Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på paket

paket - (packet) - del av meddelande som adresseras och sänds separat på internet (även i digital mobiltelefoni och i andra datanät). Varje e-brev eller annat meddelande delas upp i ett antal sådana paket. De hanteras oberoende av varandra på nätet och kan därför ta olika vägar till mottagaren. Ett program hos mottagaren sätter ihop paketen i rätt ordning och kontrollerar att alla har kommit fram (om inte kan programmet begära omsändning). Ett paket består av nyttolast (payload, som meddelandetext, foton, ljudfiler) och pålägg (overhead), till exempel adressinformation. - Jämför med frame, ram, som är något annat.Förekommer i följande beskrivningar:

Anti-counterfeiting trade agreement - (Acta) – föreslaget inter­natio­nellt avtal mot för­­fals­kade mär­kes­varor och pirat­kopior, ned­röstat av EU 2012. – För­­slaget var hårt kri­ti­se­rat för att det bland annat skulle ge tullen rätt att god­­tyck­­ligt söka igenom re­se­närers da­torer, mu­sik­­spelare och mo­bil­­tele­­foner efter even­­tu­­ella otillåtna kopior av film eller musik. Det för­­svårar också för­­sälj­­ning av billiga kopior av läke­­medel i fattiga länder. Dess­­utom på­gick för­­hand­­lingarna om av­talet under stort hem­­lig­­hets­­makeri. I för­­hand­­lingarna om Acta deltog EU, USA och ett antal andra länder. En pre­­li­­mi­­när version av avtalet blev offentlig först i april 2010, en nyare version kom i ok­tober 2010, se här. – I ja­nu­ari 2012 under­teck­nade nästan alla EU:s med­lems­­stater av­talet, även Sverige, men genom att EU-parla­­men­tet röstade ner av­talet den 4 juli 2012 kan inget EU-land tillämpa Acta. Där­efter miss­tänks det att in­slag från Acta kommer att smusslas in i ett avtal mellan Kanada och EU, se Ceta. – Under 2013 för­hand­lade EU och USA om ett annat avtal, se TTIP. – Se Wiki­pedia* (länk).

– Läs också om FRA-lagen, Gallo­­­rapporten, Hadopi, Ipred, Stock­holms­­pro­­gram­met, Tele­kom­paketet, Polis­metod­ut­red­ningen, Ripa, Sopa och Indect.

atm - har minst tre betydelser:

(1) – asynchronous transfer mode – teknik för digital data­:över­föring med hög kapacitet. Upp till 622 megabit per sekund är möjligt. Data sänds som celler eller paket, som hanteras oberoende av varandra. Band­bredden delas oftast upp i flera parallella data­flöden. – Jäm­för med dtm. – Atm har förlorat i betydelse sedan början av 00-talet, och man an­vänder i stället inter­net­proto­kollet ip. – 2005 bytte bransch­orga­nisa­tionen ATM Forum namn till Broad­band Forum (länk);

(2) – Adobe type manager – program från Adobe som gör att bit­mappade typ­snitt inte får trapp­stegs­formade (blockiga) konturer på bild­skärmen, utan får räta eller mjukt rundade konturer. Atm har kommit ur bruk sedan början av 2000-talet, eftersom varken Windows eller Mac behöver det längre, men ATM Light (länk) finns fort­farande (2015);

(3) – automatic teller machine – amerikanskt ord för uttags­automat.

autonomt system - i internet: ett antal routrar som administreras tillsammans och som följer en gemensam policy för dirigering (routing) av paket mellan varandra. Ett autonomt system sköter dirigeringen av paket inom sitt eget område. Autonoma system behöver därför bara veta hur man skickar paket till andra autonoma system, inte hur de ska dirigeras inuti. (Man talar om två nivåer i internets dirigeringssystem, interdomän och autonoma system. Jämför med posten där den som sorterar posten i Malmö måste veta hur man skickar postsäckar till Luleå - interdomän - men det är posten i Luleå som ansvarar för att posten når de individuella mottagarna.) - Se också hot potato routing och cold potato routing. - Autonoma system tilldelas nummer av IANA, så kallade as-nummer. As-numren utgör en del av ip-adresserna. - På engelska: autonomous system.

badput - (bad throughput) - den del av ett dataflöde som misslyckas, alltså paket som måste sändas om. Dataflödet består av goodput och badput.


Baran, Paul - (1926—2011) – amerikansk vetenskaps­man som tänkte ut de grund­läggande prin­ciperna för internet. – Paul Baran formulerade i början av 1960-talet tanken på distri­bu­erade nät­verk och paket­för­med­lande data­kommu­nika­tion. Syftet var att bygga upp nät­verk som var svåra att slå ut i krig. – Paul Baran arbetade i början av 1950-talet hos dator­till­verkaren Eckert-Mauchly, och an­ställ­des 1959 på forsk­nings­insti­tutet Rand Corporation (länk), nära knutet till ameri­kanska krigs­makten. Det var där som han i början av 1960-talet ut­veck­lade de idéer som sedan tillämpades i inter­net. – Se också Larry Roberts och Leonard Klein­rock.

brandvägg - (firewall) - program som skyddar datornät eller en­skilda datorer från in­trång och sabotage via inter­net. Brand­väggar granskar in­kom­mande med­delanden enligt enkla regler och stoppar allt som strider mot reglerna. De kan också granska utg­ående trafik. Brand­väggen placeras i "in­gången" till det lokala nätet (en router eller gateway) respektive mellan nätet och den en­skilda datorn. Den kan vara ett program som är in­stallerat i routern/gate­wayen eller finnas i en särskild dator. Reglerna för granskningen kan vara för­in­ställda vid inköp eller ställas in av nät­administratören. Sållningen utgår från avsändar­adressen, mottagar­adressen, typer av bilagor, inne­hållet i anrop till webb­sidor och, i vissa fall, varje en­skilt ord i med­delandet (se djup paket­inspektion). Reglerna är enkla och tillämpas mekaniskt, och brand­väggen kan inte bli säkrare än reglerna. Det finns former av sabotage som helt kring­går brand­väggen. En brand­vägg kan, förutom filtrering, ha funktioner som åter­ringning (call­back) eller en så kallad iron box.

broadcast storm - problem i datornät, orsakat av en kedje­reaktion av med­de­landen och svar på med­de­landen. – En broad­cast storm kan leda till att nät­verket slutar fungera, så kallad härd­smälta. Or­saken kan vara tekniskt fel eller sabotage. – Det tekniska felet kan vara att två switchar i det lokala nätet är samman­kopp­lade. Om den ena switchen gör en rund­sänd­ning (samma med­de­lande skickas till alla i nätet) går med­de­landet också till den andra switchen, som också sänder ut med­de­landet till alla – in­klu­sive den första switchen, som i sin tur... – Om felet beror på sabo­tage är det ofta ett led i en över­be­last­nings­attack riktad mot tredje part. Alla datorer i ett lokalt nät får ett med­de­lande med falsk av­sändar­adress, som går till det till­tänkta offret. De skickar då svars­med­de­landen till den upp­givna adressen, samtidigt som de skickar med­de­landet vidare till var­andra. Re­sul­tatet blir att offret bom­bar­deras med svars­med­de­landen och even­tu­ellt slutar att fungera. – Det paket som orsakar en broad­cast storm kallas ibland för tjernobyl­paket.

broadcasting - utsändning, rundradio, tv-sändningar:

(1) - utsändning - radio- eller tv-sändning från en till många (envägskommunikation);

(2) - se rundradio;

(3) - "allmänt anrop" i högtalarsystem eller snabbtelefon;

(4) - i datornät: sändning av paket eller meddelande till alla andra datorer i det lokala nätet, se rundsändning.

Se också broadcast, broadcast storm, broadcast tv och radio broadcasting.

buffertstockning - (bufferbloat, även buffer bloat) – långsam eller stoppad data­kommunikation, orsakad av för stora buffertar. Nät­verks­utrustning som routrar och modem använder ofta buffertar för att jämna ut det oregel­bundna flödet av data i nätverk. Men det leder till problem. En orsak är att inter­net­proto­kollet tcp använder miss­lyckade över­föringar av paket för att reglera takten i data­över­föringen. Om det kommer paket i retur för att nät­verket inte hinner hantera dem så sänks takten i överföringen. Bufferterna gör att tcp inte får den infor­mationen. Därför fort­sätter data­överföringen i hög takt, trots att nätet inte klarar det. Resultatet blir att kom­muni­kationen går lång­sammare och lång­sammare. Buffertarnas storlek måste stå i relation till nätverkets kapacitet, annars finns det risk att de fylls på i högre takt än de töms. – Termen buffer bloat myntades av forskaren Jim GettyBell Labs, läs mer här.

Chernobyl packet - se tjernobylpaket.


datagram - kallas numera oftast för paket (packet).

Datalagringsdirektivet - (DLD) – stoppat EU-direktiv från 2006 om att uppgifter om internet- och mobil­telefon­trafik måste sparas av operatören. Upp­gifterna skulle kunna göras till­gängliga för polis. I april 2014 förklarade EU-dom­stolen att Data­lagrings­direktivet leder till oacceptabla intrång i med­borgarnas privat­liv och därför är ogiltigt. (Se detta press­meddelande.) – Det officiella namnet på data­lagrings­direktivet är Direktiv om lagring av elektronisk data eller Europa­parlamentets och rådets direktiv om lagring av upp­gifter som genererats eller behandlats i sam­arbete med till­handa­hållande av allmänt till­gängliga elektroniska kommunikations­tjänster eller allmänna kommunikations­nät och om ändring av direktiv 2002/58/EG. På engelska Data retention directive. – Direktivet lades fram 2006 och skulle vara infört i medlems­ländernas lagar senast den 15 september 2007. Det som enligt direktivet ska lagras är upp­gifter om vem som ringer till vem, vem som sms:ar till vem, vem som skickar e-post till vem och vilka webb­­sidor som användarna besöker. Innehållet i sam­talen respektive med­delandena ska däremot inte lagras. Upp­gifterna måste lagras i minst sex månader och högst två år. – Data­lagrings­direktivet var kontro­versiellt, efter­som det innebar ett uppen­bart ingrepp i den personliga integriteten. I mars 2010 fastslog Tysk­lands för­fattnings­domstol att den form av direktivet som skulle införas i tysk lag strider mot den tyska grund­lagen.

– Svensk tillämpning: En svensk lag baserad på direktivet infördes först i mars 2012. Den ingår i Lag om elektronisk kommunikation, (länk, se kapitel 6, para­graferna 16a-16f). Efter EU-dom­stolens utslag beslöt Post- och tele­styrelsen, som har till­syn över att lagen följs, först att inte ingripa mot operatörer som inte tillämpar lagen (se press­meddelande). I juni 2014 kom Sten Heckscher, som hade utrett frågan på upp­drag av justitie­minister Beatrice Ask, fram till att den svenska lagen inte berörs av EU-dom­stolens utslag. Lagen kan alltså tillämpas även i fort­sättningen. – Bak­grund: i Sverige ledde kritiken till att genom­förandet av direktivet sköts upp upp länge. I februari 2010 fälldes Sverige i EU-dom­stolen (se här) för att inte ha infört lagen. Men en utredning hade till­satts, Lagring av trafik­upp­gifter för brotts­bekämpning (länk), som föreslog sex månaders trafik­data­lagring. För­slaget ligger till grund för de tillägg till Lag om elektronisk kommunikation som Riks­dagen beslutade om 2012. Lagen kallas ibland för loggnings­lagen. Den står fort­farande i lag­boken och berörs alltså inte, enligt Sten Heckschers utredning, av EU-dom­stolens utslag. PTS med­delade kort därefter i brev till operatörerna (länk) att den svenska lagen nu åter ska tillämpas. – PTS hemlig­höll hösten 2014, i strid med offentlig­hets­principen, den ut­redning som an­vänds som motivering för det nya ställnings­tagandet och vägrade att lämna ut eller att ens diarie­föra den. Se artikel i Dagens Juridik (länk). Efter att Bahnhof hade överklagat PTS beslut att inte lämna ut den interna utredningen beslöt kammarrätten i december 2014 att den måste lämnas ut. Det framgår av PTS utredning att PTS i april 2014 kom fram till att direktivet strider mot de grundläggande friheterna i EU. Promemorian finns att läsa i Computer Sweden (länk, en bit ner på sidan).

– Läs också om FRA-lagen, Gallo­rapporten, Ipred, Polis­metod­utredningen, Ripa, Stockholms­programmet, Tele­kom­paketet och Indect. – Fler juridiska lagar.

– In English: The Data retention directive was issued by the EU in 2006. It requires tele­communications and data communications net­works to retain records of phone, cellphone, sms, email and web traffic for at least six months. These records are to be made available to the police at the request of a court of law. Member states were required to implement the directive in their laws before September 15, 2007. The directive met with strong resistance because of its obvious privacy implications, and Sweden did not implement it until 2012. It is now part of the Swedish law on electronic communications. In 2010, the European court of justice had found Sweden guilty of not implementing the directive. But in April, 2014, the European court of justice found that the directive is incompatible with the European Unions charter of fundamental rights. After that, the Swedish post and telecom authority (PTS) declared that it would not enforce the law. However, in June, 2014, an inquiry requested by the Swedish department of justice found that the Swedish implementation of the directive is not affected by the decision of the European court of justice and that it still stands. PTS then announced that the Swedish law from then on would be enforced. – However, the PTS first, in defiance of the Swedish constitutional principle of public access to official documents (offentlig­hets­principen), refused to give interested parties access to an internal inquiry on which it supposedly based its reconsideration. But in December, 2014, the Administrative court of appeal, found that the document was a public record and must be released. It turned out that the internal inquiry says that the Data retention directive, in its current form, is incompatible with the right of privacy as defined by the EU.

deep packet inspection - se djup paketinspektion.


default route - datakommunikation: standardrutt - den förvalda väg som en router på internet skickar ett paket om den inte känner till rätt väg till paketets destination. Ett paket kan skickas på standardrutter i flera led, från router till router, tills det hamnar hos en router som känner till vägen till rätt adress. - En default route är inte samma sak som en default gateway. - Läs också om default-free zone och om ordet default.

deliverbot - ”budbot” – förarlöst fordon eller drönare som levererar paket till mottagaren. (Bot är kort för robot.)

depacketize - se depaketera.


depaketera - (depacketize) - sätta samman datameddelanden som sänts som paket till kompletta, hela filer. Termen används ofta när man sänder musik eller video över internet för direktuppspelning, eftersom snabb och omärkbar depaketering behövs för att filen ska kunna spelas upp utan att den hakar upp sig.


Digital millennium copyright act - (DMCA) - amerikansk lag, stiftad 1998, som reglerar skyddet av upphovsrätt och immaterialrätt och som är anpassad till digital teknik och internet. DMCA innehåller bland annat förbud mot bakåtkompilering av datorprogram och förbud mot spridning av program för knäckande av kopieringsskydd. Lagen har kritiserats för att den förbjuder legitim forskning och säkerhetstestning. Hela lagtexten kan laddas ner som pdf-fil här. - Läs också om Acta, Gallorapporten, Hadopi, Ipred och Telekompaketet. - Fler juridiska lagar.

distribution - (1) - om Linux: komplett operativsystem baserat på Linux, färdigt för installation och användning, från en av flera leverantörer. Olika distributioner skiljer sig åt i utförandet, men alla program skrivna för Linux ska kunna köras på alla distributioner av Linux. En distribution består av kärnan Linux, övriga delar av operativsystemet (vanligen Gnu) samt ofta ett grafiskt användargränssnitt och medföljande program. Detta är paketerat på ett sådant sätt att användaren lätt kan installera det hela. Kallas ofta för distro. - I denna ordlista används ofta uttrycket "ett utförande av Linux" därför att ordet distribution kan misstolkas av oinvigda;

(2) - företagsekonomi: förflyttning av en färdig produkt från tillverkaren till kunden (den plats där kunden tar emot produkten). Kunden kan vara en återförsäljare eller en privatperson;

(3) - i mjukvarubranschen: spridning av den paketerade produkten. Den paketerade produkten behöver inte finnas i ett fysiskt paket, den kan lika gärna finnas på en server. Att den är paketerad betyder att den finns i en form som kunden kan ta emot. Distribution av en mjukvara kan göras på cd eller dvd, men det kan också göras från en server över internet.

djup paketinspektion - (deep packet inspection, dpi) - när en brand­vägg granskar både inne­håll (nytto­last) och adress­information i elektroniska med­delanden. Kan göras för att stoppa spam och data­virus, men också för att censurera in­formation eller för att kart­lägga vilken in­formation an­vändarna tar emot och vilka personer de kommunicerar med. - Enklare brand­väggar granskar bara adress­informationen, så kallad shallow packet inspection. - Se Wikipedia. - Kallas på engelska också för full packet inspection och total packet inspection.

Docker - program som förser andra program med ett gräns­snitt som gör att de kan köras i princip var som helst utan ändringar. – Docker är främst avsett för program som ska köras i molnet, men ”dockeri­se­rade” program kan också köras på person­­datorer, servrar och virtu­­ali­serade maskiner, förutsatt att de har tillräcklig kapacitet. Ett program som har paketerats med Docker kallas för en container, se pro­gram­behål­lare. Det kan köras utan ändringar och anpassningar på val­fritt värd­system, och en pro­gram­behål­lare kan flyttas från ett system till ett annat lika snabbt som vilken fil som helst. Det spelar ingen roll vilket program­språk som pro­grammet har skrivits i eller vilken ut­veck­lings­platt­­form man har använt. Och det spelar inte heller någon roll vilken moln­tjänst eller vilket operativ­system det körs på. Däremot krävs att värd­systemet har program installerade för att hantera Docker. – Docker förväntas öka kon­kurrensen på marknaden för moln­tjänster, eftersom tekniken med pro­gram­behål­lare innebär att en kund kan flytta sina program från en molntjänst till en annan direkt. – Dockers teknik skiljer sig från virtu­­ali­se­ring genom att en Docker­behål­lare inte innehåller ett komplett operativ­system. Docker använder värd­­datorns operativ­system. Mer exakt så har Docker en inbyggd Linux-kärna, men använder för övrigt värd­­datorns resurser. Amazon och Google använder Docker, och alla distributioner av Linux är anpassade för Docker. – Docker utvecklas av före­taget Docker, som tidigare hette Dotcloud. – Se docker.com

dpi - (1) - dots per inch - bildpunkter per tum. Vanligt mått på upplösningen i en skrivare, normalt 300-600 dpi. En tum är ganska precis 25 millimeter, så 300 dpi är 12 bildpunkter per millimeter;

(2) - se djup paketinspektion.

drop - (1) - tappa - i telekommunikation: dropped calls - tappade samtal - samtal som avbryts oväntat;


(2) - kasta eller slänga - om paketfiltrering - inte släppa igenom ett paket. Motsatsen till drop i paketfiltrering heter på engelska accept - acceptera, släppa igenom;


(3) - släppa - i drag-and-drop, se dra och släpp.


drönare - (drone) – fjärrstyrt obe­mannat flygplan. Bestyckade drönare har använts av USA för krig­föring i Pakistan och Afghanistan, men det finns också drönare för fredliga ända­mål och för lek och hobby. Skillnaden mot modell­flyg­plan i de senare fallen är att modell­flyg­plan behöver ständig mänsklig över­vakning och styrning, medan drönare navigerar med hjälp av it-system. – Kallas på engelska också för unmanned aerial vehicle, för­kortat uav, militärt för unmanned combat aerial vehicle, ucav, unpiloted air­craft system eller unmanned aerial system, uas och remote piloted air­craft system, rpas. – Juridiskt: I Sverige måste man ha till­stånd från Luft­farts­verket för att flyga drönare, och för att flyga drönare i när­heten av en flyg­plats krävs ytterligare ett till­stånd (länk). – I USA föreslog FAA (motsvarar Luft­farts­verket) i februari 2015 bland annat att det ska krävas särskild licens för den som styr en drönare och att operatören måste ha drönaren inom synhåll. Det sätter, om det blir lag, stopp för Amazons planer på att leverera paket till kunder med drönare.

dscp - differentiated services code point - i nätverk: markering som anger hur ett paket ska hanteras i ett differentierat datornät. Olika paket kan ges olika prioritet. Se också per-hop behavior (phb).


dynamic packet transport - (dpt) - en teknik från Cisco för paketförmedlande dataöverföring i optiska fibernät. Bygger på att man har två parallella optiska fibrer och att kommunikationen i de två fibrerna går i motsatt riktning.


etikett - (1) – (label) – i domännamn och webbadresser: del av namnet som åtskiljs från andra delar med en punkt (dot). – Exempel: www.idg.se har tre etiketter. Det kan finnas upp till 127 etiketter i ett domän­namn;

(2) – i kommunikation i ip-nät: en adress­lapp som en router bifogar ett paket för att under­lätta dirigeringen för de routrar som paketet passerar senare;

(3) – (etiquette – fint sätt) – se nät­etikett.

fragmentering - (fragmentation) - (1) - uppdelning av filer på en hårddisk i småbitar, utspridda över disken. Uppstår lätt när filer ändras i efterhand: ändringar och tillägg infogas inte på rätt plats i originalfilen, utan läggs på andra ställen på hårddisken. Så småningom liknar hårddisken ett lapptäcke, och då blir den långsam. Man kan då inte heller utnyttja utrymmet fullt ut. Lösningen heter defragmentering;

(2) - i internetkommunikation: uppdelning av ett paket i mindre delar;

(3) - om program med öppen källkod: att ett från början enhetligt system som Android utvecklas i olika riktning av olika företag så att de olika utförandena inte längre passar ihop.

(4) - att flera versioner av operativsystem och program används samtidigt. Mobile device fragmentation gäller mobiltelefoner, där detta är ett problem eftersom till exempel säkerhetsuppdateringar kanske inte fungerar på alla versioner.

FRA-lagen - signalspanings-lagen – lag som ger FRA rätt att av­­­lyssna e-post och annan elek­­tro­­nisk kom­mu­ni­ka­tion som passerar Sveriges gräns i kabel. – Lagen antogs av riks­­dagen i juni 2008 och ändringar röstades igenom i oktober 2009. I november 2012 bestämde riks­­dagen att även polisen och Säpo ska kunna få upp­­gifter från FRA:s signal­­spaning, se här (extern länk). – Det ur­sprung­liga lag­­för­slaget hette pro­position 2006/07:63, En an­­passad för­svars­under­rättelse­verksamhet (länk). – Lag­­för­slaget mötte kraftigt mot­stånd, eftersom det innebar att brev­­hemlig­heten av­skaffas, och det har lett till att företag har flyttat, eller hotat att flytta, sina servrar utanför Sverige. Lagen för­bereddes av den social­­demokratiska regeringen på 00-talet, men lades fram för omröstning i juni 2007 av den borgerliga regeringen. På begäran av Social­demo­krat­erna sköts om­röstningen upp till juni 2008. Lagen röstades då igenom i riks­dagen, men efter invändningar gjordes en del ändringar som röstades igenom i oktober 2009. – Läs också om FRA:s trafik­­data­bas Titan. – Se också Echelon. – Läs också om Acta, Data­lagrings­direktivet, Gallo­rapporten, Hadopi, Ipred, Polis­metod­utredningen, Ripa, Stock­holms­programmet, Tele­kom­paketet, Sopa och Indect. - Fler juridiska lagar.

frame - ett block med data, en ram: (1) – i minneshantering, se ram (betydelse 2);

(2) – i dataöverföring, se frame relay: en data­mängd av en bestämd storlek som nät­verket adresserar och hanterar som en enhet. Ska skiljas från ett paket, som är en del av ett med­delande. (I OSI-modellen finns ramar på nivå 2 medan paket finns på nivå 3.) Översättningen ram är missvisande, eftersom frame anspelar på picture frame, alltså på svenska (bild-)ruta;

(3) – i webbläsare: ram – del av en webb­sida bestående av flera delar som kodats som separata webb­sidor. Typiskt för sådana ramar är att om hela inne­hållet inte får plats i webb­läsaren så får de en egen rullnings­list;

(4) – i video – motsvarigheten till en filmruta, alltså en komplett stillbild;

(5) – se iframe.

frame relay - teknik för dataöverföring i större nät. Nätet hanterar informationen i frames (ramar) - block av en bestämd storlek. Dessa adresseras och överförs var för sig. En ram är ett utrymme som nätet tillhandahåller, och ska skiljas från ett paket som är en indelning av informationen som ska överföras. Dataöverföringen sker oftast genom permanent virtual circuits vilket innebär att alla paket från en viss avsändare till en viss mottagare tar samma väg genom nätet, även om andra vägar är möjliga. Detta minskar tidsåtgången för att initiera och avsluta kommunikation. Frame relay används i företagsnät och i kommersiella nät, där det är ett alternativ till hyrda förbindelser. Kunden betalar för en viss kapacitet och tekniken med ramar ger operatören möjlighet att låta flera kunder dela på kapaciteten på ett effektivt sätt.


Freedom Box - server som privatpersoner driver för att kringgå blockering och kart­läggning på internet. Det är ett initiativ från den amerikanska stiftelsen Freedom Box Foundation (länk). – Stiftelsen tillhandahåller ett paket med program som kan köras på servern, se här. Servrarna kommunicerar med varandra i ett nätverk som gör det svårt för utom­stående att tjuv­läsa och att se vem som kommu­ni­cerar med vem. – Jäm­för med Diaspora, Mycube, Proxy­ham, svart­kast, Syme och Tent.io.

förloppsindikator - (progress bar) – i användargränssnitt: mätare som visar hur ett tidskrävande jobb successivt blir klart. Det kan vara nerladdning av en fil från internet, uppackning av en komprimerad fil eller installation av ett programpaket. Förloppsmätare brukar se ut som en liggande gammaldags termometer. "Kvicksilvret" går från vänster till höger, från start till klart. – Jäm­för med throbber.

Gallorapporten - rapport som rekommenderar hårdare åtgärder mot pirat­kopiering. – Gallo­rapporten röstades i september 2010 igenom med mycket kort varsel av Europa­parlamentet. Upp­­kallad efter för­fattaren, Marielle Gallo. Det formella namnet på engelska är Draft report on enhancing the en­force­ment of intellectual property rights in the internal market. Hela texten finns här. – Rap­porten inne­­håller inga förslag till juridiskt bindande beslut, där­emot re­kom­men­da­tioner om en över­­grip­ande strategi mot på­stådda brott mot upp­­hovs­­rätten och ett gemen­­samt juridiskt ram­verk. – Läs också om Acta, FRA-lagen, Hadopi, Ipred, Polismetodutredningen, Ripa, Stock­holms­pro­grammet, Tele­kom­paketet och Indect.

gprs - general packet radio services – teknik för snabb dataöverföring via gsm-nätet. Det är ett mellanting mellan gps och 3g. Gprs kan användas för tal, e-post, webbsidor, musik och bild. En påslagen gprs-telefon har ständigt en öppen linje till operatörens nät, även om inga meddelanden överförs. Därför kan kommunikation sättas igång och avslutas utan märkbara väntetider. Kunden betalar inte per minut, utan för data­mängden som överförs. Grps kräver extra­utrustning i gsm-nätet och fungerar inte med enklare gsm-telefoner. – Tekniken är paketförmedlande och har en teoretisk kapacitet på 270 kilobit per sekund till skillnad från gsm, som klarar 9,6 kilobit per sekund. – Gprs vann terräng under 2001 när det blev uppenbart att 3g inte slog igenom så snabbt som väntat. Gprs kallas därför ibland för 2,5g.

Hadopi - fransk lag med stränga straff för brott mot upp­hovs­rätten på internet. – Lagen gav tidigare möjlighet att avstänga personer från nätet om de två gånger tidigare hade varnats för påstådd pirat­kopi­ering, men det avskaffades i juli 2013. Notera att själva lagen finns kvar. Det är straffen som har mildrats. – Lagen, som antogs i september 2009 efter hätska dis­kussio­ner, stipu­lerade då att den som laddar ner upp­hovs­rätts­ligt skyddat material (film, musik, spel) utan till­stånd kan stängas av från internet i två månader till ett år. Enligt lagen får sök­motorer inte hänvisa till pirat­kopi­erat material. – Namnet: Hadopi är egentligen namnet på den myndighet som övervakar att lagen följs. Själva lagen heter ”lag om främjande av spridning och skydd av skapande verk på internet”. Myndig­hetens namn Hadopi är en för­kort­ning av ”haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet”. – Mer in­gå­ende be­skriv­ning finns på Wiki­pedia.

– Läs också om Acta, DMCA. Gallorapporten, Ipred, Ripa och Telekompaketet. – Fler juridiska lagar.

härdsmälta - (meltdown) – när ett datornät slutar att fungera på grund av för mycket trafik. Detta beror vanligen på tekniskt fel eller sabotage. (Vid normal hög belastning händer inget värre än att trafiken går lång­sammare.) – Se broadcast storm och överbelastningsattack. – Orsaken till härd­smälta kan vara ett paket som kallas för tjernobyl­paket.

Indect - EU-finansierat projekt för utveckling av teknik för upp­täckt av brott och hot. Det ska ske genom kamera­över­vakning på all­männa platser och genom över­vakning av tele- och data­kommunikation. Projektet in­leddes 2009. Det har en budget på 15 miljoner euro och utförs av forskare i många EU-länder. Pro­jektet har kritiserats för att det bidrar till över­vakningen av med­borgarna. Det talas bland annat om att Indect ut­vecklar teknik för upp­täckt av "abnormt" be­teende, men Indect för­nekar det. Indect-pro­jektet bedriver ingen spaning eller över­vakning; där­emot kan pro­jektet ut­veckla metoder som med­lems­staterna kan använda. - Officiell webb­sida är indect-project.eu. - Se också stopp-indect.info.

- Läs också om Datalagringsdirektivet, FRA-lagen, Gallorapporten, Hadopi, Ipred, Polismetodutredningen, Ripa, Samurai, Stockholmsprogrammet och Telekompaketet.

internet - det internationella öppna dator­nätet som kopplar samman mindre nät i hela världen. Känne­tecknande för internet är:

* paketförmedlande överföring av med­delanden;

* internetprotokollet ip, vanligt­vis i kombination med tcp;

* adressystemet dns.

– Internet är ett decentraliserat nät där ett med­delande kan ta många vägar från av­sändare till mot­tagare. Det är därför tåligt för störningar och praktiskt taget omöjligt att stänga av. Inter­net är inte be­roende av några be­stämda kablar eller ledningar, utan kan hantera all kommunikation som sker med ip och som är korrekt adresserad. Man kan använda telefon­nätet, optiska kablar eller tråd­lös kommunikation. – Den som vill an­sluta sitt nätverk till internet behöver skaffa en domän och ip-adresser. Men när "vanliga an­vändare" säger att de är an­slutna till inter­net betyder det oftast i själva verket att de har konto hos en internet­operatör som i sin tur är ansluten till internet. – Inter­net ut­vecklades av den amerikanska krigs­makten under namnet Arpa­net. (Om inter­nets tidiga utveckling, se här.) – Namnet internet började an­vändas när Arpa­net fick för­greningar i andra länder. Det blev under 1980-talet ett nät som an­vändes av universitet och forsknings­institut i USA. Det fanns länkar till ett fåtal andra länder. Samtidigt fanns det andra nät, som Use­net och Fido­net, som an­vändes för data­kommunikation, men i början av 1990-talet blev inter­net det ledande dator­nätet, och i mitten av 1990-talet var det i praktiken utan kon­kurrens. Det be­rodde till stor del på att World wide web gjorde inter­net enklare att an­vända. – Inter­­nets struktur har visat sig vara rätt ut­tänkt: det har klarat att växa snabbt utan att bli lång­sammare. Den de­centraliserade strukturen gör att det inte blir flask­halsar. – Internet är numera fri­kopplat från amerikanska krigs­makten, men amerikanska staten har be­hållit in­flytande över de ledande organen. – Ledningen för inter­net består av flera organ som IETF, Icann, Internet Society, IESG och IAB. Inter­net stavas numera med liten be­gynnelse­bok­stav i Computer Sweden.

internettelefoni - telefoni med internetteknik. Kallas också för ip-tele­foni eller ip-ba­serad tele­foni, efter­som det bygger på inter­net­proto­kollet ip. Inter­net­tele­foni kan vara mer eller mindre inte­grerad med det all­männa tele­fon­nätet (så att man kan ringa till vanliga tele­fon­nummer) eller vara enbart internet­baserad (röst­chatt). – Det finns fem huvud­typer av inter­net­tele­foni:

(1) – operatörsfri internettelefoni – an­vänd­aren in­stal­lerar ett program (som Skype) på sin dator och an­vänder en vanlig inter­net­anslut­ning. Sam­talen för­medlas som vilka med­de­landen som helst på inter­net. Ingen tele­operatör an­svarar för att sam­talen kommer fram;

(2) – internetförmedlad telefoni (”independent of internet access”) – abon­nenten an­vänder valfri inter­net­operatör för att koppla upp sig mot en tele­operatör som för­medlar an­slut­ningen till tele­nätet;

(3) – bredbandstelefoni – abonnentens inter­net­operatör till­handa­håller också tele­foni genom bred­bands­nätet, in­klu­sive an­slut­ning till det all­männa tele­nätet och 112;

(4) – ip-företagstelefoniip-tele­foni används i före­tagets interna telefon­nät, even­tu­ellt inte­grerat med data­nätet;

(5) – ip i teleoperatörens nät – tele­opera­tören an­vänder ip-teknik internt i egna stamnät, vilket abon­nent­erna inte behöver märka.

– En annan indelning tar fasta på likheter och skill­nader gent­emot det vanliga tele­fon­nätet:

(a) – fast ip-baserad telefoni – även: bred­bands­tele­foni – inter­net­tele­foni som lik­värdigt alter­nativ till vanlig tele­foni. Abon­nenten har ett vanligt tele­fon­nummer, och ringer med vanlig telefon, men är inte direkt an­sluten till det vanliga tele­nätet. Tele­fonen är kopplad till bred­bands­uttaget eller kabel-tv-uttaget. Det går att ringa till alla tele­fon­nummer och till 112. Fast ip-ba­serad tele­foni levereras av bred­bands­operatörer och kabel-tv-företag;

(b) – nomadisk ip-baserad telefoni med nöd­samtalröst­samtal som kräver att man har en dator och en inter­net­anslut­ning, och som ger möj­lig­het att ringa vanliga tele­fon­nummer och 112. Kräver att ett spe­ci­ellt program in­stal­leras på datorn. Abon­nenten har ett vanligt tele­fon­nummer, och kan ringa från sin dator över­allt där det finns inter­net­anslut­ning. Man använder headset eller en speciell telefon;

(c) – nomadisk ip-baserad telefoni utan nödsamtal – samma som (b) men utan möj­lig­het att ringa 112. Abon­nenten kan ha ett vanligt tele­fon­nummer och ringa till vanliga tele­fon­nummer från en dator med inter­net­anslut­ning men, som sagt, inte ringa till 112. (Skype med tilläggstjänsterna Skype In och Skype Out är exempel på denna typ);

(d) - internettelefoni utan möjlighet att ringa vanliga nummer: det­samma som röst­chatt. Fungerar bara från dator till dator och bara mellan an­vändare som är an­slutna till samma tjänst, eller till sam­arbetande tjänster. Brukar vara en tilläggs­tjänst till chatt och snabb­med­de­landen.

– Gemensamt för alla slags internet­tele­foni är att talet över­förs med paket­för­med­lande teknik, det vill säga att talet delas upp i små­bitar, paket, på bråk­delen av en sekund, och varje paket skickas för sig över nätet. Paketen sätts ihop till ett obrutet flöde hos mot­tagaren. Vanlig tele­foni är däremot krets­kopplad, vilket innebär att när två personer talar med varandra i telefon dis­po­nerar de en obruten för­bindelse så länge som sam­talet varar. För­delen med inter­net­tele­foni är att man kan ut­nyttja ka­pa­ci­teten mer effek­tivt och inte­grera tele­fonin med dator­nätet.

ip (internetprotokollet) - internet protocol - det grundläggande protokollet för all kommunikation på internet. Förkortningen ip, som i ip-telefoni (se internettelefoni) och ip-tv, är ofta ett annat ord för internet, i synnerhet när det gäller andra applikationer än e-post och webb. Men ip kan användas även utanför internet. - Ip är ena delen av tcp/ip, och ip är den del av kombinationen som inte kan bytas ut. Ips uppgift är att dela upp meddelanden (text, bild, ljud) i småbitar (paket), adressera dem individuellt med angivande av en väg från router till router och, hos mottagaren, att sätta samman dem till ett komplett meddelande igen. Det är uppkopplingslöst, det vill säga att det sänder när det har något att sända utan att kolla med mottagaren först. - I OSI-modellen räknas ip närmast till skikt 3 (nätverksskiktet). Version 4 av ip håller i början av 2000-talet på att ersättas av version 6. (Någon version 5 finns inte.)

[Förkortningar på två bokstäver är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som det står ip (internetprotokollet) i stället för bara ip.]

ip-adress - (internet protocol address) – nummer som identi­fierar en dator som är an­sluten till inter­net. Kallas ibland för ip-nummer. Domän­­namn som www.idg.se hör alltid ihop med en eller flera ip-ad­resser. I version 4 av ip består en ip-adress av fyra delar, där varje del består av en, två eller tre siffror. (Egentligen är det 32 ettor och nollor, uppdelade i fyra grupper på vardera åtta ettor och nollor.) Till exempel: 172.16.254.1. – Dess­utom består ip-adresser av två halvor. Den första halvan, nät­adressen, anger vilket nätverk som datorn finns på. Den kan bestå av en, två eller tre delar. Restan av siff­rorna, dator­adressen, står för en dator i det nätet. (Nätverket kan delas in i flera delar med varsin sekvens av ip-nummer, se subnät.) – I version 6 av inter­net­proto­kollet, ipv6, är ip-ad­ress­erna fyra gånger så långa. De består av 128 ettor och nollor och delas upp i åtta grupper. Ip-ad­ressen följer med varje paket som skickas över inter­net. I version fyra av ip består ett ip-nummer av 32 bitar, vilket ger några miljarder möjliga nummer. Eftersom inter­net har någon miljard an­vändare håller ip-ad­ress­erna på att ta slut. Det är bland annat därför som de flesta inter­net­opera­törer och inter­net­anslutna lokala nät an­vänder flytande ip-ad­resser. I version sex av ip för­svinner bristen på ip-ad­resser – antalet möjliga ip-ad­resser blir ett astro­no­miskt tal med ungefär 40 siffror. – Reg­lerna för ip-ad­resser fast­ställs av orga­nisa­tionen Icann.

Ipred - Intellectual property rights enforcement directive, på svenska Direktiv om straff­rättsliga åtgärder till skydd för immateriella rättig­heter – EU-be­slut om kri­mi­na­li­se­ring av intrång i upp­hovs­rätten. Direktivet är främst riktat mot pirat­kopiering av digital musik, film och annat upp­­hovs­­rätts­­skyddat material i kommersiellt syfte. Direktivet röstades igenom som svensk lag i februari 2009. Hela lag­texten finns här. – Ipred inne­bär att intrång i upp­hovs­rätten faller under allmänt åtal, det vill säga att polis och åklagare är skyldiga att ingripa och väcka åtal. Tidigare har intrång i upp­hovs­rätten varit en civil­rättslig sak, det vill säga att den som har upp­hovs­rätten själv måste stämma den som påstås göra intrång. Ipred god­kändes först av EU 2004, men de mest kontro­versiella delarna ströks, till exempel om hårda straff för intrång i upp­hovs­rätten. Ett andra förslag, Ipred2, las fram 2005 och omfattade kriminalisering av sådana intrång. Ipred2 röstades igenom i Europa­parlamentet 2007, men ett avsnitt om krimi­na­li­se­ring av patent­­intrång ströks. Beslutet från 2007 finns här. – Be­slutet har kritiserats hårt, dels för sitt syfte, dels för vaga och oklara formu­le­ringar, och det åter­­står att se hur EU:s med­lems­­länder tillämpar det. – Läs också om Acta, DMCA, Data­lagrings­direktivet, Gallo­rapporten, Hadopi, Tele­kom­paketet, Polis­metod­utredningen, Ripa, Stock­holms­programmet, Sopa och Indect. – Fler juridiska lagar.

ipsec - internet protocol security, officiell stavning IPsec - en framväxande standard för säker dataöverföring inriktad på överföringen av varje enskilt paket. (Tidigare system för säker dataöverföring arbetar med hela meddelanden.) Ipsec är särskilt användbart när man upprättar virtuella privata nätverk. Ipsec utvecklas under samordning av internets tekniska ledningsgrupp IETF, se här.

jitter buffer - i internettelefoni: jitterbuffert - en buffert som jämnar ut oregelbundenheter (jitter) i det inkommande röstflödet. Det är ett minne som mellanlagrar inkommande röstpaket och, med en för lyssnaren omärklig fördröjning, skickar dem vidare i jämn takt. Oregelbundenheterna uppstår i internettelefoni därför att talet delas upp i små paket som sänds oberoende av varandra. De sätts ihop hos mottagaren till något som låter som ett kontinuerligt flöde. Av tekniska skäl kan paketen ta olika lång tid på sig för att komma fram, och resultatet blir då att talet blir hackigt eller otydligt. En jitterbuffert jämnar ut oregelbundenheterna.

Kleinrock, Leonard - (1934) – amerikansk datavetare och it-pionjär, först med att koppla ihop två it-system i det som skulle bli internet. – Hans samman­kopp­ling av två datorer på University of California i Los Angeles i september 1969 räknas som internets födelse (egent­ligen Arpanets födelse). Larry Roberts hade dock gjort samma sak ex­pe­ri­ment­ellt tidigare. – Klein­rock vidare­ut­veck­lade på 1960-talet teorin bakom paket­för­med­lande data­kom­mu­ni­ka­tion, först for­mu­le­rad av Paul Baran. Det var den teorin som omsattes i praktiken när internet för­verk­lig­ades. – På 1970-talet ut­veck­lade han teorin för diri­ge­ring (routing) av med­de­lan­den på internet. Han är pro­fes­sor i data­veten­skap vid UCLA. – Leo­nard Klein­rocks webb­sida finns här.

kontorsprogram - (office applications) - program som ordbehandlare, kalkylark, bildspel, adress­register och kalendrar. Säljs ofta som program­paket, sviter, till exempel Microsoft Office och Word­perfect Office, eller sprids som gratis­program som Apache Open Office, Go-oo, Libreoffice och Lotus Symphony. (De har ofta namn på Office.) – Se också Office 2.0.

kretskoppling - (circuit switching) – det sätt att koppla telefon­samtal som används i tradi­tio­nell (analog) tele­foni: varje samtal har en samman­hängande och obruten för­bindelse hela vägen från sändare till mot­tagare tills någon av dem lägger på luren. De dispo­nerar för­bin­del­sen även om de inte säger något. Även data­över­föring med modem är krets­kopplad, eftersom tele­nätet hanterar det som telefon­samtal. – Inter­net­kommu­nika­tion är däremot inte krets­kopplad, utan sker med paket­förmed­lande teknik. Det gäller också för 3g-telefoni och internet­telefoni. – Pro­ble­met med krets­kopplad data- och tele­kommu­nika­tion är att varje samtal till­delas en bestämd kapa­ci­tet, obero­ende av vad som faktiskt behövs.

kvittens - (acknowledgement, ack) - i datakommunikation: signal från maskin till maskin om att ett meddelande (ett paket) har kommit fram och är oskadat. Kallas också för kvittering.


Macintosh Office - nätverk för kontorsdatorer, lanserat av Apple 1985, nerlagt kort därefter. Macintosh Office bestod av en laserskrivare, på den tiden en nymodighet, ett lokalt nätverk (även det något nytt) och en server (som då kallades för filhanterare), som kallades för Bigmac. Macintosh Office var alltså inget programpaket, som Microsoft Office. Satsningen misslyckades, inte minst för att nätverket inte fungerade särskilt bra.

Microsoft Equipt - programpaket och tjänst från Microsoft, sålt 2008–2009. Bestod av program från program­sviterna Micro­soft Office och Student 2007, säker­hets­pro­grammet Live Onecare och till­gång till en inter­net­baserad tjänst för data­lagring och utbyte av filer. Microsoft Equipt av­veck­lades 2009, se press­med­delande. – Var först känt under arbets­namnet Project Albany, se pressmeddelande.

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng