiltelefon eller dator obrukbar. Används som stöldskydd. Se också fjärradering;


(2) - sätt att försvåra företagsuppköp, se poison pill.


gig economy - ”giggekonomin” – den del av arbets­marknaden som består av till­fällig­hets­jobb som för­medlas genom tjänster på internet. Exempel: Amazons Mechanical Turk eller att köra taxi för Uber. De som arbetar i gigg­ekonomin har inte normala an­­ställ­nings­villkor, arbetar­skydd, sjuk­för­säkring etcetera. – Se också crowd labor.

giga - multipelprefix för en miljard (109). Förkortas G (alltid stor bokstav). En miljarddel heter nano-. – För den binära mot­svarig­heten till giga – 230 – se gibi-.

gigabit - en miljard bit. (Tusen megabit.) Kan förkortas Gbit. Gigabit används för att ange överföringstakten i snabba dator- och mobiltelefonnät (4g). Skilj mellan gigabit och gigabyte (GB). Det går åtta gigabit på en gigabyte. - Se giga.


gigabyte - en miljard byte. (Alltså tusen megabyte.) Förkortas GB. - Skilj mellan gigabyte och gigabit. En gigabyte är åtta gigabit. Gigabyte används för att ange kapaciteten hos arbetsminnen och hårddiskar. - Se giga. - Lista på kilobyte, megabyte och så vidare, se byte.


gigahertz - mått på frekvens: en miljard svängningar per sekund. En gigahertz är tusen megahertz.


gilla - (like) – i Facebook och andra sociala nätverk: markera att man gillar ett inlägg genom att klicka på en länk med ordet Gilla eller en ikon för ”tummen upp”. Att ta bort markeringen kallas för att sluta gilla (unlike). En gilla, flera gillor – tryckningar på knappen Gilla. – Se också Re­actions och like­­jacking.

Gilmore, John - (1957) – amerikansk programmerare och aktivist för frihet på internet. – John Gilmore är en av grundarna av Electronic Frontier Foundation och rörelsen cypher­punk samt initiativ­tagare till alt-gruppernaUsenet. Han var en av de första anställda på Sun, startade före­taget Cygnus Solutions (se Cygwin), 1999 uppköpt av Red Hat, och har varit aktiv i flera projekt i Free Soft­ware Foundation, bland annat Gnash. – John Gilmore är upp­hovs­man till tale­sättet att ”internet tolkar censur som skada och leder trafiken förbi den" (från New York Times 1993). – John Gilmores webb­sida är toad.com.

Gimp - Gnu image manipulation program - bildbehandlingsprogram som sprids som fri mjukvara. Det har utvecklats inom Gnu-projektet och kan laddas ner från gimp.org. - Se också Gimp toolkit (GTK+).

Gimp toolkit - GTK+ – verktygslåda för att skapa grafiska an­vändar­gräns­snitt. – GTK+ ut­veck­lades i Gnu-pro­jek­tet för att an­vändas i bild­behand­lings­pro­gram­met Gimp. – Läs mer på gtk.org.

Gingerbread - version 2.3 av operativsystemet Android. Släpptes i december 2010.


girig - (greedy) – om sökvillkor: som hittar alla fraser som innehåller det som söks, även om det bara är en del av ordet eller frasen. – Termen används när man söker efter text med reguljära uttryck. Enkelt exempel: om man söker efter "päron" med ett girigt reguljärt uttryck får man träff på ord som "päron", "gråpäron", "päron­träd", "päron­träds­beskärning" och "päron­träds­beskärnings­konsulent". Med ett icke-girigt reguljärt uttryck får man bara upp "päron".

gis - förkortning för geo­graf­iskt in­for­ma­tions­system.

gisslanprogram - se ut­pressnings­trojan.

git - system som håller reda på ändringar av programkod för Linux under utvecklings­arbetet. Behövs för att utvecklarna ska veta vad andra utvecklare har gjort och kunna göra följd­ändringar. Git utvecklades 2005 av Linus Torvalds efter en konflikt om det system som han tidigare har använt, Bit­keeper (extern länk) från Bit­mover. – Git finns numera även för andra Unix­baserade operativ­system, som OS X, och för Windows. Stavas vanligtvis med litet g. – Se git-scm.com. – Se också Github.

Github - GitHub – webbtjänst för programutveckling med öppen källkod. – Git­hub kan beskrivas som ett socialt medium för program­utvecklare. Github ger också användarna utrymme för koden till utvecklings­projekten. – Namnet syftar på versions­hanterings­systemet git, som används på sajten. Github ger alla del­tagare möjlig­het att spara sina bidrag och ändringar till pro­jektet och ger över­blick över hur pro­jektet fram­skrider. – I slutet av mars 2015 utsattes Github för intensiva över­belast­nings­attacker, troligen därför att sajten till­handa­håller koden till två program för att kringgå Kinas internet­censur, nämligen Cn-nytimes och Greatfire. – Se github.com.

gitter - (dither) – i bildbehandling: finkornigt mönster av bildpunkter (pixlar) i olika färg. På normalt betraktnings­avstånd ser det ut som en jämn färg­yta. Gitter används för att framställa färgtoner som bildskärmen eller skrivaren inte kan framställa som en homogen yta. Metoden har kommit ur bruk när det gäller bildskärmar, eftersom moderna bildskärmar kan generera tiotusentals färgtoner. – Idén är att ett gitter ska te sig som en jämn yta för betraktaren, men under vissa omständig­heter kan det upp­komma oönskade effekter, till exempel så kallad bandning. – Gitter används också för att simulera halv­genom­siktliga ytor när man arbetar med dator­grafik i flera lager. Då består mönstret av färgade bild­punkter och "hål" som inte har någon egen färg. På hålens plats ser man i stället färger från bakom­liggande bilder. – För­växla inte gitter med jitter. De två orden uttalas lika­dant.

givare - (teknisk betydelse) - se sensor.


Givevision - GiveVisioninteraktiva glas­ögon för blinda. – Give­vision har an­sikts­igen­känning och talar med syn­te­tiskt tal om för an­vändaren att någon som hon känner närmar sig, och vem det är. Glas­ögonen kan också känna igen miljöer, tala om var dörren är och läsa text och pris­lappar. Givevision testas i slutet av 2015. – Se give-vision.com.

gix - Global Internet Exchange - global internetknutpunkt. Ansluter stora företagsnät och andra datanät till internet. Den mest kända gixen är Mae East i Washington i USA, men det finns andra gixar, och i USA kallas de oftare för nap. En känd gix är D-Gix på KTH (extern länk) i Stockholm. Det var en av de första gixarna utanför USA.

giyf - "Google is your friend" - artigt sätt att säga jfgi.


gizmo - manick, pryl, grej - i synnerhet mindre, handhållna grejer, verktyg och tillbehör. Ordet är känt sedan 1940-talet då det var amerikansk militärjargong. På 1950-talet fanns en helikopter som hette Gizmo och i filmen Gremlins finns en figur med det namnet. - Se också Gizmo5.


Gizmo Project - se Gizmo5.


Gizmo5 - nätverk för internettelefoni och ett klientprogram för det nätverket. Uppköpt av Google i november 2009. Gizmo5 konkurrerar främst med Skype, men bygger huvudsakligen på öppna standarder som sip. Klientprogrammet är dock inte öppet. Gizmo5 startades under namnet Sipphone, senare Gizmo Project, av Michael Robertson, grundare av Linspire. - Se Googles webbplats. Se också ordet gizmo.

Gizmondo - spelkonsol från företaget Tiger Telematics, såld 2005—2006. – Giz­mondo är mest känd för skandalerna runt företaget, som grundades av svensken Carl Freer och hade flera medlemmar av den kriminella så kallade Uppsala­maffian i ledningen. Det bör påpekas att spel­konsolen var en riktig produkt, även om den hade kvalitets­problem. Men i september 2005 avslöjade Afton­bladet att Stefan Eriksson (”Tjock-Steffe”), Peter Uf (”Pricken”) och Johan Enander, som tillsammans med Freer utgjorde företagets ledning, alla hade avtjänat långa fängelse­straff i Sverige. Samtliga, inklusive Freer, lämnade då företags­ledningen. Senare avslöjades att även Carl Freer var straffad för grovt bedrägeri. – Eriksson greps i februari 2006 i Kalifornien när han hade kraschat en dyrbar Ferrari. Han åtalades där i april 2006 för för­skingring, bilstöld, rattfylleri, kokain­innehav och olaga vapen­innehav. Carl Freer åtalades något senare i Kalifornien för att ha utgett sig vara polis, för osant intygande och olaga vapen­innehav. Enander återvände 2006 till Sverige för att sitta av ett fängelse­straff. – Spel­datorn Gizmondo fick aldrig fotfäste på marknaden, och skandalerna gjorde den osäljbar, så i januari 2006 gick företaget i konkurs. Konkursboet har stora skatte­skulder i Stor­britan­nien. – Freer, Ericsson och Uf var sedan på olika sätt inblandade i mobil­operatören Xero Mobile, vars verk­sam­het upp­hörde efter att för­hand­lingar med engelska Rok Enter­tain­ment om uppköp avbröts i början av 2008. Carl Freer lämnade Xero och startade 2008 företaget Blow­­fish­­works. – Teater­pjäsen Tjock-Steffe, som mest handlar om Gizmondo, hade 2015 premiär på Uppsala stadsteater, se artikel i Computer Sweden: länk.

- In English: Gizmondo was a gaming console from the company Tiger Telematics. It was sold 2005 to 2006. It is known mostly because of the scandals involving the owners of the company. It was, however, a real product, although with quality issues. Tiger Telematics was founded by the Swede Carl Freer and included members of the criminal so-called ”Uppsala mafia” in its management. In 2005, it was revealed that three members of Tiger Telematics’s board of directors, Stefan Eriksson (”Tjock-Steffe”), Peter Uf (”Pricken”) och Johan Enander all had served long prison sentences in Sweden. The three of them, and also Carl Freer, then left the board. It was later revealed that Carl Freer too had done time for fraud. – In February, 2006, Stefan Ericsson was arrested by the police in California after having totalled a very expensive Ferrari. He was then charged with embezzlement, grand theft auto, drunk driving, possession of cocaine and illegal possession of firearms. Carl Freer was then, also in California, charged with impersonating a police officer, giving false testimony and illegal possession of firearms. And in 2006, Johan Enander returned to Sweden to finish his term in prison. – The Gizmondo console never caught on, and the scandals surrounding it made it unsellable, so in January 2006, Tiger Telematics went bankrupt with big unpaid debts, especially in the UK. – Freer, Ericsson and Uf were in various ways involved in the mobile phone operator Xero Mobile, no longer in business after acquisition negotiations with British Rok Entertainment were cancelled in early 2008. Carl Freer left Xero and in 2008 started a company called Blowfishworks. – A theatre play called Tjock-Steffe opened at the Uppsala city theatre in 2015.

Glassfish - GlassFish Community – projekt av fri­villiga som bygger en applikations­server (Java EE5) med öppen käll­kod i program­språket Java. Ledningen för projektet till­sätts av Sun. – Läs mer på glassfish.java.net.

glasshole - irriterad benämning på bärare av Google Glass (se Project Aura) när de inte använder glasögonen på ett acceptabelt sätt. Glas­ögonen har inbyggd video­kamera och bör därför stängas av i många situa­tioner.

glassware - program skrivna för Google Glass (se Project Aura). Enligt upp­gifter som blev kända i april 2013 krävde Google av fri­stå­ende ut­veck­­lare för Google Glass att pro­­gram­men skulle vara gratis och fria från reklam. Ut­veck­larna får inte heller sälja upp­gifter om an­vänd­arna vidare. – Fler ord på ware.

glassögon - skämtsamt ord för interaktiva glasögon.

glasögonfri - se autostereoskopisk.


GLBA - se Gramm-Leach-Biley Act.

gles tabell - (sparse table) - tabell (i en databas) där många fält är tomma. Även: där många fält innehåller värden som är ointressanta och kan tas bort.


glitch - (1) – kortvarigt fel när man kör ett program eller spelar dator­spel. Sådana fel beror ofta på ström­­av­brott eller kraftiga varia­tioner i spän­ningen som varar bråk­­delen av en sekund. En glitch går därför inte att åter­­skapa, till skillnad från en bugg, som beror på fel i program­­koden. Kort­­variga ström­­av­brott eller spän­nings­­fall kallas på svenska för dippar. Kort­­variga spän­nings­­steg­ringar kallas för spikar;

(2) – även: mindre fel eller förbi­seende i koden till ett dator­­spel, eller i spel-­konsolens kretsar. Ett sådant fel är konstant, och kan där­för ut­­nyttjas av gamers som känner till det. Att göra det kallas för glitching. Glitching brukar räknas som fusk. – Ett annat ord för mindre fel i program­­kod är paper­cut.

global - grundbetydelse: som omfattar hela jordklotet. I datateknik används "global" ibland i den inskränkta betydelsen 'hela systemet': "global search" betyder 'sökning i hela systemet'. Kan då ersättas med "systemomfattande" eller "total".


Global 2000 - även Forbes 2000 – den amerikanska tidskriften Forbes lista över världens 2 000 största företag.

Global index - den dataöverföringsteknik som ligger till grund för Skype. Global index fungerar så att alla program och all information som behövs delas upp och sprids ut till användarnas datorer. Det är alltså ett icke-hierarkiskt datanät (p2p, peer-to-peer). – Global index är grunden för Skype och för tv-pro­jektet Joost (av­vecklat). Global index ägs och utvecklas av Joltid, ett företag som ägs av Niklas Zennström och Janus Friis.

Global learning Xprize - tävling om vem som utvecklar det bästa pro­grammet som hjälper barn i fattiga länder att lära sig läsa, skriva och räkna. – Priset utlystes 2014 och är på samman­lagt 15 miljoner dollar. Pro­grammen måste vara avsedda för surf­plattor och skrivna i öppen källkod. – Täv­lingen sker i två omgångar. 2016 utses fem finalister, som belönas med en miljon dollar var. Deras program ska sedan testas på fältet, troligen i Tanzania. Efter fält­testet utses 2019 den slutliga vinnaren, som då får tio miljoner dollar. – Initiativ­tagare till Global learning Xprize och chef för projektet är Matt Keller (länk), som tidigare har arbetat med projektet One laptop per child. – Se learning.xprize.org. – Läs också om Xprize (det finns flera). – Fler it-resurser för barn, klicka här.

global positioning system - se gps.

global superdialekt - dialekt som kännetecknar ett mycket stort område. Ibland hela länder. Två språkforskare har, genom att undersöka inlägg på Twitter, kunnat konstatera att den spanskspråkiga världen kan delas in i ett fåtal superdialekter. Samma sak gäller säkert för andra språk som är spridda runt jordklotet, som engelska. (Det finns givetvis också lokala och regionala dialekter.) - Med dialekt menas ord, uttryck och uttal som kännetecknar personer från en viss del av ett språkområde. Äldre dialektforskning byggde på personliga intervjuer och omfattade därför av praktiska skäl bara ett mindre antal uppgiftslämnare. - Se artikel i MIT Technology Review (länk).

globbing - se skalmatchning.


Globus - forskningsprojekt som utvecklar verktyg och tekniker för gridd­system inom forskning och teknik. – Globus har ut­vecklat ”verk­tygs­lådan” Globus Toolkit. Pro­jektet sam­ordnas vid Argonne National Laboratory i Illinois i samarbete med Chicago-universitetet och Southern California-universitetet med stöd av bland annat den ameri­kanska rymd­flyg­styrelsen Nasa, IBM och Micro­soft. – Läs mer på globus.org.

glogg - (glog) - gruppblogg.


Glonass - ryskt system för positionsbestämning med hjälp av satelliter (gnss). – Läs mer om Glonass i Wikipedia.

Glorius leader - planerat datorspel med Nordkoreas diktator Kim Jong-Un som huvud­person. Han ska i spelet bland annat bränna USA:s flagga, skjuta amerikaner samt rida på nar­valar och enhörningar. Spelet skulle finansieras genom insamling på Kick­starter. Men före­taget som utvecklar spelet, amerikanska Money­horse, utsattes i januari 2015 för nät­attacker. En stor del av det utvecklade materialet för­stördes, och utvecklarnas datorer blockerades. Spelet kommer därför troligen aldrig att bli klart. – En för­hands­titt på Glorious leader finns på Youtube* (länk).

glossary - ordlista - se termkatalog.


glurge - sötsliskig uppbygglig historia som påstås vara sann, men som är på­hittad eller över­­driven. Alltså ett slags vand­rings­­sägen. – Glurges sprids ofta med e-post av väl­­menande per­soner (se kräk­­post). Handlar ofta om bönens makt, positivt tänkande eller om själv­­upp­offrande mödrar eller hundar. – Det engelska ordet glurge myntades 1998 av en Patricia Chapin i en dis­kussions­lista om vand­rings­sägner.

glyf - (glyph) - tecken sett enbart som form, utan hän­syn till be­ty­del­sen. Om man i stället ser till tecknets be­ty­del­se och funk­tion kallas det för karaktär. Exempel: latinska C och ryska C är samma glyf, eftersom de ser lika­dana ut, men de är olika karaktärer, eftersom ryska C motsvarar S i latinska alfabet. - Glyf är ett grekiskt ord som betyder 'ristning'.

Glöm det senaste - i webb­läsaren Fire­fox: se privat surfning.

glömskeknapp - i webb­läsaren Fire­fox: knapp som raderar de senast besökta webb­sidorna från historie­filen. På engelska: Forget button. – Se också privat surfning.

Gmail - gratis webbaserad e-posttjänst från Google, lanserad 2004. Blev snabbt omtalad därför att användarna fick hela en gigabyte i lagringsutrymme vardera. (Något som andra e-posttjänster tog efter.) Numera är utrymmet mycket större. Gmail blev också omtalat därför att Google analyserar innehållet i användarnas e-post för att kunna välja ut lämpliga annonser för var och en. (Andra gratis e-posttjänster gör, liksom Google, samma sak för att filtrera bort spam.) - Användargränssnittet består nästan enbart av text, liksom reklamen, och Gmail har flera funktioner som saknas, eller införts senare, i andra webbaserade e-posttjänster: i stället för att man sparar e-post i mappar så etiketterar man e-breven, och varje e-brev kan ha flera etiketter; e-brev kan lätt "arkiveras", med eller utan etiketter, vilket betyder att de försvinner från inkorgen men är lätt åtkomliga; all sparad e-post är sökbar med Googles egen sökteknik. - Läs mer här. (Förväxla inte Gmail med den sällsynta termen g-mail, gsm-post).

g-mail - mycket ovanlig beteckning på sms-meddelande. E:et i email är utbytt mot g:et i gsm. Ska inte förväxlas med Googles e-posttjänst Gmail.

gmas - "give me a second."


gmpls - generalized multi-protocol label switching – en förbättrad version av mpls, avsedd i synner­het för optisk data­kommunikation. Kallas också för multi-protocol lambda switching. – En teknisk genom­gång av gmpls finns här.

gnabboretni - upp- och nervänd kombination av frågetecken och utropstecken. Kan av tekniska skäl inte visas här. Ordet är interrobang skrivet baklänges.


Gnash - fritt uppspelningsprogram för video i Flash-format. Gnash är ett alternativ till Adobes Flashspelare, utvecklat som fri mjukvara inom Gnu-projektet. Se gnu.org/software/gnash.

Gnewsense - (officiell stavning gNewSense) – variant av operativ­­systemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Gnu/Linux*) för an­vänd­are som enbart vill använda fri mjuk­vara. Stöds av Free Software Foundation. – Namnet uttalas som Gnu-sense. – Se gnewsense.org. – Fler sorters Ubuntu.

Gnome - projekt som utvecklar ett grafiskt an­vändar­gräns­snitt till Linux samt för andra versioner av Unix som BSD, Darwin, HP-Ux och Solaris. – Mer exakt är det en an­vändar­miljö som förutom grafiskt an­vändar­gräns­snitt omfattar webb­läsare och andra program samt verktyg för pro­gram­utveck­lare. Allt ut­vecklas som fri mjuk­vara, och pro­grammen kan laddas ner från Gnomes webb­plats gnome.org. – Gnome påstås stå för GNU network object model environment, och det ingår i Gnu-pro­jektet. – Läs också om det nerlagda Eazel och om det kon­kur­re­rande KDE. – Ordet: Gnome, på svenska gnom eller tomte (i äldre betydelse), kan i folktro vara en kort­växt människo­liknande varelse som utan att synas hjälper män­niskorna. Ordet kan också an­vändas i ungefär samma be­tydelse som nörd.

Gnomedex - årlig datorteknisk konferens i USA. – Gnome­dex är känt för sin enkla, avspända stil: del­tagar­avgifterna är låga, och det finns bara en före­drags­sal. Sam­tidigt sponsras Gnome­dex av ledande pro­gram­företag, och före­drags­hållarna brukar vara väl­kända per­son­lig­heter. Flera gånger har stora företag använt Gnome­dex för att släppa viktiga nyheter. – Arrangör är bloggaren Chris Pirillo och hans sajt Locker­gnome. – Gnome­dex har inget med an­vändar­gräns­snittet Gnome att göra. (Ord­för­klaring finns under Gnome.) – Läs mer på gnomedex.com. – Fler konferenser.

GNSO - Generic names supporting organization - organisation inom Icann som bereder och föreslår Icanns policy när det gäller generiska toppdomäner, alltså de toppdomäner som com, net och org som är öppna för alla.

gnss - (global navigation satellite system) – samlings­namn för satellit­navi­gerings­system som gps, Galileo, glonass och Beidou. (Indiens IRNSS är inte globalt.)

Gnu - Unixkompatibelt operativ­system som ut­­veck­­las och sprids som fri mjuk­­vara. – Gnu ut­veck­las i kom­po­nenter och används vanligen med Linux som kärna, efter­som den kärna som utvecklas inom Gnu-pro­­jektet, Gnu Hurd, fort­­farande har brister. (Linux är i prak­­tiken en kom­bi­­na­­tion av Gnu och Linux och kallas i Gnu-kretsar därför ofta för Gnu/Linux.) – Gnu-pro­jektet, som också ut­­veck­­lar andra pro­gram, startades 1984 av Richard Stall­­man. Gnu fungerar som Unix, men inne­­håller ingen kod från den offi­­ci­­ella Unix­­ver­sio­nen (se Single Unix Speci­fi­ca­tion) eller från BSD. – Gnu-pro­jektet och alla som deltar fick 2001 ut­märkel­sen Usenix lifetime achievement award* (se länk, en bit ner på sidan). – För­­kort­­ningen Gnu påstås stå för ”Gnu is not Unix”, en så kallad re­kur­siv för­­kort­­ning. – Läs mer på gnu.org.

GNU Free documentation license - (gfdl) - upphovsrätts-licens för text­dokument som liknar principerna för fri mjuk­vara: licensen ger alla rätt att läsa dokumentet, att ändra det och att sprida det vidare, med eller utan ändringar, gratis eller mot be­talning, för­ut­satt att alla följande an­vändare är bundna av samma licens. – Det är en tillämpning av copy­left. Man använder alltså upp­hovsrätten för att se till att dokumentet alltid förblir fritt och så att ingen kan ändra på detta. Gfdl ut­vecklades av Free soft­ware foundation för att skydda den dokumentation som alltid följer med fri mjuk­vara. Men licensen kan naturligt­vis an­vändas för vilka upp­hovs­rättsligt skyddade text­dokument som helst. - Ett pro­blem är att licens­vill­koren, som alltid måste följa med dokumenten, vid ut­skrift fyller två eller tre A4-sidor. Bland annat därför väljer många i stället Creative commons licens. - Läs mer här.

– Läs också om Free art license, gpl, iddn och kopimi.

Gnu Hurd - Gnu-projektets version av kärnan till ett Unixkompatibelt operativsystem. Gnu Hurd bygger på mikrokärnan Gnu Mach. Den vanligaste kärnan för Gnu är dock inte Gnu Hurd utan Linux. - Läs mer här.


Gnu Mach - version av Mach som ingår i operativsystemt Gnu.


Gnu Privacy Guard - GnuPG eller GPG - fritt kryptosystem som är ett utförande av PGP. GnuPG utvecklades av tysken Werner Koch (extern länk) med stöd av tyska staten och släpptes 1999 och det utvecklas fortfarande. Syftet var att få fram en version av PGP som kan användas fritt. GnuPG följer specifikationen för OpenPGP och fungerar ihop med nyare versioner av PGP och andra kryptosystem som bygger på OpenPGP. Det är utvecklat som fri mjukvara och sprids med Gnu-licens. - Läs mer på gnupg.org.


Gnu/Linux - detsamma som Linux.


Gnucleus - program för fildelning, alltså för sökning och utbyte av musik­filer och andra filer på internet, avsett för nätet Gnutella. Programmet utvecklades under 2001 av den 18-årige amerikanen John Marshall och några av hans vänner. Det har öppen käll­kod och är gratis. – Se gnucleus.org.

GnuPG - se Gnu Privacy Guard.


Gnustep - version av utvecklingsmiljön i operativsystemet Nextstep/Openstep utvecklad som fri mjukvara (se Gnu). Gnustep är inte en komplett version av Openstep, utan främst ett sätt att bevara och vidareutveckla den kraftfulla objektorienterade utvecklingsmiljön i Openstep (som också vidareutvecklas av Apple som OS X). - Läs mer på gnustep.org.

Gnutella - nät för fildelning, det vill säga sökning och utbyte av musikfiler och andra filer direkt mellan användare på internet. – Gnu­tella växte fram som ett alternativ till numera nedlagda Napster. Skillnaden är att Gnutella saknar central server: alla filer finns hos användarna. Det juridiska ansvaret för otillåten spridning av musik och annat vilar därför på användarna, inte på Gnutella. Gnutella är också utformat för att användarna ska kunna vara anonyma. Gnutella utvecklades i början av år 2000 av Justin Frankel (blogg) och Tom Pepper. Namnet anspelar på Gnu, eftersom programmet är skrivet i öppen källkod. – Det finns ingen officiell webbsida för Gnutella, men mer information finns på Sourceforge. – Se också Fasttrack.

Go - (1) - programspråk från Google, se Go (programspråk);

(2) - ett annat programspråk, se Go!;

(3) - nerlagt företag bakom operativsystemet Penpoint, se Go Corporation.

Go (programspråk) - programspråk utvecklat av Google, offentliggjort i slutet av 2009. Se golang.org. - Efter lanseringen blev det känt att det finns ett annat, äldre programspråk som heter Go!. - Se också Go Corporation.

[Namn på två bokstäver är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som det står Go (programspråk) i stället för bara Go.]

Go Corporation - Go – avvecklat amerikanskt företag som ut­veck­lade operativ­systemet Pen­point för penndatorer. Före­taget grundades 1987 av Jerry Kaplan och Robert Carr och gick 1993 upp i AT&T. – Pen­point användes i AT&T:s penndator Eo och i några andra penndatorer. AT&T köpte Go 1993 och la ner tillverkningen av Eo 1994. – Tre månader senare la Micro­soft ner sitt penndatorprojekt Windows for pen computing. Många anser att Microsoft lanserade Windows for pen computing enbart för att tränga ut Go. Jerry Kaplan beskrev Gos historia i boken Startup: A Silicon Valley adventure story. En före detta Micro­soft­anställd, Marvin Eller, gav 1998 till­sammans med Jennifer Edstrom ut boken Barbarians led by Bill Gates som stöder teorin om att Micro­soft ville krossa Go. 2005 stämde Jerry Kaplan Micro­soft för att ha stulit teknik som Go hade visat Microsoft under tyst­hets­löfte. Dom­stolen av­visade stäm­ningen med mo­tiv­e­ringen att den borde ha lämnats in tio år ti­di­gare. (Se här.)

[Namn på två bokstäver är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som det står Go Corporation i stället för bara Go.]

go native - om konsulter: identifiera sig mer med kunden än med konsultfirman som man är anställd hos.


Go! - programspråk som skapades 2003 av Frank McCabe och Keith Clark. – Go! var täm­ligen okänt till november 2009 då Google lanserade ett annat program­språk med namnet Go (utan ut­rops­tecken). – Webb­sidan där Go! kunde laddas ner är stängd, men en be­skriv­ning av språket finns på denna pdf. – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).

goat - se get.

Goat simulator - storsäljande datorspel från Coffee Stain Studios i Skövde (länk). Spelet går ut på att låta en get ställa till så mycket skada som möjligt. Coffee Stain Studios utvecklade spelet som en rolig grej och släppte det i början av 2014. Det blev en oväntad inter­nationell succé och har gett företaget miljon­inkomster. – Se goat-simulator.com.

goatrope - eller goat rope - en röra, något riktigt tilltrasslat, till exempel dåligt strukturerad programkod. - Kommer troligen av rodeosporten goat roping där man ska fånga och binda en get.


Gobuntu - avvecklad variant av operativsystemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux*), ut­veck­lad strikt i enlig­het med FSF:s regler för fri mjuk­vara. Hette först Gnubuntu, senare Ubuntu-libre, sedan juli 2007 Gobuntu, men av­veck­la­des 2009. Ut­veck­lingen slogs ihop med huvud­ver­sionen av Ubuntu. – Go­buntu ska inte för­väx­las med Goobuntu. – Fler sorters Ubuntu.

Godwins lag - (Godwin’s law) – ”Ju längre en diskussion på nätet fortsätter, desto mer ökar sannolikheten för att någon drar in en jämförelse med Hitler eller nazisterna.” – Lagen är uppkallad efter juristen Mike Godwin (blogg), som retade sig på sådan ar­gu­­men­ta­­tion. Det är tradition på Usenet att när någon gör en sådan jäm­­för­else anses dis­­kus­s­ionen av­slutad, och den som gjorde jäm­­för­elsen har för­lorat. – Fler lagar.

Goggles - se Google Goggles.

gold master - den i stort sett definitiva versionen av ett program strax före försäljning. Gold master-versionen brukar delas ut till anställda för testning för att eventuella återstående mindre fel ska kunna rättas till. Gold master är den sista betaversionen.

Golden shield project - se Gyllene skölden.

Gonzo Cam - internetansluten webbkamera som ska säljas för under 300 kronor. Tanken är att man ska kunna sätta upp den var som helst där man vill kunna se vad som händer, och sedan låta den klara sig själv. Den tar still­bilder och behöver bara en gsm-an­slut­ning för att skicka bilder. – Gonzo Cam består av kom­ponenter, inklusive kameran, från en billig mobil­­telefon. Bild­skärmen är borttagen. Operativ­systemet är baserat på Firefox OS. – Gonzo Cam utvecklas på Tele­nor under ledning av Jan Jong­­boom (länk). Den finns ännu inte att köpa (augusti 2015). – Se Tele­nors webb­plats. – Namnet: Gonzo kommer från den amerikanska kultförfattaren och journalisten Hunter S Thompsons speciella genre gonzo journalism – se Wiki­­­pedia.

Goobuntu - version av operativsystemet Ubuntu (ett utförande av Linux) som används internt på Google. – Goo­buntu är bara en mindre mo­di­fi­ering av huvud­ver­sion­en av Ubuntu, och den sprids inte utanför Google. – En be­skriv­ning från 2012 av Goo­buntu finns här. – Goo­buntu ska inte för­väx­las med operativ­systemet Gos, som också bygger på Ubuntu, och inte heller med det av­veck­lade Gobuntu med ett O. – Google har två andra Linux-baserade operativ­system, nämligen Android och Chrome OS. – Fler sorters Ubuntu.

goodput - (good throughput) - den del av ett dataflöde som når mottagaren i användbar form. Man räknar inte med misslyckade överföringar (badput) och inte heller pålägg (overhead).


googla - leta efter information med med sökmotorn Google; även: använda Google som kontaktförmedling.


Google - sökmotor för webben, igång­satt 1998 av Stan­ford-studenterna Sergey Brin (länk) och Larry Page (länk) med stöd från Yahoos med­grundare David Filo. – Google är ett webb­index, liksom ner­lagda Alta­vista, men Google har sedan starten varit bättre än kon­­kur­renterna på rankning, alltså att placera de mest intressanta sidorna överst i träff­listorna. Det görs med ett pro­gram som heter Page­rank (se också Google Panda). 2013 in­fördes sök­algoritmen Humming­bird. Grundarna en­visas också med att hålla Google fritt från annan reklam än korta text­snuttar (sponsrade länkar). Google blev snabbt den största sök­motorn på webben. Ko­nkurrenten Yahoo an­vände Googles sök­motor fram till februari 2004. – Google släppte 2008 webb­läsaren Chrome. 2009 till­känna­gavs Google Wave (numera Apache Wave), en platt­form för elektronisk kommunikation, 2010 över­låten till Apache Soft­ware Foundation. – Ett operativ­system för mobil­tele­foner, Android släpptes 2007, och i början av 2010 började Google sälja en egen­­utveck­lad mobil­­tele­fon under varu­­märket Nexus, senare också surf­­plattor. – 2009 med­delade Google också att före­taget också ut­vecklar ett operativ­­system för person­datorer, Chrome OS. – I augusti 2009 släpptes på prov en om­arbetad version av sök­motorn, Caffeine, senare in­dragen. I maj 2010 till­känna­gavs Google TV. – I augusti 2011 köpte Google Motorolas mobil­­tele­fon­­till­verk­ning, men sålde i januari 2014 före­­taget vidare till Lenovo. (Se också Project Ara.) – Sedan 2005 ut­veck­lar Google förar­lösa bilar, vilket har lett till att flera ameri­kanska del­stater har infört lagar som, förut­satt att flera hårda krav är upp­fyllda, tillåter förar­lösa bilar på vägarna. (Se google.com/selfdrivingcar.) – Under 2012 och där­efter har Google ut­vecklat inter­aktiva glas­ögon, Google Glass, se Pro­ject Aura. – I februari 2014 köpte Google före­taget Nest som ut­vecklar smarta termo­­stater och brand­varnare. – Google blev mobiloperatör våren 2015, se Project Fi. – Google för­medlar också annonser till andra ägares webb­sidor, se Adsense. – I augusti 2015 bildades moder­bolaget Alpha­bet: Google ska i fort­sätt­ningen enbart ägna sig åt sök­motorn och det som hör ihop med den, medan andra verk­sam­heter, som förar­lösa bilar, ska drivas i andra bolag under Alphabet. – Namnet Google an­spelar på talet googol. – Se också fwse. – Se också xoogler. – Fler sökmotorer.

Google Analytics - tjänst som ger utförlig statistik över besöken på webbplatser. Det förutsätter att webbplatsens ägare har installerat en bit kod, Google Analytics tracking code, GATC, på webbsidorna. GATC skickar information om varje besök till Google Analytics, som sammanställer statistik. Tjänsten är gratis i grundutförande, men finns också i en betalversion. - Google Analytics har kritiserats för att det kan användas för att kartlägga människors beteende på internet. I september 2012 skrev Dagens Nyheter om Google Analytics i stort uppslagna artiklar, se här. - Se google.com/analytics.

Google Analytics tracking code - programkod som användare av Google Analytics måste lägga in på varje webbsida. Koden är skriven i Javascript. När besökarens webbläsare läser in sidan läser den också in GATC. GATC anropar sedan Google Analytics från besökarens dator och hämtar en större fil, även den i Javascript. Den filen öppnas och körs på besökarens dator, samlar in data om besökaren och skickar dem till Google Analytics. GATC installerar också kakor på besökarens dator.

Google Apps - webbaserade program som Google erbjuder som alternativ till program som installeras hos kunden. Programmen i Google Apps (se app) kan användas från vilken internetansluten dator som helst. Alla filer sparas på Googles servrar. I Google Apps ingår e-post (Gmail), kalender, kalkylark, möjlighet att skapa bloggar och webbsidor samt andra tjänster. - Gratisversionen av Google Apps för privatpersoner och småföretag, Standard edition, är sedan december 2012 inte tillgänglig för nya användare. Befintliga användare kan fortsätta att använda den utan avgift. Se information från Google. - Skolor, studerande och ideella organisationer kan utan avgift använda Google Apps for education (extern länk) respektive Google Apps for nonprofits (extern länk), som i praktiken är identiska. - För företag finns den avgiftsbelagda tjänsten Google Apps for business. (Hette tidigare Google Apps Premier edition.) Där finns tilläggstjänsten Vault (länk) för arkivering av viktiga dokument. - Google Apps är ett exempel på det så kallade molnet. - Se Googles webbplats.

Google Bigquery - internetbaserad tjänst för analys av stora datamängder. Startades av Google i maj 2012. Tjänsten är avgiftsbelagd, men priserna var vid debuten mycket lägre än för motsvarande funktioner från andra håll. Google Bigquery är avsett för relativt enkla frågor till stora datamängder. Det är inte en databas - man kan inte lagra data i Google Bigquery - och kan inte användas för att göra ändringar eller strykningar i en databas. - Se developers.google.com/bigquery.


Google Bigtable - databas utvecklad av Google. Det är en databas av NoSQL-typ, avsedd för mycket stora data­mängder, närmare bestämt peta­byte. Det är en distribuerad databas, alltså avsedd att delas upp på flera datorer. Den är också kolumnorienterad. – Google använder Google Bigtable för flera av sina tjänster. Dess upp­bygg­nad är i princip hemlig, men Google har offentlig­gjort mycket av detaljerna. Det har lett till flera liknande stora data­baser, till exempel Apaches HBase.

Google bombing - manipulering av sökresultaten i Google genom att många sidor samarbetar. Känt exempel är när ett antal samarbetande webbsidor fick Google att hänvisa till president George W Bushs webbsida när besökare sökte på "miserable failure". Knepet är att lägga en hyperlänk till den aktuella webbsidan (i detta fall Bushs webbsida) under önskade ord ("miserable failure"). Google har sedan dess sett till att Google bombing blivit svårare.

Google Cardboard - Google Cardboardstereoskopisk anordning från Google. Den påminner om View-Master, som för övrigt har en liknande produkt, gjord i samarbete med Google. – Card­board består av en betraktnings­anordning gjord av kartong och en smart mobil som placeras i kartongen. Med en app kan telefonen visa stereo­skopiska bilder, alltså två bilder av samma motiv tagna från två nära­liggande punkter, visade sida vid sida. Kartonglådan gör att den ena bilden bara visas för vänster öga och den andra bara för höger öga, vilket skapar en illusion av djup i bilden. – Google Cardboard kan, till skillnad från View-Master, visa rörliga bilder. – Se google.com/get/cardboard. – Jäm­för med Micro­soft VR Kit.

Google Chrome - se Chrome.

Google Chromebit - se Chromebit.

Google Death - skämtsamt namn på Inactive account manager.

Google Docs - tjänst för ordbehandling, lagring och visning av dokument på webben. Allt sköts från en webbläsare. Ingår numera i Google Drive. Tjänsten är gratis så länge man lagrar högst tio gigabyte. Se docs.google.com.

Google Domains - Googles* tjänst för registrering av domäner. Öppnades för inbjudna kunder i juni 2014. – Se domains.google.com.

Google Drive - lagringstjänst från Google. Användarna ansluter sig genom internet. Det är alltså en "hårddisk på nätet". Man kan lagra upp till två gigabyte gratis och mer mot avgift. Google Drive är integrerad med Googletjänsterna Google Docs och Google Plus. Tjänsten debuterade i april 2012. - Se drive.google.com. - Se också Dropbox, Icloud och Onedrive.

Google Earth - satellitfoton av hela jordklotet, samman­ställda av Google* till en ”virtuell jordglob”. – Google Earth visar detal­je­rade bilder av jord­ytan. Upp­lös­ningen vari­erar, men ofta kan man se en­skilda bygg­nader och ibland också per­soner på bilderna. – Google Earth lan­se­rades 2005 och bygger på arbete som har utförts av före­taget Keyhole, ur­sprung­ligen finan­si­erat av CIA, men 2004 köpt av Google. – Google Earth ska skiljas från Google Maps, som är kon­ven­tio­nella kartor. – För att kunna an­vända Google Earth måste man ladda ner ett speciellt program. – Se google.com/earth.

Google Fi - se Project Fi.

Google File System - GFS - Googles filsystem, utvecklat för att hantera Googles index som är spritt på tusentals geografiskt spridda servrar. GFS används också för all annan information som Google lagrar. Det är alltså ett filsystem för det så kallade molnet. - En artikel om GFS, skrivet av systemets upphovsmän, finns att ladda ner från denna sida.


Google Fit - app som registrerar joggning, cykling och gång. Den har ut­vecklats av Google och är av­sedd för smarta mobiler med operativ­­systemet Android. – Google Fit an­­vänder data från tele­­fon­ernas in­­byggda sensorer, och kan kopplas ihop med andra appar för träning. – Kan laddas ner från Google Play (länk).

Google Gears - se Gears.


Google Gem - påstådd smart klocka från Google. Den skulle enligt rykten visas upp den 30 oktober 2013, men så skedde inte. 2014 lanserade Google däremot en version av Android för smarta klockor, se Android Wear.

Google Glass - se Project Aura.

Google Goggles - tjänst som känner igen och namnger föremål, platser och byggnader som användarna skickar in bilder på. Tjänsten kan också läsa och tolka streckkoder. Tjänsten tillhandahålls av Google och finns för smarta mobiler. – Se google.com/mobile/goggles. – Google Goggles ska inte för­växlas med Google Glass, Googles interaktiva glasögon, se Pro­ject Aura.

Google Hangouts - videochatt-tjänst från Google. Ingår i det sociala nät­verket Google Plus. – Se Googles webb­sidor (länk).

Google I/O - årlig konferens om program­utveck­ling, anordnad av Google. Anordnades första gången 2008, och äger rum i San Fran­cisco. I/O står för inno­vation in the open, men anspelar också på för­kort­ningen i/o (input/output) – Se Googles webb­sidor: länk. – Fler konferenser.

Google Knol - se Knol.


Google Loon - se Project Loon.

Google Maps - Googles* kartor över nästan hela världen, till­gäng­liga gratis på nätet. Har funnits sedan 2005, och bygger på digitala kartor som köpts in från olika leve­ran­törer. – Jäm­för med Google Earth, som visar flyg- och satellit­bilder. – I Google Maps ingår Google street view. – Se google.se/maps.

Google Music - tjänst för lagring av musik på nätet, lanserad av Google i maj 2011. Det är en så kallad music locker, en låst musiktjänst, där användarna kan lagra musik som de redan äger, eller har tillgång till, på Googles servrar (i det så kallade molnet). De kan sedan lyssna på sin egen musik överallt där de har tillgång till internet. Men de kan inte utbyta musik med andra användare, och det går inte heller att köpa musik. - Se music.google.com. - Jämför med Amazon Cloud Player och Itunes.


Google Nest - se Nest.

Google Nexus - se Nexus.

Google Now - tjänst som tillhandahåller personlig information anpassad till tid och plats. Ingår som app i operativsystemet Android, version 4.1 och senare. Google Now tillhandahåller nyheter, sport, väder, restider, tidtabeller, restauranger i närheten, menyer och annat och anpassas till användarens beteende och preferenser. Det är en personlig digital assistent som påminner om visionen Knowledge navigator. Google Now har kritiserats för att det kartlägger användarens beteende i detalj. - Se Googles webbplats.

Google Panda - omarbetad version av Googles program för rangordning av sökresultat (Pagerank). Släpptes i mars 2011. Har utvecklats för att ge mindre vikt åt webbsidor med vilseledande innehåll. Först känt som Farmer.

Google Phone - se Nexus och X-phone.

Google Play - Googles webbaserade butik som säljer program (appar), musik, filmer, böcker och spel samt Googles egna datorer och annan hård­vara. Har också webbaserad uppspelning av musik. Startades i mars 2012 och ersatte bland annat Android Market. – Se också Google Play private channel. – Jämför med App Store, Windows Phone Store och Windows Store. - Se play.google.com.

Google Play private channel - Googles butik för appar som bara får spridas inom ett bestämt företag. Eller till någon annan begränsad grupp. Det är en del av Google Play. – Se Googles webb­sidor. – Jäm­för med IOS developer enter­prise program.

Google Plus - socialt nätverk från Google. Skrivs vanligen Google+. Startade under 2011. – Google Plus er­sätter det mindre fram­gångs­rika Google Wave (numera Apache Wave). – I Google Plus ingår video­chatt-tjänsten Google Hangouts. – Se plus.google.com.

Google Prepaid Card - ett virtuellt kreditkort från Google, avsett för tjänsten Google Wallet. Det ger användare av Google Wallet möjlighet att använda tjänsten även om de saknar kreditkort som är anslutna. Kunden får inget plastkort, utan "kortet" installeras på mobiltelefon. Det är ett debetkort, det vill säga att pengarna dras direkt från kontot vid köp. Kunden måste alltså sätta in pengar i förväg. Insättning sker genom överföring från andra kontokort, alltså även sådana som annars inte fungerar ihop med Google Wallet. - I februari 2012 slutade Google för en tid att utfärda Google Prepaid Cards efter att en säkerhetslucka hade upptäckts. Se FAQ för Google Wallet.


Google street view - bilder av varje hus på alla gator, tagna på gatu­nivå och publi­ce­rade på Google Maps. Andra kart­tjänster på nätet har liknande bilder. – Google street view hotas hösten 2015 av åtal i Sverige, efter­som Google har foto­grafe­rat skydds­klassade bygg­nader som det är för­bju­det att av­bilda.

Google Talk - program för chatt, röstsamtal, videosamtal och snabbmeddelanden, knutet till Gmail. Har funnits sedan 2005. - Se google.com/talk. - Jämför med Google Voice.

Google Translate - maskinöversättningstjänst från Google. – Google Translate över­sätter mellan många språk och klarar både skriven text och tal. Över­sätt­ningarna görs inte med hjälp av ord­böcker och grammatiska regler, utan genom att ett pro­gram jämför texter på inter­net med samma innehåll på från-språket och till-språket. Google har ju en enorm mängd texter från webben i sina data­­baser. Texter som Bibel­över­sättningar, instruktions­böcker, officiella EU-dokument och FN-dokument inne­håller ju ofta exakt samma information på olika språk. Med ledning av detta kan pro­grammet sedan jäm­föra andra texter som inte har exakt samma orda­lydelse, men som handlar om samma ämne. – Metoden gör att Googles Translates över­sättningar mellan stora internet­språk, som engelska och svenska, ofta blir bra (men sällan perfekta). Över­sättningar från mindre vanliga språk (på internet), som walesiska och maori, blir däremot ofta mindre lyckade, eftersom det inte finns så många texter att jämföra. (En mänsklig över­sättare skulle ha samma problem, men skulle kunna ringa någon och be om hjälp.) – Kvaliteten på Google Translates över­sättningar varierar, men de brukar bli bättre än andra maskin­översättningar (och även bättre än över­sättningar som görs av dåliga mänskliga över­sättare). – Google Translate finns på translate.google.com. – Se också Skype Trans­lator och Babel fish.

Google TV - nerlagt system för att visa vanliga tv-program och digital video från internet på tv-apparater. Ersätts av Android TV. Google TV skulle göra vanliga tv-sändningar, lagrade tv-program på webben och annan digital video, till exempel från Youtube, till­gängliga på samma sätt. För det krävdes antingen en särskild box eller att elektronik byggs in i tv-apparaterna enligt Googles speci­fikationer. Google TV till­känna­gavs i maj 2010 (se Google). Men i januari 2015 meddelade Google att all utveckling av Google TV upphör (se Googles blogg). Google TV kommer att fortsätta att fungera, men den som vill ha nyare teknik hänvisas till Android TV.

Google Wallet - betaltjänst från Google. Under 2015 blir den del av Android Pay. – Tjänsten håller reda på kreditkort, kundkort, rabatter och erbjudanden. Appen för Google Wallet kan användas för betalningar i butik med nfc-teknik. – Man kan också använda en telefon med Google Wallet för att betala på internet. Betalningen dras från användarens kreditkort. – An­vändaren måste installera en app från Google och mata in uppgifter om ett kreditkort. Google tar inte ut några avgifter för trans­aktionerna, vare sig från kunderna eller från butikerna. Tjänsten ska finansieras med reklam. Tjänsten lanserades i september 2011. Sedan 2013 finns i USA möjligheten att skicka pengar från Google Wallet som en bilaga till e-post i Gmail. – Se google.com/wallet. – Läs också om Google Prepaid Card.

– Se också Apple Pay, Contact­less, CurrentC, Izettle, Local Register, Looppay, Payair, Pay­pal Here, Seqr, Square, Swish och Wy­wallet.

Google Wave - se Apache Wave.


Google Voice - Googles telefonitjänst som kopplar internettelefoni till fast telefoni och mobiltelefoni. Infördes under 2009 och är baserad på teknik från företaget Grandcentral, som Google köpte 2007. I augusti 2010 integrerades Google Voice med Gmail. Samtidigt infördes gratis samtal från Google Voice till telefoner i USA. - Idén är att abonnenten ska ha ett telefonnummer för hem, arbete och mobil. Google Voice har ett antal avancerade funktioner, se här. - Jämför med Google Talk, som är en annan, enklare tjänst. - Sommaren 2009 vägrade Apple, troligen efter påtryckningar från AT&T, att godkänna Google Voice för Iphone.


Google X - Googles hemlighetsfulla laboratorium där företaget experimenterar med nya produkter. Ligger i närheten av huvudkontoret i Mountain View i Silicon Valley. – Google X verk­sam­het drivs sedan augusti 2015 under det nya moder­bolaget Alpha­bet.

Google+ - se Google Plus.


Googleganger - ”Googlegångare” – någon som har samma namn som du, och som du upptäcker när du söker på Google. – Det engelska uttrycket syftar på tyska Doppel­gänger, ’dubbel­gångare’. Det tyska ordet används också på engelska, fast då utan prickar. – Läs också om digital doppel­ganger och webbel­ganger.

Googlehole - blind fläck för sökmotorn Google: typ av webbsidor som Google missar eller placerar långt ned i listan över sökresultat. Google är till exempel bättre på att hitta försäljare av produkter än att hitta utvärderingar av samma produkter.


Googlewashing - förskjutning av ett ords huvudbetydelse när man söker på Google (eller någon annan sökmotor): till exempel att en sökningwindows ger hänvisningar till operativsystemet, inte till fönster, eller att en sökning på apple ger hänvisningar till Apple, inte till äpplen. (Ordet Googlewashing anspelar på brainwashing.)


googol - stort tal: skrivs som en etta följd av hundra nollor (med vanlig decimal notation). – Talet definierades av den ameri­kanske matematikern Edward Kasner runt 1920; namnet hittade hans systerson Milton Sirotta på. Talet blev känt 1940 genom Kasners populär­veten­skapliga bok Mathematics and the imagination (svensk över­sättning Matema­tiken och fantasien, 1943). Talet googol­plex, också defini­erat av Kasner, är 10 upphöjt till googol (en etta följd av googol nollor). – Sök­motorn Google är upp­kallad efter talet googol.

Go-oo - avvecklad programsvit som var baserad på Apache Open Office. Utvecklades av Novell. Eftersom Novell också stödde programsviten Libreoffice, som även den bygger på Apache Open Office, avvecklade Novell Go-oo under 2012. Go-oo spreds som fri mjukvara. - Webbsajten go-oo.org var stängd i början av 2013.

Goostman, Eugene - (dialogrobot) - se Eugene Goostman.

Gorilla glass - varumärke för hårt och lätt glas som bland annat används i Apples Iphone. Det tillverkas av amerikanska Corning (länk). Kallas för "gorillaglas" på svenska.

gorillaarm - (gorilla arm) – gorillaarmsyndromet – värk och trötthet i armen efter långvarig användning av uppåt­stående pekskärm. Ordet har använts av ameri­kanska ergo­nomer sedan 1980-talet. – Se artikel i Wired (länk). – Fler it-relaterade besvär, klicka här.

Gos - (officiell stavning gOS) – Linux-baserat operativ­system för Googles program, numera av­veck­lat. – Gos ut­veck­lades av det ameri­kanska företaget Gos, och an­vändes i låg­pris­datorn Gpc. Det byggde på Ubuntu med an­vändar­gräns­snittet En­lighten­ment. Gos hade officiellt inget med Google att göra, men var konstruerat för att göra det lätt att köra Googles webbaserade program. Gos-projektet inleddes 2008, och tycks ha avsomnat under 2009. – Gos är inte samma operativ­system som Goobuntu. – Fler sorters Ubuntu.

gossip protocol - se skvallerprotokoll.


gotcha - ljudenlig stavning av "got you!", "där fick jag dig" - används om program och användargränssnitt som verkar vara gjorda med avsikt för att användarna ska göra fel. Stavningen gotcha har inspirerat stavningen av captcha (robotfilter).


Goto - årlig konferens om programutveckling, anordnad av det danska programföretaget Eos. Har anordnats varje år sedan 1997, oftast i Århus. Hette fram till oktober 2010 JAOO, vilket stod för ”Java and object oriented”. Goto har dock alltid också tagit upp program­utveck­lings­miljöer som Dotnet. – Läs mer på gotocon.com. – Fler konferenser.

gotofail - en säkerhetslucka i Apples IOS, version 7, och i OS X. Upp­graderingen IOS version 7.0.6 från februari 2014 täpper till luckan i IOS. – Luckan är ett enkelt pro­gram­me­rings­­fel som gör att obe­­höriga kan gå förbi krypteringen ssl, som används på webb­­sidor. En in­struk­tion om att webb­­sidan ska be­­kräfta att dess kryp­te­rings­­nyckel är äkta verk­­ställs aldrig. Det inne­bär att en tjuv­­lyssnare kan ge IOS-en­heten en falsk krypterings­nyckel som tjuv­lyssnaren naturligt­vis kan de­kryptera. Tjuv­lyssnaren blir då en omärklig mellan­hand i kommunikationen mellan IOS-enhet och webb­server. (Se man-i-mitten-attack.) – Goto­fail-luckan i OS X täpptes till i februari 2014.

gots - government off-the-shelf - se färdigköpt.


gov - toppdomän för amerikanska myndigheter. Skrivs ofta .gov. Det är en begränsad och sponsrad toppdomän. En amerikansk myndighet, General services administration (länk), bestämmer vilka myndigheter som ska få registrera domäner under gov. Det är alltså enbart amerikanska federala, delstatliga och lokala myndigheter som får registrera domäner under gov. Namnet står för government. - Som alternativ till gov använder amerikanska myndigheter även domänen us.

governance - engelsk term för hur en organisation ska ledas. Alltså inte vilka beslut som ska fattas, utan hur det ska gå till när man fattar beslut i organisationen. På svenska kan man säga regelverk eller styrelseskick.

government - översätts normalt med staten eller myndigheterna. "Under government control" blir "under statlig kontroll". Det som heter regeringen på svenska (alltså ministrarna som kollektiv) heter the cabinet i USA och Storbritannien. I mer allmän betydelse heter det administration i USA, till exempel "under the Obama administration" - "under Obamas regering".


government off-the-shelf - gots – se färdigköpt.

government security program - (gsp) - erbjudande från Microsoft till myndigheter och större företag om att de under tysthetslöfte får granska källkoden till Microsofts operativsystem och vissa program (så kallad delad källkod).


Governmental advisory committee - (Gac) – rådgivande organ knutet till Icann. – Gac be­står av re­presentanter för hundra länder. Gac är råd­givande, och fast­ställer rikt­linjer för Icann, men kan inte direkt styra Icanns verk­sam­het. – Gac fick större be­­ty­delse för Icann efter sep­tem­ber 2009, då USA:s regering släppte en del av kon­trollen över Icann. För­­änd­ringen har kriti­se­rats efter­som den kan ge odemo­­kra­tiska länder större möjlig­het att införa censur på inter­net. – Se gacweb.icann.org.

gp - "Götapetter!"

Gpc - ("green pc") - lågprisdator med operativsystemet Gos. Den såldes 2007-2008 på den amerikanska stormarknaden Wal-Mart för 200 dollar och tillverkades av Everex. G för green syftar på datorns låga elförbrukning.

GPG - se Gnu Privacy Guard.


Gphone - vanligt påhittat namn på Googles mobiltelefon innan den fanns. Spekulationer om en sådan telefon pågick från 2006 tills Google i november 2007 visade upp Android, ett operativsystem och en utvecklingsplattform för mobiltelefoner, men ingen egen telefon. Först 2010 kom Googles telefon Nexus One, därefter även surfplattor med varumärket Nexus.

gpl - general public licenseanvändarlicens som är knuten till fri mjuk­vara. – Licensen är till för att garantera att det som är fri mjuk­vara alltid ska för­bli fri mjuk­vara. Gpl ger an­vändaren/köparen rätt att fritt sprida och sälja pro­grammet, med eller utan ändringar, men bara på vill­kor att licens­vill­koren följer med. Principen fri mjuk­vara ska därmed gälla i obe­gränsat antal led. – Alla pro­gram som på något sätt sam­verkar med det pro­gram som licensen gäller blir också fri mjukvara. (Licensen är smitt­sam.) – Gpl skyddas av upp­hovs­rätten genom en speciell tillämpning av den, se copy­left. – Notera att gpl gäller vid spridning av pro­gram. Om man sprider pro­gram­kod vidare måste man rätta sig efter licensen, men om man inte sprider koden vidare, utan bara an­vänder den internt, behöver man inte dela med sig av ändringar och för­­bättringar. – Se också gplv3 (gpl version 3). – Läs också om shim.

– Läs också om Creative commons, Free art license, GNU Free documentation license, iddn och kopimi.

gplv3 - general public license (gpl), version 3. Föreslagen ny version av gpl, framlagd i början av 2006. Den stora förändringen är att gplv3 är lättare att kombinera med andra licenser för fri mjukvara. Läs mer om gplv3 på Free Software Foundations webbsidor.


gpon - gigabit passive optical network eller gigabit-capable passive optical network - se passivt optiskt nätverk.


gprs - general packet radio services – teknik för snabb dataöverföring via gsm-nätet. Det är ett mellanting mellan gps och 3g. Gprs kan användas för tal, e-post, webbsidor, musik och bild. En påslagen gprs-telefon har ständigt en öppen linje till operatörens nät, även om inga meddelanden överförs. Därför kan kommunikation sättas igång och avslutas utan märkbara väntetider. Kunden betalar inte per minut, utan för data­mängden som överförs. Grps kräver extra­utrustning i gsm-nätet och fungerar inte med enklare gsm-telefoner. – Tekniken är paketförmedlande och har en teoretisk kapacitet på 270 kilobit per sekund till skillnad från gsm, som klarar 9,6 kilobit per sekund. – Gprs vann terräng under 2001 när det blev uppenbart att 3g inte slog igenom så snabbt som väntat. Gprs kallas därför ibland för 2,5g.

gps - global positioning system – satellitbaserat amerikanskt system för positions­bestämning (gnss). Gps används också för noggrann tidsbestämning. – 31 satelliter går i bana runt jorden, och sänder ständigt var sin radio­signal med exakt tid (se gpst). Tid anges med en nog­grann­het på mindre än en tiondels mikro­sekund (miljon­dels sekund). En tiondels mikro­sekund är den tid som det tar för ljuset att röra sig 30 meter. Varje satellit sänder också sin position i förhållande till jordytan. En gps-mottagare jämför signalerna från minst fyra satelliter och kan då räkna ut sin position på jordytan med en noggrannhet på 3—15 meter. Den räknar även ut höjd över havet. Med bara tre satellit­signaler kan gps-mottagaren räkna ut position på jordytan, men inte höjd över havet. Avståndet till varje satellit räknas ut med ledning av hur lång tid det tar för signalen att nå gps-mottagaren. – Gps-satel­literna ägs av amerikanska krigs­makten, som skickade upp satelliterna under åren 1978—1988. Eftersom systemet är utvecklat för militärt bruk är gps-mottagarna gjorda så att de inte kan upptäckas med signals­paning. De är alltså passiva, det vill säga att de tar emot signaler från satelliterna, men de sänder inga signaler. (Många gps-mottagare för privat bruk sänder signaler, men det är för tilläggs­­funktioner, som att hämta kartor.) – Signalerna får användas av alla, men från början fanns ett system, Selective availability, som gav civila användare mindre exakta positioner än vad amerikansk militär fick. Det systemet är bort­kopplat sedan år 2000. Det officiella namnet på gps är Navstar, Navigation satellite timing and ranging. – EU håller på att skicka upp en modernare variant av gps, Galileo. Det finns också ett liknande ryskt system, Glonass, kinesiska Beidou och Indiens regionala IRNSS. Håkan Lans navigations­system stdma bygger på gps. – Läs också om Assisted gps, geo­­blockering och gps spoofing.

gps spoofing - (att sända) falsk gps-signal – att sända en felaktig gps-signal för att få flyg­plan att krascha eller fordon att åka fel, eller för andra syften. – Läs mer här.

gpst - gps-tid - den tidsskala som används i gps-systemet. Gps-tid synkroniserades 1980 med den internationella tidsskalan utc, men har till skillnad från utc aldrig lagt till skottsekunder. Därför ligger gps-tid i juli 2012 före utc med 16 sekunder. Avvikelsen rättas vanligtvis till i den utrustning som får tid direkt från gps-satelliterna. De får med signalen från gps-satelliterna information om hur stor avvikelsen år mellan utc och gps-tid och kan justera sig själva automatiskt. Gps-tiden levereras av atomur på United States Naval Laboratory, se nrl.navy.mil.

gpu - graphics processing unit – se grafik­pro­ces­sor. – Förkort­ningen an­knyter till cpu.

grabber hand - se handpekare.

Grace Hopper Celebration - årlig konferens i USA för kvinnor i it-världen. Uppkallad efter it-pion­jären Grace Hopper. Anordnas sedan 1994 av Anita Borg Institute for women and technology. – Se gracehopper.org. – Fler konferenser.

Grace Murray Hopper Award - ofta bara Grace Hopper Award – årligt pris som delas ut av ameri­kanska ACM till en ung person inom it som be­löning för en bety­dande insats. Pris­tagaren får inte vara över 35 år. Priset har delats ut sedan 1971. Det är upp­kallat efter dator­pionjären Grace Hopper. – Läs mer på awards.acm.org/hopper. – Fler utmärkelser.

graceful degradation - se gradvis nedsättning.


grad - typografisk term för teckenstorlek. Anges för hela teckenuppsättningen i en stil. De enstaka bokstäverna, som a, f och j, har ju olika höjd, men graden gäller generellt för alla tecken i en stil. Graden är summan av versalhöjd och underhäng, med andra ord från toppen av Å till botten av p. (Se Åp-höjd.) En bokstav som n kan därför ha en grad på tolv punkter, trots att n:et kanske bara är sex punkter högt. Teckenstorlek är alltså det utrymme på höjden som rymmer alla tecken i alfabetet samt siffror och andra tecken. Grad anges i punkter eller tiondels millimeter.


graderad - se fuzzy.


gradvis nedsättning - (graceful degradation) - om driftsäkerhet: förmågan att fortsätta fungera i begränsad omfattning eller med lägre hastighet, trots fel.


grafdatabas - (graph database)databas som återger rela­tion­erna mellan elementen i form av grafer. Även sökningar i data­basen görs genom att följa graferna. – Med graf menas ett nätverk av noder och namn­givna re­la­tioner som här kallas för kanter (edges). (Man und­viker ordet relation efter­som det har en teknisk be­ty­delse i re­la­tions­data­baser.) Noderna i grafen re­pre­sen­terar objekt som personer, föremål och företag. Förutom namn kan noderna stå för olika egen­skaper. Noderna är också kopplade till var­andra med kanter som står för för­håll­anden som ”ägare av”, ”kund hos”, ”medlem av”, ”gift med”. – Graf­data­baser har för­delar jämfört med re­la­tions­data­baser när det gäller lagring och sökning av data på in­di­vi­duell nivå, medan re­la­tions­data­baser är mer effektiva när samma opera­tion ska göras på ett stort antal poster. – Se Wiki­pedia* (länk).

grafen - (graphene) - se fulleren.

Graffiti - det system för att skriva med penna direkt på skärmen som användes i Palms hand­datorer. – Graf­fiti förut­satte att an­vändaren lärde sig att skriva alla tecken på ett stan­dardi­serat och ibland för­enklat sätt. Det ut­veck­lades för Palm OS enligt re­sone­manget att det är lättare att lära människor att skriva så att en dator förstår än att lära datorn förstå hur olika män­niskor skriver. Det var en re­aktion mot de mindre lyckade försöken med själv­inlärande tecken­igen­känning i hand­datorer som Apples* Newton. Graffitis enkel­het bidrog till Palms fram­gång. – 2003 tvingades Palm att byta ut Graf­fiti mot ett annat, liknande system, Graffiti 2. Det berodde på att Palm för­lo­rade en rätte­gång mot Xerox, som be­skyllde Palm för att ha stulit idén till Graffiti. Graffiti 2 skilde sig från Graffiti i ett antal detaljer.

grafik - (graphics) - (1) - se datorgrafik;


(2) - traditionellt: text eller bild som är avsedd för tryckning, i konstnärliga sammanhang träsnitt, kopparsnitt, litografi och andra tekniker där konstnären själv gör hantverket. En grafiker är antingen en konstnär som gör grafik eller en anställd på ett tryckeri. - Grafik som i datorgrafik, i betydelsen 'bilder' i allmänhet, är en direktöversättning av engelska graphics.


grafikkort - (graphics card, graphics accelerator card, video card) – krets­kort som framställer bilderna (grafiken) som visas på datorns bild­skärm. Funktionen kan vara inte­grerad i datorns moder­kort eller ligga på ett separat kort. An­vändare med höga krav på grafiken, till exempel an­vändare av dator­spel, in­stal­lerar ofta sär­skilda grafik­kort med grafik­pro­ces­sor (gpu) i datorns kort­platser. – Se också apu.

grafikprocessor - (graphics processing unit, gpu, även visual processing unit, vpu) – pro­ces­sor som är kon­stru­erad för att rita rörliga bilder på dator­skärmen (se rendering) snabbt och med hög kvalitet. Alla grafik­kort. Grafik­pro­ces­sorn tar då över be­ar­bet­ning av grafiken från datorns in­byggda kretsar. – Grafikpro­ces­sorer an­vänds för dator­spel med höga krav på hante­ring av rörliga bilder och för dator­ani­me­ring. – Grafik­pro­ces­sorer är i grunden kraft­fulla pro­ces­sorer för flyt­tals-beräk­ningar. De är kon­stru­erade för pa­rallell be­ar­bet­ning av data (en pro­ces­sor kan utföra flera be­räk­ningar sam­tidigt), vilket har lett till att de faktiskt är bättre än vanliga pro­ces­sorer för vissa typer av be­räk­ningar som inte handlar om grafik. (Se OpenCL.) – Se också apu (accelerated pro­cessing unit).

grafiskt användargränssnitt - (graphical user interface, gui) – den typ av användargränssnitt som är allena­rådande på persondatorer. Man hanterar datorn genom att på bild­skärmen peka på, klicka på och flytta bilder (ikoner) som står för program och filer. (Se mus och peka och klicka.) – Grafiska användar­gräns­snitt slog igenom 1984 med Macintosh. Apple hade dock hämtat idén från Xerox Alto. – Före 1984 var text­baserade gräns­snitt regeln, och de är fortfarande vanliga som alternativ i Unix-miljö som ett snabbare alternativ till det grafiska användar­gräns­snittet. Även i Windows kan man gå förbi det grafiska användar­gräns­snittet och kommunicera direkt med operativ­systemet med text­kommandon. Grafiska användar­gräns­snitt som liknar det i Mac, till exempel det i Windows, kallas ibland för fimp (fönster, ikon, mus, pekare).

Grails - programutvecklingsmiljö baserad på programspråket Groovy. Hette tidigare Groovy on rails, vilket anspelade på Ruby on rails. - Läs mer på grails.org.


Gram - dotterbolag till HP som vidare­utvecklar teknik från Palm, främst WebOS. – Gram blev känt sommaren 2012 då ett internt pm läckte ut. Det var redan då rätt hemlig­hets­fullt. Inriktningen är moln­tjänster för mobil, hand­hållen utrustning. – Gram har när detta skrivs (september 2015) en webb­plats, men det finns inget där. Det är oklart hur det går med verk­sam­heten sedan LG köpte WebOS av HP. – Se gram.com.

Gramm-Leach-Biley Act - GLBA – amerikansk lag som före­skriver att finans- och bankdatasystem ska ha person­­data­­skydd och hög it-säker­het. Lagen, som också kallas för ”Financial services modernization act”, utgjorde en stor av­reg­le­ring av bank- och finans­­väsendet i USA och upp­hävde bland annat viktiga delar av lagen Glass–Steagall Act från 1933. – Sam­tidigt som den nya lagen ger bank-, finans- och för­­säk­rings­­bolag stor frihet att agera kräver den att alla trans­­aktioner och alla med­de­lan­den lagras. – Lagen gäller sedan den 1 juli 2001. – Se också Sarbanes-Oxley. – Fler juridiska lagar.

Grand theft auto - (GTA) - ett av världens mest spridda datorspel. Det har kommit i nya versioner sedan 1997 och ges ut av Rockstar Games (länk). Det har ett tv-serieliknande upplägg där spelaren ska göra karriär i en kriminell organisation. Spelet var det första som lät spelaren agera ganska fritt i spelmiljön, om hon vill (så kallat sandlådespel). Spelaren kan också spela linjärt på mer traditionellt sätt med nivåer. Grand theft auto har beskyllts för att vara alltför våldsamt och för att romantisera kriminalitet. - Grand theft auto betyder 'tillgrepp av motorfordon'.

granny spam - se kräkpost.


granularitet - finkornighet, detaljrikedom, på engelska granularity - hur mycket något är uppdelat i mindre delar. Enkelt exempel: befolkningssiffrorna för Sverige kan vara för hela landet, län för län, kommun för kommun eller församling för församling. Det är olika finkornighet eller granularitet. Det är viktigt när man sammanställer data att man gör det på samma detaljnivå - det är sällan meningsfullt att jämföra Årjängs kommun med Östergötlands län. Ordet används också om systemutveckling: då menar man i vilken grad ett datorsystem kan delas upp i delar med tydliga funktioner.

graph database - se grafdatabas.

Graph Search - Facebooks sökmotor för informationen på Facebook. Den indexerar allt som skrivits på Facebook. Det är en semantisk sökmotor: den söker inte bara efter de ord som användaren har angett i sökningen, utan efter information som användaren bedöms söka efter. Ett enkelt exempel är att om man söker på "lunch" så får man även information om restauranger. Sökresultaten begränsas till användarens kontakter och kan också begränsas geografiskt. En betaversion av Graph Search togs i bruk i januari 2013. Graph Search gick först under arbetsnamnet Unicorn. - Se Facebooks webbsidor.

graphene - grafen - se fulleren.


graphic - (1) – se grafik;

(2) – även: täckord för ’pornografisk’. – Andra täckord med samma betydelse är adult, blue och explicit.

graphical password - bildlösenord - se graphical user authentication.


graphical user authentication - (gua) - bildinloggning - inloggningssystem där användaren identifierar sig genom att välja bilder i en bestämd ordning bland ett stort antal som visas på användarens bildskärm. I stället för ett lösenord med bokstäver och siffror kan lösenordet till exempel vara bilder: giraff-apelsin-Gotlandskarta-Lena Olin. Metoden gör det svårare för utomstående att uppsnappa lösenord. De bilder som användaren ska välja bland kan ju visas i olika ordning varje gång, så att giraffen är bild nummer 1 ena gången och bild nummer 23 nästa gång. Det behöver inte heller vara samma giraffbild. De flesta människor har lättare att minnas en serie bilder än ett vanligt lösenord med bokstäver och siffror.


graphical user interface - se grafiskt användargränssnitt.

graphics - se grafik.


grav accent - accenten över a i à. – På svenska är à (som i ”fem kilo äpplen à 20 kronor kilot”) det enda ordet som skrivs med grav accent (bort­sett från namn på franska och andra språk, till exempel Genève). Akut accent är vanligare. E med grav accent, è, uttalas på franska ungefär som ä. – Se också död­­tangent.

gravatar - globally recognized avatar – varumärke för bild som är knuten till en e-post­adress, och som visas på bloggar där e-posta­dressens ägare gör inlägg. Det är en kom­mersi­ell tjänst som erbjuds av företaget Gravatar, se gravatar.com. – Be­näm­ningen avatar är här rätt urvattnad – det är bara ett vanligt foto. – Se också selfie.

gray box testing - testning av program där testaren bara har tillgång till en del av programkoden för det som ska testas. Jämför med white box testing och black box testing.

gray goo - (eller grey goo) - grå sörja - en enorm mängd nanotekniska apparater som i dystra framtidsvisioner antas uppfylla jordens yta och tränga undan människorna. Uttycket kommer från K Eric Drexlers bok Engines of Creation från 1986, som kan läsas på e-drexler.com. Eric Drexler tog avstånd från idén om gray goo i en artikel i tidskriften Nanotechnology i augusti 2004. - Liknande tankar har framförts av Bill Joy. - Se även blue goo och buckyjunk.

gray hat hacker - hackare som begår dataintrång utan tillstånd, och som sedan publicerar hur det gick till – allt för att tvinga fram höjd it-säker­het. Syftet är alltså inte att begå brott. – Jäm­för med white hat hacker, black hat hacker och samuraj. (Brittisk stavning: grey hat hacker.)

gray market - se grå marknad.


graylisting - se grålistning.


graynet - även greynet - nätverk som chatt, snabbmeddelanden (im) och internettelefoni som kringgår företags och myndigheters säkerhetsregler när anställda använder dem.


grddl - (gleaning resource descriptions from dialects of languages) – metod för att auto­ma­tiskt ta fram infor­ma­tion från webb­doku­ment, skrivna i xml, så att sidorna kan fungera i den semantiska webben. – Grddl (uttalas ”griddel”) kan hitta önskad infor­ma­tion på webb­sidor skrivna i olika format, för­ut­satt att dessa format är väl­struktu­re­rade. (Se också mikro­format.) – Syftet med grddl är att webb­sidor som inne­håller samma slags infor­ma­tion, till exempel kalender­upp­gifter, recen­sioner, varu­kata­loger och text­arkiv ska kunna sam­ordnas utan att man behöver ändra format. Det viktiga ska vara vad infor­ma­tionen handlar om, inte det tekniska formatet. – Se infor­ma­tion från W3C*: länk.

Great firewall of China - se Gyllene skölden.

Greatfire - webbsajt som kartlägger vilka ord och sajter som är blockerade i Kina. (Se Gyllene skölden och Gröna dammen.) Syftet är att de som vill bli lästa i Kina ska använda informa­tionen för att kringgå censuren. Blockerade ord kan till exempel ersättas med bilder av samma ord. – Namnet Greatfire anspelar på ”great firewall of China”, alltså Gyllene skölden. – Sajten Github, där man kan ladda ner Great­fire, utsattes i mars 2015 för inten­siva över­belast­nings­attacker. – Se greatfire.org.

greedy - se girig.

Green dam - se Gröna dammen.

Green Grid - The Green Grid – bransch­orga­nisa­tion som strävar efter mer effektiv användning av resurserna i data­center. I synner­het när det gäller elektrisk kraft. – The Green Grid har defini­erat effek­tivi­tets­måttet power usage effective­ness, pue. – Se thegreengrid.org.

green screen - (1) – i film- och tv-foto: se chroma key;

(2) – beteckning på gammel­dags bildskärmar med grön text på svart bakgrund, eller omvänt. – Se IBM 3270.

greenfield - ”jungfrulig mark” – greenfield deploy­ment – in­stal­la­tion av it-system på plats där det inte finns något tidigare. – Ordet greenfield kommer från bygg­indu­strin. – Jäm­för med brown­field de­ploy­ment.

greenwash - grönmåla - att framhålla en produkts miljövänliga aspekter för att dra uppmärksamheten från annat. Anspelar på whitewash, 'skönmåla'.


gremlin - beteckning på "konstiga tecken" som ibland kommer upp när man flyttar text från ett program till ett annat. En gremlin är ett litet troll som ställer till krångel, som Tryckfelsnisse. - Gremlins var en amerikansk film från 1984 med uppföljare 1990.


grep - ett kraftfullt verktyg för att söka efter ord och uttryck i textfiler. – Med grep har man rika möjligheter att ange invecklade sök­villkor, så kallade reguljära uttryck. – Ut­vecklingen av grep har skett inom Gnu-projektet så grep är fri mjukvara. – Namnet grep brukar skrivas med liten bokstav och kommer troligen från instruktionen g/re/p, som betyder global sökning, regular expression, print. – För mer information, se Gnus sidor om grep (länk) och följ länkarna i Wikipedia.

grey route messaging - metod att skicka stora volymer sms utan att be­tala den mot­tagande operatören. Metoden an­vänds för att skicka reklam, se A2P. Av­sändaren an­litar en tjänst i ett annat land än mot­tagarnas land. Av­sändaren ser också till att mobil­operatören i mot­tagarens land inte har terminerings-avtal om sms med operatören i av­sändar­landet. (Alltså inget avtal om hantering och avgifter, se sam­trafik.) Sms:en kommer ändå fram, men operatören i mot­tagar­landet kan inte ta ut terminerings­avgift av av­sändaren. – Grey route messaging är lagligt, men kostar, enligt upp­gift, operatörerna samman­lagt fem miljarder dollar om året i ute­blivna in­täkter. Bland mobil­operatörerna diskuteras därför mot­åtgärder som att blockera sms från av­sändare utan avtal.

greylisting - se grålistning.


grid - se gridd. – Se också gridster och smart grid.

gridd - (grid) - datorer som är sammankopplade via internet och som tillsammans utför resurskrävande beräkningar eller används för lagring av stora datamängder. Datorerna i en gridd kan ha olika hårdvara, olika operativsystem och olika ägare och de är löst sammankopplade genom internet - de anropar varandra när det behövs, som när man anropar webbsidor. Speciella program fördelar beräkningarna på de samman­kopplade datorerna och anpassar dem till deras operativsystem. Griddteknik utvecklades för att forskare skulle kunna köra komplexa program på flera samarbetande super­datorer. Det kräver att ett antal problem blir lösta, som hantering av rättigheter, filsystem, namngivning, systemanrop och över­bryggning av skillnader i mjuk­vara och hård­vara samt för­delning av kostnader. Ett mål att program­körningarna ska kunna göras utan sär­skilda för­beredelser från fall till fall. Man ska kunna köra avancerade be­räkningar i en gridd utan att veta något om vilka resurser som används. De datorer som har rätt sorts program in­stallerade ska kunna delta i gridd­körningar lika lätt som de skickar e-post till varandra. - Läs också om kluster och distribuerade be­räkningar, som är något annat. - Det engelska ordet grid betyder rut­nät eller galler. Termen grid computing är in­spirerad av the power grid, el­kraft­nätet. Se också smart grid, smart elnät. - En släkting till gridd­teknik är så kallad utility computing och moln (cloud).

gridlock - (trafik-)stockning - motsvarigheten till trafikstockning i en dator: datorn slutar att arbeta, eller arbetar mycket långsamt, därför att det saknas lediga resurser som minnesplatser. Jämför med dödläge (deadlock).


gridster - (1) – Gridster – för webbdesign: tilläggsprogram som gör att man kan dra och släppa layoutelement som sträcker sig över flera spalter. Ingår i Jquery. – Se gridster.net;

(2) – kombination av grunge (sjavig, ovårdad klädstil) och hipster;

(3) – en som bor i innerstan och sällan eller aldrig lämnar ”the grid” (gatunätet), i synner­het det i Sacra­mento i Kali­fornien.

grief - i datorspel: bekymmer, problem, retsamheter, i synnerhet när det orsakas av någon annan. Om det beror på klumpighet eller ren dumhet kallas den som orsakar det för griefer. Ordet kan användas som verb: to grief. – Annars betyder ordet ’sorg’.

griefer - sabbare, bråkmakare, ”virtuell vandal” – en som deltar i dator­spel eller virtuella världar enbart för att sabotera för andra del­tagare. Griefer kommer av engelska grief, bedrövelse, sorg. Den som är bra på att orsaka grief kallas för griefirific. – Jäm­för med bozo, lamer, noob och troll. – Läs också om griefers.net (länk), en webb­plats som inte finns.

grift - (engelska) - mindre vanligt ord för 'bedrägeri', 'lurendrejeri'. Jämför med fraud och scam.


grindnät - schematisk ritning över en elektronisk krets. Grindar (engelska gates) är de enkla komponenter som används för att realisera logiska regler. Ett grindnät behöver inte nödvändigtvis visa exakt hur kretsdragningen blir när kretsen tillverkas, men den visar vilka komponenter som måste ingå i kretsen och hur de är sammankopplade. På engelska: gate netlist.

grok - (1) – to grok something – att begripa något helt och hållet. Även: att ab­sor­beras av något. – Ordet ingår i namn som Groklaw och Grokster. – Ordet: Taget från Robert Hein­leins bok Stranger in a strange land (Främling på egen planet) från 1961;

(2) – Grok – tjänst från Numenta. Grok analyserar stora datamängder, hittar mönster och gör förutsägelser. – Se numenta.com/grok.

Groklaw - nerlagd blogg om juridiska aspekter på fri och öppen källkod. Groklaw lades ner i augusti 2013 med anledning av NSA:s över­vakning av e-post. – Grok­law startades 2003 av juristen Pamela Jones, signaturen PJ, som drev den till slutet. – Grok­laws sajt finns kvar, men den upp­dateras inte, se groklaw.net. – För namnet, se grok.

Grokster - program för fildelning, alltså för sökning och utbyte av musik, video och program mellan an­vändare på inter­net. Groksters webb­sida stängdes i november 2005. Det skedde efter att USA:s högsta dom­stol hade för­klarat att Grokster kunde hållas an­svarigt för att an­vändarna laddade ner tjuv­kopierade filer - the Grokster ruling. (Se Wikipedia.) En ny, laglig variant av Grokster planerades under namnet Grokster3g, men pro­jektet tycks vara nerlagt. - Det gamla Grokster var ett klient­program till fil­utbytes­nätet Fast­track. - Se också grok.

gromning - (grooming) - om pedofiler: etablera förtroendefull kontakt med ett barn på internet i syfte att senare kunna begå sexuella övergrepp mot barnet. De som gromar barn kallas ibland på svenska för gromare, engelska groomers. Den 1 juli 2009 infördes en svensk lag mot gromning. Det kallas i lagen för kontakt med barn i sexuellt syfte. Lagtexten finns i brottbalken, sjätte kapitlet, paragraf 10a och paragraf 14. I en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, 2013 beskrivs lagen som närmast verkningslös, se här. – Se också virtuell våld­täkt. – Ordet: För­svenskad form av engelska grooming, 'sköta sitt yttre', 'skönhetsvård för män', troligen närmast från betydelser som 'groom a horse', alltså göra en häst fin inför en tävling.

gronk - det ljud som en dator ger ifrån sig när bredbandet är för smalt.


grooming - se gromning.


Groove - program för webbaserat samarbete, numera del av Microsoft Sharepoint Workspace. Hette tidigare Microsoft Groove, ännu tidigare Groove (egentligen Groove Transceiver). – Groove utvecklades i det amerikanska företaget Groove Networks, grundat 1997 av Ray Ozzie. Efter mycket hemlig­hets­makeri släppte Groove i oktober 2000 Groove Transceiver. Det var ett program för arbets­grupper som kördes i ett icke-hierarkiskt (P2P) nät över internet. Det påminde alltså om IBM Notes, men var helt webbaserat, och påminde i vissa avseenden om fil­delnings­program som Napster. – Micro­soft köpte Groove (press­meddelande) i april 2005. – Funktioner från Groove har införlivats i Sharepoint Workspace. Varu­märket Groove används inte längre. – Se Microsofts webbplats.

Groovy - programspråk för webbutveckling. Utvecklat för att kunna användas som alternativ till Java. Groovy körs i samma virtuella maskin som Javaprogram, men är utvecklat för att ge mer kompakt programkod än Java. Se också Grails. - Läs mer om Groovy på Wikipedia.


gruppserver - (workgroup server) - server för mindre företag eller för en avdelning på ett större företag. Ordet gruppserver kan användas både om hårdvaran och om programmen som körs på hårdvaran.


gruppuppladdning - (batch upload) - uppladdning och bearbetning av flera liknande filer i en enda operation.


grå marknad - (gray market) - laglig handel med varor vid sidan av de officiella kanalerna. Grå marknader brukar uppstå när samma vara säljs till olika pris i olika länder. Medan den officiella distributören i ett land håller ett högt pris importerar ett annat företag samma vara från ett lågprisland och säljer den billigare. - Grå marknad är laglig och ska skiljas från den svarta marknaden som handlar med förbjudna, stulna, förfalskade eller insmugglade varor.


grålistning - (graylisting) - metod som används i spamfilter: e-postservern avvisar all inkommande e-post från obekanta avsändare. De får meddelandet "försök igen senare". Vid andra försöket släpps meddelandet igenom. De flesta spammare använder enkla e-postprogram som inte försöker en andra gång, så det blir inget andra försök. En nackdel med grålistning är att det fördröjer inkommande e-post, eftersom e-postservern måste vänta på omsändningen. - Läs mer på engelska på greylisting.org.


gränssnitt - (interface) – anordning eller metod som gör att tekniska apparater, datorprogram eller människa och maskin kan fungera ihop. Det kan vara en teknisk anordning, som en kontakt eller ett radio­system, eller en regel­uppsättning för ett operativ­system eller ett dator­program (se api), ofta båda i kombination. – Ett användar­gräns­snitt (user interface) kan vara bildskärm, tangent­bord, mus, mikrofon med högtalare, kamera, ratt, pedaler eller annat, i kombination med program som tolkar inmatningarna. – Se grafiskt användar­gräns­snitt. – Ut­trycket gräns­snitt kan åskåd­lig­göras genom att man tänker sig en ledning som snittas av; på de avskurna ändarna sätter man sedan kontakter som passar ihop. Elektriska vägg­uttag är elnätets gräns­snitt. - Engelska interface har använts sedan 1882, först inom kemi. Då stod det för en yta som utgör den gemensamma gränsen mellan två substanser. Att gränssnittet gör att två parter kan påverka varandra är en senare utveckling. På svenska har den mot­svarande termen gräns­snitt använts inom tele­kommu­nika­tion sedan 1950-talet. – Gräns­snitt kallas ibland för kontakt­ytor.

gränssnittskomponent - (widget) – färdig komponent som utvecklare lägger in i program med grafiska användar­gräns­snitt. Sådana komponenter har både en form (de är bilder som föreställer något bekant) och en funktion. De är alltså klick­bara bilder av knappar, draglister, rattar, rutor, menyer, fält och annat. Gräns­snitts­komponenter ingår i alla moderna utvecklings­verktyg.

gräsrotsfinansiering - se med­borgar­finansi­ering.

grävardator - kraftfull dator som är konstruerad för att gräva Bit­coin eller andra krypto­valutor.

Gröna dammen - (”Ungdomseskorten Gröna dammen”, på kinesiska Lǜbà·Huājì Hùháng) – kinesiskt program för internet­censur, obliga­toriskt för persondatorer på skolor, internetkaféer och i andra offentliga miljöer. – Den officiella motiveringen är att Gröna dammen hindrar barn från att se pornografi på internet. Programmet blockerar också vissa politiska och religiösa webbsidor. Det övervakar också användarens beteende, som knapptryckningar. – Gröna dammen infördes 2009. Först skulle det vara obligatoriskt för alla pc-leveran­törer att installera det före för­sälj­ning. Däremot skulle det inte vara obliga­toriskt för enskilda användare att köra programmet. Samma år sköts kravet på för­installa­tion upp på obestämd tid. Kravet på att programmet ska köras på datorer i offentlig miljö kvarstår. Men det uppges att projektet bakom programmet inte längre får anslag från staten och att det i praktiken har upphört. - Se Wikipedia och rapport från Opennet Initiative. – Se också Gyllene skölden (Kinas allmänna internet­censur) och uttrycket internet­ridån.

grönskärm - se IBM 3270.

G-skrivaren - Geheimfernschreiber eller Schlüssel­fern­schreib­maschine, SFM – krypterings­apparat som an­vändes av Nazi­tyskland under andra världs­kriget. Känd för att Arne Beurling i Sverige med papper och penna på två veckor räknade ut hur den fungerade. Sverige kunde därefter i flera år läsa tyskarnas kommunikation med ockupations­styrkorna i Norge och med tyska ambassaden i Stock­holm. – G-skrivaren till­verkades av den tyska firman Siemens & Halske och hade modell­nummer T52. De brittiska krypterings­experterna på Bletchley Park brukade kalla den för Sturgeon. – Även britterna i Bletchley Park knäckte den. – G-skrivaren fungerade som en tele­­printer: av­sändaren skrev sitt med­delande i klar­text på ett tangentbord, maskinen krypterade meddelandet automatiskt och sände krypto­texten till mot­tagaren. Mot­tagarens maskin de­krypterade med­delandet automatiskt och skrev ut det på papper utan nämn­värd fördröjning. – G-skrivaren var rätt skrymmande och an­vändes därför i flottan och flyg­vapnet, där man kunde ha maskinerna fast monterade. Detta till skillnad från en annan känd krypteringsapparat, den mindre Enigma, som användes av trupper i fält. – Läs också om Lorenz SZ42 och Colossus.

gsm - global system for mobile communication – sedan början av 1990-talet det dominerande systemet för mobiltelefoni i Europa, Asien, Afrika och Australien. Det används även i delar av USA och Latinamerika. Gsm hade 2011 fortfarande globalt sett många fler användare än 3g och 4g. Gsm använder frekvenserna 900 och 1 800 megahertz i större delen av världen, men 1 900 megahertz i USA. Det är ett krets­kopplat system med tidsdelning (tdma). Gsm kallas ibland för 2g, andra generationens mobil­telefoni, men det är en benämning som uppstått i efterhand (en retronym). Innan tredje generationen, 3g, infördes tillkom gprs, en vidareutveckling av gsm, även känd som 2,5g. – Jäm­för med NMT.

GSMA - internationell organisation för mobiloperatörer. Namnet GSMA är numera en pseudoförkortning, men stod från början för GSM Association. GSMA anordnar Mobile world congress, MWC. – Se gsma.com.

gsp - se government security program.


GTA - förkortning för Grand theft auto (ett datorspel).

GTFO - (1) – dokumentärfilm om skandalen Gamer­gate. Alltså om hur kvinnor behandlas i dator­spels­världen. Filmen hade premiär den 14 mars 2015 på festivalen SXSW. Den är regisserad av Shannon Sun-Higgin­son, se shannonsun.com. – Se gtfothemovie.com;

(2) – förkortning för get the fuck out.

GTK+ - se Gimp toolkit.

gtld - förkortning för generic top level domain - se generisk toppdomän.

gua - se graphical user authentication.


gui - förkortning för graphical user interface – se grafiskt användargränssnitt.

guid - globally unique identifier - unikt id-nummer för webbsidor, artiklar på webben och andra filer. Används vid sidan av namn (rubrik) för att göra förväxling omöjlig. Ett guid är ett 38-siffrigt tal (ett binärt tal med 2128 ettor och nollor). Eftersom guid slumpas fram finns det ingen garanti för att två filer inte får samma guid, men sannolikheten är så liten att man kan bortse från den. Program som genererar guid ingår bland annat i program från Microsoft, Novell och Oracle, och det finns också webbsidor som framställer guid. Guid är en form av uuid.


Guifi.net - kooperativt trådlöst nätverk från Spanien. – Guifi bygger på att deltagarna ställer upp med noder i nätverket. I det enklaste fallet låter man sin wi-fi-router för­medla trafik till och från andra wi-fi-routrar i närheten (p2p). Det ingår också nät­verks­noder som placerats i kyrk­torn och på andra höga platser. Det finns anslutning till inter­net, och en del av trafiken går genom optisk fiber­kabel. – Guifi startades av i början av 00-talet av Ramon Roca, som ville ge lands­bygden i Katalonien tillgång till internet. Nätverket spred sig snabbt och har nu täckning i stora delar av Katalonien och Valencia, och det finns också Guifi.net i andra delar av världen. Ingen äger Guifi.net, men det finns en stiftelse som slår vakt om grund­tankarna. Varje deltagare bidrar genom att ställa utrustning till för­fogande. Guifi.net är registrerat i Spanien som nät­operatör, och flera kommuner har anslutit sig officiellt. – Namnet: Wifi stavat med gu i stället för w, en vanligt sätt att ändra lånord i spanska språket. – Se guifi.net.

guillemet - se gåsögon.


guix - syftar på nybörjare som inte klarar av Unix eller Linux utan grafiskt användargränssnitt (gui).


guru - erkänd expert och ledare: en som av sina anhängare tros veta svaret på alla frågor inom sitt område. Ordet används ibland med ironisk biton. – Ordet: Guru är sanskrit, och används om andliga ledare inom hinduism och sikhism, men kan i nutida indiska språk också användas i betydelsen ’lärare’, ’handledare’. – Jäm­för med pundit.

guru site - "gurusajt" - en webbplats som innehåller massor av länkar och annan användbar information. En gurusajt har vanligen sammanställts av någon med ett passionerat intresse för det ämne som sajten handlar om. - Se också guru.


Gutsy Gibbon - namn på version 7.10 av operativsystemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux), släppt i oktober 2007. – Fler sorters Ubuntu.

Gyges effect - Gygeseffekten – hämnings­löst beteende på internet. Närmare bestämt att man på internet gör saker som man inte skulle göra inför andra människor i samma rum. – Namnet: Kommer av Gyges ring, som gjorde att man blev osynlig, och alltså kunde bete sig hur som helst utan efter­räk­ningar. Gyges ring omtalas i Platons dialog Staten, och ringens påstådda ägare Gyges var en verklig kung i Lydien (i nuvarande Turkiet). – Se också blottarkultur, cyber­dis­inhi­bition, digital dirt, digital hang­over, digital tatuering, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bank­ruptcy, rätt att glömmas och web dead.

Gyllene skölden - den kinesiska internet­censuren. På kinesiska: Jīndùn gōngchéng. Även känd som ”the great firewall of China”. – Gyllene skölden har varit i bruk sedan 2003, och övervakar all internetkommunikation till och från Kina. Trafik från vissa ip-adresser och webb­sidor som innehåller vissa ord blockeras. Det som blockeras har oftast att göra med politik, religion eller sex. – Mer i Wikipedia (länk). – Jäm­för med Gröna dammen. – För sätt att kringgå internet­censuren, se Greatfire.

gångigenkänning - (gait recognition) – identifiering av människor utifrån deras sätt att gå. Det är ett slags bio­metri. – Gång­igen­känning har ut­veck­lats bland annat på Georgia Tech, se länk. Gait analysis, på svenska gång­arts­analys eller hält­utred­ning, är studiet av hur män­ni­skor och djur, i syn­ner­het hästar, rör sig när de går eller springer. Görs bland annat för att upptäcka skador. – Helt apropå: länk.

gåsögon - (guillemet eller double angle quotation mark) - tecknen » och «. De används i tryckta böcker på svenska och andra språk ofta i stället för citattecken - »så här«. Förekommer också i en form med bara en vinkel, motsvarande enkelt citattecken: ›så här‹. - Detta är typografiskt andra tecken än〈vinkelparentes〉 och tecknen för mindre än och större än <>. När det gäller gåsögon är det enklast att avstå från dem, och i stället använda citattecken eller tankstreck.

Gödel, Kurt - österrikisk-amerikansk matematiker och logiker (1906–1978). – Gödels ofull­ständig­hets­sats från 1931 inspirerade Alan Turing till analysen av stopproblemet. Ofull­ständig­hets­satsen visar att det inte kan finnas logiska eller matematiska system som på samma gång är hel­täckande och mot­sägelse­fria. Med hel­täckande menas att regel­systemet kan tillämpas på alla påståenden som kan formuleras inom systemet. I varje system av lagar, regler och symboler – till exempel matematik – kan man alltid hitta påstå­enden som uppen­bar­ligen är sanna, men som inte kan bevisas inom ramen för systemet. Det går kanske att bevisa påstå­endet om man lägger till nya regler – men om man gör det så uppstår det ofelbart nya påstå­enden som i sin tur inte kan bevisas, men som ändå uppen­bar­ligen är sanna. Detta bevisades i artikeln ”Über formal unent­scheid­bare Sätze der Principia Mathematica und Ver­wandte System” (engelsk över­sätt­ning här). I själva verket finns det två ofull­ständig­hets­satser, som hör ihop. Den första är den som beskrivs ovan. Den andra satsen säger att ett sådant system som beskrivs i den första satsen inte kan bevisa att det är mot­sägelse­fritt. – Se också Ent­scheidungs­problem. – En biografi över Kurt Gödel är Ofullständighet: Kurt Gödels bevis och paradox av Rebecca Gold­stein (webbplats) (Incompleteness: The proof and paradox of Kurt Gödel, 2005).

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng