Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på ide

ide - (1) - se integrated development environment;

(2) - integrated drive electronics - tidig specifikation för gräns­snittet mellan hård­disk (och annan data­lagrings­utrustning) och datorn. Senare an­vändes mest en mer avancerad variant, eide. Ide ingick i IBM:s specifikation av person­datorer och är mer känt som ata. Det har till stor del er­satts av det snabbare fibre channel.


Förekommer i följande beskrivningar:

3R FVM - projekt för modernisering av digitala patient­journaler och annan vård­informa­tion. Syftet är att in­forma­tionen ska bli lätt att komma åt och ana­ly­sera för alla som behöver den i arbetet, och för pati­enten själv. Samtidigt ska patienternas personliga integritet skyddas. – 3R FVM är ett sam­­arbete mellan lands­tingen i Skåne, Stock­holm och Västra Göta­land, därav för­kort­ningen 3R. FVM står för Fram­tidens vård­informa­tions­miljö. Pro­jektet inleddes 2015. – Kallas ofta bara för 3R eller 3R-pro­jektet. – Se 3rfvm.se.

4g-telefoni - fjärde generationens mobiltelefoni – mobila nätverk med mycket snabb data­­över­­föring. – Sveriges första 4g-nät invigdes i december 2009. 4g-tele­foni har en högsta band­bredd på mellan 100 mega­bit och en giga­bit per sekund. En giga­bit per sekund är kravet när mot­­tagaren är stilla­­stående eller gående, 100 mega­bit per sekund är kravet när mot­­tagaren åker bil eller tåg. Den kapaciteten ger möjlig­­het att sända och ta emot video i flera kanaler, till exempel att delta i en video­­konferens och se på tv sam­tidigt i samma telefon. – Däremot kan man, intressant nog, inte ringa över 4g-nätet i de första versionerna av nätet. När man ringer med en 4g-tele­fon ringer man i 3g-nätet. – Ob­servera att i USA har tekniker som hspa+ marknads­­förts som 4g, men de är i själva verket versioner av 3g (så kallad 3,5g).

– 4g eller lte? Enkelt kan man säga att 4g är ett varu­­märke och lte (lte advanced) är den bakom­­liggande tekniken. De tekniker för 4g som an­vänds i bland annat Europa har ut­vecklats bland annat i projektet Long term evolution, se lte advanced. Inter­nationella tele­unionens (ITU:s) över­gripande standard för vad som får räknas som 4g heter IMT-Advanced. Lte advanced är en teknisk specifikation som uppfyller kraven i IMT-Advanced, och som därför får marknads­­föras som 4g. – Jäm­för med 3g, 3,5g och 5g samt Wimax. 4g kallas ibland också för next generation mobile net­works, ngmn. – Om mobil­­telefon­­generationer, se mobil­telefon.

[Förkortningar på två tecken är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som det står 4g-telefoni i stället för bara 4g.]

5g_ - kommande mobilt nätverk med extremt hög kapacitet. Det är alltså efter­­följaren till 4g, och liksom 4g är 5g inte i första hand avsedd för röst­­sam­tal, utan för mobil data­­över­­föring med mycket stor band­­bredd. Hög band­­bredd kräver att radio­­signalerna sänds på mycket hög frekvens. Det blir millimeterbandet, alltså frekvenser mellan 30 och 300 gigahertz. I USA talar man om mmwave. Den höga frekvensen medför i sin tur att räck­­vidden blir kort och att signalen blockeras av hinder som väggar och tak. Även dimma och regn kan för­svåra eller stoppa data­­trafiken. Därför blir 5g-nätet troligen en kombination av data­­över­­föring genom koppar­kabel eller optisk fiber­­kabel som an­sluts till små bas­­stationer: minst en i varje rum där de behövs. Modellen har kallats för ”mobil­tele­foni genom wi-fi”. – Det som följer med från tidigare generationer av mobil­telefoni och mobila nät­verk är att nät­verket hela tiden vet var en an­vändare finns, för­ut­satt att an­vändarens tele­fon (eller annan ut­­rustning med mobil data­­kommunikation) är på­slagen. – En bransch­­organisation för ut­veckling av 5g är NGMN. – Ett whitepaper om 5g från 5G infrastructure association släpptes i mars 2015 på Mobile world congress i Barcelona: länk. [Anmärkning: Namn på två bokstäver är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som det står 5g_ i stället för bara 5g. Ignorera understrecket.]

accent - tecken som anger hur ett ord be­tonas. – De vanliga accenterna är akut accent (som i idé), grav accent (som i à och Genève) och cirkum­flex (”tak”) som an­vänds i franska ord som entre­­côte. De skrivs ovanför den betonade vokalen. – Accenter är dia­­kritiska tecken, men alla dia­­kritiska tecken är inte accenter. – Se också död­­tangent.

accesstid - (access time, på svenska även åtkomsttid) - tiden det tar för datorn att hämta information. Mäts från ögonblicket då datorn skickar iväg begäran om information till det ögonblick då det finns på datorn klart för användning.

accidental threat - se oavsiktligt hot.

achievement - i datorspel: utmärkelse. En achieve­ment är något som spelaren får vid sidan av den vanliga karriären genom allt högre nivåer. Det är mer som en medalj eller ett diplom. Kallas också för medalj eller trofé. Ut­för­lig be­skriv­ning finns i Wiki­pedia* (länk). – Annars betyder achieve­ment närmast ’presta­tion’.

Adams, Douglas - (1952—2001) – engelsk författare och humorist, känd för Liftarens guide till galaxen (The hitch­hiker’s guide to the galaxy). Det var först, 1978, en radio­serie som sändes i BBC, sedan blev det en trilogi i hela fem delar (1978—1992). Bok­serien har filmats två gånger. – Douglas Adams humor tilltalar nördar, och därför har namn och uttryck som han har myntat blivit namn på dator­­program: Babel fish, Deep Thought och Trillian samt allt som inne­håller talet 42 utan vettig anledning. – Se också h2g2. – Douglas Adams var mycket intresserad av datorer och var med och utveck­lade flera dator­­spel. Hand­­duks­dagen hög­­tidlig­­hålls till Douglas Adams minne.

adsl - asymmetrical digital subscriber line – den äldsta och mest kända formen av dsl. – Dsl är en teknik för snabb internet­anslutning genom det vanliga tele­nätet. Adsl har sedan länge ersatts av andra, liknande tekniker med namn som oftast slutar på dsl (men se G.fast). Namnet adsl används ändå ibland när man i själva verket talar om nyare typer av dsl. – Adsl utvecklades som ett sätt att tillhandahålla bredband genom telenätet till privatpersoner och småföretag. Det sågs som ett provisorium i väntan på anslutning genom optiska fibrer. På 2010-talet har det i stället allt mer ersatts av dataöverföring genom 3g- och 4g-nätet, förutom genom fiber. – I ur­­sprunglig adsl kom man upp till ungefär 500 kilo­bit per sekund, vilket då var mycket jämfört med de maximalt 56 kilo­bit per sekund som ”vanliga modem” klarade. Nyare former av dsl kan komma upp i hundra mega­bit per sekund, i bästa fall en giga­­bit per sekund. – Namnet: Adsl kallas för asym­metrisk därför att abonnenten har hög band­bredd till sig, men låg band­bredd från sig. Man räknar med att abonnenterna vill ta emot stora filer som digital video och musik, men att de mest sänder mindre filer som e-post.

advanced technology attachment - ata - den vanligaste beteckningen på den äldre pc-standarden för gräns­snitt mellan hård­disk och dator, även känd som ide. Har till stor del er­satts av det snabbare gräns­snittet fibre channel och av den snabbare versionen sata (serial ata).

affordance - affordans – egenskapen att inbjuda till att bli använd på ett visst sätt (om föremål eller tjänster). Även: en handling som en person kan utföra därför att hennes om­giv­ning till­handa­håller den möjlig­heten. Affor­dans är ett svår­över­satt begrepp inom människa-dator­inter­aktion och form­givning. Den enklaste lösningen är troligen att för­svenska det till affordans. Poängen är att om ett före­mål är form­givet på rätt sätt så förstår man hur man ska hantera det. – Ordet afford­ance är bildat av engelska ”to afford” i betydelsen ’erbjuda, tillhandahålla’. Det är hämtat från ekologin och myntades 1979 av James J Gibson (1904–1979, se Wiki­pedia) i The ecological approach to visual perception, där han skrev: ”The affordances of the environ­ment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or ill. The verb to afford is found in the dictionary, but the noun affordance is not. I have made it up. I mean by it some­thing that refers to both the environ­ment and the animal in a way that no existing term does. It implies the comple­mentarity of the animal and the environ­ment ...”

affärssystem - (enterprise resource planning) – program som hanterar ett företags behov av styr­ning och admi­nistration. – Ide­alet är att ha ett verk­­sam­­hets­­över­­grip­ande affärs­­system som hanterar all in­for­mation inom före­taget som en enda stor data­bas. (Det måste i prak­tiken vara flera data­baser, men de ska vara sam­­ord­­nade.) De olika ap­pli­ka­tionerna i affärs­­systemet arbetar då med samma data, och om man behöver ändra in­for­mation om en an­ställd, en kund eller en pro­dukt behöver man bara ändra på ett ställe för att änd­ringen ska slå igenom över­allt. Ny in­for­ma­tion ska vara till­gäng­lig för alla (om de har be­­hörig­­het) över­­allt och med en gång. – Affärs­­system om­fattar ap­plika­tioner för sådant som redo­­vis­ning, order, lager, fakturering, per­sonal­admi­nistration, kund­hantering och pro­duk­tions­planering. Även de en­skilda ap­pli­ka­tionerna kallas ofta, var för sig, för affärs­­system. Tjänste­­ori­en­terad arki­tek­tur (soa) blev på 00-talet ett popu­lärt sätt att bygga upp affärs­­system, men soa är en arki­tek­tur, inte sys­temet som sådant.

aftcasting - ”efterhandsprognos”, ”att efterutsäga" – att göra en prognos i efterhand, när det faktiska utfallet är känt. Det är ett sätt att utvärdera prognos­metoden. När det till exempel har varit ett oväder kan man mata in meteoro­logiska data från tiden närmast före utbrottet och köra prognosen på dem. Sedan jämför man prognosen med hur vädret faktiskt blev. Följden kan bli att man justerar prognos­metoden. – Ut­trycket aftcasting, som är lite skämtsamt, användes först i meteorologi, men har spritt sig till andra områden.

agil systemutveckling - (agile software development) – arbetssätt för system­utveckling som betonar snabb­­het, in­formellt sam­arbete, täta kund­kontakter och möjlig­het att ändra under arbetets gång. (Se agil.) Även krav­specifikationen bör kunna revideras. – Det är en rörelse, inte en en­­hetlig metod. Manifestet för agil system­­utveckling (länk) publicerades 2001 av en grupp pro­grammerare som hade reagerat på strävan efter detaljerade krav­­speci­fi­ka­tioner, om­fattande dokumentation och byrå­kratiserande metoder och processer. De bildade Agile Alliance (länk) och har utvecklat verk­tyg och andra hjälp­medel. – Jäm­­för med Devops, extrem­programmering, lean soft­­ware development, Scrum och DSDM.

Aibo - robothund, tillverkad av Sony i olika modeller 1999–2006. Aibo kunde gå på fyra ben, uppfatta ljud, lyda till­­sägel­ser och ”se” med video­­kamera. Den hade också förmåga att lära sig saker och att anpassa sitt bete­ende. Den hade utbyt­­bara program på minnes­­kort, och kunde också pro­­gram­­me­ras av användaren. – Aibo såldes som leksak och användes som platt­­form för ex­peri­­ment i robot­­pro­gram­­me­ring.

aidc - förkortning för automatic identification and data capture.

airborne internet - internetkommunikation mellan flygplan i luften – ett föreslaget system för trådlös kommunikation direkt mellan flygplan och mellan flygplan och marken, baserat på internet. Tekniken ska används för kommunikation mellan flygplan, för navigering och för övervakning, samt för vanlig internetkommunikation. Idén väcktes 1999 med anledning av projektet Sats, ett flygledningssystem för små flygplan (”the highway in the sky”). – Se också Airborne Internet Consortium (föråldrad länk).

Airhopper - teknik för att stjäla data från smarta mobiler med hjälp av tele­fonernas in­byggda fm-radio. Den israeliska säker­hets­forskaren Mordechai Guri demonstrerade att detta var möjligt i oktober 2014 i ett före­drag på kon­ferensen Malcon 2014 i Denver. Metoden, som är rätt komplicerad, gör att man kan upp­snappa till exempel lösen­ord från en smart mobil, trots att den inte är an­sluten till något nät­verk. Alltså varken till mobil­nätet, wi-fi eller blue­tooth. (Se luftgap.) Metoden fungerar bara på några meters håll och klarar bara 10—20 byte per sekund. – Läs mer i ett press­med­delande från Ben-Gurion-universitetet (länk). Där finns en video och en veten­skaplig artikel.

Airplay - teknik från Apple för trådlös överföring av ljud och bild på nära håll. – Air­play är en sluten teknik som bara används i Apples egen ut­rust­ning och av företag som har köpt licens av Apple. Släpptes 2004 som Airtunes och klarade då bara musik. 2010 bytte det namn till Airplay och klarade då även video. – Air­play konkurrerar med Mira­cast från Wi-fi Alliance och med Widi från Intel. – Se Apples webb­sidor (länk).

Airtime - socialt nätverk för videochatt. – Air­time startades i juni 2012, och förut­sätter att användarna har konto på Facebook. Airtime har en funktion där man kan söka efter andra användare med passande intressen och egen­skaper. Det finns också en knapp märkt ”Talk to someone” som kopplar ihop användaren med en annan användare som Airtime väljer ut. – Se airtime.com. – Jäm­för med Chatroulette.

ais - automatic identification system – system för positions­­bestämning och identi­fiering av fartyg, baserat på Håkan Lans navi­ga­tions­­teknik stdma. År 2000 fast­­ställde den inter­­nationella sjö­farts­organisationen IMO (se länk) krav på att alla större fartyg ska utrustas med ais. – Ame­ri­kanska kust­­bevak­ningen har ut­förlig in­formation om ais här. – IMO:s standard för ais heter uais (u för universal) – det är samma teknik med be­stämda tekniska speci­fikationer. – För flyget, se VDL mode 4.

Ajax - Asynchronous Javascript and xml – vanlig teknik för programmering av webb­sidor med inter­­aktiva program. Den stora för­delen är att en webb­­sida pro­­gram­me­rad i Ajax kan ändras av be­sö­karen en bit i taget medan en be­­sö­karen har den uppe. Be­­sö­karen behöver inte vänta på att en hel webb­­sida blir in­läst varje gång hon gör en liten ändring. – Ajax är en kom­bi­n­a­tion av Java­­script, xml och andra verk­­tyg. Ajax ger webb­sidor som direkt svarar på an­vändarens in­matningar utan att webb­läsaren behöver vänta på nya sidor från webb­servern. Pro­grammen sänds nämligen från webb­servern till webb­läsaren efter an­ropet och körs lokalt, alltså på samma dator som webb­läsaren. Det behövs därför ingen tät trafik mellan webb­läsare och webb­servern. – Ajax är ingen pro­dukt eller varu­­märke, utan ett namn som samman­­fattar en kom­bina­tion av verk­­tyg. Namnet infördes 2005 av an­vänd­bar­hets­experten Jesse James Garrett i artikeln ”Ajax: A new approach to web applications” (länk). – Namnet: Ajax eller Aias är en hjälte i Iliaden (länk). – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).

Akamai - tjänst som avlastar tungt belastade servrar på internet. (Ett content delivery network, cdn.) – Akamai kopierar stora filer (bilder, musik, video) från utgivarens server och lägger kopior på sina egna servrar. När en användare efter­frågar en sådan fil hämtas en kopia från en server nära användaren. Därmed minskar belastningen på den ursprungliga servern. – Akamai är en kommersiell tjänst som drivs av före­taget Akamai Technologies (länk). Andra företag betalar alltså för att Akamai ska hantera deras filer. – 2003 blev Akamai kontro­versiellt därför att före­taget sa upp kontraktet med tv-kanalen al-Jazira. – Enligt uppgifter 2010 gick 20 procent av all trafik på internet genom Akamais servrar.

Alexis de Tocqueville Institution - numera avvecklad höger­inriktad amerikansk tanke­smedja, känd för att ha utpekat öppen käll­kod som en fara. – Tanke­­smedjan grundades 1988, och gjorde på 1990-talet bland annat jobb åt tobaks­­företaget Philip Morris. Alexis de Tocque­ville Institution kom i ramp­ljuset för­sommaren 2002, då den gjorde sig till åtlöje genom att publicera en skrift (länk) som beskrev öppen käll­kod som en fara för data­säker­heten och, fast bara i för­hands­reklamen, som ett hjälp­medel för terrorister. 2004 försökte Alexis de Tocque­ville Institution i skriften Samizdat (länk) visa att Linux bygger på stulen käll­kod från Minix, trots att Minix upp­hovs­man Andrew Tanen­­baum bestrider detta (länk). – Verk­­sam­­heten har i stort sett legat nere sedan 2006. Webb­­sidan upp­daterades 2011 men tycks sedan dess ha lagts ner. – Namnet: Upp­kallad efter den franska för­­fat­taren och stats­­vetaren Alexis de Tocque­ville (1805—1859), som skrev en berömd bok om USA. – Se Wiki­pedia* (länk).

Alliance for affordable internet - organisation som verkar för att göra internet tillgängligt i utvecklingsländer. Organisationen bildades i september 2013 och har företag, ideella organisationer och forskningsinstitut som medlemmar. Initiativtagare är Tim Berners-Lee och World Wide Web Foundation är dess sekretariat. Namnet förkortas A4AI. - Se a4ai.org.

Alliance for open media - sammanslutning som vill skapa ett nytt, öppet format för internet­video. – Alliance för open media bildades i sep­tem­ber 2015, och består av Amazon*, Cisco, Google*, Intel*, Micro­soft*, Mozilla* och Net­flix. Samman­slut­ningen har bildats där­för att allt fler aktörer har tröttnat på Flash*, och vägrar använda det. Det nya formatet, som ännu inte har något namn, ska vara an­passat för ström­mande medier och ström­snålt för att passa på batteri­driven ut­rust­ning. Det ska också kunna an­vändas fritt. – Se aomedia.org.

Amazon Music - program för uppspelning av musik och video som lagrats på Amazon Cloud Drive. Varje användare kan spela musik och video som hon själv har lagrat, eller köpt från Amazon. Man kommer inte åt annan musik. (Se music locker.) – Amazon Cloud Player finns som ett webb­läsar­baserat program som kan köras på alla vanliga person­datorer och som en app för mobil­tele­foner med Android. – Hette tidigare Amazon cloud player. – Läs mer på Amazon.

Amped Attacks - pseudonym för en hackare som i november 2015 pub­li­ce­rade en lista över på­stådda med­lem­mar av Ku Klux Klan. Det sam­man­­föll i tiden med hackar­kollek­tivet Anon­ymous Oper­ation KKK. Amped Attacks har emeller­tid uppgett att hen agerar ensam och inte har något med Anon­ymous att göra. Anon­ymous å sin sida har uppgett att de namn som Amped Attacks har pub­li­ce­rat, varav en del är kända po­li­ti­ker, inte är till­för­lit­lig. – Amped Attacks finns på Twitter*.

amv - förkortning för anime music video - tecknad musikvideo.


analog - om information: inspelad eller avbildad som en kontinuerlig signal eller bild med steg­lösa för­ändringar - alternativet till digital. Analog in­formation finns bland annat på vinyl­skivor, kassett­band, video­band och "kemisk" film. Analog kommunikation är traditionell radio, tv, tele­fon och det gamla NMT-nätet. In­formation i analog form har mellan­lägen, medan digital teknik sparar in­formationen som hela tal med en på för­hand be­stämd nog­grann­het. (Ett berg som mäts digitalt blir antingen exakt 345 eller exakt 346 meter högt, om det mäts i meter, men om samma berg mäts analogt blir det troligen "lite över" eller "ganska precis" 345 meter eller "lite under" eller "ganska precis" 346 meter.) - Nack­delen med analog in­formation är att den för­sämras varje gång man kopierar den. Det är där­för som datorer arbetar med digital teknik. Analoga in­spelningar av bild eller musik är i ut­gångs­läget minst lika bra som digitala in­spelningar, för­ut­satt att om­ständig­heterna i övrigt är lika. Många hävdar att den digitala tekniken tar bort de finaste nyanserna. Men analoga in­spelningar för­sämras, till skillnad från digitala, varje gång man spelar dem och de kan inte kopieras utan kvalitets­för­lust. Digitala in­spelningar ger däremot samma resultat i ljud och bild så länge de är läs­bara, det vill säga så länge som det går att skilja ettor från nollor. - Ordet: Analog kommer av ett grekiskt ord som kan över­sättas med pro­portionell (mot), över­ens­stämmande (med), lik­formig. Ordet har an­vänts i veten­skap sedan början av 1800-talet. Inom it har det an­vänts sedan 1940-talet som mot­sats till digital. Inom it stavas det på engelska alltid analog, men i andra samman­hang stavas det ana­logue på brittisk engelska och analog på amerikansk engelska.

Android - (1) – operativsystem och utvecklings­plattform för smarta mobiler och surf­plattor, utvecklat främst av Google. – Android var 2014 världens mest spridda operativ­system för handhållen it. I princip ska vem som helst ska kunna utveckla program och tjänster som ska kunna användas på vilken mobil­­telefon eller surf­platta som helst, om den kör Android. – Den första Android­­mobilen, T-Mobile G1, visades upp i sep­tember 2008. – Android bygger på Java och Linux. – Android blev officiellt i november 2007, och backas upp av före­tagen i Open handset alliance. Android har fått sitt namn efter före­taget Android, som Google köpte 2005, och som har gjort en stor del av ut­veck­lings­­arbetet. De olika versionerna av Android har namn efter ame­ri­kanska god­saker i bok­stavs­ordning, till exempel Jelly bean, Kitkat och Marsh­mallow. Android Wear är en version för smarta klockor. Android One är en spe­ci­fi­kation för smarta låg­pris­­mobiler. – Se också SE Android. – Läs mer om Android här. – I januari 2010 började Google sälja en egen mobil­­telefon med Android, Nexus One, följd av andra mobil­­telefoner och surf­plattor med varu­­märket Nexus. Varu­­­märket Nexus för mobil­tele­foner skulle, enligt rykten 2014, läggas ner och er­sättas med varu­märket Android Silver, något som inte tycks bli av. – Google upp­muntrar andra till­verkare att använda Android. Android för­kortas ibland till droid, se droidrage. – Läs också om OESF. – Jäm­för med Limo Foundation och läs också om Kindroid. – Android ska inte förväxlas med Chrome OS, Googles operativ­system för person­datorer. Men i oktober 2015 uppgavs det att Google planerar att av­veckla Chrome OS som separat produkt och slå ihop med med Android. – Läs också om Cyanogenmod, en fristående version av Android. – Fler sorters Linux här;

(2) – människolik robot. – Ordet android används främst inom science fiction om robotar som verkar vara riktiga människor. Förkortas ofta till droid. I filmen Blade Runner kallas de för replikanter. På 2010-talet kom också ordet hubot. – Faktiskt existerande robotar (till skillnad från robotar i film och science fiction) som påminner om människor kallas för humanoider. – Jäm­för med cyborg. – Om upplevelsen av människo­lika robotar, se uncanny valley. – Ordet: Android kommer av grekiska andros, ’man’, ’människa’ och -oid, ’lik’.

anonymitetsserver - (anonymity server eller anonymous remailer) - även: anonymiseringsstjänst eller anonymitetstjänst - server som gör det möjligt att skicka e-post och besöka webbsidor anonymt (smygsurfa). Syftet är i första hand att förhindra avlyssning och kart­läggning av användarna. Servern tar bort den ursprungliga adress­informationen och skickar sedan meddelandena till mottagaren med en tillfällig avsändare. Det går då att spåra meddelanden till anonymitets­servern, men inte längre. För att servern ska kunna skicka svar tillbaka till avsändaren har den en lista som knyter de tillfälliga identiteterna till avsändarnas adresser. Varje tillfällig avsändar­identitet används bara en gång och raderas sedan. Trafiken mellan användare och anonymitets­server krypteras. – Flera anonymitets­servrar har tvingats att stänga eftersom de har beskyllts för att ha förmedlat bilder på sexuella övergrepp mot barn, piratkopierat material och annat olagligt. – Kända anonymitets­servrar i Sverige är dold.se (som tidigare drevs av IDG, extern länk), Flash­back, Ipredator och Relakks (extern länk). – Läs också om Tor och vpn-tunnel.

ansiktsigenkänning - (face recognition eller facial recognition) - igenkänning av ansikten med datorprogram. Ansiktena fotograferas med digital video eller digital kamera och analyseras av ett datorprogram:


(1) - identifiering av ansikten: vilken person är detta?;


(2) - att skilja ansikten från andra delar av en bild (men utan att identifiera personen). Sådan ansiktsigenkänning används i vissa digitalkameror som automatiskt hittar ansikten i bilden och ställer in skärpan så att ansiktena blir skarpa.


anticiparallellism - av anticipate, föregripa, och parallellism - princip för hur man skriver dator­program: datorn försöker räkna ut på förhand vad användaren kommer att göra och ser till att det redan är klart när an­vändaren trycker på knappen. Resurserna till detta finns redan, eftersom datorer går på tom­gång en stor del av tiden. Ett exempel på anticiparallellism är att medan man tittar på en webb­sida kan webb­läsaren passa på att läsa in alla sidor som webb­sidan har länkar till - innan man klickar på länkarna. Termen lanserades av Bob Metcalfe. Micro­soft har en grupp som arbetar på samma idé, men då kallas det för continual computation.

användarnamn - (eller användar-iduser name eller user ID) – det namn som man identifierar sig med när man loggar in på ett datornät eller på en webbsida. – An­vändar­namn kan vara an­vända­rens riktiga namn eller ett påhittat namn. Det används normalt till­sammans med lösen­­ord. Lösen­ordet är hemligt men an­vändar­namnet brukar inte vara hemligt. – An­vändar­namn måste varje gång skrivas på precis samma sätt. Har man valt Karin som an­vändar­namn duger det inte med Carin eller Kajsa. – Ibland talar man om konto­namn, eftersom an­vändar­namnet är knutet till ett an­vändar­konto, och en användare kan ha flera konton. Det kan också finnas konton som inte är knutna till en bestämd person, utan som används av alla med en viss arbets­upp­gift (funk­tions­konton). Det leder dock sällan till problem om man även här talar om an­vändar­namn. – Läs också om handle och nick.

användarrättigheter - (user rights) – sammanfattande för inloggnings­rättig­heter och övriga rättig­heter (privileges). Termen används främst av Micro­soft. – In­loggnings­rättig­het är rätten att logga in. Det behöver inte vara en själv­klar­het, även om användaren har giltigt an­vändar­namn och lösen­ord. Rätten att logga in kan vara begränsad till vissa tider, platser eller på andra sätt. Men svaret kan bara bli ja eller nej. – Övriga rättigheter är mer komplicerade. De gäller till­gång till olika resurser i nätverket och vad användaren kan göra med dem. Även dessa rättig­heter kan vara olika för samma användare, beroende på tid, plats och annat.

användarskapat innehåll - (user-generated content, ugc, även indigenous content) – text, bilder, video och musik som icke-pro­fes­sio­nella användare publicerar på internet. Tre kriterier brukar anges:

(1) – materialet ska vara publicerat, det vill säga allmänt till­gäng­ligt (inte nöd­vändigt­vis gratis). Om någon skickar foton med e-post till en vän räknas det alltså inte;

(2) – det ska vara original­material, något som användaren/skaparen har upp­hovs­rätt till;

(3) – det ska vara icke-pro­fes­sio­nellt – materialet får inte vara fram­ställt på en tidning, nyhets­byrå, musik­studio, film­bolag eller liknande, eller gjort av någon som normalt får betalt för sådant material.

– Begreppet kom i bruk runt 2005. Användar­skapat innehåll kan vara bidrag på webb­tidningar eller andra kom­mer­si­ella webb­platser, men också finnas på privat­personers egna webbsidor, främst bloggar. – Som an­vändar­skapat innehåll räknas både material med nyhets­värde (till exempel nyhets­bilder tagna av privat­personer) och kom­men­ta­rer och debatt­inlägg. Kopiering av material som andra har skapat (som att spela in ett tv-pro­gram och lägga det på Youtube) räknas däremot inte.

användbarhet - svensk term för usability. Användbarhet är en önsk­värd egen­skap hos datorer, pro­gram, an­vändar­gräns­snitt och andra verk­tyg och före­mål. An­vänd­bar­heten är hög om det är lätt att för­stå vad något ska an­vändas till, lätt att för­stå hur man gör och lätt att göra det. - På engelska finns det en skillnad mellan use­ful­ness (nytta) och usability (god form och funktion), men på svenska har vi "an­vänd­bar­het" i båda be­tydelserna. - An­vänd­bar­het är ett forsknings­fält inom industri­design och människa-dator­inter­aktion. –  Se också an­vändar­vänlig och affordance samt Världs­använd­bar­hets­dagen.

användningsfall - (use case) – i systemutveckling: inventering av de behov och krav som olika användare – kunder, operatörer, reparatörer, andra anslutna apparater – har på ett system. Det är den första fasen i system­utveckling enligt ett synsätt som lanserades av Ivar Jacobson i hans Objectory-metod, och som har anammats i objekt­orienterad system­­utveck­ling, till exempel i uml. Det är en form av krav­­fångst. – Ob­servera att an­vänd­nings­fall är original­­termen. Use case är den engelska över­­sätt­ning som Ivar Jacobson själv använder. – Läs mer i denna korta kommentar. – Se också videon The invention of use cases. – 2011 kom Ivar Jacob­sons bok Use-case 2.0, som kan laddas ner här.

Apache River - (tidigare Jini) – system för oproblematisk (så kallad själv­kon­figure­rande) samman­koppling av datorer, till­behör och funktioner (tjänster) som är till­gängliga i nät. Det lanserades 1998 av Sun (numera del av Oracle) under namnet Jini. Målet var att en applika­tion skulle kunna hitta tjänster och funk­tioner som den behövde på internet, ansluta till dem och använda dem mer eller mindre auto­ma­tiskt. Man talar om att tjänsterna ska kunna upp­täckas (vara sök­bara på ett förut­säg­bart sätt), pre­sen­teras (tala om vad de kan göra) och ha ett standardiserat gräns­snitt så att andra applika­tioner kan an­slutas utan hand­på­lägg­ning. – Apache River är baserat på Java för att kunna fungera obero­ende av teknisk platt­form och operativ­system. Upp­hovs­man var Bill Joy. – Idén på­minner om soa, web services, Universal Plug and Play (UPNP), Bonjour och Corba. – Jini slog aldrig igenom. Sun överlät 2007 ut­veck­lingen till Apache soft­ware foundation, som kallar pro­jektet för Apache River. – Se river.apache.org.

Apollonsyndromet - (Apollo syndrome) – (1) – när ett projekt miss­lyckas eller drar ut på tiden därför att be­gå­vade del­tag­are tvistar med var­andra;

(2) – när någon på svaga grunder påstår sig ha spelat en av­gör­ande roll i ett viktigt projekt;

(3) – när man avsiktligt drar ut på ett projekt för att det inte ska av­slutas.

– Benämningen kommer från den brittiske psyko­logen Meredith Belbin (länk), som avsåg be­ty­delse (1). Han beskrev feno­menet 1981 i sin bok Manage­ment teams (länk) – boken finns på svenska med samma titel. – Namnet, efter den grekiska guden Apollon, har ingen särskild inne­börd utan valdes god­tyck­ligt.

Apple creativity apps - program från Apple för skapande av musik, bilder och webbsidor. – Det kan ses som en fortsättning på Ilife, en program­svit som fanns från 2002, och som hade lite varierande samman­sättning under åren. Apple har sedan 2014 slutat att använda namnet Ilife, men det är fortfarande vanligt. Man köper numera programmen var för sig. – De program som ingår eller har ingått är:

* Garageband – program för musikskapande med riktiga eller virtuella instrument. Det lanserades 2004;

* Idvd – nerlagt program för redigering av dvd. Det hörde nära samman med Imovie. Lanserades 2001 och följde med alla Macar fram till 2011, då det lades ner:

* Imovie – video­redigerings­program som har följt med alla Macar sedan 2002;

* Iphoto – fotoalbum och enkelt bild­redigerings­program som har följt med alla Macar sedan 2002, men som från 2015 ersätts av Photos;

* Iweb – program för framställning av webbsidor. Det fanns 2006–2011;

* Mobileme web gallery – program för publicering av foton genom Mobileme, en före­gångare till Icloud. Mobileme web gallery lades ner när Mobileme lades ner.

– Programmen som kallas för Apple creativity apps brukar finnas både för
Mac OS X och för IOS, och eftersom programmen säljs var för sig är utbudet större. Det finns ingen sammanhållande webbsida för Apple creativity apps, utan programmen finns i Apples app store.

Apple II - Apples första storsäljande dator, till­verkad från 1977 till 1993. Det var världens mest sålda person­­dator före IBM PC. Den kopi­e­rades flitigt av andra dator­till­verkare, bland annat för att den hade operativ­­systemet CP/M som kunde an­­vändas av alla. Apple II var, lik­som Apple I, kon­­stru­erad av Steve Wozniak, och anses som en sinn­­rik kon­struktion. Den för sin tid eleganta form­­giv­ningen till­kom på Steve Jobs initiativ – andra person­­datorer på den tiden såg ut som hem­­byggen. Långt efter lan­se­ringen av Mac­­intosh var det Apple II som drog in mest pengar till Apple. Den över­­levde också efter­­följaren Apple III.

Apple Pay - Apples system för be­talningar från mobil­telefon. Det togs i bruk i USA i oktober 2014 och fungerar på Iphone 6 och 6 plus samt med Apple Watch. Man be­talar genom att hålla tele­fonen eller klockan nära säljarens betal­terminal. Den tråd­lösa data­över­föringen sker med nfc. Apple Pay går bara att använda från tele­foner och klockor som har ett särskilt chipp, Secure Element, som finns på de nya versionerna av Iphone och på Apple Watch. Köparen identifierar sig med tele­fonens finger­avtrycks­läsare. Säljaren behöver inte skaffa någon sär­skild ut­rustning från Apple, men måste givet­vis ha en betal­terminal som klarar nfc. – Apple Pay har utvecklats i samarbete med Mastercard och Visa samt amerikanska banker. Det är en breddning av det betal­system som Apple redan an­vänder i Itunes och App Store. – Apple Pay finns bara i USA (oktober 2014). Det finns inga uppgifter om när, eller om, Apple Pay införs i Sverige. – Se Apples webbsidor. – Flera stora amerikanska detalj­handels­företag har ut­vecklat ett annat betal­system, CurrentC, som blir en direkt kon­kurrent till Apple Pay. CurrentC an­vänder inte nfc, och affärs­kedjor som kommer att an­vända CurrentC har börjat modifiera sina betal­terminaler så att de inte kan hantera nfc, och där­med inte heller Apple Pay.

– Se också Android Pay, Contact­less, Google Wallet, Izettle, Local Register, Looppay, Payair, Pay­pal Here, Seqr, Square, Swish och Wy­wallet.

Apple TV - mediespelare för anslutning till tv. Började säljas av Apple* 2007. – Apple TV kan ta emot video och bilder direkt från bland annat Youtube och Itunes Store och visa det på tv-skärm. Den kan också anslutas till en dator som har pro­grammet Itunes och visa material därifrån. – I september 2015 kom en version som man kan styra med rösten (den har Siri), och som har en fjärr­kontroll som också kan användas för dator­spel. Det finns också en särskild App Store för Apple TV. – Apple TV har omarbetats flera gånger sedan debuten. Den kallades, innan den släpptes för försäljning, för iTV. – An­märkning: Det ryktas att Apple ut­vecklar en smart tv som ska ”revolutionera tv-tittandet”, eventuellt efter en idé av Steve Jobs. Den produkten har inte visats upp ännu (september 2015), om den alls är under ut­­veckling. Det är i varje fall något annat än Apple TV, som har funnits länge. Eventuellt handlar det inte om en tv-apparat, utan om ett slags tv-kanal. Wall Street Journal skrev i maj 2015 att Apple definitivt har lagt ner planerna på en egen tv-apparat (länk, bakom betalvägg). – Se apple.com/se/appletv. – Jäm­för med Chrome­cast, Google Nexus Player och Match­stick.

Appletalk filing protocol - (afp) - Apples gamla protokoll för fildelning. Appletalk filing protocol har använts på Macintosh sedan 1980-talet. (Se också Appletalk.) 2013 inför Apple det modernare fildelningsprotokollet smbx i operativsystemet Mavericks. Det kommer att finnas jämsides med afp. - Afp kallas också för Apple file sharing, afs. - Observera: Afs hanterar fildelning i den korrekta, tekniska betydelsen, alltså att en dator kan komma åt filer på en annan dators hårddisk om de ingår i samma nätverk.

application service provider - asp – programuthyrning, program­uthyr­nings­företag – företag som hyr ut dator­program över internet. – Pro­gram­men körs över webben, det vill säga att kunden kommer åt dem från sin webb­läsare, men pro­gram­men körs på uthyrarens servrar. Betalning sker efter använd­ning. – Be­näm­ningen asp har mest använts om företag som hyr ut standard­program på detta sätt. Numera är det däremot oftast special­utveck­lade program som hyrs ut på detta sätt. Benäm­ningen har därför allt mer ersatts av software-as-a-service (saas).

Aqua - användargränssnittet till Apples operativ­system OS X. - Läs mer på Apples webb­sidor (länk).

arbetsstation - (workstation) – på 1980- och 1990-talet beteckning på en avancerad dator för en användare. – Arbets­stationer såg ut som stationära person­datorer, men var större och kraft­fullare. Arbets­stationer hade någon form av Unix som operativ­system och risc-pro­ces­sorer, och de kunde kopplas samman i nätverk (vilket inte var själv­klart på den tiden). – Första före­taget som till­verkade arbets­stationer var Apollo. – Arbets­station­ernas stor­hets­tid var slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. IBM, HP, Sun och SGI tävlade då om att ha de kraft­fullaste arbets­stationerna. Sedan dess har skill­naden mellan ”vanliga” person­datorer och arbets­stationer suddats ut. Dagens person­datorer är mycket snabbare än 1990-talets arbets­stationer, Intel-pro­ces­sorer (eller Intel­kompa­tibla pro­ces­sorer) används på praktiskt taget alla person­datorer, och det behövs ingen speciell dator för att köra Unix eller Linux. Därför har arbets­stationer som en sär­skild genre upp­hört att existera. – Det engelska ordet work­station står i dag oftast för en vanlig person­dator.

Archie - den första sökmotorn på inter­net, tagen i drift 1990. Då fanns inte webben, utan Archie indexerade inne­hållet på ftp-servrar. Archie ut­vecklades av Alan Emtage (länk), Peter Deutsch och Bill Helaan. Archie vidare­utvecklades till slutet av 1990-talet, men över­flyglades av sök­motorer som Yahoo, Alta­vista och Google. Tjänsten drevs under några år kommersiellt av före­taget Bunyip. – Namnet: Archie är archive utan v:et. Många tror att det syftar på serie­figuren Archie (Acke), men det för­nekar Alan Emtage. Trots det döptes flera andra pro­gram vid den tiden efter andra figurer i samma serie, som Veronica och Jug­head (Sopp­rot). – Ett exemplar av Archie finns fort­farande hos universitetet i Warszawa (länk). – En inter­vju från 2013 med Alan Emtage publicerades i Huffing­ton Post (länk). – Fler sökmotorer.

Aronsson, Lars - svensk datakonsult i Linköping, känd för projekt som litteratur­banken Pro­jekt Rune­berg och för att ha startat wiki­pedin Susning. Han är nu­mera aktiv i stiftelsen Wiki­media. – Lars Arons­son tog också tidigt upp idén om tråd­lösa nät­verk för privat­användare genom att driva det numera ner­lagda diskussions­forumet Elektro­smog. – Se också aronsson.se (inte till­gänglig i oktober 2015).

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng