Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på Stanford

Stanford - Stanford-universitetet i Palo Alto söder om San Francisco är ett av USA:s mest an­sedda universitet. Forskning och ut­veckling på Stan­ford var en av huvud­faktorerna bakom Silicon Valleys fram­växt. Stanford lockade redan på 1930-talet till sig amerikanska stor­före­tag genom att er­bjuda dem billig mark nära universitetet. Se stanford.edu. - För­växla inte Stan­ford med Stamford i Connecticut, en stad som, del­vis på grund av Connecticuts låga skatter, hyser huvud­kontoren för flera amerikanska stor­företag.


Förekommer i följande beskrivningar:

anternet - skämtsamt om myrarten pogonomyrmex barbatus sätt att styra myrornas vandringar på ett sätt om påminner om internet. Närmare bestämt om inslag i protokollet tcp. Se pressmeddelande från Stanford.

Church, Alonzo - (1903–1995) – amerikansk matematiker. Han bevisade 1936 i uppsatsen ”A note on the Ent­scheidungs­problem” (se Ent­­scheidungs­problem) att det finns mate­matiska frågor som inte går att besvara med mekaniska metoder. Det var samma sak som Churchs studie­­kamrat Alan Turing bevisade senare samma år i sin upp­sats om stopproblemet. Turing visade senare att de två bevisen var lik­värdiga. Båda byggde på Kurt Gödels ofull­ständig­hets­sats. Church-Turings hypotes säger att alla mate­matiska beräkningar som kan beskrivas i ett ändligt antal steg (med en algoritm) kan lösas av en maskin. Om en nog­­grann men fantasi­lös människa med papper och penna kan räkna ut lösningen (lösa problemet mekaniskt) kan också en maskin göra det. Men: beräkningen kan pågå i all evighet. Till exempel är det lätt att beskriva divisionen 2 delat med 3, men det tar en evig­het att räkna ut svaret (0,6666666…) om man inte sätter stopp. Det som både Church och Turing bevisade var att även om en maskin kan utföra alla beräkningar som kan uttryckas som algoritmer, så kan maskinen inte avgöra ifall beräkningen tar slut någon gång eller om den fort­sätter i all evighet. – En artikel på engelska om vanliga miss­­upp­­fatt­ningar av Church-Turings hypotes finns här.

Clark, Jim - (1944) – amerikansk serieföretagare, grundare av Silicon Graphics, numera SGI, och Net­scape. – Från början var Jim Clark pro­­fessor vid Stan­­ford. Han grundade 1983 Silicon Graphics. Han blev ut­­man­öv­rerad från före­­taget, och grundade 1994 Net­­scape till­­sammans med Marc And­re­es­sen. Clark lämnade led­ningen för Net­scape när America Online (numera Aol) 1998 tog över före­taget. Sedan 1998 har Jim Clark varit in­­vol­verad i flera, mer eller mindre lyckade, före­tag, se Wiki­pedia* (länk). – Jim Clark är huvud­­person i Michael Lewis bok The New New Thing (1998, Jakten på det nya nya, 2000). Själv­­bio­­grafi: Net­scape Time från 1999.

Engelbart, Douglas - (1925—2013) – amerikansk uppfinnare och datorpionjär som på 1960-talet uppfann musen samt ut­­veck­­lade hyper­­text, video­­kon­­fe­renser, ord­­be­­hand­­lings­program och an­vändar­gräns­snitt med fönster. Han de­mon­stre­rade sin teknik, då känd som NLS, vid en berömd upp­­vis­­ning 1968 (”The mother of all demos”), men den glömdes snart bort. Senare ut­veck­lades lik­nande lösningar på Parc och på Apple, del­vis av Engelbarts ti­digare med­arbetare. – Engel­­barts pro­jekt ut­veck­lades på på Stan­ford-­universi­tetet i Kalifornien vid Augmentation research institute, som såldes flera gånger, och slut­ligen lades ned 1989. Engel­bart grundade då Boot­strap In­stitute, numera Doug Engel­bart Institute, som han ledde fram till 2008. – Douglas Engel­bart fick sitt er­kän­nande först på 1990-talet, och han fick många ut­­märkelser på gamla dar. 1992 fick han EFF:s pris Pioneer Award*, se länk, 1999 von Neu­mann-medaljen och 2001 Lovelace Medal. – En musikal om Douglas Engelbart, The Demo, hade premiär i april 2015 (länk). – Engel­bart var närmast inspirerad av Ivan Sutherland och av Vannevar Bush. – Film från den be­römda upp­vis­ningen 1968 finns här. – Se dougengelbart.org.

Google - sökmotor för webben, igång­satt 1998 av Stan­ford-studenterna Sergey Brin (länk) och Larry Page (länk) med stöd från Yahoos med­grundare David Filo. – Google är ett webb­index, liksom ner­lagda Alta­vista, men Google har sedan starten varit bättre än kon­­kur­renterna på rankning, alltså att placera de mest intressanta sidorna överst i träff­listorna. Det görs med ett pro­gram som heter Page­rank (se också Google Panda). 2013 in­fördes sök­algoritmen Humming­bird. Grundarna en­visas också med att hålla Google fritt från annan reklam än korta text­snuttar (sponsrade länkar). Google blev snabbt den största sök­motorn på webben. Ko­nkurrenten Yahoo an­vände Googles sök­motor fram till februari 2004. – Google släppte 2008 webb­läsaren Chrome. 2009 till­känna­gavs Google Wave (numera Apache Wave), en platt­form för elektronisk kommunikation, 2010 över­låten till Apache Soft­ware Foundation. – Ett operativ­system för mobil­tele­foner, Android släpptes 2007, och i början av 2010 började Google sälja en egen­­utveck­lad mobil­­tele­fon under varu­­märket Nexus, senare också surf­­plattor. – 2009 med­delade Google också att före­taget också ut­vecklar ett operativ­­system för person­datorer, Chrome OS. – I augusti 2009 släpptes på prov en om­arbetad version av sök­motorn, Caffeine, senare in­dragen. I maj 2010 till­känna­gavs Google TV. – I augusti 2011 köpte Google Motorolas mobil­­tele­fon­­till­verk­ning, men sålde i januari 2014 före­­taget vidare till Lenovo. (Se också Project Ara.) – Sedan 2005 ut­veck­lar Google förar­lösa bilar, vilket har lett till att flera ameri­kanska del­stater har infört lagar som, förut­satt att flera hårda krav är upp­fyllda, tillåter förar­lösa bilar på vägarna. (Se google.com/selfdrivingcar.) – Under 2012 och där­efter har Google ut­vecklat inter­aktiva glas­ögon, Google Glass, se Pro­ject Aura. – I februari 2014 köpte Google före­taget Nest som ut­vecklar smarta termo­­stater och brand­varnare. – Google blev mobiloperatör våren 2015, se Project Fi. – Google för­medlar också annonser till andra ägares webb­sidor, se Adsense. – I augusti 2015 bildades moder­bolaget Alpha­bet: Google ska i fort­sätt­ningen enbart ägna sig åt sök­motorn och det som hör ihop med den, medan andra verk­sam­heter, som förar­lösa bilar, ska drivas i andra bolag under Alphabet. – Namnet Google an­spelar på talet googol. – Se också fwse. – Se också xoogler. – Fler sökmotorer.

Hagström, Stig - (1932-2011) - svensk forskare, professor i fysik, forskningschef på Xerox Parc 1976–1987, universitetskansler 1992-1998, professor i materialvetenskap på Stanford, initiativtagare och chef för Stanford Center for Innovations in Learning. Läs mer här, här och här.


Hellman, Martin - (1945) - amerikansk krypteringsexpert, känd för att han 1976 tillsammans med Whitfield Diffie lanserade idén om asymmetrisk kryptering samt protokollet Diffie-Hellman. Hellman har varit forskare på IBM, MIT och Stanford, men är nu pensionerad. Hans webbsida finns här.

Jargon file - The Jargon file – amerikansk ordlista med it-jargong. Den påbörjades 1975 av Raphael FinkelStanford-universitetet. Andra tog över 1976, och ord­listan fanns därefter i två exemplar, ett på Stanford och ett på MIT. Richard Stallman bidrog flitigt. – Delar av The Jargon file publicerades 1981 i en tidskrift som gavs ut av Stewart Brand. 1983 kom ordlistan i tryck som The hacker’s dictionary. Sedan hände inget på sju år. 1990 gjordes en omarbetning, och ordlistan sköttes därefter främst av Eric Raymond. En ny version av boken, The new hacker’s dictionary, kom ut i tryck 1986. Den senaste versionen av The jargon file i Eric Raymonds version är från 2004. Det finns kopior av den, och av äldre versioner, på flera ställen på internet. De äldsta versionerna har jargong från användare av mini­­datorer som PDP-11. En del av de orden saknas i senare versioner; i stället har det till­­kommit ord från Unix- och person­dator­världen.

– Versionen från 1981: länk;

– Versionen från 1991: länk;

– Versionen från 2004: länk.

Kay, Alan - (1940) – amerikansk dataforskare, pionjär inom pro­gram­utveckling och an­vändar­gräns­snitt. – Alan Kay var med i den tidiga ut­veck­lingen av inter­net och ut­vecklade på 1970-talet det objekt­orienterade pro­gram­språket Small­­talk samt mycket av dagens gra­fiska an­­vändar­­gräns­­snitt. Den bär­bara datorn är också Alan Kays idé, se Dyna­book. – Alan Kay har arbetat på Stan­­ford, Xerox Parc, Apple och Walt Disney. 2002 an­ställdes han som senior fellowHP Research (länk), men han och hans av­delning sades upp i juli 2005 när HP skar ner på forsk­ningen. – Alan Kay har mycket gemen­­samt med hjälten Alan i lång­­filmen Tron – det kan bero på att Bonnie MacBird (länk), som skrev ­manus, är Alan Kays fru. – Alan Kay har vidare­­utvecklat Small­talk till Squeak för barn och till Croquet för 2000-talets datorer. – Se också Cobalt. – Hans webb­­sida finns här.

knowledge interchange format - (kif) - språk för utbyte av kunskap mellan datorprogram. Ingick på 1990-talet i en satsning på att möjliggöra återanvändning av lagrad kunskap, oberoende av tillämpningar. Det ska kunna användas för kommunikation mellan datorprogram och som mellanled i översättning mellan två olika programspråk. Ingår liksom kqml i amerikanska försvarsdepartementets satsning knowledge sharing effort. Arbetet utfördes på Stanford, se här.


Knuth, Don - (1938) – framstående forskare i data­veten­skap, pro­fessor vid Stan­ford. – Don Knuth är för­fattare till bok­serien The art of computer pro­gramming (TAOCP), som han började skriva på 1962. Den räknas som standard­verket inom pro­gram­me­ring, trots att den fort­farande inte är klar. Den första delen kom ut 1968, ett av­snitt av del 4 kom ut 2011. Knuth planerar att skriva sju delar. Han betalar 2 dollar och 56 cent till var och en som hittar ett fel i böckerna. (Läs mer om verket här.) – På grund av problem med ny­tryck­ning av verket på 1970-talet började Knuth in­tres­sera sig för typo­grafi. Han ut­veck­lade då sätt­nings­pro­gram­met TeX. Han har också ut­veck­lat pro­gram­met Meta­font. – Don Knuth har inte e-post, men han har en webb­sida (länk). – Don Knuth var 1971 den förste som fick Grace Murray Hopper Award * (se länk). 1995 fick han von Neumann-medaljen * (se länk) och 2009 Katayanagipriset (se länk). – 1957 med­verkade han i Mad Magazine med en artikel om ett mått­system baserat på potrzebie* (länk).

Openflow - standard för mjuk­varu­defi­ni­erade nätverk. – Open­flow ger användarna möjlighet att ersätta nät­verks­utrust­ningens inbyggda program, som brukar vara olika för varje tillverkare, med egna program för hur kommu­nika­tionen ska hanteras. De inbyggda programmen i switchar och routrar är nämligen inte alltid anpassade för kundernas speci­fika behov. Ofta är de inbyggda programmen skrivna för äldre trafik­mönster med mycket e-post och webb­sidor, men de är inte lika lämpade för ström­mande medier som ljud och video. Openflow ger däremot användarna möjlighet att optimera inställ­ningarna för egna behov. Det ger också användarna möjlig­het att styra nät­verks­utrust­ning från olika till­verkare från samma styr­program. – Open­flow utveck­lades först av en grupp på Stan­ford-universitetet, och stöds av orga­nisa­tionen Open net­working foundation, ONF. Många ledande tlll­verkare av nät­verks­utrust­ning stöder Openflow. – Se ONF:s webb­sidor (länk).

Palo Alto - kärnan i Silicon Valley – stad med 60 000 invånare cirka 40 kilometer söder om San Francisco. (Se karta.) – I Palo Alto finns Stan­ford-universi­tetet, Palo Alto Research Center och Hewlett-Packard. Palo Alto är spanska för ’höga trädet’: det är en hög tall som har varit ett land­märke i år­hundra­den, och som är av­bildat på både stadens och på Stanford­universi­tetets sigill. (Se länk).

Parc - Palo Alto Research center, förr Xerox Parc, sedan januari 2002 bara Parc – legen­da­riskt forsk­nings­institut i Palo Alto där mycket av det vi tar för givet i moderna person­datorer har upp­funnits. – Den första person­datorn som på­minner om en modern person­dator var Xerox Alto, som ut­veck­lades 1973 på Parc, men som inte såldes kommersi­ellt. Den följdes 1981 av Xerox Star, som såldes kommersi­ellt, men som inte kunde hävda sig mot de billigare person­datorerna. – Kända forskare som har arbetat på Parc är Alan Kay, Bob Met­calfe, Anita Borg och Marc Weiser. Xerox grundade Parc 1970 under ledning av fysikern George Pake (1925—2004, se Wiki­pedia* (länk) med målet att upp­finna ”fram­tidens kontor”. Stig Hagström var chef på Parc 1976—1987. På Parc ut­veck­lades det grafiska an­vändar­gräns­snittet, det lokala nät­verket, ether­net och laser­skrivaren. Legen­da­riskt är också hur Xerox ständigt har för­summat att marknads­föra upp­finningarna. Det blev Steve Jobs som, efter att ha sett Xerox Alto, såg till att det grafiska an­vändar­gräns­snittet med fönster, ikon, mus och pekare blev normen för en an­vändar­vänlig person­dator. – Till­sammans med Stan­ford-universi­tetet har Xerox Parc varit den kreativa motorn i Silicon Valley, men stor­hets­tiden var på 1970-talet. – Sedan januari 2002 är Parc, som tidigare var en av­delning, ett helägt dotter­bolag till Xerox. – Se parc.com.

Powerspy - teknik för att räkna ut var en smart mobil har varit genom analys av dess ström­förbruk­ning. – Tele­fonens ström­förbruk­ning varierar nämligen beroende på avståndet till bas­stationen och eventuella hinder som berg och byggnader. En kurva över hur laddningen i batteriet minskar är därför en karakteristisk profil för hur telefonen har förflyttats. Det går inte att knyta en viss profil direkt till en viss rutt, men om telefonen färdas samma rutt två eller fler gånger kan man se likheterna. – Tekniken Powerspy har utvecklats i samarbete mellan forskare på Stanford och israeliska krigs­makten. (Det är ingen produkt.) Forskarna hävdar att de med Power­spy kan identifiera en rutt korrekt i nio fall av tio. – Ett spion­program med Powerspy­teknik skulle inte ha några problem att komma åt information om ström­förbruk­ningen i telefonen: den är till­gänglig för alla appar. – Läs mer i tid­skriften Wired: länk. – Forskarnas vetenskapliga artikel om Power­spy finns här: länk.

Sail - Stanford Artificial Intelligence Laboratory - forskningsavdelning på Stanford-universitetet. Sail grundades 1963 och var ledande inom artificiell intelligens på 1960- och 1970-talet. Se ai.stanford.edu. - Förkortningen Sail står också för programspråket Stanford artificial intelligence language.


Silicon Valley - världens största koncentration av it-företag. Finns i området mellan San Francisco och San Jose i Kali­for­nien: i stort sett identiskt med Santa Clara County. – Kärnan är staden Palo Alto söder om San Fran­cisco. Andra städer i Silicon Valley är Cupertino, Los Altos, Los Gatos, Milpitas, Mountain View, San Jose, Santa Clara och Sunny­vale. – Grunden till Silicon Valley lades 1938 när Hewlett-Packard grundades med upp­back­ning av Stan­ford-universi­tetet. Stanford satsade under rektorn Frederick Terman (1900—1982) med­vetet på sam­verkan mellan universi­tet och före­tag och lät stor­företag hyra mark billigt på ägorna. Stora för­svars­beställ­ningar satte fart på verk­sam­heten. Intels etablering i området bidrog till att markera den data­tekniska profilen. En legen­da­risk idé­smedja i Palo Alto är Palo Alto Research Center. – Namnet Silicon Valley myntades troligen 1971 av journalisten Don Hoefler (1923—1986, länk) i tidningen Electronic News. Området har växt med åren och ibland kallas hela Bay Area (området runt San Francisco) för Silicon Valley. – Namnet Silicon Valley har bildat mönster för namn som Silicon Alley, Silicon Beach, Silicon Fen, Silicon Forest, Silicon Glen, Silicon Plateau och Silicon Round­about. – Jäm­för med Route 128.

Stanford - Stanford-universitetet i Palo Alto söder om San Francisco är ett av USA:s mest an­sedda universitet. Forskning och ut­veckling på Stan­ford var en av huvud­faktorerna bakom Silicon Valleys fram­växt. Stanford lockade redan på 1930-talet till sig amerikanska stor­före­tag genom att er­bjuda dem billig mark nära universitetet. Se stanford.edu. - För­växla inte Stan­ford med Stamford i Connecticut, en stad som, del­vis på grund av Connecticuts låga skatter, hyser huvud­kontoren för flera amerikanska stor­företag.

Sun - Sun Microsystems - tidigare amerikanskt dataföretag, sedan 2010 del av Oracle. Sun var specialiserat på Unix och avancerade servrar. - Sun hade en egen processorkonstruktion, Sparc, och en egen version av Unix, Solaris. Dessutom utvecklade Sun programspråket Java. - Sun grundades 1982 som Stanford University Network. Företaget började verksamheten med att bygga arbetsstationer av standardkomponenter. Arbetsstationer var Suns huvudprodukt till början av 1990-talet, sedan blev huvudprodukten servrar. Under 00-talet blev det svårt för företaget att hävda sig på marknaden, eftersom billiga servrar baserade på pc-teknik blev vanliga. I slutet av 00-talet definierade sig Sun därför som ett mjukvaruföretag. - Sun köpte i början av 2008 det svenska databasföretaget MySQL, vilket ledde till misstankar om intressekonflikter när Oracle köpte Sun. - Oracle använder Sun som varumärke för hårdvaruprodukter (se här), men Sun existerar inte längre som bolag.

Yahoo - känd sökmotor och katalog över webbsidor. – Yahoo startades 1994 av Stanford-studenterna David Filo (länk) och Jerry Yang (Wikipedia). Den lades ut på webben, först som ”Jerry’s guide to the World Wide Web”, sedan som Yahoo. Det var, och är, en katalog över webb­sidor, ordnade i kategorier som i ett bibliotek, senare också ett index som Google. 1995 blev Yahoo ett företag. – Yahoo utveck­lades snabbt till en portal med nyheter, e-post och annat, samt kompletterade webb­katalogen med ett index som fram till februari 2004 använde teknik från Google. Efter några år med egenutvecklad teknik använder Yahoo Search (länk) sök­resultat från Micro­softs sökmotor Bing. – Fler sökmotorer.

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng