Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på Sats

Sats - Small aircraft transportation system - amerikanskt projekt för att göra luftrummet tillgängligt för små passagerarplan på korta sträckor (the highway in the sky). Det omfattar utveckling av nya trafiklednings-, navigerings- och kommunikationssystem, bland annat baserade på gps och airborne internet. Projektet samordnas av amerikanska rymdflygsstyrelsen Nasa, se här.


Förekommer i följande beskrivningar:

2000-problemet - (the millennium bug) – 2000-problemet bestod i att många dator­program inte var för­be­redda på över­gången från år 1999 till 2000. Det be­rodde på att de skrev årtal med bara två siffror. År 99 skulle alltså följas av år 00, vilket innebar att 1900-talet skulle börja om från början. Detta skulle kunna ställa till kaos i ekonomi och i industri. – Under slutet av 1990-talet arbetade miljoner pro­gram­me­rare på att se till att alla program klarade över­gången till det nya år­hund­radet. Pro­blemen gällde i synner­het program skrivna för stor­datorer och mini­datorer. Många sådana program var flera de­cen­nier gamla, och de som en gång ut­veck­lade dem hade inte trott att de fort­farande skulle vara i drift år 2000. – Vare sig det berodde på pro­gram­me­rarnas insatser eller på att far­hågorna var över­drivna så ställde datorerna inte till några problem nyårs­natten mellan 1999 och 2000. – Efter det stod många av de pro­gram­me­rare som hade arbetat med 2000-pro­blemet utan arbete, vilket kan ha bi­dragit till slutet för dot­com­bubblan. – Se också Y2K. – 2000-pro­blemet kallas också för mill­ennie­buggen eller mill­ennie­pro­blemet.

A M Turing Award - Turingpriset – en av it-världens finaste utmärkelser. – Priset är uppkallat efter Alan Turing. Det delas ut årligen av ACM för viktiga och beständiga insatser för data­tekniken. Priset är sedan 2014 en miljon dollar, tidigare 250 000 dollar. – Se ACM:s webb­sidor. – Fler utmärkelser.

Aakash - surfplatta som säljs i Indien till studenter till lågt pris. – Aakash lanse­ra­des 2012, och såldes först för ungefär 350 kronor till studenter, men målet är att få ner priset till ungefär 250 kronor. Det finns också en version för den all­männa marknaden, Ubislate 7+, som kostar ungefär 450 kronor. – Aakash har Android som operativ­system. Aakash, som är hindi för ’himmel’, kallades först för Sakshat. Det är en fort­sätt­ning på den indiska sats­ning på låg­pris­datorer som började med Simputer. – Se ubislate.com.

Aarons lag - (Aaron’s law) – föreslagna ändringar av CFAA, en amerikansk lag mot data­­intrång, för­­anledda av det oproportionerliga åtalet mot Aaron Swartz. Swartz hotades med 35 års fängelse och en miljon dollar i böter för att han hade laddat ner veten­­skapliga upp­­satser från en server. Ingen hävdade att han hade begått data­­intrång, orsakat någon ekonomisk skada eller saboterat servern, bara att han hade brutit mot vissa an­vändar­­villkor. Swartz tog sitt liv innan domen hade fallit. – Se artikel av Lawrence Lessig i The Atlantic (länk). – Fler juridiska lagar och lag­förslag.

Active authentication - amerikanska krigsmaktens satsning på att ersätta lösen­ord med bio­met­risk auten­ti­se­ring. Det är inte en enstaka bio­­metrisk egen­skap som ska användas, utan en samlad bild av personens beteende och rörelse­mönster. – Forsknings­projektet drivs av krigs­maktens forsknings­institut Darpa, se denna länk.

Ada Lovelace Award - utmärkelse som delas ut av Association for women in computing (AWC). Priset ger till personer som utmärkt sig på ett av dessa områden, eller båda:

* Tekniska och vetenskapliga prestationer;

* Insatser till stöd för kvinnor i it-världen.

– Priset är uppkallat efter Ada Love­lace. – Se AWC:s webb­plats: länk. – Jäm­för med Love­lace Medal. – Fler ut­märkelser.

adressgeneratorattack - (directory harvest attack, dha) – (även katalogattack) – sätt att kart­lägga fungerande e-post­adresser på en viss server för att an­­griparen ska kunna skicka spam till dem: an­­griparen låter ett program (en adress­generator) sätta ihop massor med tänk­­bara e-post­adresser på ett företag, en myndig­­het eller en e-post­tjänst. Sedan skickar an­­griparen e-post till var och en av adresserna. Mot­tagarens e-post­server returnerar då all e-post som är adresserad till obe­fintliga adressater. An­­griparen kan då dra slut­­satsen att med­­delanden som inte returneras (vanligen en mindre andel) går till existerande e-post­adresser. An­­griparen sparar då de adresserna och skickar spam till dem, eller säljer adresserna till spammare. Det finns två metoder:

(1) – en uttömmande adress­­generator­­attack prövar alla tänk­­bara tecken­­kombi­na­tioner upp till en viss längd, oftast på max 15 tecken;

(2) – en selektiv adress­­generator­­attack testar initialer, vanliga för- och efter­­namn och kombi­na­tioner.

airborne internet - internetkommunikation mellan flygplan i luften – ett föreslaget system för trådlös kommunikation direkt mellan flygplan och mellan flygplan och marken, baserat på internet. Tekniken ska används för kommunikation mellan flygplan, för navigering och för övervakning, samt för vanlig internetkommunikation. Idén väcktes 1999 med anledning av projektet Sats, ett flygledningssystem för små flygplan (”the highway in the sky”). – Se också Airborne Internet Consortium (föråldrad länk).

Aix - IBM:s version av Unix. IBM:s webb­sidor om Aix finns här. Sedan slutet av 1990-talet har IBM i allt högre grad satsat på Linux.

alfanummer - telefonnummer som skrivs som en serie bokstäver, oftast som ett namn eller ord. Alfanumret Digital motsvarar till exempel 344 48 35. Varje siffra på knappsatsen, utom 1 och 0, motsvaras av tre eller fyra bokstäver: A, B och C motsvaras av 2, D, E och F motsvaras av 3 och så vidare. (Bokstäverna brukar stå på knappsatsen och är samma som används i sms.) I Sverige erbjuds företag sedan 2008 att skaffa telefonnummer som passar som Alfanummer genom företaget Alfatell, se alfatell.se.


Allen, Francis E - (1932) – amerikansk datavetare, expert på kompilatorer. Hon tänkte bli matematiklärare, men började i stället på IBM, där hon stannade hela sitt yrkesverksamma liv. Under 1960-talet gjorde hon det grundläggande arbetet inom utveckling av kompilatorer och analys av datorprogram. Hon har också gjort betydelsefulla insatser inom parallellism. Hon blev 1989 den första kvinnan som utsågs till IBM Fellow, den högsta utmärkelse en forskare på IBM kan få, och 2006 var hon den första kvinnan som belönades med Turing­priset (se länk).

Alphabet - moderbolag till Google*, grundat i augusti 2015. – Alpha­bet ska bli moder­bolag för sådana verk­sam­heter som inte har att göra med Googles sök­motor. Alpha­bet ska till exempel bli moder­bolag för verk­sam­heten i Google X, som utveck­lingen av förar­lösa bilar och sats­ningen på livs­veten­skaper. (Se Googles blogg: länk.) Namnet Alpha­bet ska inte användas på konsu­ment­pro­dukter, men i fort­sätt­ningen ska Google börs­noteras som Alphabet. Sök­motorn heter fort­farande Google. – Se abc.xyz.

Altair - en av de första persondatorerna, lanserad 1975. Den första som nådde en större publik. Altair 88000 såldes som byggsats för 395 dollar (färdigbyggd för 495 dollar) och hade en Intel 8080-processor, 256 byte (bara byte) i minne och ett användargränssnitt bestående av lysdioder och vippströmbrytare. Den tillverkades av ett företag som hette Mits, Micro Instrumentation and Telemetry Systems, i Albuquerque. Datorn såldes i ungefär fyratusen exemplar, bland annat till Bill Gates och Paul Allen, som båda anställdes på Mits som programutvecklare, men som slutade 1976. Mits lades ned kort därefter på grund av en kombination av konkurrens och dåliga affärsmetoder.

analog - om information: inspelad eller avbildad som en kontinuerlig signal eller bild med steg­lösa för­ändringar - alternativet till digital. Analog in­formation finns bland annat på vinyl­skivor, kassett­band, video­band och "kemisk" film. Analog kommunikation är traditionell radio, tv, tele­fon och det gamla NMT-nätet. In­formation i analog form har mellan­lägen, medan digital teknik sparar in­formationen som hela tal med en på för­hand be­stämd nog­grann­het. (Ett berg som mäts digitalt blir antingen exakt 345 eller exakt 346 meter högt, om det mäts i meter, men om samma berg mäts analogt blir det troligen "lite över" eller "ganska precis" 345 meter eller "lite under" eller "ganska precis" 346 meter.) - Nack­delen med analog in­formation är att den för­sämras varje gång man kopierar den. Det är där­för som datorer arbetar med digital teknik. Analoga in­spelningar av bild eller musik är i ut­gångs­läget minst lika bra som digitala in­spelningar, för­ut­satt att om­ständig­heterna i övrigt är lika. Många hävdar att den digitala tekniken tar bort de finaste nyanserna. Men analoga in­spelningar för­sämras, till skillnad från digitala, varje gång man spelar dem och de kan inte kopieras utan kvalitets­för­lust. Digitala in­spelningar ger däremot samma resultat i ljud och bild så länge de är läs­bara, det vill säga så länge som det går att skilja ettor från nollor. - Ordet: Analog kommer av ett grekiskt ord som kan över­sättas med pro­portionell (mot), över­ens­stämmande (med), lik­formig. Ordet har an­vänts i veten­skap sedan början av 1800-talet. Inom it har det an­vänts sedan 1940-talet som mot­sats till digital. Inom it stavas det på engelska alltid analog, men i andra samman­hang stavas det ana­logue på brittisk engelska och analog på amerikansk engelska.

Apple I - den första datorn från Apple, såld 1976—1977 för 666 dollar. – Apple I kon­­stru­erades av Steve Wozniak. Ungefär 200 exemplar till­verkades. Apple I såldes som bygg­­sats. Köparna för­väntades själva montera sådant som bild­skärm och tangent­bord. 40—50 exemplar finns kvar och säljs för höga be­lopp på auktioner. I oktober 2014 såldes en Apple I på auktion för 905 000 dollar. Och i april 2015 lämnade någon in en Apple I till återvinning i Silicon valley. Åter­vinnings­före­taget sålde den för 200 000 dollar: artikel. – Namnet: Apple I är en retronym: det till­kom i efterhand, efter lanseringen av Apple II. När den såldes hette den bara Apple.

Apple III - kortlivad efterföljare till Apple II. – Apple III lan­se­rades 1980 och lades ner 1984 (en variant, Apple III Plus, lades ner 1985). Apple III kon­stru­erades för att kon­kur­rera med IBM PC, och var inte en direkt vidare­utveck­ling av Apple II. Den hade till exempel ett särskilt opera­tiv­system, Apple SOS. Den lyckades inte ens kon­kur­rera med sin före­gångare Apple II, än mindre med IBM PC, och kom från 1984 i skuggan av Macintosh. Apple sålde då ut alla Apple III och satsade i stället på Apple IIc.

Apple M7 - processor som bearbetar sensordata i Apples Iphone, modell 5S, som lanserades i september 2013. – M7-pro­ces­sorns uppgift är att samla in och bearbeta data från telefonens accel­ero­metrar, gyroskop och kompasser och att överföra resultatet av beräkningarna till telefonens huvud­pro­cessor, Apple A7. Pro­ces­sorn bygger på Arm:s arki­tek­tur, se Wiki­pedia*(länk), men har an­passats enligt Apples krav. – Under ut­veck­lingen gick den under kod­namnet Oscar.

Apple TV - mediespelare för anslutning till tv. Började säljas av Apple* 2007. – Apple TV kan ta emot video och bilder direkt från bland annat Youtube och Itunes Store och visa det på tv-skärm. Den kan också anslutas till en dator som har pro­grammet Itunes och visa material därifrån. – I september 2015 kom en version som man kan styra med rösten (den har Siri), och som har en fjärr­kontroll som också kan användas för dator­spel. Det finns också en särskild App Store för Apple TV. – Apple TV har omarbetats flera gånger sedan debuten. Den kallades, innan den släpptes för försäljning, för iTV. – An­märkning: Det ryktas att Apple ut­vecklar en smart tv som ska ”revolutionera tv-tittandet”, eventuellt efter en idé av Steve Jobs. Den produkten har inte visats upp ännu (september 2015), om den alls är under ut­­veckling. Det är i varje fall något annat än Apple TV, som har funnits länge. Eventuellt handlar det inte om en tv-apparat, utan om ett slags tv-kanal. Wall Street Journal skrev i maj 2015 att Apple definitivt har lagt ner planerna på en egen tv-apparat (länk, bakom betalvägg). – Se apple.com/se/appletv. – Jäm­för med Chrome­cast, Google Nexus Player och Match­stick.

autonomic computing - autonoma it-system – målet för IBM:s* satsning på en ny typ av säkrare, till­­för­­lit­lig­are och mer lätt­­skötta it-system. Målet formu­le­ra­des 2001 av Paul Horn, som sedan dess har slutat på IBM (se tidning­s­artikel). – IBM ställer åtta krav på ett auto­nomt it-system. Det ska:

(1) – ha ingående kunskap om alla sina kom­po­nenter;

(2) – kunna konfigurera sig själv under växlande och oför­ut­sedda om­.ständig­heter;

(3) – ständigt övervaka sig själv så att det fungerar optimalt;

(4) – reparera sig själv och hitta alternativa funktions­­sätt vid krångel;

(5) – upptäcka hot och skydda sig mot dem;

(6) – anpassa sig till den yttre om­giv­ningen;

(7) – bygga på öppna standarder, samt:

(8) – förutsäga vad som förväntas av det sam­­tidigt som det ska vara be­­grip­ligt för an­­vänd­a­ren.

Axe - digital telefonväxel från Ericsson - den första telefonväxeln i världen som var helt datoriserad. Första Axeväxeln byggdes 1976. Axe-växeln är datorstyrd, men hanterar analoga (kretskopplade) samtal. Axe har anpassats till mobiltelefoni och dataöverföring, men nämns allt mer sällan i Ericssons marknadsföring. Bokstäverna Axe står enligt Ericsson inte för något särskilt. De ska uttalas var för sig: a-ex-e. - Utvecklingen av Axe-växeln, där bland andra Ivar Jacobson deltog, beskrivs i Bengt-Arne Vedins bok Teknisk revolt från 1992. - En arkiverad redogörelse för Axe:s historia, kopierad från Ericssons webbsidor (där den inte längre finns kvar), finns på denna länk.

back office - inre avdelningar – avdelningar som inte har direkt kontakt med kunder och besökare. De sköter sådant som bok­föring, pappers­­arbete, be­talningar, juridiska an­­ge­lägen­­heter; back office system – inre system, inre administrativt system – dator­system och pro­gram som an­vänds på inre av­delningar (men som inte är till­­gäng­liga för kunder eller be­sökare). – Mot­­sats: front office.

batch - sats, grupp, samling - (1) - batch load, se grupp­upp­laddning;

(2) - om batchkörning, se sats­vis be­arbetning.

bayesisk - (Bayesian)bayesisk statistik eller bayesisk in­ferens – mate­ma­tisk metod att räkna ut sanno­­lik­heten för att be­­döm­ningar är riktiga, baserat på kun­skap om tidigare händelser av samma slag. Annor­­lunda ut­tryckt: en metod för att ”vända på” sanno­­lik­­heter som man redan känner till. Till exempel: det snöar ofta i januari, men om det snöar, är det då januari? – Kon­stru­erat exempel: du vet redan att 50 procent av all spam inne­­håller ordet V––gra (hädan­­efter i denna text utbytt mot margarin). Men om du får ett mejl som inne­­håller ordet margarin, hur sanno­­likt är det då att det mejlet är spam? Ordet margarin står ju inte bara i spam. Det är sådana pro­blem man kan an­gripa med bayesisk statistik. Metoden ger an­­vänd­­bara, om än grova, resultat även när under­­laget är litet.

– Den mate­ma­tiska formeln för Bayes sats ser ut så här:

P (A|B) = P (B|A) * P (A) / P (B)

vilket kan ut­läsas: sanno­­lik­­heten för A, givet B, är lika med sanno­­lik­­heten för B, givet A, multi­­pli­ce­rad med sanno­­lik­­heten för A, divi­de­rad med sanno­­lik­­heten för B. (Bok­staven P står för ”sanno­­lik­­heten för”, och lod­­strecket | be­­tyder ”givet att”.)

A står för en be­­döm­ning som man vill ha ut­­vär­derad, till exempel ”jag tror att detta mejl är spam”, medan B står för ett känt faktum som man baserar be­­döm­ningen på, till exempel ”detta mejl inne­­håller ordet margarin.

– Bayesisk analys förut­sätter att man har ett sta­tis­tiskt under­­lag. I det här exemplet krävs det att man redan tidigare har klassat mejl i spam och icke-spam. Man förut­sätter att tidigare ob­serva­tioner även gäller nu. Man har då siffror på sanno­­lik­­heten för att ett slump­­mässigt valt mejl är spam, P (A), och sanno­­lik­­heten för att ett slump­­mässigt valt mejl inne­­håller ordet margarin, alltså P (B). Man måste också ha räknat ut sanno­­lik­­heten för att ett slump­­mässigt valt mejl som har klassats som spam inne­­håller ordet margarin, alltså P (B|A). Sanno­­lik­­hets­­bedöm­ningen som du vill ha – hur sanno­­likt är det att detta mejl är spam med tanke på att det inne­håller ordet margarin – ut­trycks alltså med P (A|B).

– Exempel med god­­tyck­liga siffror: 40 procent av all e-post du får är spam, 60 procent är icke-spam. 50 procent av all spam inne­håller ordet margarin, men bara två pro­cent av icke-spam­met. Då blir det så här:

... innehåller ordet margarin... inte innehåller ordet margarinAv alla mejl
Andel av all icke-spam som...2%98%60%
Andel av all spam som...50% P (B|A)50%40% P (A)
Andel av alla mejl som...21,2% P (B)78,8%100%
Sannolikhet för att ett mejl...
... är spam om det...94,3% P (A|B)25,4%40%
... inte är spam om det...5,7%74,6%60%
Summa av sannolikheterna100%100%100%

– Sammanlagt innehåller alltså 21,2 procent av all mejl ordet margarin. Men det svarar inte på frågan hur sanno­­likt det är att ett mejl är spam om det inne­­håller ordet margarin. Vad du kan se är att av 21,2 procent som inne­­håller det ordet är 20 procent­enheter spam, 1,2 procent­enheter icke-spam. Oddset för att ett mejl som inne­­håller ordet margarin är spam är alltså 21,2:1,2, vilket ger en sanno­­lik­­het på unge­fär 94,3 procent. Om­vänt: om ett mejl inte inne­­håller ordet margarin är det 74,6 procents sanno­­lik­­het för att det inte är spam.

– Den bayesiska be­­döm­ningen är en sta­tis­tisk be­­döm­ning baserad på tidigare resultat. Det fungerar bara om en mänsklig be­­dömare med gott om­döme redan har delat upp tidigare mejl i spam och icke-spam, så att det finns ett under­­lag för bayesisk analys av nya mejl. Ett riktigt spam­filter utgår dess­­utom inte från ett en­staka ord, utan samman­­väger många ord.

– Se också Wiki­pedia* (länk). – Bayes metod ger an­vänd­­bara resultat även med ett be­­gränsat under­­lag och för­­bätt­ras när man an­vänder den upp­­repade gånger med växande under­­lag. Metoden används i spam­­filter, i tal­­igen­­känning och i datori­serad över­­sätt­ning. – Bayesisk logik är upp­­kallad efter den engelske prästen Thomas Bayes (1702—1761), som be­skrev den i sin postumt publi­ce­rade artikel Essay towards solving a problem in the doctrine of chances (länk) från 1763. – Läs också om evidens­­teori.

Be (företag) - amerikanskt dataföretag, grundat 1990 av Apples förre vice vd Jean-Louis Gassée (länk), likviderat i januari 2002. – Be lanserade först datorn Bebox, som lades ner 1997, och satsade sedan på att ut­veckla och mark­nads­föra operativ­­systemet Beos. Trots teknisk briljans blev Beos ingen succé. Apple kunde 1997 ha valt Beos som sitt nya operativ­­system, men köpte i stället Next­step. Under sitt sista år satsade Be på att sälja Beos som ett inbyggt system för ”internet appliances”, alltså andra internet­%shy;anslutna apparater än person­­datorer. Men i slutet av 2001 såldes rättig­­heterna till operativ­systemet till Palm. I början av 2002 avgick Jean-Louis Gassée och strax därefter såldes före­­tagets sista inventarier på auktion.

[Namn på två bokstäver är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som det står Be (företag) i stället för bara Be.].

Beaglebone - liten dator som säljs som ett kretskort. Den kan köra Linux och anslutas till internet. Avsedd för undervisning, experiment och användning för inbyggda system. Påminner om Raspberry Pi. – Se beagleboard.org. – Jämför med Chip (be­ty­delse 2), bygg­­sats­­datorn Kano och Micro Bit. – Läs också om Mactans.

Berners-Lee, Tim - (1955) – uppfinnare av webben, chef för webbens tekniska lednings­­grupp W3C. – Tim Berners-Lee ut­vecklade World Wide Web under 1980—1991 medan han arbetade på det euro­­peiska kärn­­­forsknings­­­institutet Cern. (Hans första formella för­slag finns här.) Från början ville han bara göra ett hjälp­­­medel för hantering av källorna i forsknings­­­rapporter genom att an­vända hyper­­länkar. Han ut­­vecklade proto­­kollet http, sid­­­beskriv­nings­­­språket html och skrev den första kom­bi­nerade webb­­läsaren och webb­­editorn till­­sammans med Robert Cailliau på en Next-dator. 1991 la han ut http://info.cern.ch på inter­­net – den första all­mänt till­­­gäng­liga webb­­sidan. – Nu­mera leder han sats­ningen på den seman­tiska webben. – Han grundade 2008 stiftelsen World Wide Web Foundation. 2012 var han med och startade Open data institute. 2013 grundade han Alliance for affordable internet, A4AI. – Tim Berners-Lee fick 1998 ut­märkelsen Usenix life­time achieve­ment award* (länk), år 2000 EFF:s pris Pioneer Award, 2006 Love­lace Medal och Millennium­­priset för tekno­logi 2012, och han adlades av brittiska drott­­ningen 2003. – Hans för­­äldrar var med och byggde en av de första datorerna, Man­chester Mark I.

Besk - Binär elektronisk sekvens­kalkylator – Sveriges första elek­tro­niska dator, färdig 1953. (Bark kom före, men var inte elek­tro­nisk.) – Besk var under en kort tid världens snab­baste dator. Kon­struk­tionen var in­spi­re­rad av IAS Machine. – Se Wikipedia. – Se också denna upp­sats av Mattias Fund­berg och Mikael Gus­tavs­son (en pdf-fil). – Läs också om danska Dask och om Smil.

beständig - (persistent) - om data: kvarstående från programkörning till programkörning; som sparas när programmet avslutas för att användas vid nästa körning. Kallas även för bestående eller persistent (med svenskt uttal, som resistent). Termen används om objekt i objektorientering: objekt kallas för persistenta om deras tillstånd (värden) lagras från körning till körning. Oftast handlar det då om objekt som representerar något beständigt i den yttre världen, som en kund eller en affärsprocess. Motsatsen är transienta eller obeständiga objekt. Substantiv: beständighet eller persistens (persistence). - Jämför med icke-flyktig.

bindning - (coupling eller binding) - (1) - i objektorientering och annan programmering: mer eller mindre fast samband mellan olika komponenter i ett program. Enkelt exempel: ett e-postprogram hämtar e-postadresser från en digital adressbok. Man skiljer mellan tidig bindning eller statisk bindning och sen bindning eller dynamisk bindning. Det finns också lös bindning (låg bindning) respektive fast bindning (hög bindning).

- Tidig (statisk) bindning (early eller static coupling) innebär att de två komponenterna (klasser i objektorienterad programmering) knyts till varandra när programmet kompileras. Om komponent A behöver en tjänst av en viss typ är det då bestämt en gång för alla att komponent B ska tillhandahålla den typen av tjänst. Det gör programmet snabbt, men omöjligt att ändra såvida man inte skriver om källkoden och kompilerar om programmet;

- Sen (dynamisk) bindning (late eller dynamic binding) innebär att komponenterna knyts till varandra först när programmet körs. Fördelen med det är att programmen kan göras om av användarna genom att komponenterna kombineras på olika sätt. Det kräver ingen omkompilering. Nackdelen är att det tar längre tid;

- Lös bindning (loose eller low coupling) och motsatsen, fast bindning (tight eller high coupling, syftar på hur noga komponenterna är anpassade till varandra. Lös bindning innebär att komponenterna är utformade oberoende av varandra, inte för att passa bra ihop. Det ger hög flexibilitet men till priset av sämre prestanda;

- Fast bindning innebär att de är utformade för att passa så bra ihop som möjligt, men det betyder att de troligen inte passar så bra ihop med andra komponenter;

(2) - om databaser: samordning av innehållet i en eller flera databaser:

- Fast bindning av innehållet i en databas innebär att om samma information finns på flera ställen så ser man till att alla ändringar, tillägg och strykningar genomförs på alla förekomster av informationen. Det får inte finnas några motsägelser (se konsistens). Detta är det traditionella sättet att hantera databaser och mest konsekvent genomfört i relationsdatabaser;

- Lös bindning innebär att ändringar, tillägg och strykningar inte nödvändigtvis genomförs på alla ställen där samma information finns. Databasen kan därför med tiden komma att innehålla motsägelser. Lös bindning är svårt att undvika i den typ av databaser som kallas för NoSQL och som innehåller ostrukturerad eller löst strukturerad information, till exempel löpande text.

Biztalk - Microsofts satsning på ett xml-baserat språk för utbyte av affärs­data över internet. Målet är att data ska be­skrivas på ett en­het­ligt sätt så att de kan över­föras mellan program från olika företag och be­arbetas. Biztalk Framework är rikt­linjer för hur man bygger system baserade på Biztalk. Biztalk Server är en produkt från Micro­soft som hanterar verk­sam­hets­processer i enlig­het med Biztalk Frame­work. – Se Micro­softs webb­sidor (länk).

blob - binary large object - mycket stor fil, till exempel en bild, video eller ljud­fil, som lagras i en data­bas. En blob är i detta samman­hang, trots namnet, mot­satsen till ett objekt i en objekt­data­bas. Objekt­data­basen kan manipulera objektet direkt, medan en blob måste läsas in av ett lämpligt program innan den kan öppnas och köras. - Termen var vanlig på 1990-talet, då bild- och ljudfiler fort­fartande var svår­hanterliga.

bloggosfären - (the blogosphere) – mängden av bloggar, sedda som ett mass­medium. Ställs ofta i motsats till gammel­medier.

Borg complex - "borgkomplex", teknikdefaitism - tron att en viss teknisk ut­veckling eller in­förande av ny teknik är ound­vikligt, och att mot­stånd därför är menings­löst. – Ordet borg är här hämtat från tv-serien Star trek. Där stod det för ett slags varelser som var till hälften datorer, och som under­kuvade och absorberade andra arter. – Se också cyborg. – Ut­trycket Borg complex myntades 2012 av Michael Sacasas på bloggen The frailest thing, se här. Tidigare, 2006, hade journalisten Paul Andrews an­vänt ut­trycket Borg love i samma be­tydelse, se här. – För mot­satsen, se luddit.

calm technology - lugn teknik – användbar och kraftfull teknik som inte stör och som inte märks när den inte behövs. – Ut­trycket myntades 1988 av forskaren Mark Weiser som motsats till ”hot technology”. Weiser ansåg att ny teknik inte borde utformas för att väcka upp­märk­sam­het, att den inte borde förses med nya läckra gräns­snitt, utan att ny teknik borde smälta in i bak­grunden och kommu­ni­cera med oss genom subtila för­änd­ringar. Han nämnde före­bilder som pennor, skor och bilmotorer – en bra bil­motor hörs knappt, men vi hör ändå på ljudet om något är fel.

caveat emptor - latin för ’köparen måste se sig för’ – i brittisk och amerikansk juridik: köparens risk – principen att den som köper en fastig­­het (eller något annat) har under­­söknings­­plikt, och inte kan be­gära pengarna till­baka om hon upp­­täcker fel och brister i efter­­hand (så­vida inte säljaren av­siktligt har dolt fel). – Mot­­satsen heter caveat venditor, säljarens risk.

chief analytics officer - (cao) - dataanalysdirektör - hög chef med ansvar för kombinationen av marknads­föring, marknads­analys och data­teknik. Rätt ovanlig titel. Huvud­upp­giften är att analysera data och dra slut­satser som kan an­vändas i marknads­föring och produkt­utveckling. – Jäm­för med chief information officer, cio, och chief marketing technologist, cmt. – Se också chefstitlar på c.

chip - (1) – se chipp;

(2) – Chip eller C. H. I. P. – miniatyrdator som ska säljas för nio dollar. Den utvecklas av det ameri­kanska före­taget Next Thing (länk) och finansi­eras våren 2015 genom insamling på Kick­starter* (länk). – Chip kon­kurre­rar närmast med Raspberry Pi samt med Beagle­­bone, bygg­­sats­­datorn Kano och Micro Bit.

chipp - (kortform av mikrochip med för­svenskad stavning) - pro­cessor eller dator­minne i form av en integrerad krets (en vanligen rektangulär kisel­bit, inne­sluten i en kapsel i fri­märks­stor­lek och med för­gyllda ben eller kontakt­ytor). Ett enda chipp inne­håller tusen­tals eller miljon­tals transistorer. - Kretsen är kon­struktionen, chippet är en realisering av kretsen och pro­cessor är en funktion. - För engelska chip­set ("set of chips"), se chipp­sats.

Church, Alonzo - (1903–1995) – amerikansk matematiker. Han bevisade 1936 i uppsatsen ”A note on the Ent­scheidungs­problem” (se Ent­­scheidungs­problem) att det finns mate­matiska frågor som inte går att besvara med mekaniska metoder. Det var samma sak som Churchs studie­­kamrat Alan Turing bevisade senare samma år i sin upp­sats om stopproblemet. Turing visade senare att de två bevisen var lik­värdiga. Båda byggde på Kurt Gödels ofull­ständig­hets­sats. Church-Turings hypotes säger att alla mate­matiska beräkningar som kan beskrivas i ett ändligt antal steg (med en algoritm) kan lösas av en maskin. Om en nog­­grann men fantasi­lös människa med papper och penna kan räkna ut lösningen (lösa problemet mekaniskt) kan också en maskin göra det. Men: beräkningen kan pågå i all evighet. Till exempel är det lätt att beskriva divisionen 2 delat med 3, men det tar en evig­het att räkna ut svaret (0,6666666…) om man inte sätter stopp. Det som både Church och Turing bevisade var att även om en maskin kan utföra alla beräkningar som kan uttryckas som algoritmer, så kan maskinen inte avgöra ifall beräkningen tar slut någon gång eller om den fort­sätter i all evighet. – En artikel på engelska om vanliga miss­­upp­­fatt­ningar av Church-Turings hypotes finns här.

cicero - typografiskt mått: 4,5 millimeter (exakt) sedan 1973, tidigare (exakt) 4,5108 milli­meter. Det äldre måttet före­kommer fort­farande. En cicero är tolv punkter. - Cicero är ett europeiskt typo­grafiskt mått som i USA mot­svaras av det aningen mindre pica. - Måttet cicero an­vänds numera inte så mycket. Vid stil­sättning anges tecken­storlek i punkter, som är mer precist än milli­meter. Andra mått som sats­yta och indrag, som förr angavs i cicero, anges numera oftast i milli­meter.

Cloud OS - (1) – molnoperativsystem, moln-os – allmän beteckning på operativsystem som är kopplade till molnet. Sådana operativsystem har en webbsida som grafiskt användargränssnitt. Alla data som användaren sparar lagras i molnet, alltså på servrar som man når genom internet. Program körs antingen som tilläggsprogram till webbläsaren eller genom samverkan med molnet. Sådana operativsystem kan ofta användas även när datorn inte är ansluten till internet. Det användaren har gjort på datorn synkroniseras då med molnet när datorn ansluts till nätet;

(2) – Microsofts satsning på att knyta existerande Microsoft­program till Microsofts servrar i molnet. – Se Microsofts webbsidor.

collapse - ”stäng”, ”fäll ihop” – om listor som innehåller andra listor: dölja innehållet i listan och bara visa listans namn. Detta kan man ofta göra genom att klicka på en liten trekant intill listans namn. Används i fil­kata­loger för att öka över­skåd­lig­heten, och är ett alter­na­tiv till att öppna och stänga fönster. Kallas också för ”visa rubrik” (alltså ”visa bara rubrik”). – Mot­satsen heter expand (”öppna”, ”fäll ut” eller ”visa allt”).

Common malware enumeration - CME - initiativ för enhetliga namn på sabotage­program, vilande sedan 2006. Verk­sam­heten har uppgått i MAEC. – Syftet var att under­lätta snabba insatser mot nya hot genom att minska risken för för­växlingar och dubbel­arbete på grund av oklara namn på hoten. CME avvecklades 2006, eftersom andra typer av hot hade blivit allvarligare. – CME var ett initiativ av det amerikanska statliga it-säker­hets­institutet US-Cert (länk) (se också Cert) och före­taget Mitre. – Se cme.mitre.org.

computable numbers - (1) – se beräkningsbara tal;

(2) – kortnamn på Alan Turings uppsats ”On computable numbers...”, se stoppro­blemet.

consolidation - på engelska: sammanslagning av företag, av­del­ningar, servrar eller annat. Syftet är att utnyttja kapaciteten bättre så att man kan göra sig av med över­flödiga en­heter. Även: att för­stärka något genom att göra sig av med det som är peri­fert och mindre viktigt och i stället satsa re­surserna på det centrala. Ett företag kan till exempel sälja till­­gångar som inte behövs, eller inte är viktiga för kärn­­verk­­sam­­heten, och an­vända pengarna till att betala skulder. Inom bok­­föring används consolidated när man avser en hel koncern. Con­solidated accounts är kvar­­tals­­bok­­slut. – Jäm­­för med det svenska ordet kon­­so­li­de­ring, som står för att sälja peri­fera till­gångar för att kunna betala skulder.

CoreOS - Linux-baserat operativ­system för samman­kopplade servrar. – CoreOS är avsett för körning av så kallade pro­gram­behål­lare (se till exempel Docker). CoreOS är alltså inte lämpligt som operativ­­system för person­datorer: modellen med containrar innebär att applika­tionerna är ”för­packade” för att sköta sig själva så mycket som möjligt med minsta möjliga inter­­aktion med värd­­systemet – alltså även med CoreOS. Det är däremot lämpligt för molnet. – Tjänster som Micro­soft Azure, Amazons Elastic compute cloud och VMWare har an­passats till CoreOS. – CoreOS lanserades i oktober 2013 av företaget med samma namn, och har öppen käll­kod. Företaget tjänar pengar genom att operativ­­systemet säljs mot en månads­avgift som ”Managed Linux”, även kallat ”OS-as-a-service”. CoreOS bygger närmast på Chromium OS. – Se coreos.com. – Fler sorters Linux.

crowd labor - när betalda arbetsuppgifter läggs ut på människor som anmäler sig genom internet. En person som utför crowd labor kallas för crowdworker. Arbetet gäller huvud­sakligen uppgifter som kan utföras med dator, men som inte kan utföras av dator­program utan mänsklig insats. Ett exempel är att granska inlägg och bilder på debatt­forum och sociala medier. Kan ses som en modern version av gamla tiders stycke­arbete. – Se också gig economy och mekanisk turk.

Cult of the dead cow - CDC – amerikansk hackar-grupp som verkar för frihet på nätet. Dess stor­­hets­­tid var på 1990-talet. – Cult of the dead cow har funnits sedan 1984, och kan ses som före­­gångare till Anonymous, men CDC:s med­­lemmar är inte anonyma. – CDC var först ett antal löst samman­­­hållna bbs:er i USA och Kanada. Centrum var, och är fort­farande, i Lubbock i Texas. Sedan 1980-talet har gruppen gett ut en elek­tro­nisk tidning med samma namn: länk, numera sporadisk. – En av med­­lem­marna, Jesse Dryden (”Drunkfux”) ordnade 1990 den första hackar-konfe­rensen som var öppen för utom­­stående, Hohocon. CDC uppfann också stav­ningen 31337 för elite, se leet. – CDC gör an­språk på att ha myntat ordet hackti­­vism och har, eller hade, under­­gruppen Hackti­vismo (se Wiki­pedia*: länk), som tycks vara ner­lagd. – Insats­gruppen Ninja strike force, NSF (länk) bildades 1996, och har stora lik­heter med Anonymous. – CDC har (liksom Anonymous) drivit kampanjer på nätet mot Sciento­logi­­kyrkan och mot Googles an­pass­­lig­­het gentemot censuren i Kina. – Gruppen ligger också bakom skadliga program som Back Orifice, pro­gram­met NBName som genom­för disti­bu­erade över­­­belast­­nings­­attacker och program för hemlig kommu­nika­tion. (Se hela listan i Wiki­pedia.) – Gruppen gör också an­språk på att ha ha smittat USA:s förre presi­dent Ronald Reagan med alz­heimers. – Orga­ni­sa­­toriskt lyder Cult of the dead cow under moder­­orga­nisa­tionen CDC Communications till­sammans med Hackti­vismo och Ninja strike force. Verk­­sam­­heten tycks ha tynat av, och några av de ur­sprung­liga ledande med­lem­marna har gått vidare till väl­betalda jobb i stat och stor­företag. – Se cultdeadcow.com.

Cyc - projekt för att ge datorprogram en kunskapsbas om sådant som människor tar för givet. Exempel: att föräldrar är äldre än sina barn, att det är mörkt på natten, att is är kallt. Målet är att kunna införliva denna kunskap i datorprogram så att de kan upptäcka fel, men också dra slutsatser. – Se cyc.com. – Pro­jektet startades 1984 av den amerikanska forskaren Doug Lenat (länk), som 1994 startade före­taget Cycorp (länk) för att utveckla idén till produkter. Lenat är vd för Cycorp. År 2012 hade Cyc en databas med fem miljoner sådana kunskapsbitar. – Det finns också ett parallellt projekt som utvecklar Cyc i öppen källkod, Opencyc (länk). – Namnet: Cyc anspelar på encyclo­pedia och cyber. – På MIT startades 2004 ett projekt med samma mål, Open Mind Commonsense (länk). Det satsar på att samla in 100 miljoner kunskapsbitar.

dark archive - slutet arkiv – arkiv som är helt stängt eller bara till­gäng­ligt för ett fåtal personer. Om arkivet är helt stängt (ingen har tillgång till inne­hållet) får det bara öppnas under extrema om­ständig­heter, till exempel för att åter­ställa informa­tion som har gått förlorad någon annan­stans. – Mot­sats: light archive.

data execution prevention - dep - säkerhetsfunktion som gör det svårare att smussla in oönskade program i datorer. Vissa oönskade program placerar nämligen körbar kod i delar av datorns minne som normalt bara innehåller läsbara data, inte körbar kod. (Ett exempel på sådana intrång är buffertöverfyllning, betydelse 2.) Dep hindrar datorn från att köra programkod som lagrats i de delar av minnet som klassats som enbart för läsning och skrivning av data. Detta försvårar eller omöjliggör en del former av sabotage, men inte alla. Dep ingår numera i alla vanliga operativsystem. (Wikipedia.)


Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng