Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på certifikat

certifikat - (1) – elektroniskt certifikat, e-certifikat, digitalt certifikat – elektroniskt intyg som styrker att en elektronisk identitets­­handling eller e-legi­tima­tion är korrekt och giltig. – In­­tyget består av en siffer­­serie som lagras i ett dator­­minne (ett mjukt certi­fikat) eller något som är permanent lagrat i ett krets på ett smart­kort (ett hårt certifikat). – Siffer­­serien används i kombi­na­tion med data från e-legi­tima­tionen i be­­räk­ningar som bara ger rätt resultat om siffer­­serien är äkta. – Ob­servera att ett certifikat inte är en id-hand­ling: det an­vänds till­­sammans med en id-hand­ling, och styrker att den är äkta. – Elek­tro­niska certi­fikat kan an­­vändas vid kryptering med öppen nyckel, och ingår i infra­­struktur för kryptering med öppen nyckel (pki). – Certi­fi­katen ut­­färdas av be­­trodda före­tag eller myndig­­heter, certifikat­utfärdare. – Tekniskt fungerar det så att an­­vändarens öppna nyckel signeras (=krypteras) med certifikat­­utfärdarens privata nyckel. Den som sedan vill kon­trol­lera att en viss öppen nyckel verk­ligen till­hör den på­stådda ägaren kan göra det genom att de­kryptera certifikatet med certifikat­­utfärdarens öppna nyckel. Man ska då få fram den öppna nyckel som certi­fi­katet gäller. – I krypto­­systemet PGP används inga certifikat­utfärdare, utan man låter andra an­vändare ut­färda certifikaten (se web of trust). Det kan ske i många led. Ett certi­fikat kan vara signerat av många, det fungerar ändå;

(2) – intyg om kompetens eller äkthet.


Förekommer i följande beskrivningar:

autentisering - (authentication) – kontroll av äkthet:

(1) – identitets­­kontroll: kontroll (verifiering) av upp­­­given identitet. – I enklaste formen sker autentisering genom att den som identifierar sig, för­utom sitt namn, upp­ger ett personligt lösen­­­ord eller an­vänder ett igen­­kännings­­tecken (”token”). – Autenti­sering över inter­net brukar också, men behöver inte, omfatta an­vändning av så kallade elektroniska certifikat för att styrka att identiteten och identitets­­­handlingarna (kort, certifikat) är äkta och giltiga. – Se också stark autentisering, två­­­faktors­­autenti­se­ring, fler­­faktors­­autenti­se­ring och för­­nek­­bar autenti­se­ring. – Jäm­för med validering. – Språkligt: Det som i fack­­språk kallas för autentisering kallas i allmänt språk oftast för identifiering: man identifierar sig oftast genom att visa upp ett id-kort. Men i fack­­språket identifierar man sig genom att helt enkelt säga vem man är, och man autenti­se­rar den upp­­givna identi­te­ten genom att visa upp id-kortet. När man loggar in identi­fi­erar man sig genom att ange sitt an­vändar­­­namn och autenti­se­rar med lösen­­­ord eller med e-legitimation;

(2) – meddelande­autenti­sering: kontroll av att inne­hållet i ett med­delande inte har ändrats på vägen från av­sändare till mot­tagare. Detta kan göras med elektronisk signatur. – Se också man-i-mitten-attack;

– Ordet kan också stavas med c: autenticering.

ca - (1) – certificate authority, se certifikat­ut­färd­are;

(2) – CA – företaget CA Tech­nologies (tidigare Computer Associates och CA Inc), se ca.com;

(3) – cellular automaton, se cellautomat.

ccie - Cisco certified internetwork expert - det högsta certifikat för nätverkstekniker som Cisco utfärdar. Förutsätter ccnp.


ccna - Cisco certified network associate - grundläggande certifikat för nätverkstekniker, utfärdat av Cisco efter test. Nästa nivå är ccnp.


ccnp - Cisco certified network professional - certifikat för avancerade nätverkstekniker, utfärdat av Cisco efter prov. Förutsätter ccna, nästa nivå är ccie.


certificate authority - (ca) – se certifikatutfärdare.

certifiera - (certify) – intyga något som man har be­fogen­­het att in­tyga, att ut­färda certi­fi­kat. När det gäller tekniska speci­­fika­tioner inne­bär certi­­fi­ering att en sär­skild orga­nisa­tion in­­tygar att en pro­dukt upp­­fyller kraven i speci­­fika­tionen. – Ex­empel: wi-fi och Posix. (Se också efter­levnad.) – Inom kryp­tering be­tyder certi­fi­ering att en be­trodd orga­nisa­tion in­tygar att en viss krypterings­nyckel till­hör en viss person eller orga­nisa­tion, se certi­fikat.

certifikat - (1) – elektroniskt certifikat, e-certifikat, digitalt certifikat – elektroniskt intyg som styrker att en elektronisk identitets­­handling eller e-legi­tima­tion är korrekt och giltig. – In­­tyget består av en siffer­­serie som lagras i ett dator­­minne (ett mjukt certi­fikat) eller något som är permanent lagrat i ett krets på ett smart­kort (ett hårt certifikat). – Siffer­­serien används i kombi­na­tion med data från e-legi­tima­tionen i be­­räk­ningar som bara ger rätt resultat om siffer­­serien är äkta. – Ob­servera att ett certifikat inte är en id-hand­ling: det an­vänds till­­sammans med en id-hand­ling, och styrker att den är äkta. – Elek­tro­niska certi­fikat kan an­­vändas vid kryptering med öppen nyckel, och ingår i infra­­struktur för kryptering med öppen nyckel (pki). – Certi­fi­katen ut­­färdas av be­­trodda före­tag eller myndig­­heter, certifikat­utfärdare. – Tekniskt fungerar det så att an­­vändarens öppna nyckel signeras (=krypteras) med certifikat­­utfärdarens privata nyckel. Den som sedan vill kon­trol­lera att en viss öppen nyckel verk­ligen till­hör den på­stådda ägaren kan göra det genom att de­kryptera certifikatet med certifikat­­utfärdarens öppna nyckel. Man ska då få fram den öppna nyckel som certi­fi­katet gäller. – I krypto­­systemet PGP används inga certifikat­utfärdare, utan man låter andra an­vändare ut­färda certifikaten (se web of trust). Det kan ske i många led. Ett certi­fikat kan vara signerat av många, det fungerar ändå;

(2) – intyg om kompetens eller äkthet.

certifikatutfärdare - myndighet, företag eller organisation som ut­färdar och vid behov också åter­kallar certifikat för öppna krypterings­nycklar. – Syftet med att ut­färda certi­fikat är att man ska kunna kon­trollera att en viss öppen nyckel verkligen tillhör den på­stådda ägaren. Det gör man genom att kon­trollera att den öppna nyckeln har ett giltigt certi­fikat från en be­trodd ut­färdare. – Certi­fi­kat­­utfärdare är ofta samma före­tag som levererar krypto­­systemen till an­­vändarna och delar ut de öppna nyck­larna, men det be­höver inte vara så. I PGP, till exempel, in­tygar an­­vänd­arna i stället åt var­­andra. En certi­­fikat­­utfärdare måste ha säkra rutiner för kon­troll av identi­teten hos de personer som den ut­färdar certi­fikat åt. Det måste också finnas rutiner för åter­­kallande av certi­­fi­kat när det behövs. – Certi­fikat­utfärdare är en nöd­­vändig del av infra­strukturen för kryptering med öppen nyckel (pki). – På engelska: certi­ficate authority eller certi­fication authority.

certifikatutgivare - se certifikatutfärdare.


Comptia - Computing technology industry association – organisation för it-branschen i USA. Medlemmarna arbetar hos tillverkare, konsult­företag och åter­för­säljare. – Comptia testar och certi­fi­erar it-perso­nal och ut­färdar certi­fi­kat för olika speci­ali­teter och kompe­tens­nivåer. Certi­fi­katen skiljer sig från andra lik­nande intyg genom att de inte är knutna till en speciell till­­verkare. – Offi­ci­ell stavning: CompTIA. – Se comptia.org.

De-Mail - tysk tjänst för elek­tronisk kommu­nika­tion, baserad på statliga krav på säkerhet och autenti­sering. – De-Mail kan användas för säker överföring av dokument genom internet. Det ingår valfria funktioner som finns i pappers­post, till exempel re­kommen­de­rade brev och mot­tagnings­bevis. De-mail erbjuder också säker lagring av dokument. – För att öppna ett De-Mail-konto måste privat­personer identi­fiera sig eller, om de öppnar kontot för ett företags räkning, visa att de har fått i uppdrag att göra det. De-Mail kan sedan utfärda certifikat som användaren kan skicka till tredje part för att styrka att hon är rätt ägare till kontot. – Speci­fika­tionerna för De-Mail fast­ställdes i tysk lag 2011, men tyska staten till­handa­håller inte tjänsten. Det gör tyska nät­opera­törer. – De-Mail kommer, enligt upp­gifter i mars 2011, att erbjuda sina användare krypterad e-post.

e-certifikat - elektroniskt certifikat – se certifikat.

e-id - elektronisk id-handling – program och certi­fi­kat som används på dator eller mobil­telefon för att intyga för mot­parten att den som gör en trans­aktion över inter­net är den som hon påstår sig vara. E-id aktiveras med ett lösen­ord och signerar och krypterar sedan infor­mation auto­ma­tiskt. Mot­tagaren kan då se att av­sändaren är den som hon utger sig för att vara (för­ut­satt att lösen­ordet inte har kommit på av­vägar) ,och kan också se vem som har utfärdat id-hand­lingen och vid behov dubbel­kolla. - Kallas numera oftast för e-legi­tima­tion.

Eidas - Electronic identification and trust services – EU-förordning om e-legiti­mation och certifikat. Eidas röstades igenom 2014 och ska leda till att e-legiti­mation från varje EU-land kan användas i alla andra EU-länder. Det ska vara fullt genom­fört 2018. – Se denna länk och denna faq. – Eidas ersätter EU:s direktiv från 1999 om elektroniska under­skrifter (länk).

elektronisk serverlegitimation - e-legitimation för server, dator eller program. Visar att maskinen är den som den utger sig för att vara. Kallas ibland för certifikat, vilket inte är samma sak.


elektroniskt certifikat - se certifikat.

ftp/s - ftp secure - en säkrare variant av filöverföringsprotokollet ftp. Ftp/s gör att sändare och mottagare kan identifiera varandra och använder kryptering för att göra informationen svårare att avlyssna. Ftp/s bygger på användning av elektroniska certifikat, vilket gör det besvärligt att använda. Det används därför mindre än alternativet sftp.


hard certificate - se hårt certifikat.

hårt certifikat - certifikat i form av smart­kort. Kan också vara ett annat fysiskt föremål med en inbyggd minnes­krets (chipp). – På engelska: hard certificate. – Jäm­för med mjukt certi­fi­kat. (Certi­fi­kat an­vänds med e-legi­tima­tion.)

Internet security research group - ISRG – företaget som driver certi­fi­kat­utfärd­aren Let’s Encrypt*. – ISRG är ett icke-kom­mer­si­ellt företag i Kali­for­nien. Det har stöd av bland annat EFF, Inter­net Society och Mozilla. – Se letsencrypt.org/isrg.

Let's Encrypt - certifikat­utfärdare som ska göra det enkelt att kryptera på webb­platser. – Let’s Encrypt ska ge webb­plats­ernas ut­givare möjlighet att använda https (den säkrare varianten av http) utan svår­ig­het. Certi­fikat från Let’s Encrypt ut­färdas gratis och närmast auto­ma­tiskt till alla som begär det och som har en domän. – Let’s Encrypt är ett projekt som drivs av Internet security research group (ISRG) med stöd från bland annat EFF och Mozilla. – Se letsencrypt.org.

Masque Attack - sårbarhet i IOS, version 7.1.1 och senare. Masque Attack upptäcktes i juli 2014 av säkerhetsföretaget Fireeye (länk), men blev känd först i november 2014. Masque Attack ger en an­gripare möjlighet att installera falska appar på den angripna tele­fonen eller surf­plattan. Den falska appen kan till exempel vara Gmails app (men vilken annan app som helst går i princip bra). Den falska appen tar över den existerande Gmail-appens ikon och tycks fungera normalt för användaren. Vad användaren inte märker är att den falska appen kartlägger användarens kommunikation och skickar resultatet vidare till angriparen. Felet beror på att IOS inte kontrollerar att varje app som ingår i en "bundle" har ett separat certifikat som visar att den är testad och godkänd av Apple. Ett skadligt program kan därför installeras om det identifieras som en uppdatering av ett program som redan finns på den angripna datorn. - Läs mer på Fireeyes blogg.

mjukt certifikat - certifikat i form av en fil som lagras i datorminne. På engelska: soft certificate. Jämför med hårt certifikat. (Certifikat används med e-legitimation.)

public key infrastructure - (pki) – infrastruktur för kryptering med öppen nyckel (se asymmetrisk kryptering). – Pki är ett system som, med hjälp av elek­troniska certi­fi­kat, gör det möjligt att kon­trol­lera att en viss öppen nyckel verk­ligen tillhör den på­stådda ägaren. Pki förut­sätter att det finns certi­fikat­utfärdare som ut­färdar certifikat, och som kan åter­kalla dem vid behov. – Läs också om alter­na­tivet web of trust (WoT).

Requirements engineering qualifications board - REQB - organisation som testar kunskaper i formulering av kravspecifikationer och utfärdar certifikat. Se reqb.eu.

Sans Institute - amerikansk samarbetsorganisation för fackfolk inom systemadministration, datasäkerhet och nätverk, grundad 1989. (Sans står för system administration, networking, security.) Sans Institute anordnar utbildning, delar ut certifikat, bedriver forskning och publicerar nyheter och varningar för virus och andra datasäkerhetsrisker genom Internet storm center. Sans är känt för sin lista över de tjugo viktigaste sårbarheterna i datorsystem.

SHS - Spridnings- och hämtningssystem – svenskt system för informations­utbyte mellan myndig­heter. Bygger på öppna standarder, webb­gräns­snitt och elektroniska certifikat. Ut­vecklingen av SHS på­börjades 1997, och det började in­föras under 2002. – Information från sam­arbets­organisationen SHS-rådet finns på För­säkrings­kassans webb­plats (länk).

skalskyddsavveckling - (de-perimeterization) – process som anpassar it-säker­heten till det faktum att organisationernas it-system inte längre är åtskilda från ytter­världen. Företagens och myndigheternas it-system är delvis öppna för kunder och medborgare, och kommunicerar med andra organisationers it-system. De anställda använder smarta mobiler, bärbara datorer och egen utrustning (se byod), och samma utrustning används både privat och på arbetet. Det går därför inte längre att skydda it-systemet med skal­skydd som brand­väggar och med inloggning på det egna systemet utan ytterligare skydd. Det krävs att all kommunikation och alla resurser är skyddade med kryptering och certi­fikat. – En organisation som arbetar med skalskyddsavveckling är Jericho Forum.

soft certificate - se mjukt certifikat.

trust store - lista över certifikat från personer och sajter som an­vändaren litar på och räknar med att kom­mu­ni­cera med. Ett trust store kan också inne­hålla certi­fi­kat från certi­fi­kat­utfärdare som man litar på, och som kan styrka att andra certi­fi­kat är äkta. Ett trust store sparas hos an­vändaren.

web of trust - (1) – (WoT) – tillitsringen – decentraliserat system för in­tygande av att den som man sänder ett krypterat med­de­lande till är rätt person. – Web of trust är ett alter­nativ till public key infra­structure (pki). – Pro­blemet som ska lösas beror på att modern kryp­te­ring (asym­met­risk kryp­te­ring) för­ut­sätter att alla som vill ta emot kryp­te­rade med­de­lan­den pub­li­cerar en öppen kryp­terings­nyckel, en publik nyckel. Men det är inte själv­klart att en sådan pub­li­ce­rad nyckel verk­ligen till­hör rätt person. En be­dragare kan ju pub­li­cera en publik nyckel under någon annans namn för att komma åt och kunna läsa kon­fi­den­ti­ella med­de­landen. För att för­svåra detta låter man en eller flera andra per­soner eller orga­nisa­tioner signera den publika nyckeln med elek­tro­niska signa­turer. – Typiskt för tillits­ringen är att en­skilda an­vändare signerar åt varandra. Var och en be­stämmer själv hur många andra an­vändare som ska signera nyckeln. Man be­stämmer också själv vilka krav man ställer på andra an­vändares nycklar, vilka signa­turer man litar på – och vilka man inte litar på. I den alter­na­tiva lös­ningen, pki, an­vänder man i stället ett hier­arkiskt system med certi­fikat­utfärdare. – En fördel med tillits­ringen är att an­vändarna inte blir be­ro­ende av ett hier­arkiskt system: tillits­ringen är mindre känsligt för stör­ningar. – Tillitsringen ut­veck­lades av Phil Zimmer­mann för hans kryp­te­rings­system PGP. Det finns inte separat, utan ingår i PGP och liknande kryp­te­rings­system. Prin­cipen har sedan över­förts till andra samman­hang;

(2) – WOT, Web of trust – ett verktyg för bedömning av webb­sidor. Man kan in­stal­lera WOT i sin webb­läsare och sedan sätta betyg på de webb­sidor man be­söker. Be­tygen från alla an­vändare samman­ställs, och när man besöker en webb­sida får man se det genom­snitt­liga be­tyget, om det finns något. Det visas som ett trafik­ljus, fast med fem färger. Betygen gäller tro­värdig­het och barn­säker­het. Med tro­värdig­het menas dels ifall in­forma­tionen på webb­sidan är korrekt, dels ifall en sida som säljer varor eller tjänster går att lita på, eller ägnar sig åt bluff och be­drägeri. – WOT drivs av före­taget WOT Services i Finland, och kan laddas ner från mywot.com.

Verisign - ett privat amerikanskt företag som på uppdrag av amerikanska staten tidigare förvaltade toppdomänerna com, net och org. Verisign gav upp org-domänen 2002 men förvaltade net till 2006 och com till 2007. Verisign är också ledande när det gäller att utfärda elektroniska certifikat.

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng