Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på personal computer

personal computer - (1) – se persondator;

(2) – personal computer, förkortat pc - den person­­dator med Intel-pro­cessor och operativ­­systemet PC-Dos som IBM lanserade 1981. Sedan dess har den, trots att den har för­­ändrats till oigen­­­känne­lig­­het, för­­blivit in­­officiell bransch­­standard – se också IBM-kompatibel och PC AT. – Från 1987 an­vände IBM varu­­märket Personal System 2, PS/2, för sina person­­datorer, men åter­­gick i slutet av 1990-talet till be­­teckningen IBM PC. – IBM slutade att till­­verka person­­datorer 2005 när pc-divisionen såldes till Lenovo;

(3) – pc – på svenska: beteckning för dator som är av­sedd för att köra Windows, det vill säga vad som förr kallades för en IBM-kompatibel dator. På svenska brukar man därför inte kalla en Mac för en pc. På engelska kallas alla slags person­­datorer, alltså även Mac, för pc.

– Uttrycket personal computer an­vändes redan 1974 av Stewart Brand, grundare av Whole earth catalog. – För­­­kortningen uttyds också patch and crash.

– För­kortningen pc står också för politically correct – politiskt korrekt, pk – om språk­­bruk: fritt från ord och ut­tryck som kan upp­­fattas som ned­­sättande av olika grupper.

– Se också post-pc.


Förekommer i följande beskrivningar:

Dynabook - den första bärbara datorn som liknar de vi har nu, utvecklad 1972 av Alan Kay. Den byggdes i enstaka exemplar på Parc, men mass­­till­­verkades inte. Kay utvecklade datorn med tanke på skol­barn och såg den som en ersättare för läro­­böcker. Namnet har inspirerat många senare bär­bara datorer som heter något på book. – Alan Kay beskrev Dynabook 1972 i upp­satsen "A personal computer for all ages" (pdf). – En bild på Dynabook finns i artikeln "Spacewar: Fanatic life and symbolic death among the computer bums" (länk) av Stewart Brand från 1972 i tidskriften Rolling Stone. Dynabook är också namnet på en bärbar dator från Toshiba.

IBM - International Business Machines – ledande it-företag, grundat 1911, hemma­hörande i Armonk i del­staten New York i USA. Kallas ibland för Big blue. – IBM ut­vecklar och till­verkar numera servrar och data­lagrings­system, pro­cessorer och pro­gram. IBM har också stor kon­sult­verk­sam­het och avan­ce­rad forskning. – IBM, som under sina första de­cen­nier till­verkade och sålde hålkorts-maskiner, var det första stora före­taget som sålde datorer till företag för eko­no­miska och admi­nistra­tiva ändamål. Tidi­gare hade de använts mest till tekniska be­räk­ningar. IBM satte i flera de­cen­nier stan­darden för stor­datorer, och fast­ställde i början av 1980-talet den in­offi­ci­ella stan­darden för person­datorer med sin Personal Computer. – IBM sålde 2004 pc-verk­sam­heten till Lenovo. 2014 sålde IBM också till­verk­ningen av servrar med Intel-kompatibla processorer till Lenovo. – Se ibm.com.

IBM PC - se personal computer.


IBM-kompatibel - kallas en persondator för om den har pro­cessor från Intel (eller en Intel­kompatibel pro­cessor) och klarar att köra operativ­system från Micro­soft. (Numera Windows, på 1980-talet Pc-Dos.) - IBM-kompatibla datorer har varit den dominerande typen av person­datorer sedan mitten av 1980-talet. Man har ibland talat om Wintel (Windows och Intel), i synner­het efter att IBM 2005 slutade att till­verka person­datorer. - IBM:s insats i samman­hanget är att före­taget lanserade kombinationen i sin Personal Computer. IBM-kompatibla person­datorer kallades på 1980-talet för kloner.

Intel - den ledande tillverkaren av processorer för persondatorer. Grundades 1968 av Gordon Moore och Robert Noyce och tillverkade 1971 den första mikroprocessorn, 4004. Sedan kom 8008, 8080 och 8088, som IBM använde i sin Personal Computer. Avtalet med IBM gjorde Intel till ledare i branschen. 8088 ersattes av 286 (1982). Den första 32-bitarsprocessorn var 386 (1986), 486 kom 1989. 1993 slutade Intel med siffror och lanserade Pentium, Pentium Pro (1995), Pentium II (1997), Pentium III (1999) och Pentium 4 (2000). (Se också x86. 64-bitarsprocessorn Itanium lanserades 2001. - Under många år var Intel nära knutet till Microsoft. Man talade om Wintel. (Windows och Intel). Sedan slutet av 1990-talet är Intel också intresserat av Linux. 2005 beslöt även Apple sig för att gå över till Intelprocessorer. - Se intel.com. - Intelkompatibla processorer, det vill säga processorer som kan användas i stället för Intelprocessorer med bibehållen funktion, tillverkas av AMD (Advanced Micro Devices), tidigare även av Cyrix.

klon - (clone) - dator eller annan produkt som är utbytbar mot (kompatibel med) mot en annan, vanligt­vis mer känd, pro­dukt. Ordet blev vanligt på 1980-talet då man talade om pc-kloner: datorer som var kompatibla med IBM:s Personal Computer. Kloner säljs under eget varu­märke och är alltså inte för­falskningar. Det är en för­ut­sättning att till­verkaren av före­bilden till klonen tillåter kloningen. IBM, till exempel, har gjort det för att und­vika an­klagelser för monopolism. - Syftet med kloner är att kunden ska kunna an­vända pro­gram och till­behör som är av­sedda för före­bilden. På 1990-talet såldes det under ett par år kloner av Mac­intosh. - Ordet har kommit ur bruk i denna be­tydelse, eftersom praktiskt taget alla person­datorer som säljs, utom Mac­intosh, är kompatibla med varandra. - Ordet: Klon är från början en term från gen­teknik. Det be­skriver en varelse som med artificiella medel, kloning, fått samma arvs­massa som en annan varelse.

Microsoft - grundades 1975 av Bill Gates och Paul Allen. Micro­soft blev det första stora it-före­tag som inte ut­vecklade datorer, enbart dator­program. Det stora genom­brottet kom 1981 när Micro­soft fick leverera operativ­systemet PC-Dos till IBM:s Personal Computer. Micro­soft behöll då rätten att sälja operativ­systemet till andra dator­till­verkare under namnet MS-Dos. Det gav upp­hov till de så kallade klonerna, vilket bi­drog till att göra pc:n till bransch­standard. Under 1980-talet kom tidiga versioner av Windows och pro­gram som Word och Excel - första versionen av Word var faktiskt ut­vecklad för Mac­intosh. Micro­soft blev världens dominerande program­företag i början av 1990-talet med version tre av Windows och program­sviten Office, som trängde undan pro­gram som Word­perfect och Lotus 1-2-3. Micro­soft har också en sök­motor, Bing. - Paul Allen slutade på Micro­soft 1983, men är fort­farande en av huvud­ägarna. Bill Gates var vd för Micro­soft fram till år 2000, då han överlät arbetet på Steve Ballmer (länk). Steve Ballmer efter­träd­des i feb­ru­ari 2014 av Satya Nadella (länk). Bill Gates var kvar som sty­relse­­ord­­fö­rande till 2014 och fram till juni 2008 som chef för pro­gram­­ut­veck­lingen. Han kvar­­står som tek­nisk råd­gi­vare åt sty­relsen. - ­Bill Gates ar­be­tade sin sista dag på Micro­­soft den 27 juni 2008, då Ray Ozzie och Craig Mundie tog över an­­svaret för pro­gram­­ut­veck­lingen. - Micro­­softs huvud­­kon­tor ligger i Red­mond, en grann­stad till Seattle. - Se microsoft.com.

minibärbar - mycket liten bärbar dator med bildskärm på 7-10 tum, litet men komplett tangentbord och en vikt på ett kilo eller mindre. Sådana blev populära i slutet av 00-talet. De är ofta avsedda främst för webbsurfning och enklare program och har relativt långsamma processorer och liten hårddisk för att minska tillverkningskostnader och förlänga batterilivslängden. Kallas också för handtop, mini-pc, minidator, nätbok (netbook), ultrapersonal computer, ultraportabel dator och webbook. - Jämför med umpc.


NLS - (förkortning av online system) – användar­miljö med grafiskt användar­gräns­snitt, mus och video­konfe­rens, utveck­lat på 1960-talet av Douglas Engelbart. Det visades upp 1968 i San Francisco på ”The mother of all demos”. – NLS hade, förutom tangent­bord och mus, en liten klavia­tur med fem tangenter som användaren behövde behärska för att styra maskinen. – NLS var så långt före sin tid att det inte togs på allvar, utom av de forskare som senare gick till Xerox Parc och där utveck­lade person­datorn Xerox Alto. Den hade en del av NLS funk­tioner. – NLS bytte senare namn till Augment, ibland kallat NLS/Augment. – Läs mer på Doug Engelbart Institute (länk) och i boken What the dormouse said: How the sixties counterculture shaped the personal computer industry av John Markoff.

pc - se personal computer.

[Förkortningar på två bokstäver är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som artikeln om pc står under personal computer.]

PC AT - Advanced Technology - IBM:s Personal Computer (PC) med ett antal för­bättringar jäm­fört med tidigare modeller (XT och den första IBM PC). PC AT kom 1984. Den hade in­byggd hård­disk och den nya 286-processorn från Intel. AT blev snabbt en bransch­standard för datorer för Windows, men den er­sattes i mitten av 1990-talet av ATX-standarden, ut­vecklad av Intel.

PC XT - eXtended Technology - den första modellen av IBM:s Personal Computer (PC) som hade hård­disk. PC XT började säljas 1983. Det fanns även modeller av XT som saknade hård­disk, men hade plats för två disketter. PC XT ersattes av PC AT.

PC-Dos - det operativsystem (eller program­­laddnings­­system) som Micro­­soft* ut­vecklade för IBM:s* Personal Computer (PC), lanserad 1981. – PC-Dos var en vidare­­utveck­ling av Qdos. PC-Dos blev under 1980-talet världens van­ligaste operativ­­system, och det ingick i de första tre ver­sionerna av Windows. När Micro­­soft sålde det hette det MS-Dos. – PC-Dos/MS-Dos kallas ofta bara för Dos, men det har funnits fler operativ­­system med namn på Dos – se Dos. I början av 1990-talet trängdes PC-Dos undan­ av Windows.

personal computer - (1) – se persondator;

(2) – personal computer, förkortat pc - den person­­dator med Intel-pro­cessor och operativ­­systemet PC-Dos som IBM lanserade 1981. Sedan dess har den, trots att den har för­­ändrats till oigen­­­känne­lig­­het, för­­blivit in­­officiell bransch­­standard – se också IBM-kompatibel och PC AT. – Från 1987 an­vände IBM varu­­märket Personal System 2, PS/2, för sina person­­datorer, men åter­­gick i slutet av 1990-talet till be­­teckningen IBM PC. – IBM slutade att till­­verka person­­datorer 2005 när pc-divisionen såldes till Lenovo;

(3) – pc – på svenska: beteckning för dator som är av­sedd för att köra Windows, det vill säga vad som förr kallades för en IBM-kompatibel dator. På svenska brukar man därför inte kalla en Mac för en pc. På engelska kallas alla slags person­­datorer, alltså även Mac, för pc.

– Uttrycket personal computer an­vändes redan 1974 av Stewart Brand, grundare av Whole earth catalog. – För­­­kortningen uttyds också patch and crash.

– För­kortningen pc står också för politically correct – politiskt korrekt, pk – om språk­­bruk: fritt från ord och ut­tryck som kan upp­­fattas som ned­­sättande av olika grupper.

– Se också post-pc.

persondator - komplett dator som är avsedd att användas av en person åt gången. Beteckningen introducerades när IBM lanserade sin Personal Computer (pc). – På svenska brukar vi skilja mellan den all­männa termen person­dator, som kan vara pc, Mac eller andra typer, och pc, som är IBM-kompatibla (alltså gjorda för att köra Windows). – Person­datorer kan vara stationära (avsedda att placeras på ett skrivbord och stanna där) eller bärbara. – Hand­hållna datorer är i princip person­datorer (avsedda att användas av bara en person), men kallas inte för det. – Äldre ord för person­dator är hem­dator och mikro­dator. – Observera att smarta mobiler och surf­plattor inte brukar räknas som person­datorer.

PS/2 - Personal System/2IBM:s upp­följare till IBM PC, lanserad 1987. Be­teckningen PS/2 hör förstås ihop med operativ­systemet OS/2. På grund av önske­mål från kunderna började IBM att erbjuda PS/2 med Windows, vilket snabbt blev helt dominerande. Förutom 3,5-tumsdisketter och VGA-grafik hade PS/2 den då nya Micro Channel-bussen. IBM åter­gick i slutet av 1990-talet till produkt­namnet Personal Computer, PC.

Whole earth catalog - katalog som har haft stor betydelse för person­datorernas genom­brott. – Whole earth catalog startades 1968 av Stewart Brand, och spelade senare en viktig roll i den fram­­växande person­dator­kulturen i San Fran­cisco­området. – Whole earth catalog innehöll verktyg, böcker, elektronik, konst­materiel och annat. Målet var att till­handa­hålla verktyg för studier, själv­för­verk­ligande och för­ändring av världen. – Kata­logen kom ut regel­bundet 1968—1972, därefter mindre regel­bundet fram till 1998. Den bidrog till att sprida de första person­datorerna. Steve Jobs har offentligt talat om Whole earth catalogs betydelse för honom. Howard Rheingolds idéer har växt ur samma tradition. – Forumet The Well uppstod ur Whole earth catalog. – Läs mer i boken What the dormouse said: How the sixties counterculture shaped the personal computer industry (länk) av John Markoff och i Wiki­pedia* (länk).

Wozniak, Steve - (1950) – ”The Woz” – grundade 1976 Apple til­l­sammans med Steve Jobs. – Woz­niak var ett tekniskt snille som kon­stru­erade Apple I och stor­­säljaren Apple II. Efter det har han inte varit djupare in­volverad i Apples produkt­­utveck­ling, även om han formellt fort­­­farande är anställd. Han har varit del­­ägare i före­tag som Wheels of Zeus (2001—2006) och Danger. Han an­ställdes 2009 som chefs­­forskare på data­­lagrings­­före­­taget Fusion-io (länk), men i november 2014 blev han forsk­nings­­chef på Primary Data (länk), ett före­tag som arbetar med virtu­ali­serad data­­lagring. – Steve Wozniak gav 2006 ut själv­­biografin iWoz: From computer geek to cult icon: How I invented the personal computer, co-founded Apple, and had fun doing it. – Han mottog 1979 Grace Murray Hopper Award* (se länk). – Se woz.org. – Han kan dansa också.

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng