Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

Ordlistan



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på klicka

klicka - (to click) – i grafiska användar­gräns­snitt: att trycka på en mus­knapp (så att det hörs ett klick­ljud, ofta konst­gjort) när mus­pekaren är placerad på en symbol eller text som man vill göra något med (öppna en fil, starta ett program, göra en utskrift, kasta i pappers­korgen, markera ett stycke text...). Ibland används två klick: det första klicket markerar det som man väljer, det andra klicket gör att det händer något. Att utföra båda klicken i följd kallas för att dubbel­klicka. Ibland räcker det med ett klick för att öppna en fil eller köra ett program. – Motsvarande handling på datorer utan mus eller annat pekdon, till exempel smarta mobiler med pek­skärm, kan kallas för att klicka även om det inte hörs något klick­ljud, alternativt för att trycka eller att trycka till. – Se också vänster­klicka (primär­klicka), höger­klicka (sekundär­klicka) och klick.


Förekommer i följande beskrivningar:

*buntu - sammanfattande namn på varianter av operativsystemet Ubuntu. För lista, klicka här.

Abone - (1) – Active network backbone – avslutat försök med ett extremt ”dumt” nät där med­de­lan­de­na själva inne­höll de program och data som behövdes för att de skulle nå sitt mål. Prin­cipen kallas för aktivt nät (active network eller active networking). Projektet lades ner runt år 2000. – Pro­jektet (klicka här) fi­nan­si­e­ra­des av ameri­kanska krigs­maktens forsk­nings;institut Darpa och drevs av det privata forsk­ningsinstitutet SRI International (länk) i samarbete med University of southern Cali­fornia;

(2) - stam­nät för internet­kommu­nika­tion i östra och södra Asien.

anchor - ankare – i html: båda de två huvud­delarna av en hyperlänk. Den ena delen, source anchorlänk­texten – är det som användaren ser: det klick-bara ordet eller orden på webb­sidan. Den andra, dolda delen, destination anchor, destinations­länken, mål­länken, oftast bara ”länken”, är adressen som hyper­länken hän­visar till: den information som webb­läsaren behöver för att hämta sidan som länken går till.

anticiparallellism - av anticipate, föregripa, och parallellism - princip för hur man skriver dator­program: datorn försöker räkna ut på förhand vad användaren kommer att göra och ser till att det redan är klart när an­vändaren trycker på knappen. Resurserna till detta finns redan, eftersom datorer går på tom­gång en stor del av tiden. Ett exempel på anticiparallellism är att medan man tittar på en webb­sida kan webb­läsaren passa på att läsa in alla sidor som webb­sidan har länkar till - innan man klickar på länkarna. Termen lanserades av Bob Metcalfe. Micro­soft har en grupp som arbetar på samma idé, men då kallas det för continual computation.

Antisec Movement - Anti Security Movement – rörelse som motarbetar fullt avslöjande av säker­hets­brister. – Rörelsen uppstod 1999 och har publicerat ett manifest, klicka här. – En vanlig upp­fattning inom it-säker­het är den motsatta, nämligen att fullt avslöjande av säker­hets­luckor är det effektivaste sättet att tvinga företag (program­leverantörer, utgivare av webb­sidor) att rätta till felen snabbt. Lämnar man in uppgifter om säker­hets­brister till före­tagen i tysthet händer vanligt­vis ingen­ting, utom möjligt­vis att den som lämnar informationen blir stämd. Antisec Movement delar inte denna syn, utan anser att fullt avslöjande leder till att om­dömes­lösa personer får till­fälle att ställa till stor skada. Rörelsen tror också att it-säker­hets­industrin använder fullt avslöjande som medel att öka för­säljningen av anti­virus­program och andra säker­hets­produkter. – Mer i Wiki­­pedia. – Antisec Movement ska inte för­växlas med Operation Anti­sec, som har en helt annan inriktning.

apyware - anti-spyware – en vanlig felskrivning av spyware, se spion­program. Det har blivit en etablerad förkortning för anti-spyware. Orsaken är att många missar s:et på tangent­bordet när de ska skriva spyware, och a:et ligger intill. Därför lägger många som marknadsför anti-spionprogram till apyware som meta­data på sina webbsidor. Då når de även de som har fingrar som slinter. – Se också Cupertino effect. – Fler ord på -ware, klicka här

Arch Linux - Linux-baserat operativsystem, utformat för att vara enkelt och minimalistiskt. Det är en självständigt utvecklad distribution av Linux, men påverkad av operativsystemet Crux. – Se archlinux.org. – Fler sorters Linux, klicka här.

as-a-service - ”som tjänst” – uttryck som före­kommer i termer som software-as-a-service. Det innebär att kunden inte behöver skaffa någon särskild utrustning eller särskilda program för att använda tjänsten. Allt som behövs är webb­läsare och anslutning till internet. – För­kortas aas, aaS eller a-a-S. – Läs också om funk­tions­tjänst. – Termeras-a-service, klicka här.

Atari - legendarisk tillverkare av spel­konsoler och person­datorer, nerlagd 1996, numera ett fransk­ägt företag som utvecklar och säljer dator­spel. – Det ur­sprung­liga Atari grundades 1972 och var det första företag som sålde dator­spel som kom­mer­si­ell produkt. Atari började 1976 sälja en spel­konsol som kopplades till en tv. Samma år köptes Atari av Warner Communi­cations. 1980 började Atari sälja person­datorer med ett eget operativ­system. – 1984 såldes person­­dator- och spel­­konsol­­verk­­sam­­heten under namnet Atari Corpo­ration till Jack Tramiel. Dator­spelen låg kvar i ett annat företag, Atari Games. – Atari Corpo­ration ut­veck­lade datorer och konsoler, bland annat den hand­hållna datorn Atari Port­folio, känd från filmen Termi­nator 2, men kunde inte kon­kur­rera med Windows-platt­­formen och med produkter från andra spel­­konsol­­till­verkare som Nintendo. Verk­sam­heten upp­hörde 1996, och före­taget såldes sedan flera gånger. Ett dotter­bolag till det franska företaget Info­grames köpte företaget 2003 och bytte sedan namn till Atari Inc. Före­taget ut­veck­lar och säljer dator­spel. Atari Inc begärde konkurs­skydd (chapter 11) i januari 2013. – Se atari.com. – Atari Games bytte namn till Midway Games West, numera del av Warner. – En video om Ataris historia finns på Youtube*, klicka här. – Ljud­­genera­torn Atari punk console har inget med Atari att göra, förutom namnet.

Azure cloud switch - (ACS)Microsofts* operativ­system för data­center och nät­verks­utrust­ning, baserat på Linux. Det lan­se­rades i sep­tem­ber 2015. – Se till­känna­givande från Micro­soft: länk. – Se också Micro­soft Azure. – Fler sorters Linux, klicka här.

bekräftelsemejl - (confirmation email eller confirmation mail) - e-post som skickas till användare som registrerar sig på en webbplats, och som måste besvaras. Registreringen blir inte definitiv förrän mejlet har besvarats. Bekräftelsemejl används också för användare som registrerar sig för nyhetsbrev och andra abonnemang. Syftet är att kontrollera att den e-postadress som besökaren har uppgett är rätt. Dessutom försvårar det för andra personer att okynnesregistrera någon. Mottagaren svarar på ett bekräftelsemejl antingen genom att skicka tillbaka det eller genom att klicka på en länk i mejlet. Numera är det senare vanligast. - Se också mejlvägg.

belastningsskada - (repetitive strain injury – rsi, även mechanical onset repetitive strain injury, morsi) – kroppsliga skador som or­sakas av upp­repade lik­artade rörelser. Rörelsen i sig be­höver inte vara skadlig eller ens an­strängande, det är repetitionen som sliter. – Skill­naden mellan be­last­nings­skada och för­slit­nings­skada är oklar. Ibland används orden som syno­nymer. I andra fall talar man om be­last­nings­skada när muskler, nerver, senor och ligament drabbas, men om för­slit­nings­skada när brosket i lederna är ut­slitet. – Fler it-relaterade besvär, klicka här.

bilaga - (attachment, attached file, enclosure) – fil som bifogas e-post eller annat elektroniskt med­de­lande. – En bilaga kan vara en text­fil, en pdf, bild, video, ljud eller något annat, eventu­ellt i kompri­merad form. Bilagor syns i med­delandet som en ikon eller en klickbar textrad, och måste öppnas separat genom att man klickar på ikonen eller text­raden. Man kan då också behöva ange vilket program som behövs för att öppna filen. – Se också Data­term­gruppen* (länk). – Bilagor används ofta i spam för att sprida oönskade och skadliga program. Man bör därför bara öppna bilagor från avsändare som man känner, och bara om man vet vad de innehåller.

book - ord som ingår i namnet på många bärbara datorer. (För en lista, klicka här.) – Det var Alan Kay med sin prototyp för en bärbar dator, Dynabook från 1972, som började använda book som beteckning på en bärbar dator. Han ville använda bärbara datorer som läro­medel i skolan, därav namnet. Numera är det vanligt att bärbara datorer heter något på -book. Däremot används ordet book inte fristående som beteckning på bärbara datorer. Läs­plattor heter också ibland något på -book. – Se också e-bok.

bookmarklet - bokmärkesskript, skriptbokmärke – ett litet program (i Java­script) som sparas i form av ett bok­märke/favorit i en webb­läsare, och som körs när man klickar på länken. Kan under­lätta vissa funk­tioner, till exempel att man först markerar ett ord på en webb­sida och sedan klickar på skript­bokmärket så får man upp ett fönster med en sida där ordet för­klaras.

Butiá - robot baserad på skoldatorn XO-1. Det är helt enkelt en XO-1 på hjul, alltså något som påminner om själv­gående gräs­klippare och damm­­sugare. Butiá har utvecklats i Uruguay för att användas för experi­ment i skolor. – Se denna länk med video (på spanska). – Fler it-resurser för barn, klicka här.

Calea - Communications assistance for law enforcement act – amerikansk lag från 1994 om avlyssning av tele- och datakommunikation. Lagen ger staten rätt att avlyssna telefon­samtal och data­kommunikation under vissa omständigheter, som vid hot mot landets säkerhet. Tele­operatörerna är skyldiga att göra avlyssning möjlig. – Läs om Calea på FCC:s sajt, klicka här. – Fler juridiska lagar.

cat bearding - fluga på internet (mem) våren 2013. Man foto­gra­ferar sig själv med en katt som skägg. Man håller då katten så att under­käken är vänd mot kameran. – För bilder, klicka här.

citaträtt - rätten att citera upp­hovs­rättsligt skyddade verk utan tillstånd. Gäller för text och musik. – Citat­rätten regleras i upp­hovs­rätts­lagens para­graf 22 (klicka här). Det ska framgå att citatet är ett citat, och upp­hovs­personen ska anges. Ett citat ska vara en mindre del av verket. – För målningar och andra konst­former gäller åter­givnings­rätten. Citat­rätt och åter­givnings­rätt mot­svarar fair use i ameri­kansk rätt.

click - se klick, to click, se klicka.

clickback - svarsklick, returklick – ord som används i flera betydelser, till exempel:

(1) – kommentar på internet (click plus feedback);

(2) – svar, kommentar eller annan respons som en besökare på en webb­sida ger genom att först klicka på en länk eller knapp. I marknads­föring på webben syftar det ofta på att användare visar intresse för reklamen genom att klicka på en länk eller knapp;

(3) – om marknadsföring med hjälp av sök­motorer: att en besökare först besöker en webb­sida som hon har hittat med hjälp av en sök­motor, men sedan klickar sig tillbaka till sök­motorn (eftersom hon inte fann det som hon letade efter);

(4) – namn på flera företag, program och tjänster.

clickprint - (1) – klickavtryck – mönster av webb­surfande som skiljer sig från person till person. Består av sådant som antalet sidor som besöks varje session, hur lång tid man ägnar åt varje sida, vecko­dag och klock­slag för besök på vissa sidor. Enligt forskarna Balaji Padmanabhan (länk) och Catherine Yang (länk) kan klick­avtryck användas för att med hög träff­säker­het identi­fi­era individer. – Se deras artikel ”Click­prints on the web” (pdf);

(2) – varumärke för ett amerikanskt företag som till­handa­håller webbaserade tryckeri­tjänster, se clickprint.com.

click-through - klick, genomklickning – i marknads­­föring: det att en be­sökare på en webb­­sida klickar på en länk som går till reklam. (Eller till något annat som man har an­ledning att mäta.) Click-through rate förkortat ctr, se klick­kvot. – Även: click­through.

clicktivism - klicktivism – politisk aktivism som bygger på att man klickar på upprop på internet. (Click och activism.) – Se också nät­rötter (net­roots) och astro­turf.

clickwrap - (om) avtal som godkänns genom att man klickar på en knapp på en webb­sida. Ordet anspelar på shrink­wrap. – Se också browse­wrap.

collapse - ”stäng”, ”fäll ihop” – om listor som innehåller andra listor: dölja innehållet i listan och bara visa listans namn. Detta kan man ofta göra genom att klicka på en liten trekant intill listans namn. Används i fil­kata­loger för att öka över­skåd­lig­heten, och är ett alter­na­tiv till att öppna och stänga fönster. Kallas också för ”visa rubrik” (alltså ”visa bara rubrik”). – Mot­satsen heter expand (”öppna”, ”fäll ut” eller ”visa allt”).

css - (1) - cascading stylesheets, kaskadmallar - flera grafiska mallar knutna till samma webbsida - samma text och bild och annat material kan presenteras i flera olika former. Man kan till exempel ha samma webbsida med en vanlig mall, en mall för besökare med synsvårigheter och en tredje mall som passar för handhållna apparater med små bildskärmar. Detta är relativt enkelt därför att mallarna är separata filer som inte ingår i webbsidans html-kod. Därför kan en webbsurfare ha egna stilmallar som css-anpassade webbsidor kan följa. Om webbläsaren klarar kaskadmallar kan den välja mellan mallarna enligt användarens anvisningar. - En övertygande uppvisning finns på denna webbsida: klicka på de olika alternativen under "Choose style sheet". Det är samma webbsida (samma text och bild, förutom dekorationsbilder) i ett antal olika skepnader. En ändring på sidan slår igenom i alla versionerna. - Webbens tekniska ledningsgrupp W3C förklarar kaskadmallar på engelska här. Läs också i Wikipedia;

(2) - content scrambling system - kopieringsskydd som används på dvd-skivor med upphovsrättsligt skyddat material, främst långfilmer. För att en css-krypterad inspelning ska kunna dekrypteras krävs att samma krypteringsnyckel finns både på spelaren och på skivan. Det finns ungefär 400 nycklar i systemet. Varje tillverkare av spelare tilldelas en sådan nyckel, men varje dvd-skiva innehåller alla nycklar. Först efter att skivan och spelaren har utväxlat nycklar kan materialet dekrypteras och spelas upp. Om en tillverkare av spelare missköter sig har utgivaren av det skyddade materialet, alltså filmbolaget, möjlighet att utesluta den tillverkarens nyckel från kommande skivor. (Men det finns alltså inget sätt att blockera material som redan är utgivet.) - Css kan kringgås med programmet decss;

(3) - oftare: xss - förkortning för cross-site scripting, se webbkodinjektion.

ctrl-V - "klistra in" - tangentkombination som lägger in text eller bild som klippts ur (ctrl-X) eller kopierats (ctrl-C) på ett angett ställe. För att kunna klistra in måste man först ange en plats genom att peka och klicka. Sedan trycker man samtidigt på tangenterna ctrl och V. På Mac blir det tangenterna äpple ("fornminne") och V.


cyberchump - cyberpucko, cybertönt, cyberfåne – dum och lat person med inter­net­anslutning. – Ett cyber­pucko tror på allt som står på internet, och tror att fakta­koll betyder att klicka på en länk. – Se denna artikel av för­fattaren Andrew Vachss. – Se också morono­sphere och teh internetz (samt cyber).

cybersjuka - (cyber sickness) – yrsel, illamående, huvudvärk orsakade av rörliga bilder på dator­skärm. Påminner om åksjuka. Orsakas troligen av att ögonen upp­fattar rörelse i för­håll­ande till ytter­världen, medan resten av kroppen inte upplever mot­svar­ande rörelse. Liknande besvär är väl kända inom flyget vid övning med simulator. – Cyber­sjuka kan vara en fara vid bil­körning. – Se artikel i New York Times (länk). – Fler it-relaterade besvär, klicka här.

dark social - det utbyte av länkar som sker direkt mellan människor, inte genom sociala medier eller bloggar. – Analys av besök på publika­tioners webb­sidor visar att de enskilda artiklarna får besök som inte kan spåras. Detta kan gälla hälften av besöken. Besökarna har inte klickat på en länk på Face­book, på en blogg eller på en annan publikation. De har inte heller kommit till artikeln från publika­tionens första­sida. Samtidigt är länkarna till specifika artiklar ofta så långa och oförut­säg­bara att det är osanno­likt att besökaren har fyllt i den ur minnet. Den för­kla­ring som återstår är att besökaren har fått länken av en vän i e-post eller chatt. Det finns alltså en stor sfär av utbyte av länkar som det är praktiskt taget omöjligt att över­blicka, mäta eller påverka. – Ut­trycket dark social blev känt genom en artikel i ameri­kanska Atlantic Monthly efter att tid­skriftens webb­analys­firma hade upptäckt fenomenet (länk). – Dark står här bara för ’okänd’, ’outforskad’, inte för kriminell. – Jäm­för med darknet och djup­webben.

datavirus - (eller bara virus, computer virus) – sabotageprogram som:

(1) – ställer till skada eller ofog och:

(2) – sprider kopior av sig själv till andra datorer.

– Numera sprids virus över internet genom e-post, ner­ladd­ningar av filer eller genom så kallade bot­nät, men de första data­­virusen spreds genom att de gömde sig på disketter. – Data­­virus är små pro­gram som ställer till skada genom att ändra eller radera filer på den drabbade datorn. I värsta fall formaterar de om hård­­disken. Det finns också ”snälla” data­virus som nöjer sig med att visa text­med­delanden eller bilder. – Nyare virus brukar kunna leta reda på an­­vända­rens lista med e-post­­adresser och sedan, utan an­­vända­rens vet­skap, skicka kopior av sig själva till alla på listan. – Skill­naden mellan ett virus och en mask är att virus gör oönskade, oftast skad­liga saker. Maskar, däremot, sabo­terar genom att fylla alla till­­gäng­liga minnes­­utrymmen med kopior av sig själv. Det slutar med att inget fungerar, men maskar för­stör ingen in­for­ma­tion. – Grund­­lägg­ande regler för skydd mot data­­virus är:

(1) – klicka aldrig på en e-post­bilaga (attach­ment) från en av­sändare som du inte känner och litar på;

(2) – om du känner av­sändaren och litar på henne, klicka ändå inte på e-post­bilagan om du inte vet vad den inne­­håller;

(3) – var försiktig med nerladdning av gratis­­program från inter­net. Det kan följa med smyg­­program;

(4) – ha ett antivirusprogram och se till att det är aktivt, rätt in­ställt och har färska virus­definitioner. (Inter­net­operatörer brukar till­handa­hålla anti­virus­program);

(5) – använd gärna också program som upp­­täcker och av­lägsnar oönskade program.

– Samtidigt bör man inte ta virus­­varningar på allvar utan att kon­troll­era dem först. – Aktuella upp­­gifter om data­­virus finns (på engelska) på Certs webb­­plats under rubriken What’s New och på svenska Cert-SE. – Läs också om mask (worm), trojansk häst, logisk bomb, bot­nät, zombie och sabotage­program.

dead drop - (1) – usb-minne som är inmurat i yttervägg för spridning av filer. Vem som vill kan ansluta sin dator till ett sådant minne för att kopiera filer till sin egen dator eller för att lägga till filer. Det är alltså ett system för anonym fil­delning. Dead drops är ett initiativ av den tyska arkitekten Aram Bartholl, klicka här. Påbörjades i New York hösten 2010. Dead drop är en spion­term för en ”brev­låda” där man lämnar med­de­lan­den som någon annan hämtar senare;

(2) – program för säker fil­över­föring, se Deaddrop.

direkttrafik - i webbstatistik: besökare som själva har skrivit in webb­adressen (url:en) till den webb­sida de besöker. De har alltså inte klickat på en länk eller gått via en sökmotor. – På engelska: direct traffic.

doi - digital object identifier - system för identifiering och sökning av upphovsrättsligt skyddat material som e-böcker på internet. Varje verk identifieras med ett särskilt nummer som ersätter den vanliga webbadressen (url:en). Webbadressen kan försvinna eller förändras, men en doi-adress ändras inte. När en användare klickar på en doi-länk skickas nämligen en förfrågan till en central katalog som svarar genom att skicka en aktuell webbadress till den bok, film eller låt som efterfrågas. Användaren omdirigeras sedan automatiskt dit. Läs mer på doi.org.

doorway page - webbsida som enbart finns för att vilseleda sökmotorer och deras användare. Den användare som klickar på länken till en doorway page i en lista med sökresultat hamnar på en annan sida än den doorway page som sökmotorn har indexerat. Sökmotorns rankning av en doorway page styrs av innehållet, som är skräddarsytt enbart för det ändamålet. Andra besökare till sidan än sökmotorns spindel skickas direkt vidare till en annan sida med helt annat innehåll. Detta är möjligt eftersom webbservern kan programmeras att skilja mellan sökmotorers spindlar och andra besökare, och förse dem med helt olika sidor, trots att de efterfrågar samma sida. Det är en metod i spamdexing.


dragspelsmeny - (accordion menu) - meny med utdragbara poster. Varje element i menyn representeras av en enradig text med ett eller flera ord. Om man klickar på en av rubrikerna så visas en längre text (eller annan information) som hör ihop med rubriken. Klickar man en gång till så stängs den posten.

drive-by - i farten, i förbifarten - jargonguttryck för sådant som drabbar någon mer eller mindre slumpartat och oväntat. Kommer av drive-by shooting, beskjutning av folk på trottoaren från en förbipasserande bil. - Termer på drive-by, klicka här.


dubbelklicka - (double click) – se klicka.

duckrolling - att locka andra att klicka på en meningslös länk i ett diskussionsforum. Länken leder till något som inte har det minsta med diskussionen att göra, ofta en bild av en leksaksanka på hjul. Duckrolling är alltså ett hyss. En variant är rickrolling.


ed2k - länkformat för filer (musik, video) som ska hämtas från internet, utvecklat för fildelningsprogrammet Edonkey. En ed2k-länk ersätter http i en webbadress (url), följs av adressen till en fil och visas som en länk på en webbsida. När en besökare på webbsidan klickar på länken skickas filen till besökaren.


Eliza - ett datorprogram som kunde föra en skriven dialog med en människa. – Eliza imiterade en psyko­terapeut. Pro­gram­met använde ofta knep som att göra frågor av den mänsk­liga mot­partens på­stå­enden: ”Jag har huvud­värk” — ”Varför tror du att du har huvud­värk?”. Pro­gram­met kunde därför ge intryck av att förstå och veta mer än vad det faktiskt gjorde. – Eliza skrevs och ut­veck­lades 1964–1966 av Joseph Weizen­baum (1923–2008, se Wiki­pedia) på MIT. Syftet med pro­gram­met var inte att visa att datorer kan föra en ”riktig” dialog, utan snarare att visa att människor låter sig luras av ett relativt enkelt program. Weizen­baum beskrev det som en ”parodi” på hur psyko­tera­peuter talar med sina patienter. – Eliza har åter­skapats i en version som finns på nätet, klicka här. – Namnet: Eliza syftar på Eliza Doo­little, huvud­person i George Bernard Shaws pjäs Pygmalion och i musi­kal­versionen My fair lady.

envalsknapp - (radio button) - komponent i grafiska användargränssnitt som gör det möjligt att markera ett och endast ett av flera val. Ser ut som en liten cirkel med text intill och används i frågeformulär i datorprogram. Det finns en knapp för varje svarsalternativ. Man markerar det alternativ man väljer genom att klicka i rätt cirkel. Valet markeras med en liten prick i mitten. Väljer man ett alternativ till försvinner den första markeringen. - Namnet radio button kommer av att liknande knappar ska ha funnits på äldre radioapparater. Det finns ingen anledning att behålla anknytningen till radio på svenska, eftersom den är obegriplig för de flesta.


EU (Europeiska unionen) - (1) - Europeiska unionen - de korrekta svenska namnen på olika EU-organ står i EU:s publikations­hand­bok, klicka här. Notera att den formella skillnad som tidigare fanns mellan EU och EG upp­hörde att gälla vid över­gången till 2010. - En ord­lista på engelska med EU-jargong finns på europa.eu/abc/eurojargon;

(2) - eu - toppdomän för företag, organisationer och privat­personer i EU, införd i december 2005. Domänen ad­ministreras av organisationen Eurid med huvud­kontor i Belgien och kontor i Italien, Sverige och Tjeckien. Se eurid.eu.

exaflood - exa-tsunami – flodvåg av bandbreddskrävande program, till exempel video, som belastar internet. – Ut­trycket syftar på exa som i exabyte – tusen miljoner giga­byte. – Ut­trycket in­fördes 2007 av Bret Swanson från Discovery Institute (länk), och idén har sedan dess av­färdats som grund­lös av Andrew Odlyzko, klicka här.

exe - filnamnsändelsen exe står för "executable", alltså en exekverbar fil - ett program. När man öppnar en exe-fil, till exempel genom att dubbelklicka på filnamnet, startar operativsystemet programmet automatiskt.


Exif - Exchangeable image file format – standard för auto­ma­tisk teknisk be­skriv­ning av bilder som tas med digitala kameror. – Exif lagrar till­sammans med fotot upp­gifter om bland annat vilken kamera (eller mobil­tele­fon) som bilden är tagen med, datum och klock­slag, avstånds­inställ­ning, bländare, bränn­vidd, känslig­het (ISO), pixel­mått och slutartid. (Datum och klock­­slag blir fel om de är fel in­ställda på kameran.) Om möjligt sparas också upp­gifter om plats, foto­graf och upp­hovs­rätt. – Exif-data följer med när foton över­förs till dator eller sparas digitalt på andra sätt. Man kan få fram Exif-data genom att klicka på Egen­skaper eller Mer infor­ma­tion när bilden visas. Däremot följer Exif-data inte alltid med när foton publi­ce­ras på sociala medier. – Läs också om Jeffrey’s Exif viewer.

expand - ”öppna”, ”fäll ut” – om listor som ingår i andra listor: visa inne­hållet i en lista i stället för att bara visa listans namn. Detta kan man ofta göra genom att klicka på en liten trekant intill listans namn. Används i fil­kata­loger för att öka över­skåd­lig­heten och är ett alter­na­tiv till att öppna och stänga fönster. Kallas också för ”visa allt”. Mot­satsen heter ”collapse” (”stäng”, ”fäll ihop” eller ”visa rubrik”).

Facebook Autofill - avvecklad tjänst som underlättar betalningar vid köp på smart mobil. När användaren beställde något från en app på mobilen fylldes användarens kontokortsinformation i automatiskt. Det förutsatte att informationen har lagrats på Facebook. Det krävdes också att företaget som tar emot betalningen har anpassat appen för tjänsten. Autofill with Facebook introducerades i USA hösten 2013, men lades senare ner. I stället har Facebook under 2015 börjat testa en funktion som fyller i användarnas personuppgifter automatiskt när hon klickar på en annons: annonsören får då tillgång till uppgifterna.

finder - (1) – Finderfil­hanteraren i Macintosh. Visas i det fönster som man använder för att söka och ordna filer. – Finder kommer fram om man klickar på symbolen för Finder (ett kvadra­tiskt leende ansikte) eller om man klickar på Cmd-Nskriv­bordet. – Finder har funnits på Mac­intosh sedan den första Macen 1984, och kallas för Finder även på svenska;

(2) – om kameror: se sökare.

fyra obestridliga lagar om datasäkerhet - four irrefutable security laws:

(1) - användare vill klicka på saker;

(2) - programkod vill vara fel;

(3) - tjänster vill vara på, och:

(4) - säkerhetsfunktioner kan användas för att ställa till skada.

– Lagarna formulerades 2010 av Malcolm Harkins (länk), säkerhetsdirektör på Intel. – Fler lagar.

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng