Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på ordbehandlare

ordbehandlare - (1) - (word processor) - program för ordbehandling. - För att skriva programkod använder man en enkel typ av ordbehandlare, en editor;

(2) - en speciell dator som enbart är avsedd för ordbehandling. Sådana såldes på 1980-talet, men försvann när de ersattes av ordbehandlingsprogram för persondatorer.


Förekommer i följande beskrivningar:

authoring tool - publiceringsverktyg - ordbehandlare som framställer dokument för bestämda ändamål, till exempel för publicering på webben genom att automatiskt infoga html-kod.


bakåtkompatibel - anpassad till (kompatibel med) äldre versioner av en produkt (hårdvara eller mjukvara); anpassad till filformat som används i äldre versioner av ett program. En ordbehandlare, version 3, är bakåtkompatibel om den kan öppna, visa och ändra dokument som har skrivits med version 2 eller 1 av samma ordbehandlare. Jämför med framåtkompatibel.


commodity - massprodukt, standardprodukt, stapelvara - produkt som tillverkas i stora mängder utan större skillnad mellan olika tillverkare. Konkurrensen gäller främst priset. Se även kommodifiering. - Commodity software - standardprogram - program som ordbehandlare, kalkylark och webbläsare som alla väntar sig att hitta på en persondator.


databashanterare - program för upp­läggning, under­håll och an­vändning av data­baser. Före­tag som Oracle och MySQL kallas ibland för leverantörer av "data­baser", men det som de levererar är data­bas­hanterare. Det är samma skillnad som mellan en ord­be­handlare och ett dokument. – På engelska heter det data­base manage­ment system, ofta för­kortat till dbms.

doc - filnamnsändelsen doc står för document och betecknar textfiler från Microsoft Word, Wordperfect, Framemaker, Framebuilder, Displaywrite, Wordstar och kanske ytterligare några ordbehandlare och liknande program.

editor - program för framställning och bearbetning av filer, i synnerhet programfiler och webbsidor. Används för att skriva och ändra programkod, html-kod och skript. En editor är ett slags ordbehandlare, men en viktig skillnad är att en textfil från en editor inte innehåller dold kod med instruktioner för grafisk utformning. Eftersom filerna ska köras som program måste man kunna lita på att de inte innehåller något oväntat. Å andra sidan har editorer ofta mycket kraftfulla verktyg för sökning och ersättning av text.


enterprise application software - (ofta förkortat eas) - företagsövergripande program, företagsprogram - program som löser uppgifter som är gemensamma för ett helt, större företag. Sådana program behandlar information som så snabbt som möjligt bör läggas in i företagets gemensamma databaser, till exempel order och försäljning. Program som varje anställd använder var för sig, till exempel ordbehandlare och kalkylark, räknas däremot inte som företagsövergripande program. Syftet är att företagsledningen ska kunna överblicka och styra verksamheten i hela företaget.


formulärbrev - (form letter) – i stort sett lika­lydande brev som skickas till flera mot­ta­gare med an­passade detaljer som namn, adress, månadens inköp, belopp att betala, etcetera. – For­mu­lär­brev kan skrivas med vanliga ord­be­hand­lare. Där det ska stå mot­tagar­an­passade upp­gifter som namn och adress lägger man in hän­vis­ningar till en data­bas. Den text som är samma för alla mot­ta­gare skrivs som vanligt. Ord­be­hand­laren pro­du­cerar sedan ett do­ku­ment för varje mot­ta­gare i data­basen. Raderna an­passas till längden på namn mer mera, så brevet ser inte hop­klistrat ut. – Samma teknik kan användas för e-post­ut­skick och för webb­sidor. – Tek­niken för att fram­ställa for­mu­lär­brev kallas på engelska för mail merge, på svenska register­kopplad ut­skrift.

framåtkompatibel - anpassad till senare versioner av en produkt. Om man har en textfil som har skrivits i version 1.0 av en ordbehandlare och kan öppna, visa och ändra den med version 3.0 av samma ordbehandlare är filen framåtkompatibel. (Och ordbehandlaren är bakåtkompatibel.)


insättningspunkt - (insertion point) - tecken på bildskärm som visar var nästa tecken hamnar när man skriver. Ofta ett lodrätt streck, eventuellt blinkande. Finns alltid i ordbehandlare och kalkylprogram och måste skiljas från pekaren, annars hamnar inte texten där man tänkt sig. Man flyttar insättningspunkten genom att peka och klicka med musen. Insättningspunkt är samma sak som markör (cursor), men termen insättningspunkt används i program med grafiska användargränssnitt, medan termen markör var vanligare på den tiden då man inte använde mus och pekare.


kontorsprogram - (office applications) - program som ordbehandlare, kalkylark, bildspel, adress­register och kalendrar. Säljs ofta som program­paket, sviter, till exempel Microsoft Office och Word­perfect Office, eller sprids som gratis­program som Apache Open Office, Go-oo, Libreoffice och Lotus Symphony. (De har ofta namn på Office.) – Se också Office 2.0.

makro - "inspelad" serie knapptryckningar på en dators tangentbord. Kan spelas upp vid behov. Används för att automatisera återkommande arbetsmoment. Möjlighet att göra makron finns i de flesta kontorsprogram. Det ger användaren möjlighet att slippa upprepa samma sekvens med tangenttryckningar gång på gång: i stället utlöser man makrot med ett menyval eller ett kortkommando och får samma resultat. Enkelt exempel: hälsningsfraser och avsändarens adressuppgifter kan läggas in som makron i en ordbehandlare. - Se även skript.

Microsoft Office - paket med kontors­program från Micro­soft*. – Micro­soft Office är sedan slutet av 1990-talet de helt do­mi­ne­rande kon­tors­pro­gram­men. Lik­nande program från andra företag måste, för att ha en chans att över­leva, kunna läsa och fram­ställa filer i samma fil­format som Micro­soft Office. – I Micro­soft Office ingår ord­be­hand­laren Word, kalkyl­arket Excel, e-post­klienten Outlook, bild­spels-pro­grammet Power­point, data­bas­hante­raren Access och andra program. – Micro­soft Office finns för Windows och Mac. I maj 2010 släppte Micro­soft två gratis­versioner av Office: Office Starter 2010 (klicka här), som är en annons­finansi­erad enklare version av Office, och som in­stal­leras på an­vända­rens hård­disk, och Office Web Apps (klicka här), som körs i en webb­läsare. 2011 kom Office 365, som körs från molnet. Det innebär att an­vändaren inte behöver ha några program in­stal­le­rade på sin dator: när hon ska köra ett Office­program laddar hon ner det från Micro­softs servrar på inter­net med hjälp av en webb­läsare. – Läs mer på Micro­softs webb­sidor (länk). – Micro­soft Office har fått många efter­följare som heter något på Office. Det finns bland annat Apache Open Office och det som kallas för Office 2.0.

mjukt bindestreck - i ordbehandling: markering av var ett ord kan avstavas om det behövs. Kan sättas in på en eller flera platser i ordet. (Ord-be-hand-ling.) Om ordet behöver avstavas sätter ordbehandlingsprogrammet in ett synligt bindestreck där det finns en markering. Om ordet inte behöver avstavas döljs det mjuka bindestrecket normalt när texten visas på bildskärm eller skrivs ut. I många program sätter man in mjukt bindestreck genom att skriva ctrl och bindestreck samtidigt. Kallas också för mjuk divis, diskret bindestreck, diskret divis. På engelska: discretionary hyphen eller soft hyphen (som kan misstolkas). - Tips 1: I många program kan man sätta ett mjukt bindestreck framför ett ord för att markera att det inte ska avstavas alls. - Tips 2: Mjukt bindestreck fungerar bra i ordbehandlare och i program för datoriserad sidlayout, men ger inte alltid önskat resultat på webbsidor.

Office 2.0 - informell beteckning på kontorsprogram som körs i webb­läsare. Pro­grammen in­stalleras alltså inte på an­vändarens dator, utan körs i en webb­läsare. Själva pro­grammet finns på en webb­server. An­vändaren kommer åt sina pro­gram och sina filer från vilken dator som helst. – Office 2.0 står inte för en be­stämd upp­sättning pro­gram, utan det kan vara vilken kom­bination av pro­gram som helst: ord­be­handlare, kalkyl­ark, bild­spels-pro­gram och annat. – Namnet Office 2.0 an­spelar på pro­gram­sviter som Micro­soft Office och Apache Open Office. Siffrorna 2.0 anspelar på webb 2.0. – Ingen "äger" namnet Office 2.0, men be­nämningen myntades av amerikanen Ismael Ghalimi (länk), som 2005 prövade om det gick att er­sätta alla pro­gram på datorn med pro­gram som kördes över inter­net. Ismael Ghalimi skrev tidigare bloggen IT Redux.

ordbehandlare - (1) - (word processor) - program för ordbehandling. - För att skriva programkod använder man en enkel typ av ordbehandlare, en editor;

(2) - en speciell dator som enbart är avsedd för ordbehandling. Sådana såldes på 1980-talet, men försvann när de ersattes av ordbehandlingsprogram för persondatorer.

ordbehandling - (word processing) - skrivande och bearbetning av text, avsedd för mänskliga läsare, i dator. Program för ordbehandling brukar ha funktioner för grafisk utformning av texten, ofta med möjlighet att lägga in illustrationer och dekor. Termen ordbehandling är en direktöversättning av word processing och anspelar på data processing (databehandling). Program för ordbehandling kallas för ordbehandlare. Funktioner för ordbehandling ingår, i mer eller mindre avancerad form, även i de flesta andra program. En ordbehandlare som används för att skriva eller bearbeta källkod kallas för editor.


program - komplett uppsättning instruktioner, med början och slut, som utför en eller flera uppgifter i en dator. Program delas upp i flera slag: applikationer som ordbehandlare, webbläsare och datorspel, systemprogram som operativsystem och annat som behövs för att datorn ska fungera samt verktygsprogram som underlättar underhåll och reparation av datorn, till exempel defragmenterare och installationsprogram. Man skiljer också mellan interaktiva program, som förutsätter att en användare sitter vid datorn och ger den instruktioner, och batchprogram som kan köras utan mänsklig tillsyn (bortsett från risken för tekniska fel). - En serie instruktioner som utför en specifik uppgift men som inte inte fungerar som ett komplett program kallas för rutin (se drivrutin). Se också skript. - Ordet program i betydelsen 'ett antal program' kan användas i stället för programvara eller mjukvara. Läs mer i artikeln om ordet mjukvara.


programsvit - flera program som säljs, eller kan säljas, tillsammans. Vanligast är programsviter för kontors­program, se Office. Sådana program­sviter brukar inne­hålla ord­behand­lare, kalkylark, bildspel och andra program.

radbrytning - (line break) - att en textrad slutar och fortsätter på nästa rad; instruktion eller manöver som gör att det sker;

- fast radbrytning - instruktion om att radbrytning ska göras på en viss plats i texten, oavsett var på textraden det görs. Används när man börjar nytt stycke, men kan också användas av andra skäl. Markeras med en vanligtvis osynlig instruktion i texten. På engelska: hard return eller paragraph break;

- mjuk radbrytning - det radbyte (ordflytt) som ordbehandlare gör automatiskt när det inte får plats fler ord på en rad. På engelska: soft return, wrap eller word wrap.

Sidekick - (1) - smart mobil som säljs i USA av operatören T-Mobile. Den har en speciell form med en svängbar bildskärm som täcker ett litet tangentbord när det inte används. Sidekick använde från början ett operativsystem från företaget Danger, som senare köptes upp av Microsoft och avvecklades. 2012 säljs en modell med Android. Sidekick marknadsfördes först som hiptops ("höftdatorer") i analogi med laptop;

(2) - ett av de första programmen för personlig informationshantering, släppt 1983 av företaget Borland för Ms-Dos. Sidekick lästes in i arbetsminnet och kunde ligga kvar där under hela passet, även om användaren arbetade med andra program, och det aktiverades med en knapptryckning. (Normalt på den tidens persondatorer kunde man annars bara köra ett program åt gången.) Sidekick hade en kalender, en adressbok, en enkel ordbehandlare, en räkneapparat, en nummerslagare och en ascii-tabell. Programmet vidareutvecklades i olika former fram till 1999. Rättigheten att använda varumärket Sidekick köptes av Motorola, som hyrde ut namnet till Danger för en speciell typ av mobiltelefon. - Se också Sidekick Museum.

TeX - sättningsprogram för tekniska, matematiska och naturvetenskapliga texter, utvecklat av Don Knuth under åren 1978-1989. Programmet gör att sådant som inte kan sättas med vanliga ordbehandlare och layoutprogram, till exempel matematiska och kemiska formler, kan sättas med hög typografisk kvalitet. TeX är skrivet i öppen källkod och finns i många versioner för olika ändamål. Det sprids ofta tillsammans med Metafont. - Knuth vill att namnet TeX ska uttalas som "tech" med tyskt ach-ljud. - Läs mer i Wikipedia. Nordiska användargruppen för TeX finns här.

text - (text) - (1) - en datatyp: blandning av bokstäver, siffror och eventuellt andra skrivtecken. Siffror som typas som text ska inte användas i beräkningar. Man talar också om alfanumeriska värden och teckensträngar;

(2) - ofta i ordbehandling: ren text (bokstäver, siffror och andra tecken) utan formatering eller inslag av annan information som bilder. En ren textfil används när man vill överföra text med minsta möjliga risk för att det blir fel när den öppnas. Detta till skillnad från filer som skapats i ordbehandlarens eget format, till exempel Word. Sådana filer innehåller dold information som inte alltid tolkas korrekt när andra program öppnar filen;

(3) - allmänt: information som är avsedd att läsas av människor. I kryptering kallas direkt läsbar och begriplig text för klartext

tilde - tecknet ~. – I webb­adresser (url:er) står tilde för en ”genväg”. På tilde-tecknets plats finns det egentligen en rad filnamn, åtskilda av sned­streck. Men dem slipper man alltså att skriva ut. – För att skriva ~ fri­stå­ende behövs två knapp­tryck­ningar: först på tilde-tangenten (vanligtvis till höger om Å), sedan på mellan­slags­tangenten. – Egent­ligen hör tecknet hemma i spanska och portugisiska, där det alltid står över en bokstav: español (spanska för spanska), João (portu­gi­siska för Johan). – Inom matematik används fristående tilde som tecken för ”ungefär”, men då ska det egent­ligen placeras i höjd med ett binde­streck. Avancerade ordbehandlare placerar tecknet på olika höjd, beroende på om det är fri­stå­ende eller står över en bokstav.

Word - (1) - Microsoft Word, ordbehandlare, sedan mitten av 1990-talet de facto-standard för ordbehandling. Andra ordbehandlare brukar kunna öppna dokument i Words filformat och även spara filer i Wordformat. Word ingår i programsviten Microsoft Office. Programmet utvecklades på 1980-talet för Macintosh;

(2) - word (datateknik) - se ord.

word processor - ordbehandlare - program för ordbehandling.


Wordperfect - världens ledande ordbehandlare i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. Kom då från ett amerikanskt företag med samma namn. Wordperfect köptes 1994 upp av Novell som ville konkurrera med Microsoft som leverantör av kontorsprogram. Utgången blev att Wordperfect blev undanträngt av Microsoft Word. Sedan 1996 ägs Wordperfect av kanadensiska Corel. Det ingår i programpaketet Wordperfect Office.


Wordperfect Office - svit med kontorsprogram från det kanadensiska företaget Corel. Innehåller ordbehandlaren Wordperfect samt kalkylark, bildspels-program, e-postprogram, kalender och adressregister. Hette tidigare Wordperfect Suite. - Se Corel.

wysiwyg editor - grafisk html-editor - ordbehandlare för produktion av webbsidor: den visar hur texten kommer att se ut i webbläsaren och döljer html-styrkoderna. Användaren kan formatera texten med mus och menykommandon som i en ordbehandlare, men editorn översätter instruktionerna till html.


Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng