Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på gan

gan - (1) – förkortning för global area network – världsomspännande datanät;

(2) – förkortning för generic access network, se uma (unlicensed mobile access).


Förekommer i följande beskrivningar:

<3 - ”älskar” (ett liggande hjärta).

4g-telefoni - fjärde generationens mobiltelefoni – mobila nätverk med mycket snabb data­­över­­föring. – Sveriges första 4g-nät invigdes i december 2009. 4g-tele­foni har en högsta band­bredd på mellan 100 mega­bit och en giga­bit per sekund. En giga­bit per sekund är kravet när mot­­tagaren är stilla­­stående eller gående, 100 mega­bit per sekund är kravet när mot­­tagaren åker bil eller tåg. Den kapaciteten ger möjlig­­het att sända och ta emot video i flera kanaler, till exempel att delta i en video­­konferens och se på tv sam­tidigt i samma telefon. – Däremot kan man, intressant nog, inte ringa över 4g-nätet i de första versionerna av nätet. När man ringer med en 4g-tele­fon ringer man i 3g-nätet. – Ob­servera att i USA har tekniker som hspa+ marknads­­förts som 4g, men de är i själva verket versioner av 3g (så kallad 3,5g).

– 4g eller lte? Enkelt kan man säga att 4g är ett varu­­märke och lte (lte advanced) är den bakom­­liggande tekniken. De tekniker för 4g som an­vänds i bland annat Europa har ut­vecklats bland annat i projektet Long term evolution, se lte advanced. Inter­nationella tele­unionens (ITU:s) över­gripande standard för vad som får räknas som 4g heter IMT-Advanced. Lte advanced är en teknisk specifikation som uppfyller kraven i IMT-Advanced, och som därför får marknads­­föras som 4g. – Jäm­för med 3g, 3,5g och 5g samt Wimax. 4g kallas ibland också för next generation mobile net­works, ngmn. – Om mobil­­telefon­­generationer, se mobil­telefon.

[Förkortningar på två tecken är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som det står 4g-telefoni i stället för bara 4g.]

5g infrastructure association - den del av organisationen 5G public and private partner­ship (se 5G-PPP) som består av privata företag.

5g_ - kommande mobilt nätverk med extremt hög kapacitet. Det är alltså efter­­följaren till 4g, och liksom 4g är 5g inte i första hand avsedd för röst­­sam­tal, utan för mobil data­­över­­föring med mycket stor band­­bredd. Hög band­­bredd kräver att radio­­signalerna sänds på mycket hög frekvens. Det blir millimeterbandet, alltså frekvenser mellan 30 och 300 gigahertz. I USA talar man om mmwave. Den höga frekvensen medför i sin tur att räck­­vidden blir kort och att signalen blockeras av hinder som väggar och tak. Även dimma och regn kan för­svåra eller stoppa data­­trafiken. Därför blir 5g-nätet troligen en kombination av data­­över­­föring genom koppar­kabel eller optisk fiber­­kabel som an­sluts till små bas­­stationer: minst en i varje rum där de behövs. Modellen har kallats för ”mobil­tele­foni genom wi-fi”. – Det som följer med från tidigare generationer av mobil­telefoni och mobila nät­verk är att nät­verket hela tiden vet var en an­vändare finns, för­ut­satt att an­vändarens tele­fon (eller annan ut­­rustning med mobil data­­kommunikation) är på­slagen. – En bransch­­organisation för ut­veckling av 5g är NGMN. – Ett whitepaper om 5g från 5G infrastructure association släpptes i mars 2015 på Mobile world congress i Barcelona: länk. [Anmärkning: Namn på två bokstäver är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som det står 5g_ i stället för bara 5g. Ignorera understrecket.]

5G-PPP - 5G public and private partner­ship – europeisk samarbetsorganisation för 5g. (Femte genera­tionens mobil­nät.) Det är ett samarbete mellan EU och de flesta företag som arbetar med mobila nätverk. De privata företagen i 5G-PPP samarbetar under namnet 5g infra­structure association. – Se 5g-ppp.eu. – Jäm­för med NGMN (bety­delse 2).

Abilene Network - numera avvecklat datornät som drevs i USA av organisationen Internet2. Har sedan 2007 ersatts av nätverket Internet2 Network.


acceptable use policy - riktlinjer för datoranvändning – en organisations regler för de an­ställdas an­vändning av data­systemet, till exempel ifall man får skicka privat e-post.

ACM - Association for computing machinery – ameri­kansk samman­slutning för yrkes­­verk­­samma inom it. – ACM, som grundades 1947, gör an­språk på att vara värdlens äldsta samman­slutning för yrkes­folk inom it. An­talet med­­lemmar är 80 000, varav 60 000 i USA. ACM delar ut ett antal priser, bland annat Turing­­priset och Grace Murray Hopper Award. – Se acm.org. – Fler organisationer.

Ada Initiative - nerlagd organisation för ökning av kvinnors del­tagande i utveck­l­ingen av öppen käll­kod och i kultur fri från hinder som upp­hovs­rätt. – Rö­relsen fanns 2011—2015. Den var upp­­­kallad efter Ada Lovelace och grundades 2011 av Valerie Aurora (länk) och Mary Gardiner (länk). Den lades ner i oktober 2015 därför att de två grundarna lämnade ledningen, se rörelsens blogg (länk). – Se adainitiative.org. – Fler orga­ni­sa­tioner.

Advanced common application platform - Acap - standard för utveckling av interaktiv tv. Fastställs av branschorganisationen ATSC, Advanced televisions systems committee. Målet är att det som visas på tv-skärmen ska kunna hanteras som en webbsida av tittaren. Acap har varit under utveckling sedan 2001. - Läs mer på atsc.org.

advanced persistent threat - (apt) - i datasäkerhet: avancerat långvarigt hot - försök att komma åt information från en organisations datasystem på långvarig basis. Angriparen installerar i smyg program som samlar in olika slags information från värdsystemet och vidarebefordrar den till angriparen.

aero - toppdomän på internet för företag, organisationer och personer inom flygbranschen, införd 2001. Det är en sponsrad toppdomän: den får bara användas efter godkännande av SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautique). Skrivs ofta .aero.


affärsprocess - (business process) – även verksamhetsprocess – en följd av aktiviteter i en organisation som leder till en produkt eller tjänst för kunder eller andra avnämare. En affärs­process ska ha ett definierat mål som tillför nytta och ha en början och ett slut – till exempel från beställning till kvitterad leverans. Att beskriva affärs­processerna är att beskriva vad organisationen ska uträtta. Affärs­processer är inte organisations­planer och liknande. – Se också BPML.

AIIM - Association for information and image management – bransch­orga­nisa­tion för doku­ment­hantering i företag, se enter­prise content manage­ment. Orga­nisa­tionen grundades 1943 i USA som National Micro­film Association. – Läs mer på aiim.org. – Fler or­ga­ni­sa­tioner.

ais - automatic identification system – system för positions­­bestämning och identi­fiering av fartyg, baserat på Håkan Lans navi­ga­tions­­teknik stdma. År 2000 fast­­ställde den inter­­nationella sjö­farts­organisationen IMO (se länk) krav på att alla större fartyg ska utrustas med ais. – Ame­ri­kanska kust­­bevak­ningen har ut­förlig in­formation om ais här. – IMO:s standard för ais heter uais (u för universal) – det är samma teknik med be­stämda tekniska speci­fikationer. – För flyget, se VDL mode 4.

alfakanal - (alpha channel) – i datorgrafik: information om hur genom­siktlig en pixel (bild­punkt) är. Detta är an­vänd­bart när man arbetar med dator­grafik i flera lager. Det som slut­ligen visas på bild­skärmen är då en bild som är samman­satt av flera bilder, som man kan tänka sig som ”lager”. Varje lager skymmer delvis de bakom­liggande. (Samma arbets­sätt an­vänds ofta i manu­ellt tecknade filmer.) – En bild­punkt i dator­grafik är natur­ligt­vis inte genom­siktlig som glas, utan här handlar det om att på samma punkt helt eller delvis visa en eller flera pixlar i bakom­liggande lager. Van­ligt­vis gäller det inte bara enstaka pixlar, utan samman­hängande ytor. – Varje punkt i alfa­kanalen har ett värde mellan 0 och 1. Värdet 0 inne­bär att punkten är helt genom­siktlig. Värdet 1 inne­bär att den är helt ogenom­siktlig. – I dator­grafik har varje bild­punkt tre värden: rött, grönt och blått (se rgb); med alfa­kanal har varje bild­punkt dess­utom ett fjärde värde. – Alfa­kanalen används när dator­grafik sätts samman av bilder i flera lager. Bild­punkter med värdet 1 skymmer mot­sva­rande punkter i bakom­liggande lager helt; bild­punkter med ett värde som är lägre än 1 släpper igenom bakom­liggande lager helt eller delvis; om värdet är 0 är bild­punkten som ett hål i lagret.

Allen, Francis E - (1932) – amerikansk datavetare, expert på kompilatorer. Hon tänkte bli matematiklärare, men började i stället på IBM, där hon stannade hela sitt yrkesverksamma liv. Under 1960-talet gjorde hon det grundläggande arbetet inom utveckling av kompilatorer och analys av datorprogram. Hon har också gjort betydelsefulla insatser inom parallellism. Hon blev 1989 den första kvinnan som utsågs till IBM Fellow, den högsta utmärkelse en forskare på IBM kan få, och 2006 var hon den första kvinnan som belönades med Turing­priset (se länk).

Alliance for affordable internet - organisation som verkar för att göra internet tillgängligt i utvecklingsländer. Organisationen bildades i september 2013 och har företag, ideella organisationer och forskningsinstitut som medlemmar. Initiativtagare är Tim Berners-Lee och World Wide Web Foundation är dess sekretariat. Namnet förkortas A4AI. - Se a4ai.org.

Alljoyn - standard för dataöverföring i sakernas inter­net. Det är ett proto­koll som gör att enheter kan kommunicera med var­andra (tråd­löst eller över ledning) och tala om vad de kan göra. Exempel: en rörelse­sensor kan skicka ett med­delande till en tak­lampa om att någon rör sig i rummet, så att lampan kan tändas auto­matiskt. Detta ska fungera utan sär­skilda inställningar. – Alljoyn utvecklades av Qual­comm, som över­lät käll­koden till Linux Foundation. Bransch­organisationen Allseen Alliance har bildats för att sprida Alljoyn. – Alljoyn konkurrerar med den standard som utvecklas av organisationen Open inter­connect con­sortium, OIC, med Apples Homekit och med Z-Wave. – Se denna länk.

allmän handling - (official document) – i svensk lag: all information som myndig­heter har till­gång till eller fram­ställer vid besluts­fattande. Undan­tag är rent muntlig information. – Som allmän handling räknas allt som har för­fattats eller samman­ställts på en myndig­het, skickats från en myndig­het till en person, en organisation eller till en annan myndig­het, eller som har kommit in till en myndig­het. Allmänna handlingar är text, oavsett om texten finns på papper eller i en dator, men också bok­föring, statistik, foton, bilder, kartor, ljud- och film­­inspel­ningar och annat som har att göra med myndig­hetens verk­sam­het. Det spelar inte någon roll om informationen har skickats privat till en tjänste­­mans hem­adress: om informationen har betydelse för myndig­hetens verk­samhet är den ändå allmän handling. – All­­männa handlingar är normalt offentliga handlingar, det vill säga att de kan visas för alla som vill se dem, men de kan också vara hemliga. Alla all­männa handlingar ska diarie­­föras, vare sig de är offentliga eller hemliga. Vem som helst har rätt att begära att få läsa och kopiera en allmän handling. Det är den tjänste­­man som har hand om handlingen som avgör ifall handlingen kan lämnas ut eller ska vara hemlig. Hur all­­männa handlingar ska hanteras regleras i tryck­­frihets­för­ord­ningen. – Det har länge varit en tviste­­fråga ifall information som samman­­ställs genom sökningar i myndig­­heters data­­baser ska räknas som allmän handling, men numera är de flesta överens om att sådana samman­­ställningar ska lämnas ut, om det inte finns särskilda skäl att inte göra det.

allmänningens tragedi - tragedy of the commons - antagandet att gemensamma resurser som är gratis tenderar att utarmas. Ingen enskild användare tjänar nämligen på att hålla igen på sin egen användning. Kallas också för det fria tillträdets tragedi. Det är ett scenario som används i ekonomisk teori för att belysa riskerna med avgiftsfria gemensamma resurser (inklusive användning av internet). Allmänningen - the commons - var i England byns betesmark som alla bybor ägde gemensamt. Alla fick släppa sina får på allmänningen. Det fanns alltid plats för ett får till, men till sist blev det för många får, så allmänningen blev avbetad och värdelös. Även om några bybor insåg riskerna så vann de inget på att hålla sina egna får borta från allmänningen för att minska avbetningen. Då skulle de avstå bete åt någon annan utan att få något i gengäld. Det krävs alltså att alla bybor kommer överens om att hushålla med betet på allmänningen. - Den amerikanska forskaren Elinor Ostrom (1933-2012, länk) visade i sin bok Governing the commons (1990, Allmänningen som samhällsinstitution, 2009) att det finns sätt att lösa problemet. Elinor Ostrom belönades 2009 med Nobelpriset i ekonomi. - Resonemanget om allmänningens tragedi används ibland för att motivera "porto" på e-post och som argument mot nätneutralitet. Det påminner om middagsätarens dilemma i spelteorin. - Motteorier är comedy of the commons och tragedy of the anticommons.

Allseen Alliance - organisation av företag som använder Alljoyn, en standard för sakernas inter­net. Med­lemmar är ett stort antal före­tag som till­verkar hus­hålls­utrustning, hem­elektronik och utrustning för data­kommunikation. Organisationen bildades 2014. Den konkurrerar med en annan organisation, Open inter­connect consortium, OIC, och med Apples Homekit. – Se allseenalliance.org.

alternativt tvistlösningsförfarande - (atf) – sätt att lösa tvister om domäner utanför dom­stol. Tvisten avgörs av en tvist­lösare. – För­­farandet an­vänds om någon i efter­hand vill över­klaga till­delning av domän under topp­domänen se. Över­klagandet görs vanligt­vis därför att den som klagar anser sig ha bättre rätt till domänen, till exempel om domänens namn är samma som ett före­tags­namn (se domän­rofferi) eller en känd persons namn. Över­klagandet kan också gälla så kallad fulregistrering. Överklagandet görs till IIS (Inter­net­stift­elsen i Sverige), som över­lämnar ärendet till en av tretton tvist­lösare. Tvist­lösaren kan sedan, efter att ha tagit del av båda parternas argument, be­stämma att rätten till domänen ska över­låtas på den som har över­klagat. – Läs mer på iis.se:s webb­sidor.

Amazon Dash - trådlös knapp för beställning av en enda vara från Amazon. – Man kan till exempel ha en Dash-knapp i tvätt­stugan för beställning av tvätt­medel, eller i köket eller garaget för varor som hör hemma där. Tanken är att man inte ska behöva komma ihåg att beställa, utan göra det direkt. Varje knapp är inställd för en enda vara. Instruk­tioner om kundens namn, adress, konto­nummer och antal/mängd varor är inställda på förhand, så allt kunden behöver göra är att trycka på knappen. Det är en form av sakernas internet. En förutsättning är att man har ett trådlöst nätverk installerat. – Se Amazons webb­sidor. – En före­gångare till Amazon Dash är pizza­knappen från 2012, se artikel från CNet: länk.

amoled - active matrix oled – organisk lysdiod (oled) som styrs av en aktiv matris. – En amoled-bild­skärm består av bild­punkter av poly­merer (plast) som avger ljus när det passerar ström igenom dem. Det är oled. Varje sådan bild­punkt styrs av en egen tran­sistor. Det är aktiv matris. – Tek­niken blev känd när den användes på Googles mobil­tele­fon Nexus One.

analog - om information: inspelad eller avbildad som en kontinuerlig signal eller bild med steg­lösa för­ändringar - alternativet till digital. Analog in­formation finns bland annat på vinyl­skivor, kassett­band, video­band och "kemisk" film. Analog kommunikation är traditionell radio, tv, tele­fon och det gamla NMT-nätet. In­formation i analog form har mellan­lägen, medan digital teknik sparar in­formationen som hela tal med en på för­hand be­stämd nog­grann­het. (Ett berg som mäts digitalt blir antingen exakt 345 eller exakt 346 meter högt, om det mäts i meter, men om samma berg mäts analogt blir det troligen "lite över" eller "ganska precis" 345 meter eller "lite under" eller "ganska precis" 346 meter.) - Nack­delen med analog in­formation är att den för­sämras varje gång man kopierar den. Det är där­för som datorer arbetar med digital teknik. Analoga in­spelningar av bild eller musik är i ut­gångs­läget minst lika bra som digitala in­spelningar, för­ut­satt att om­ständig­heterna i övrigt är lika. Många hävdar att den digitala tekniken tar bort de finaste nyanserna. Men analoga in­spelningar för­sämras, till skillnad från digitala, varje gång man spelar dem och de kan inte kopieras utan kvalitets­för­lust. Digitala in­spelningar ger däremot samma resultat i ljud och bild så länge de är läs­bara, det vill säga så länge som det går att skilja ettor från nollor. - Ordet: Analog kommer av ett grekiskt ord som kan över­sättas med pro­portionell (mot), över­ens­stämmande (med), lik­formig. Ordet har an­vänts i veten­skap sedan början av 1800-talet. Inom it har det an­vänts sedan 1940-talet som mot­sats till digital. Inom it stavas det på engelska alltid analog, men i andra samman­hang stavas det ana­logue på brittisk engelska och analog på amerikansk engelska.

Anita Borg institute for women and technology - amerikansk organisation, grundad 1997 av Anita Borg för att öka kvinnors deltagande i datateknikens utveckling. Hette tidigare bara Institute for women and technology. Anordnar konferensen Grace Hopper Celebration och delar ut utmärkelserna Women of vision awards och Top companies for women technologists award. – Se anitaborg.org. – Fler organisationer.

Anonymous - (1) – anonymous ftp, se ftp;

(2) – Anonymous – aktivist­grupp på internet. Del­tagarna är anonyma, och det finns ingen känd organisation bakom namnet, inte heller några kända ledare. I princip kan vem som vill uttala sig under namnet Anonymous. – Ett antal politiska och andra aktioner har genomförts under namnet Anonymous, men också sa­botage och tra­kas­serier. (Se också Operation Anti­sec.) – Anony­mous har ”förklarat krig” mot terrorist­orga­nisa­tionen ”Islamiska staten”, IS, och kartlade i mars 2015, i samarbete med hackar-orga­nisa­tionerna Ctrlsec och Ghostsec, 9 200 Twitter-konton som tillhörde, eller påstods tillhöra, anhängare till IS. Listan publicerades på webbsajten xrsone. Efter IS mass­mord i Paris i no­vem­ber 2015 upp­repade Anonymous sin krigs­för­kla­ring mot IS. Israel hotades i slutet av mars 2015 med elec­tronic holo­caust. Hösten 2015 inledde Anon­ymous Oper­ation KKK, även känd som Hoods­off, med målet att ut­plåna Ku Klux Klan (se också Amped Attacks). – 2012 startade Anonymous en sajt som publicerar läckta hemliga doku­ment, se Paranoia. – Ano­nymous är ofta, men inte alltid, kopplat till forumet /b/ på sajten 4chan. – Ano­nymous framställs ibland som en individ med över­­­mänskliga egen­skaper, se till exempel här. – Gruppen Cult of the dead cow är en uppenbar före­gångare till Anonymous. – Filmen We are legion: the story of the hacktivists (länk) av Brian Knappenberger från 2012 handlar om Anonymous liksom boken Hacker, hoaxer, whistleblower, spy (länk) från 2014 av Gabriella Coleman (länk). – Se också stand alone complex. – Mer i Wikipedia.

ansvarsfullt företagande - (corporate social responsibility, csr) – före­tags ansvar för sina an­ställda, kunderna, miljön samt respekt för lagar, be­stäm­melser och överens­kommelser. Den inter­natio­nella standarden för an­svars­fullt före­tagande heter ISO 26000, Guidance on social responsibility.

Ant - teknik för trådlös överföring av små datamängder på nära håll. Ant används i sportutrustning som pulsmätare och för trådlösa sensorer för temperatur, luftfuktighet och liknande. Tekniken ägs av kanadensiska Dynastream, ett helägt dotterbolag till Garmin, som tillverkar gps-mottagare. Det används av många andra företag. Ant konkurrerar med bland annat Zigbee och bluetooth low energy. - Se thisisant.com. - Ant+ är ett tillägg till Ant. Det gör att utrustning med Ant fungerar ihop. Företag som har Ant+ i sin utrustning samverkar i organisationen Ant+ Alliance (extern länk).

Antipiratbyrån - Svenska Antipiratbyrån – branschorganisation för skydd av upp­hovs­rätts-ägares rättig­heter gentemot pirat­kopierare. Ganska passiv sedan 2011, då de mest kända anställda startade före­taget Rättig­­hets­­alliansen. – Med­lemmar i Anti­­pirat­­byrån är film­bolag, program­företag och dator­­spels-företag. Finns på antipiratbyran.com. – Ska inte för­växlas med sin ärke­­fiende Pirat­byrån.

A-nummeröverföring - överföring av den uppringande telefonens nummer (A-numret) till den upp­ringda telefonen (B-numret) – det som gör nummer­pre­sen­ta­tion möjlig.

Användarnas IT-pris - årlig utmärkelse till den arbetsplats som har det bästa it-systemet utifrån användarnas per­spektiv. Priset delas ut varje år sedan 2001 i oktober på Världs­använd­bar­hets­dagen. – Bakom priset står den svenska organisationen Usersaward (länk). – Fler ut­märkelser.

Apache Solr - söksystem för internt bruk på organisationer. Det har ut­­veck­lats i öppen käll­kodApache soft­ware foundation, och räknas som det mest spridda sök­­systemet för företag. Apache Solr används bland annat i IBM:s Verse. Solr ska ut­­talas som engelska solar. – Se lucene.apache.org/solr.

Apple II - Apples första storsäljande dator, till­verkad från 1977 till 1993. Det var världens mest sålda person­­dator före IBM PC. Den kopi­e­rades flitigt av andra dator­till­verkare, bland annat för att den hade operativ­­systemet CP/M som kunde an­­vändas av alla. Apple II var, lik­som Apple I, kon­­stru­erad av Steve Wozniak, och anses som en sinn­­rik kon­struktion. Den för sin tid eleganta form­­giv­ningen till­kom på Steve Jobs initiativ – andra person­­datorer på den tiden såg ut som hem­­byggen. Långt efter lan­se­ringen av Mac­­intosh var det Apple II som drog in mest pengar till Apple. Den över­­levde också efter­­följaren Apple III.

Apple III - kortlivad efterföljare till Apple II. – Apple III lan­se­rades 1980 och lades ner 1984 (en variant, Apple III Plus, lades ner 1985). Apple III kon­stru­erades för att kon­kur­rera med IBM PC, och var inte en direkt vidare­utveck­ling av Apple II. Den hade till exempel ett särskilt opera­tiv­system, Apple SOS. Den lyckades inte ens kon­kur­rera med sin före­gångare Apple II, än mindre med IBM PC, och kom från 1984 i skuggan av Macintosh. Apple sålde då ut alla Apple III och satsade i stället på Apple IIc.

apronym - karakteriserande förkortning. – En apronym är en akronym som säger något om det som den står för. Exempel: det lätt­lärda program­språket Basic. Det är en förkortning av Beginner’s all-purpuse symbolic instruction code. I Sverige finns en organisation som heter Kris: en för­kort­ning av Krimi­nellas revansch i sam­hället. Ofta har det full­ständiga namnet valts för att ge den önskade för­kort­ningen. Uppen­bara efter­hands­konstruk­tioner kallas för bakronymer. – Ordet: Lär vara myntat av Tony McCoy O’Grady som slog ihop franska à propos med akronym. O’Grady har listor med apronymer på apronyms.com.

asset - tillgång – i ekonomi: allt organisationen äger som har ett ekonomiskt värde (och som man vid behov kan sälja för att betala skulder). Till exempel pengar, värdepapper, hus, bilar, möbler, datorer, lager, råvaror, varumärken, patent samt rättigheter till datorprogram, text, musik och film. (Se också inventory.) Asset kan också betyda 'tillgång' i var­dags­språkets lösare bemärkelse: "hon är en till­gång för före­taget". – I data­teknik används termen ibland i en vidare bemärkelse, till exempel om filer (bilder, video, ljud) som är värde­fulla därför att de är användbara. Asset kan då över­sättas med tillgång, material, resurs. – Se också digital asset (om dödsbon).

Association for women in computing - AWC – amerikansk organisation för kvinnor som är yrkes­verk­samma inom it. Grundad 1978. – AWC delar ut ut­märkel­sen Ada Love­lace Award. – Se awc-hq.org. – Fler organisationer.

automatic repeat request - (arq) - felhanteringsmetod i dataöverföring: med­delanden som inte har kommit fram, eller som inne­håller fel (skada), skickas om. Ofta sker detta automatiskt genom att mot­tagarens ut­rustning måste kvittera mot­tagandet inom en viss tid. Sker inte detta skickas med­delandet en gång till. Om mot­tagarens ut­rustning tar emot med­delandet, men upp­täcker fel, skickar den ingen kvittens, vilket leder till om­sändning. - Läs mer i Wikipedia.

banderoll - (banner, banner ad) - webbannons, i synnerhet den vanligaste typen som har formen av en avlång, liggande rektangel som går från kant till kant.


Baran, Paul - (1926—2011) – amerikansk vetenskaps­man som tänkte ut de grund­läggande prin­ciperna för internet. – Paul Baran formulerade i början av 1960-talet tanken på distri­bu­erade nät­verk och paket­för­med­lande data­kommu­nika­tion. Syftet var att bygga upp nät­verk som var svåra att slå ut i krig. – Paul Baran arbetade i början av 1950-talet hos dator­till­verkaren Eckert-Mauchly, och an­ställ­des 1959 på forsk­nings­insti­tutet Rand Corporation (länk), nära knutet till ameri­kanska krigs­makten. Det var där som han i början av 1960-talet ut­veck­lade de idéer som sedan tillämpades i inter­net. – Se också Larry Roberts och Leonard Klein­rock.

bayesisk - (Bayesian)bayesisk statistik eller bayesisk in­ferens – mate­ma­tisk metod att räkna ut sanno­­lik­heten för att be­­döm­ningar är riktiga, baserat på kun­skap om tidigare händelser av samma slag. Annor­­lunda ut­tryckt: en metod för att ”vända på” sanno­­lik­­heter som man redan känner till. Till exempel: det snöar ofta i januari, men om det snöar, är det då januari? – Kon­stru­erat exempel: du vet redan att 50 procent av all spam inne­­håller ordet V––gra (hädan­­efter i denna text utbytt mot margarin). Men om du får ett mejl som inne­­håller ordet margarin, hur sanno­­likt är det då att det mejlet är spam? Ordet margarin står ju inte bara i spam. Det är sådana pro­blem man kan an­gripa med bayesisk statistik. Metoden ger an­­vänd­­bara, om än grova, resultat även när under­­laget är litet.

– Den mate­ma­tiska formeln för Bayes sats ser ut så här:

P (A|B) = P (B|A) * P (A) / P (B)

vilket kan ut­läsas: sanno­­lik­­heten för A, givet B, är lika med sanno­­lik­­heten för B, givet A, multi­­pli­ce­rad med sanno­­lik­­heten för A, divi­de­rad med sanno­­lik­­heten för B. (Bok­staven P står för ”sanno­­lik­­heten för”, och lod­­strecket | be­­tyder ”givet att”.)

A står för en be­­döm­ning som man vill ha ut­­vär­derad, till exempel ”jag tror att detta mejl är spam”, medan B står för ett känt faktum som man baserar be­­döm­ningen på, till exempel ”detta mejl inne­­håller ordet margarin.

– Bayesisk analys förut­sätter att man har ett sta­tis­tiskt under­­lag. I det här exemplet krävs det att man redan tidigare har klassat mejl i spam och icke-spam. Man förut­sätter att tidigare ob­serva­tioner även gäller nu. Man har då siffror på sanno­­lik­­heten för att ett slump­­mässigt valt mejl är spam, P (A), och sanno­­lik­­heten för att ett slump­­mässigt valt mejl inne­­håller ordet margarin, alltså P (B). Man måste också ha räknat ut sanno­­lik­­heten för att ett slump­­mässigt valt mejl som har klassats som spam inne­­håller ordet margarin, alltså P (B|A). Sanno­­lik­­hets­­bedöm­ningen som du vill ha – hur sanno­­likt är det att detta mejl är spam med tanke på att det inne­håller ordet margarin – ut­trycks alltså med P (A|B).

– Exempel med god­­tyck­liga siffror: 40 procent av all e-post du får är spam, 60 procent är icke-spam. 50 procent av all spam inne­håller ordet margarin, men bara två pro­cent av icke-spam­met. Då blir det så här:

... innehåller ordet margarin... inte innehåller ordet margarinAv alla mejl
Andel av all icke-spam som...2%98%60%
Andel av all spam som...50% P (B|A)50%40% P (A)
Andel av alla mejl som...21,2% P (B)78,8%100%
Sannolikhet för att ett mejl...
... är spam om det...94,3% P (A|B)25,4%40%
... inte är spam om det...5,7%74,6%60%
Summa av sannolikheterna100%100%100%

– Sammanlagt innehåller alltså 21,2 procent av all mejl ordet margarin. Men det svarar inte på frågan hur sanno­­likt det är att ett mejl är spam om det inne­­håller ordet margarin. Vad du kan se är att av 21,2 procent som inne­­håller det ordet är 20 procent­enheter spam, 1,2 procent­enheter icke-spam. Oddset för att ett mejl som inne­­håller ordet margarin är spam är alltså 21,2:1,2, vilket ger en sanno­­lik­­het på unge­fär 94,3 procent. Om­vänt: om ett mejl inte inne­­håller ordet margarin är det 74,6 procents sanno­­lik­­het för att det inte är spam.

– Den bayesiska be­­döm­ningen är en sta­tis­tisk be­­döm­ning baserad på tidigare resultat. Det fungerar bara om en mänsklig be­­dömare med gott om­döme redan har delat upp tidigare mejl i spam och icke-spam, så att det finns ett under­­lag för bayesisk analys av nya mejl. Ett riktigt spam­filter utgår dess­­utom inte från ett en­staka ord, utan samman­­väger många ord.

– Se också Wiki­pedia* (länk). – Bayes metod ger an­vänd­­bara resultat även med ett be­­gränsat under­­lag och för­­bätt­ras när man an­vänder den upp­­repade gånger med växande under­­lag. Metoden används i spam­­filter, i tal­­igen­­känning och i datori­serad över­­sätt­ning. – Bayesisk logik är upp­­kallad efter den engelske prästen Thomas Bayes (1702—1761), som be­skrev den i sin postumt publi­ce­rade artikel Essay towards solving a problem in the doctrine of chances (länk) från 1763. – Läs också om evidens­­teori.

beam - (to beam) ”stråla” – överföra information med infrarött ljus eller på liknande sätt – ”beama”. Används i synnerhet när man måste rikta den sändande apparaten, till exempel en handdator, direkt mot den mot­tagande apparaten. Uttrycket är troligen inspirerat av tv-serien Star Trek, fast där syftar beaming på teleportering. (”Beam me down, Scotty!”)

begränsad toppdomän - (restricted top-level domain eller generic-restricted top-level domain) - toppdomän på internet som enbart kvalificerade sökande kan registrera in domäner under. Begränsade toppdomäner är bland annat edu för amerikanska universitet och högskolor, gov för amerikanska myndigheter och mil för amerikanska militären. - Sponsrade toppdomäner som aero, coop och museum är en typ av begränsade domäner som hanteras av branschorganisationer. Begränsade toppdomäner är en undergrupp till generiska toppdomäner. Reglerna för tilldelning av begränsade toppdomäner fastställs av Icann. - Alternativet till begränsade toppdomäner är öppna toppdomäner.

belastningsskada - (repetitive strain injury – rsi, även mechanical onset repetitive strain injury, morsi) – kroppsliga skador som or­sakas av upp­repade lik­artade rörelser. Rörelsen i sig be­höver inte vara skadlig eller ens an­strängande, det är repetitionen som sliter. – Skill­naden mellan be­last­nings­skada och för­slit­nings­skada är oklar. Ibland används orden som syno­nymer. I andra fall talar man om be­last­nings­skada när muskler, nerver, senor och ligament drabbas, men om för­slit­nings­skada när brosket i lederna är ut­slitet. – Kända exempel inom it är gorilla­arm, musarm, karpal­tunnel­syndrom, laptop thigh, mobil­nacke, padd­nacke, sms-tumme, tennis­arm­båge och ögon­kramp.

beltware - prylar som en riktig nörd har hängande i bältet: mobil­­tele­fon, schweizisk armé­­kniv, nycklar, ”nörd­nycklar” (passer­kort) samt, oftast, byxor.

Berec - Body of European regulators for electronic communications - EU-organ som verkar för utveckling av mobiltelefonin. Berec verkar för samordning och samarbete mellan EU-länderna när det gäller nätverk och tjänster. Berec ersätter det tidigare organet Erg (European regulators group). - Se berec.europa.eu.

best practice - praxis, etablerad praxis, bästa metod, branschnorm, god sed – känt och beprövat sätt att med gott resultat lösa en uppgift, sköta en verk­samhet eller hantera teknisk utrustning. För att man ska kunna beskriva något som ”bästa metod” måste omdömet grundas på till­för­lit­liga mät­resultat baserade på erkända kriterier. Inom områden som juridik och ekonomi, i synner­het där etiska över­väganden spelar stor roll, talar man om god sed. – Ut­trycket bästa praxis är inte lyckat, eftersom det ligger i begreppet 'praxis' natur att det bara finns en praxis, och då finns det inget att jämföra med. Av samma skäl är ”etablerad praxis” inte fel, men redundant – det finns ingen praxis som inte är etablerad.

billion laughs - i datasäkerhet: en överbelastningsattack som får den mot­tagande datorn att kopiera ett stycke text om och om igen. Angriparen skickar ett xml-for­ma­terat doku­ment till offret. Xml-koden inne­håller ett ord eller en fras och en in­struk­tion att det ska kopieras tio gånger. Nästa rad inne­håller in­struk­tionen att re­sul­tatet av den förra opera­tionen också ska kopieras tio gånger, vilket innebär hundra upp­rep­ningar. När in­struk­tionen körs för tionde gången blir det en miljard (engelska billion) upp­rep­ningar, vilket är nog för att hindra datorn att utföra något vettigt arbete. – Be­näm­ningen billion laughs kommer av att texten som upp­repas ofta är lol (laughing out loud). Attacken är känd sedan början av 00-talet, och kan ut­föras på andra sätt än med xml.

binära multipelprefix - motsvarigheter till mega, giga etcetera, an­passade till det binära tal­systemet. (Se också multipel­prefix.) – Exempel: i stället för kilo­byte, som strikt talat är exakt tusen byte, använder man kibi­byte, förkortat kiB, som är 1 024 (210) byte. Ändringen motiveras med att datorer räknar med det binära tal­systemet, inte med det decimala. I det binära tal­systemet är exakt tusen inte ett ”jämnt tal” (det blir ”1111101000” med binär notation), vilket däremot 1 024 är (det blir ”10000000000” med binär notation). Länge bortsåg man i data­teknik från skill­naden, som i de flesta fall är för­sum­bar. Man skrev (och skriver) ”kilo­byte” när man menade 1 024 byte. Men när vi får behov av stor­heter som giga- och tera- närmar sig skill­naden mellan ”jämna” decimala tal och nära­liggande ”jämna” binära tal tio procent. Det är inte alltid för­sum­bart. Därför har det fast­ställts en serie binära multipel­prefix med namn som påminner om de decimala i samma stor­leks­klass.

kibiKi2101 024(jämför med kilo)
mebiMi2201 048 576(jämför med mega)
gibiGi2301 073 741 824(jämför med giga)
tebiTi2401 099 511 627 776(jämför med tera)
pebiPi250 (jämför med peta)
exbiEi260 (jämför med exa)
zebiZi270 (jämför med zetta)
yobiYi280 (jämför med yotta)

– De binära multipelprefixen infördes i slutet av 1990-talet, men används inte så mycket.

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng