Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på Sats

Sats - Small aircraft transportation system - amerikanskt projekt för att göra luftrummet tillgängligt för små passagerarplan på korta sträckor (the highway in the sky). Det omfattar utveckling av nya trafiklednings-, navigerings- och kommunikationssystem, bland annat baserade på gps och airborne internet. Projektet samordnas av amerikanska rymdflygsstyrelsen Nasa, se här.


Förekommer i följande beskrivningar:

2000-problemet - (the millennium bug) - 2000-problemet bestod i att många datorprogram inte var förberedda på övergången från år 1999 till 2000. Det berodde på att de skrev årtal med bara två siffror. År 99 skulle alltså följas av år 00, vilket innebar att 1900-talet skulle börja om från början. Detta skulle kunna ställa till kaos i ekonomi och i industri. - Under slutet av 1990-talet arbetade miljoner programmerare på att se till att alla program klarade övergången till det nya århundradet. Problemen gällde i synnerhet program skrivna för stordatorer och minidatorer. Många sådana program var flera decennier gamla och de som utvecklade dem hade inte trott att de fortfarande skulle vara i drift år 2000. Vare sig det berodde på programmerarnas insats eller på att farhågorna var överdrivna så ställde datorerna inte till några problem nyårsnatten mellan 1999 och 2000. Därefter stod många av de programmerare som arbetat med 2000-problemet utan arbete, vilket kan ha bidragit till slutet för dotcombubblan. - Se också Y2K. - Kallas också för millenniebuggen eller millennieproblemet.

A M Turing Award - Turingpriset – en av it-världens finaste utmärkelser. – Priset är uppkallat efter Alan Turing. Det delas ut årligen av ACM för viktiga och beständiga insatser för data­tekniken. Priset är sedan 2014 en miljon dollar, tidigare 250 000 dollar. – Se ACM:s webb­sidor. – Fler utmärkelser.

Aakash - surfplatta som säljs i Indien till studenter till lågt pris. Den lanserades 2012 och såldes först för ungefär 350 kronor till studenter, men målet är att få ner priset till ungefär 250 kronor. Det finns också en version för den allmänna marknaden, Ubislate 7+, som kostar ungefär 450 kronor. Aakash har Android som operativsystem. Aakash, som betyder 'himmel' på hindi, kallades först för Sakshat. Det är en fortsättning på den indiska satsning på lågprisdatorer som började med Simputer. - Se ubislate.com.

Aarons lag - (Aaron's law) – föreslagna ändringar av CFAA, en amerikansk lag mot data­­intrång, för­­anledda av det oproportionerliga åtalet mot Aaron Swartz. Swartz hotades med 35 års fängelse och en miljon dollar i böter för att han hade laddat ner veten­­skapliga upp­­satser från en server. Ingen hävdade att han hade begått data­­intrång, orsakat någon ekonomisk skada eller saboterat servern, bara att han hade brutit mot vissa användar­­villkor. Swartz tog sitt liv innan domen hade fallit. – Se artikel av Lawrence Lessig i The Atlantic (länk). – Fler juridiska lagar och lag­förslag.

Active Authentication - amerikanska krigsmaktens satsning på att ersätta lösenord med biometrisk autentisering. Det är inte en enstaka bio­metrisk egen­skap som ska användas, utan en samlad bild av personens beteende och rörelse­mönster. Forsknings­projektet drivs av krigs­maktens forsknings­institut Darpa, se denna länk.

adressgeneratorattack - (directory harvest attack, dha) - (även katalogattack) - sätt att kartlägga fungerande e-post­adresser på en viss server för att an­griparen ska kunna skicka spam till dem: an­griparen låter ett program (en adress­generator) sätta ihop massor med tänk­bara e-post­adresser på ett företag, en myndig­het eller en e-post­tjänst. Sedan skickar an­griparen e-post till var och en av adresserna. Mottagarens e-post­server returnerar då all e-post som är adresserad till obefintliga adressater. An­griparen kan då dra slut­satsen att med­delanden som inte returneras (vanligen en mindre andel) går till existerande e-post­adresser. An­griparen sparar de adresserna och skickar spam till dem eller säljer adresserna till spammare. Det finns två metoder:

(1) - en uttömmande adress­generator­attack prövar alla tänk­bara tecken­kombinationer under en viss längd, oftast på max 15 tecken;

(2) - en selektiv adress­generator­attack testar initialer, vanliga för- och efter­namn och kombinationer.

aftcasting - efterhandsprognos - att göra en prognos i efterhand för att se om prognosmetoden ger rätt resultat. Man jämför alltså efterhandsprognosens utfall med vad som faktiskt inträffade. Syftet är att utvärdera och förbättra prognosmetoden. Motsats till forecasting.

airborne internet - internetkommunikation mellan flygplan i luften - ett föreslaget system för trådlös kommunikation direkt mellan flygplan och mellan flygplan och marken, baserat på internet. Tekniken ska används för kommunikation mellan flygplan, för navigering och för övervakning, samt för vanlig internetkommunikation. Idén väcktes 1999 med anledning av projektet Sats, ett flygledningssystem för små flygplan ("the highway in the sky"). Se också Airborne Internet Consortium (föråldrad länk).


Aix - IBM:s version av Unix. IBM:s webb­sidor om Aix finns här. Sedan slutet av 1990-talet har IBM i allt högre grad satsat på Linux.

alfanummer - telefonnummer som skrivs som en serie bokstäver, oftast som ett namn eller ord. Alfanumret Digital motsvarar till exempel 344 48 35. Varje siffra på knappsatsen, utom 1 och 0, motsvaras av tre eller fyra bokstäver: A, B och C motsvaras av 2, D, E och F motsvaras av 3 och så vidare. (Bokstäverna brukar stå på knappsatsen och är samma som används i sms.) I Sverige erbjuds företag sedan 2008 att skaffa telefonnummer som passar som Alfanummer genom företaget Alfatell, se alfatell.se.


Allen, Francis E - (1932) - amerikansk datavetare, expert på kompilatorer. Hon tänkte bli matematiklärare, men började i stället på IBM, där hon stannade hela sitt yrkesverksamma liv. Under 1960-talet gjorde hon det grundläggande arbetet inom utveckling av kompilatorer och analys av datorprogram. Hon har också gjort betydelsefulla insatser inom parallellism. Hon blev 1989 den första kvinnan som utsågs till IBM Fellow, den högsta utmärkelse en forskare på IBM kan få, och 2006 var hon den första kvinnan som belönades med Turingpriset (se länk).

Altair - en av de första persondatorerna, lanserad 1975. Den första som nådde en större publik. Altair 88000 såldes som byggsats för 395 dollar (färdigbyggd för 495 dollar) och hade en Intel 8080-processor, 256 byte (bara byte) i minne och ett användargränssnitt bestående av lysdioder och vippströmbrytare. Den tillverkades av ett företag som hette Mits, Micro Instrumentation and Telemetry Systems, i Albuquerque. Datorn såldes i ungefär fyratusen exemplar, bland annat till Bill Gates och Paul Allen, som båda anställdes på Mits som programutvecklare, men som slutade 1976. Mits lades ned kort därefter på grund av en kombination av konkurrens och dåliga affärsmetoder.

analog - om information: inspelad eller avbildad som en kontinuerlig signal eller bild med steg­lösa för­ändringar - alternativet till digital. Analog in­formation finns bland annat på vinyl­skivor, kassett­band, video­band och "kemisk" film. Analog kommunikation är traditionell radio, tv, tele­fon och det gamla NMT-nätet. In­formation i analog form har mellan­lägen, medan digital teknik sparar in­formationen som hela tal med en på för­hand be­stämd nog­grann­het. (Ett berg som mäts digitalt blir antingen exakt 345 eller exakt 346 meter högt, om det mäts i meter, men om samma berg mäts analogt blir det troligen "lite över" eller "ganska precis" 345 meter eller "lite under" eller "ganska precis" 346 meter.) - Nack­delen med analog in­formation är att den för­sämras varje gång man kopierar den. Det är där­för som datorer arbetar med digital teknik. Analoga in­spelningar av bild eller musik är i ut­gångs­läget minst lika bra som digitala in­spelningar, för­ut­satt att om­ständig­heterna i övrigt är lika. Många hävdar att den digitala tekniken tar bort de finaste nyanserna. Men analoga in­spelningar för­sämras, till skillnad från digitala, varje gång man spelar dem och de kan inte kopieras utan kvalitets­för­lust. Digitala in­spelningar ger däremot samma resultat i ljud och bild så länge de är läs­bara, det vill säga så länge som det går att skilja ettor från nollor. - Ordet: Analog kommer av ett grekiskt ord som kan över­sättas med pro­portionell (mot), över­ens­stämmande (med), lik­formig. Ordet har an­vänts i veten­skap sedan början av 1800-talet. Inom it har det an­vänts sedan 1940-talet som mot­sats till digital. Inom it stavas det på engelska alltid analog, men i andra samman­hang stavas det ana­logue på brittisk engelska och analog på amerikansk engelska.

Apple I - den första datorn från Apple, såld 1976-1977 för 666 dollar. Den kon­struerades av Steve Wozniak. Ungefär 200 exemplar till­verkades. De såldes för 666 dollar. 40-50 exemplar finns kvar och säljs för höga be­lopp på auktioner. I oktober 2014 såldes en Apple I på auktion för 905 000 dollar. Apple I såldes som bygg­sats, och köparna för­väntades själva montera sådant som bild­skärm och tangent­bord. Namnet Apple I är en retronym: det till­kom i efterhand, efter lanseringen av Apple II. När den såldes hette den bara Apple.

Apple III - kortlivad efterföljare till Apple II. Apple III lanserades 1980 och lades ner 1984 (en variant, Apple III Plus, lades ner 1985). Apple III konstruerades för att konkurrera med IBM PC och var inte en direkt vidareutveckling av Apple II. Den hade till exempel ett särskilt operativsystem, Apple SOS. Den lyckades inte ens konkurrera med sin föregångare Apple II, än mindre med IBM PC, och kom från 1984 i skuggan av Macintosh. Apple sålde ut alla Apple III och satsade i stället på Apple IIc.

Apple M7 - processor som bearbetar sensordata i Apples Iphone, modell 5S, som lanserades i september 2013. M7-processorns uppgift är att samla in och bearbeta data från telefonens accelerometrar, gyroskop och kompasser och att överföra resultatet av beräkningarna till telefonens huvudprocessor, Apple A7. Processorn bygger på Arm:s arkitektur, se Wikipedia, men har anpassats enligt Apples krav. - Under utvecklingen gick den under kodnamnet Oscar.

Apple TV - mediespelare för anslutning till tv. Började säljas av Apple 2007. Apple TV kan ta emot video och bilder direkt från bland annat Youtube och Itunes Store och visa på tv-skärm. Den kan också anslutas till en dator som har pro­grammet Itunes och visa material därifrån. Apple TV har omarbetats flera gånger sedan debuten. Den kallades, innan den släpptes för försäljning, för iTV. – An­märkning: Det ryktas att Apple ut­vecklar en smart tv som ska "revolutionera tv-tittandet", eventuellt efter en idé av Steve Jobs. Den produkten har inte visats upp ännu (februari 2015), om den alls är under ut­­veckling. Det är i varje fall något annat än Apple TV, som har funnits länge. – Se apple.com/se/appletv. – Jäm­för med Chrome­cast och Match­stick.

autonomic computing - autonoma datasystem - målet för IBM:s satsning på en ny typ av säkrare, till­för­litligare och mer lätt­skötta data­system. Målet formulerades 2001 av Paul Horn, som sedan dess har slutat på IBM (se tidnings­artikel). IBM ställer åtta krav på ett autonomt data­system. Det ska:

(1) - ha ingående kunskap om alla sina komponenter;

(2) - kunna konfigurera sig själv under växlande och oförutsedda omständigheter;

(3) - ständigt övervaka sig själv så att det fungerar optimalt;

(4) - reparera sig själv och hitta alternativa funktions­sätt vid krångel;

(5) - upptäcka hot och skydda sig mot dem;

(6) - anpassa sig till den yttre omgivningen;

(7) - bygga på öppna standarder, samt:

(8) - förutsäga vad som förväntas av det sam­tidigt som det ska vara be­gripligt för an­vändaren.

Axe - digital telefonväxel från Ericsson - den första telefonväxeln i världen som var helt datoriserad. Första Axeväxeln byggdes 1976. Axe-växeln är datorstyrd, men hanterar analoga (kretskopplade) samtal. Axe har anpassats till mobiltelefoni och dataöverföring, men nämns allt mer sällan i Ericssons marknadsföring. Bokstäverna Axe står enligt Ericsson inte för något särskilt. De ska uttalas var för sig: a-ex-e. - Utvecklingen av Axe-växeln, där bland andra Ivar Jacobson deltog, beskrivs i Bengt-Arne Vedins bok Teknisk revolt från 1992. - En arkiverad redogörelse för Axe:s historia, kopierad från Ericssons webbsidor (där den inte längre finns kvar), finns på denna länk.

back office - inre avdelningar - avdelningar som inte har direkt kontakt med kunder och besökare. De sköter sådant som bok­föring, pappers­arbete, be­talningar, juridiska an­gelägen­heter; back office system - inre system, inre administrativt system - dator­system och pro­gram som an­vänds på inre av­delningar (men som inte är till­gängliga för kunder eller be­sökare). - Mot­sats: front office.

batch - sats, grupp, samling - (1) - batch load, se grupp­upp­laddning;

(2) - om batchkörning, se sats­vis be­arbetning.

bayesisk - (Bayesian) - bayesisk statistik eller bayesisk in­ferens - matematisk metod att räkna ut sanno­likheten för att be­dömningar är riktiga, baserat på kun­skap om tidigare händelser av samma slag. Annor­lunda ut­tryckt: en metod för att "vända på" sanno­lik­heter som man redan känner till. Det snöar ofta i januari, men om det snöar, är det då januari? Kon­struerat exempel: du vet redan att 50 procent av all spam inne­håller ordet V––gra (hädan­efter i denna text utbytt mot margarin). Men om du får ett mejl som inne­håller ordet margarin - hur sanno­likt är det då att det mejlet är spam? Ordet margarin står ju inte bara i spam. Det är sådana pro­blem man kan an­gripa med bayesisk statistik. Metoden ger an­vänd­bara, om än grova, resultat även när under­laget är litet.

- Den matematiska formeln för Bayes sats ser ut så här:

P (A|B) = P (B|A) * P (A) / P (B)

vilket kan ut­läsas: sanno­lik­heten för A, givet B, är lika med sanno­lik­heten för B, givet A, multi­plicerad med sanno­lik­heten för A, dividerad med sanno­lik­heten för B. (Bokstaven P står för 'sanno­lik­heten för" och lod­strecket | be­tyder "givet att".)

- A står för en be­dömning som man vill ha ut­värderad, till exempel "jag tror att detta mejl är spam", medan B står för ett känt faktum som man baserar be­dömningen på, till exempel "detta mejl inne­håller ordet margarin".

- Bayesisk analys förut­sätter att man har ett statistiskt under­lag. I det här exemplet krävs det att man redan tidigare har klassat mejl i spam och icke-spam. Man förut­sätter att tidigare observationer även gäller nu. Man har då siffror på sanno­lik­heten för att ett slump­mässigt valt mejl är spam, P (A), och sanno­lik­heten för att ett slump­mässigt valt mejl inne­håller ordet margarin, alltså P (B). Man måste också ha räknat ut sanno­lik­heten för att ett slump­mässigt valt mejl som klassats som spam inne­håller ordet margarin, alltså P (B|A). Sanno­lik­hets­bedömningen som du vill ha - hur sanno­likt är det att detta mejl är spam med tanke på att det innehåller ordet margarin - uttrycks alltså med P (A|B).

- Exempel med god­tyckliga siffror: 40 procent av all e-post du får är spam, 60 procent icke-spam. 50 procent av all spam inne­håller ordet margarin, men bara två pro­cent av icke-spammet. Då blir det så här:

... innehåller ordet margarin... inte innehåller ordet margarinAv alla mejl
Andel av all icke-spam som...2%98%60%
Andel av all spam som...50% P (B|A)50%40% P (A)
Andel av alla mejl som...21,2% P (B)78,8%100%
Sannolikhet för att ett mejl...
... är spam om det...94,3% P (A|B)25,4%40%
... inte är spam om det...5,7%74,6%60%
Summa av sannolikheterna100%100%100%

- Sammanlagt innehåller alltså 21,2 procent av all mejl ordet margarin. Men det svarar inte på frågan hur sanno­likt det är att ett mejl är spam om det inne­håller ordet margarin. Vad du kan se är att av 21,2 procent som inne­håller det ordet är 20 procent­enheter spam, 1,2 procent­enheter icke-spam. Oddset för att ett mejl som inne­håller ordet margarin är spam är alltså 21,2:1,2, vilket motsvarar en sanno­lik­het på unge­fär 94,3 procent. Om­vänt: om ett mejl inte inne­håller ordet margarin är det 74,6 procents sanno­lik­het för att det inte är spam.

- Den bayesiska be­dömningen är en statistisk be­dömning baserad på tidigare resultat. Det fungerar bara om en mänsklig be­dömare med gott om­döme redan har delat upp tidigare mejl i spam och icke-spam, så att det finns ett under­lag för bayesisk analys av nya mejl. Ett riktigt spam­filter utgår dess­utom inte från ett en­staka ord, utan samman­väger många ord.

- Se också Wiki­pedia. - Bayes metod ger an­vänd­bara resultat även med ett be­gränsat under­lag och för­bättras när man an­vänder den upp­repade gånger med växande under­lag. Metoden används i spam­filter, i tal­igen­känning och datoriserad över­sättning. - Bayesisk logik är upp­kallad efter den engelske prästen Thomas Bayes (1702-1761) som be­skrev den i sin postumt publicerade artikel Essay towards solving a problem in the doctrine of chances (länk) från 1763. - Läs också om evidens­teori.

Be (företag) - amerikanskt dataföretag, grundat 1990 av Apples förre vice vd Jean-Louis Gassée (länk), likviderat i januari 2002. Be lanserade först datorn Bebox, som lades ned 1997, och satsade sedan på att utveckla och marknads­föra operativ­systemet Beos. Trots teknisk briljans blev Beos ingen succé. Apple kunde 1997 ha valt Beos som sitt nya operativ­system, men köpte i stället Nextstep. Under sitt sista år satsade Be på att sälja Beos som ett inbyggt system för "internet appliances", alltså andra internet­anslutna apparater än person­datorer. Men i slutet av 2001 såldes rättig­heterna till operativ­systemet till Palm. I början av 2002 avgick Jean-Louis Gassée och strax därefter såldes före­tagets sista inventarier på auktion.

[Namn på två bokstäver är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som det står Be (företag) i stället för bara Be.].

Berners-Lee, Tim - (1955) - uppfinnare av webben, chef för webbens tekniska lednings­grupp W3C. Han ut­vecklade World Wide Web under 1980-1991 medan han arbetade på det euro­peiska kärn­­forsknings­­institutet Cern. (Hans första formella förslag finns här.) Från början ville han bara göra ett hjälp­­medel för hantering av källorna i forsknings­­rapporter genom att an­vända hyper­länkar. Han ut­vecklade proto­kollet http, sid­­beskriv­nings­­språket html och skrev den första kom­binerade webb­läsaren och webb­editorn till­sammans med Robert Cailliau på en Next-dator. 1991 la han ut http://info.cern.ch på inter­net - den första all­mänt till­­gängliga webb­sidan. - Numera leder han sats­ningen på den seman­tiska webben. Grundade 2008 stiftelsen World Wide Web Foundation. 2012 var han med och startade Open data institute. 2013 grundade han Alliance for affordable internet, A4AI. - Tim Berners-Lee fick 1998 utmärkelsen Usenix life­time achieve­ment award (länk), år 2000 EFF:s pris Pioneer Award, 2006 Love­lace Medal och Millennium­­priset för tekno­logi 2012, och han adlades av brittiska drott­ningen 2003. - Hans för­äldrar var med och byggde en av de första datorerna, Man­chester Mark I.

Besk - Binär elektronisk sekvenskalkylator - Sveriges första elektroniska dator, färdig 1953. (Bark kom före, men var inte elektronisk.) Besk var under en kort tid världens snabbaste dator. Konstruktionen var inspirerad av IAS Machine. – Se Wikipedia. – Se också denna uppsats av Mattias Fundberg och Mikael Gustavsson (en pdf-fil). – Läs också om danska Dask och om Smil.

beständig - (persistent) - om data: kvarstående från programkörning till programkörning; som sparas när programmet avslutas för att användas vid nästa körning. Kallas även för bestående eller persistent (med svenskt uttal, som resistent). Termen används om objekt i objektorientering: objekt kallas för persistenta om deras tillstånd (värden) lagras från körning till körning. Oftast handlar det då om objekt som representerar något beständigt i den yttre världen, som en kund eller en affärsprocess. Motsatsen är transienta eller obeständiga objekt. Substantiv: beständighet eller persistens (persistence). - Jämför med icke-flyktig.

bindning - (coupling eller binding) - (1) - i objektorientering och annan programmering: mer eller mindre fast samband mellan olika komponenter i ett program. Enkelt exempel: ett e-postprogram hämtar e-postadresser från en digital adressbok. Man skiljer mellan tidig bindning eller statisk bindning och sen bindning eller dynamisk bindning. Det finns också lös bindning (låg bindning) respektive fast bindning (hög bindning).

- Tidig (statisk) bindning (early eller static coupling) innebär att de två komponenterna (klasser i objektorienterad programmering) knyts till varandra när programmet kompileras. Om komponent A behöver en tjänst av en viss typ är det då bestämt en gång för alla att komponent B ska tillhandahålla den typen av tjänst. Det gör programmet snabbt, men omöjligt att ändra såvida man inte skriver om källkoden och kompilerar om programmet;

- Sen (dynamisk) bindning (late eller dynamic binding) innebär att komponenterna knyts till varandra först när programmet körs. Fördelen med det är att programmen kan göras om av användarna genom att komponenterna kombineras på olika sätt. Det kräver ingen omkompilering. Nackdelen är att det tar längre tid;

- Lös bindning (loose eller low coupling) och motsatsen, fast bindning (tight eller high coupling, syftar på hur noga komponenterna är anpassade till varandra. Lös bindning innebär att komponenterna är utformade oberoende av varandra, inte för att passa bra ihop. Det ger hög flexibilitet men till priset av sämre prestanda;

- Fast bindning innebär att de är utformade för att passa så bra ihop som möjligt, men det betyder att de troligen inte passar så bra ihop med andra komponenter;

(2) - om databaser: samordning av innehållet i en eller flera databaser:

- Fast bindning av innehållet i en databas innebär att om samma information finns på flera ställen så ser man till att alla ändringar, tillägg och strykningar genomförs på alla förekomster av informationen. Det får inte finnas några motsägelser (se konsistens). Detta är det traditionella sättet att hantera databaser och mest konsekvent genomfört i relationsdatabaser;

- Lös bindning innebär att ändringar, tillägg och strykningar inte nödvändigtvis genomförs på alla ställen där samma information finns. Databasen kan därför med tiden komma att innehålla motsägelser. Lös bindning är svårt att undvika i den typ av databaser som kallas för nosql och som innehåller ostrukturerad eller löst strukturerad information, till exempel löpande text.

Biztalk - Microsofts satsning på ett xml-baserat språk för utbyte av affärsdata över internet. Målet är att data ska beskrivas på ett enhetligt sätt så att de kan överföras mellan program från olika företag och bearbetas. Biztalk Framework är riktlinjer för hur man bygger system baserade på Biztalk. Biztalk Server är en produkt från Microsoft som hanterar verksamhetsprocesser i enlighet med Biztalk Framework. - Se microsoft.com/biztalk.

blob - binary large object - mycket stor fil, till exempel en bild, video eller ljud­fil, som lagras i en data­bas. En blob är i detta samman­hang, trots namnet, mot­satsen till ett objekt i en objekt­data­bas. Objekt­data­basen kan manipulera objektet direkt, medan en blob måste läsas in av ett lämpligt program innan den kan öppnas och köras. - Termen var vanlig på 1990-talet, då bild- och ljudfiler fort­fartande var svår­hanterliga.

bloggosfären - (the blogosphere) - mängden av bloggar, sedda som ett massmedium. Ställs ofta i motsats till gammelmedier.


Borg complex - "borgkomplex", teknikdefaitism - tron att en viss teknisk ut­veckling eller in­förande av ny teknik är ound­vikligt, och att mot­stånd därför är menings­löst. – Ordet borg är här hämtat från tv-serien Star trek. Där stod det för ett slags varelser som var till hälften datorer, och som under­kuvade och absorberade andra arter. – Se också cyborg. – Ut­trycket Borg complex myntades 2012 av Michael Sacasas på bloggen The frailest thing, se här. Tidigare, 2006, hade journalisten Paul Andrews an­vänt ut­trycket Borg love i samma be­tydelse, se här. – För mot­satsen, se luddit.

calm technology - lugn teknik - användbar och kraftfull teknik som inte stör och som inte märks när den inte behövs. Uttrycket myntades av forskaren Mark Weiser 1988 som motsats till "hot technology". Han ansåg att ny teknik inte borde utformas för att väcka uppmärksamhet, att den inte borde förses med nya läckra gränssnitt utan att ny teknik borde smälta in i bakgrunden och kommunicera med oss genom subtila förändringar. Han nämnde förebilder som pennor, skor och bilmotorer - en bra bilmotor hörs knappt, men vi hör ändå på ljudet om något är fel.

caveat emptor - latin för 'köparen måste se sig för' - i engelsk juridik: köparens risk - principen att den som köper en fastig­het (eller något annat) har under­söknings­plikt och inte kan be­gära pengarna till­baka om hon upp­täcker fel och brister i efter­hand (så­vida inte säljaren av­siktligt har dolt fel). - Mot­satsen heter caveat venditor, säljarens risk.

chief analytics officer - (cao) - dataanalysdirektör - hög chef med ansvar för kombinationen av marknads­föring, marknads­analys och data­teknik. Rätt ovanlig titel. Huvud­upp­giften är att analysera data och dra slut­satser som kan an­vändas i marknads­föring och produkt­utveckling. – Jäm­för med chief information officer, cio, och chief marketing technologist, cmt. – Se också chefstitlar på c.

chipp - (kortform av mikrochip med för­svenskad stavning) - pro­cessor eller dator­minne i form av en integrerad krets (en vanligen rektangulär kisel­bit, inne­sluten i en kapsel i fri­märks­stor­lek och med för­gyllda ben eller kontakt­ytor). Ett enda chipp inne­håller tusen­tals eller miljon­tals transistorer. - Kretsen är kon­struktionen, chippet är en realisering av kretsen och pro­cessor är en funktion. - För engelska chip­set ("set of chips"), se chipp­sats.

Church, Alonzo - (1903-1995) – amerikansk matematiker. Han bevisade 1936 i uppsatsen "A note on the Entscheidungsproblem" (se Ent­scheidungs­problem) att det finns mate­matiska frågor som inte går att besvara med mekaniska metoder. Det var samma sak som Churchs studie­kamrat Alan Turing bevisade senare samma år i sin upp­sats om stopproblemet. Turing visade senare att de två bevisen var lik­värdiga. Båda byggde på Kurt Gödels ofullständighetssats. Church-Turings hypotes säger att alla mate­matiska beräkningar som kan beskrivas i ett ändligt antal steg (med en algoritm) kan lösas av en maskin. Om en nog­grann men fantasi­lös människa med papper och penna kan räkna ut lösningen (lösa problemet mekaniskt) kan också en maskin göra det. Men: beräkningen kan pågå i all evighet. Till exempel är det lätt att beskriva divisionen 2 delat med 3, men det tar en evig­het att räkna ut svaret (0,6666666…) om man inte sätter stopp. Det som både Church och Turing bevisade var att även om en maskin kan utföra alla beräkningar som kan uttryckas som algoritmer, så kan maskinen inte avgöra ifall beräkningen tar slut någon gång eller om den fort­sätter i all evighet. – En artikel på engelska om vanliga miss­upp­fattningar av Church-Turings hypotes finns här.

cicero - typografiskt mått: 4,5 millimeter (exakt) sedan 1973, tidigare (exakt) 4,5108 milli­meter. Det äldre måttet före­kommer fort­farande. En cicero är tolv punkter. - Cicero är ett europeiskt typo­grafiskt mått som i USA mot­svaras av det aningen mindre pica. - Måttet cicero an­vänds numera inte så mycket. Vid stil­sättning anges tecken­storlek i punkter, som är mer precist än milli­meter. Andra mått som sats­yta och indrag, som förr angavs i cicero, anges numera oftast i milli­meter.

Cloud OS - (1) - moln-operativsystem, moln-os - allmän beteckning på operativsystem som är kopplade till molnet. Sådana operativsystem har en webbsida som grafiskt användargränssnitt. Alla data som användaren sparar lagras i molnet, alltså på servrar som man når genom internet. Program körs antingen som tilläggsprogram till webbläsaren eller genom samverkan med molnet. Sådana operativsystem kan ofta användas även när datorn inte är ansluten till internet. Det användaren har gjort på datorn synkroniseras då med molnet när datorn ansluts till nätet. Se till exempel Cloudme;

(2) - Microsofts satsning på att knyta existerande Microsoftprogram till Microsofts servrar i molnet. - Se Microsofts webbsidor.

collapse - "stäng", "fäll ihop" - om listor som innehåller andra listor: dölja innehållet i listan och bara visa listans namn. Detta kan man ofta göra genom att klicka på en liten trekant intill listans namn. Används i filkataloger för att öka överskådligheten och är ett alternativ till att öppna och stänga fönster. Kallas också för "visa rubrik" (alltså "visa bara rubrik"). Motsatsen heter expand ("öppna", "fäll ut" eller "visa allt").

Common malware enumeration - CME - initiativ för enhetliga namn på sabotage­program, vilande sedan 2006. Verk­sam­heten har uppgått i MAEC. – Syftet var att under­lätta snabba insatser mot nya hot genom att minska risken för för­växlingar och dubbel­arbete på grund av oklara namn på hoten. CME avvecklades 2006, eftersom andra typer av hot hade blivit allvarligare. – CME var ett initiativ av det amerikanska statliga it-säker­hets­institutet US-Cert (länk) (se också Cert) och före­taget Mitre. – Se cme.mitre.org.

computable numbers - (1) - se beräkningsbara tal;


(2) - kortnamn på Alan Turings uppsats "On computable numbers...", se stopproblemet.


consolidation - på engelska: sammanslagning av företag, av­del­ningar, servrar eller annat. Syftet är att utnyttja kapaciteten bättre så att man kan göra sig av med över­flödiga en­heter. Även: att för­stärka något genom att göra sig av med det som är peri­fert och mindre viktigt och i stället satsa re­surserna på det centrala. Ett företag kan till exempel sälja till­gångar som inte behövs, eller inte är viktiga för kärn­verk­sam­heten, och an­vända pengarna till att betala skulder. Inom bok­föring används "consolidated" när man avser en hel koncern. "Con­solidated accounts" är kvar­tals­bok­slut. - Jäm­för med det svenska ordet kon­soli­dering, som står för att sälja peri­fera tillgångar för att kunna betala skulder.

CoreOS - Linux-baserat operativ­system för samman­kopplade servrar. Det är avsett för körning av så kallade containrar (se Docker). CoreOS är alltså inte lämpligt som operativ­­system för person­datorer: modellen med containrar innebär att applika­tionerna är ”för­packade” för att sköta sig själva så mycket som möjligt med minsta möjliga inter­­aktion med värd­­systemet – alltså även med CoreOS. Det är däremot lämpligt för molnet. – Tjänster som Micro­soft Azure, Amazons Elastic compute cloud och VMWare har an­passats till CoreOS. – CoreOS lanserades i oktober 2013 av företaget med samma namn, och har öppen käll­kod. Företaget tjänar pengar genom att operativ­­systemet säljs mot en månads­avgift som ”Managed Linux”, även kallat ”OS-as-a-service”. CoreOS bygger närmast på Chromium OS. – Se coreos.com. – Fler sorters Linux.

crowd labor - när betalda arbetsuppgifter läggs ut på människor som anmäler sig genom internet. En person som utför crowd labor kallas för crowdworker. Arbetet gäller huvud­sakligen uppgifter som kan utföras med dator, men som inte kan utföras av dator­program utan mänsklig insats. Ett exempel är att granska inlägg och bilder på debatt­forum och sociala medier. Kan ses som en modern version av gamla tiders stycke­arbete. – Se också gig economy och mekanisk turk.

Cult of the dead cow - CDC – amerikansk hackar-grupp som verkar för frihet på nätet. Dess stor­hets­tid var på 1990-talet. – Cult of the dead cow har funnits sedan 1984, och kan ses som före­gångare till Anonymous, men CDC:s med­lemmar är inte anonyma. – CDC var först ett antal löst samman­hållna bbs:er i USA och Kanada. Centrum var, och är fortfarande, i Lubbock i Texas. Sedan 1980-talet har gruppen gett ut en elektronisk tidning med samma namn: länk, numera sporadisk. – En av med­lemmarna, Jesse Dryden (”Drunkfux”) ordnade 1990 den första hackar-konferensen som var öppen för utom­stående, Hohocon. CDC uppfann också stavningen 31337 för elite, se leet. – CDC gör anspråk på att ha myntat ordet hackti­vism och har, eller hade, under­gruppen Hacktivismo (se Wiki­pedia), som tycks vara nerlagd. – Insats­gruppen Ninja strike force, NSF (länk) bildades 1996, och har stora likheter med Anonymous. – CDC har (liksom Anonymous) drivit kampanjer på nätet mot Sciento­logi­kyrkan och mot Googles anpass­lig­het gentemot censuren i Kina. – Gruppen ligger också bakom skadliga program som Back Orifice, programmet NBName som genomför disti­buerade över­belast­nings­attacker och program för hemlig kommunikation. (Se hela listan i Wiki­pedia.) – Gruppen gör också anspråk på att ha ha smittat förre presi­denten Ronald Reagan med alzheimers. – Orga­ni­sa­toriskt lyder Cult of the dead cow under moder­organisationen CDC Communications tillsammans med Hacktivismo och Ninja strike force. Verk­sam­heten tycks ha tynat av, och några av de ursprungliga ledande medlemmarna har gått vidare till välbetalda jobb i stat och storföretag. – Se cultdeadcow.com.

Cyc - projekt för att ge datorprogram en kunskapsbas om sådant som människor tar för givet. Exempel: att föräldrar är äldre än sina barn, att det är mörkt på natten, att is är kallt. Målet är att kunna införliva denna kunskap i datorprogram så att de kan upptäcka fel, men också dra slutsatser. Se cyc.com. Projektet startades 1984 av den amerikanske forskaren Doug Lenat (extern länk), som 1994 startade företaget Cycorp (extern länk) för att utveckla idén till produkter. Lenat är vd för Cycorp. År 2012 hade Cyc en databas med fem miljoner sådana kunskapsbitar. - Det finns också ett parallellt projekt som utvecklar Cyc i öppen källkod, Opencyc (extern länk). - Namnet: Cyc anspelar på encyclopedia och cyber. - På MIT startades 2004 ett projekt med samma mål, Open Mind Commonsense (extern länk). Det satsar på att samla in 100 miljoner kunskapsbitar.

dark archive - slutet arkiv – arkiv som är helt stängt eller bara till­gäng­ligt för ett fåtal personer. Om arkivet är helt stängt (ingen har tillgång till inne­hållet) får det bara öppnas under extrema om­ständig­heter, till exempel för att åter­ställa informa­tion som har gått förlorad någon annan­stans. – Mot­sats: light archive.

data execution prevention - dep - säkerhetsfunktion som gör det svårare att smussla in oönskade program i datorer. Vissa oönskade program placerar nämligen körbar kod i delar av datorns minne som normalt bara innehåller läsbara data, inte körbar kod. (Ett exempel på sådana intrång är buffertöverfyllning, betydelse 2.) Dep hindrar datorn från att köra programkod som lagrats i de delar av minnet som klassats som enbart för läsning och skrivning av data. Detta försvårar eller omöjliggör en del former av sabotage, men inte alla. Dep ingår numera i alla vanliga operativsystem. (Wikipedia.)


Des - Data encryption standard - den officiella amerikanska krypteringsalgoritmen som var standard från 1977 till början av 2001. Den utvecklades från början av IBM. Des är en symmetrisk algoritm med 56 bitars nyckel­längd. Under 90-talet blev det uppenbart att nyckeln hade blivit alltför kort, och att krypteringen kunde knäckas med en måttlig insats av tid och datakraft. Det är inte möjligt att öka nyckel­längden i Des, men däremot har det kommit varianter som Triple-Des. För att få ett helt nytt, säkrare system har USA:s regering skaffat en efter­trädare till Des, kallad Advanced Encryption Standard.

differensmaskin - (differential engine) - avancerad räknemaskin, konstruerad men aldrig färdigbyggd av Charles Babbage i början av 1800-talet. (Jämför med analysmaskin.) Babbages idé var att maskinen skulle räkna ut matematiska tabeller och trycka dem direkt med ett inbyggt tryckverk, så att man slapp slarvfel och tryckfel. Idén kan ha varit inspirerad av tysken Johann Müller. Brittiska regeringen satsade stora pengar på projektet som pågick 1823-1833, men maskinen blev bara delvis färdig. Orsakerna var troligen dels att Babbage var perfektionist, men inte ingenjör, dels konflikter, bland annat om pengar, med den skicklige finmekanikern Joseph Clement (se Wikipedia) som byggde maskinen. - Svenskarna Georg och Edvard Scheutz, som var inspirerade av Babbage, byggde tre versioner av en fungerande differensmaskin, men fick ingen kommersiell framgång. Svensken Martin Wiberg tillverkade på 1860-talet en fungerande differensmaskin i behändigt format. – En förklaring till att inte ens de fungerande differens­maskinerna blev fram­gångs­rika var att det på 1800-talet var billigare att låta människorna göra be­räkningarna och korrektur­läsa de matematiska tabellerna. (Källa: Glory and Failure, 1987, av Michael Lindgren, se länk.) – Brittiska Science Museum byggde 1985-1991 en fungerade differens­maskin enligt Babbages ritningar (se länk). Den fungerar som den ska. (Se boken The Difference Engine av Doron Swade, länk, 2002.) En annan nybyggd fungerande differensmaskin finns på Computer history museum i Silicon Valley (se länk). – Namnet: Differens­maskinen har namn efter differens­metoden. – Boken The difference engine från 1990 av William Gibson och Bruce Sterling utspelar sig i ett fiktivt 1800-tal där differensmaskiner är lika vanliga som datorer är nu.

Diffie, Whitfield - (1944) - amerikansk krypteringsexpert. Lanserade 1976 idén om asymmetrisk kryptering i uppsatsen New directions in cryptography, som han skrev tillsammans med Martin Hellman. De utvecklade också protokollet Diffie-Hellman för asymmetrisk kryptering. Diffie var mellan 1991 och 2009 säkerhetsdirektör på Sun. Han är sedan 2010 ansvarig för informationssäkerhet och kryptografi på Icann. - Han fick 1994 EFF:s pris Pioneer Award (se länk).

Sajter om it & teknik

 • CIO SwedenIt-strategi, affärsnytta och kundrelationer.
 • Cloud MagazineAllt om cloud computing.
 • Computer SwedenDagliga nyheter om it, telekom och affärer.
 • IDG.seDe viktigaste nyheterna från IDGs nyhetssajter.
 • InternetworldAllt om affärer på internet.
 • IT i vårdenMötet mellan vård och it.
 • IT24Affärerna och människorna i it-branschen.
 • M3Sveriges prylsajt
 • MacWorldAllt om Mac, OS X, Iphone och Ipad.
 • PC för AllaSveriges största och mest lästa datortidning.
 • Säkerhet24Mötesplatsen för alla it-säkerhetsansvariga i Sverige.
 • TechWorldFör it-avdelningar, it-chefer och it-proffs.
 • IT.Branschen Sveriges enda branschtidning för IT-återförsäljare.

Andra områden

 • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
 • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
 • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
 • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
 • Studio För dig som producerar ljud och musik.
 • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng