Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på rdf

rdf - (1) - resource description format - regler (ramverk) för beskrivning av innehållet på webbsidor på ett sätt som maskiner kan förstå och använda. Rdf konstruerades för att beskriva metadata, men har med tiden blivit ett sätt att direkt ordna datamängden. Informationen som sammanställs med rdf, rdf-filen, kan alltså ses som en post i en databas. Rdf-filen ingår i webbsidan men är normalt inte synlig för besökaren. Den är avsedd för funktioner i webbläsaren. Syftet är att möjliggöra mer intelligenta sökningar på webben. Läs också om frågespråket Sparql.

- Rdf triple - rdf-triplett - den grundläggande beskrivningen av relationen mellan två objekt: subjekt, predikat (=relationen), objekt. Till exempel Bill Gates (subjekt) - är styrelseordförande (predikat) - för Microsoft (objekt); en valp (subjekt) - är unge (predikat) - till en hund (objekt).

- Läs mer på webbens tekniska ledningsgrupp W3Cs webbsidor;

(2) - se reality distortion field.


Förekommer i följande beskrivningar:

anomaly detection - i datasäkerhet - se avvikelsedetektion.


archival information package - standardformat för information som arkiveras. – Alltså som ska sparas utan ändringar under i princip obe­gräns­ad tid. Innehåller dels den information som ska sparas, dels metadata som beskriver inne­hållet och gör det sökbart. Det finns också skydd mot ändringar av innehållet. – In­går i oais, open archival information system.

Bureau 121 - engelsk beteckning på Nord­koreas påstådda armé av it-specia­lister. – Bureau 121 har enligt syd­koreanska upp­gifter sex tusen experter anställda i januari 2015. Enligt vissa källor arbetar Bureau 121 från Shenyang i Kina (där det är lättare att komma åt internet än i Nord­korea). Bureau 121 uppges vara specialiserad på internet­sabotage och antas ligga bakom attackerna 2014 i sam­band med premiären på Holly­wood­filmen The Inter­view (länk), som handlar om ett mord­försök på Nord­koreas ledare Kim Jong Un. Huvud­uppgiften är att för­bereda sabotage mot Syd­koreas infra­struktur om det blir krig (se cyber­krig­föring). Någon infor­ma­tion från Nord­­korea om Bureau 121 finns givet­vis inte, utan infor­ma­tionen kommer från av­hoppare.

chief executive officer - (ceo) - verkställande direktör, vd. I USA den chef som an­svarar direkt inför bo­lagets styrelse. Ceo:n står högst i företagets chefs­hierarki. Ofta finns det i amerikanska före­tag en annan hög chef som kallas för president. Denna är näst högst i chefs­hierarkin och fungerar ofta som operativ chef, coo, alltså an­svarig för den dagliga verk­sam­heten. Ibland har samma person båda titlarna, ceo and president. I USA kan vd:n också vara ord­förande i bolagets styrelse, chairman of the board. - I icke-kommersiella organisationer i USA är mot­svarande titel executive director. - I Stor­britannien mot­svaras ceo av managing director. - Se också chefs­titlar på c.

Freese, Jan - (1933—2007) – svensk ämbetsman, general­­direktör för Data­inspektionen 1977—1986. 1986—1992 var han vice vd på Sveriges Industri­­för­bund, 1992—1994 general­direktör för Tele­styrelsen (före­gångare till PTS), 1994—1997 general­­direktör för PTS. – Freese var också grundare och styrelse­­ord­förande i före­taget Nordisk mobil­­telefoni Sverige, numera Net 1. – Jan Freese gav 1987 ut den själv­­bio­­grafiska boken Den makt­full­komliga oför­mågan. – Mycket tyder också på att Jan Freese, eventuellt till­sammans med någon annan, stod bakom pseudo­nymen Jan-Jöran Sten­hagen.

Gates, Bill - (1955) - grundare av Microsoft tillsammans med Paul Allen. Gates och Allen grundade Microsoft 1975. Allen lämnade företagsledningen 1983. Gates vad vd för Microsoft fram till år 2000, då han överlät vd-posten till Steve Ballmer. Gates tog då den nyskapade posten som chief software architect, förste programvaru-arkitekt. Han avvecklade posten successivt mellan 2006 och 2008. Sedan dess har han främst ägnat sig åt stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation, som skänker stora belopp till välgörenhet. Han var styrelseordförande i Microsoft fram till februari 2014, då han ersattes av John Thompson, tidigare vd för Symantec. Bill Gates roll i Microsoft är sedan dess teknisk rådgivare. Han är den största aktieägaren i Microsoft. Under många år räknades han som rikast i världen. - Bill Gates officiella webbplats är gatesnotes.com.

Icalendar - standardformat för överföring av information mellan datoriserade kalendrar. Används i stället för det äldre Vcalendar i de flesta nyare program. Icalendar, som oftast skrivs iCalendar, ska inte förväxlas med Apples kalenderprogram Ical, som sedan 2013 bara heter Calendar. - Läs mer i Wikipedia.

Kapor, Mitch - grundade Lotus 1982 tillsammans med Jonathan Sachs. De utvecklade tillsammans kalkylarket Lotus 1-2-3, som var marknadsledande i ungefär ett decennium - efter pionjären Visicalc och före Microsoft Excel. Mitch Kapor lämnade ledningen för Lotus 1987. Sedan dess har han arbetat med innovationskapital. 1990 grundade han tillsammans med bland annat John Perry Barlow stiftelsen Electronic Frontier Foundation. Han är också sedan 2003 ordförande för Mozilla Foundation och en av grundarna av Linden Lab, som driver Second Life. Han fick 2006 EFF:s pris Pioneer Award. - Se kapor.com.

kort - (card) - i datateknik:


(1) - kretskort, annat kort med elektroniska komponenter som moderkort och grafikkort. Sådana kort är avsedda för att monteras i datorlådan mer eller mindre permanent. Stationära datorer har ofta kortplatser i standardformat för extra sådana kort;


(2) - minneskort - mindre kort, stort som ett kreditkort eller ett frimärke, med inkapslade kretsar. Finns i ett antal olika format och kan användas för datalagring eller för att lagra program. Används i digitalkameror, mobiltelefoner, handhållna datorer och det finns ofta hållare för sådana kort i skrivare och datorer;


(3) - kontokort och andra kort i liknande format. Kort med en inbyggd processor kallas för smartkort.


mcf - meta content framework - en föregångare till rdf. (Läs mer på engelska i Wikipedia.)


medium - det som bär, innehåller eller förmedlar något:

(1) – företag och infrastrukturer som förmedlar ord, ljud och bild som massmedier, etermedier;

(2) – fysiska bärare av data som papper, film, magnetband, disketter, cd och dvd;

(3) – tekniska system som förmedlar ord, ljud eller bild, som telefonnät, bredband, kabelnät;

(4) – signalbärare som kopparkabel, optisk fiber och radiovågor;

(5) – Medium - amerikanskt företag som erbjuder en webbaserad plattform för publicering av olika slags material. Grundat 2012, se medium.com.

– Ordet bör användas om det som förmedlar eller förvarar information, inte om informationen som sådan – inte om det som förmedlas. – Ordet: Medium böjs så här: ett medium – det mediet – flera medier. Massmedium – massmedier. – I samman­­sätt­ningar medie-: medie­analys, mass­medie­forskning. Den engelska termen multi­media (som börjar bli ålder­domlig) kan, om den behövs, ersättas med multi­medier. – Formen media är latinskt flertal och ska inte användas på svenska; absolut inte som ental. – Se också Medie­språk­gruppens re­kom­men­da­tioner (länk – en bit ner på sidan under ”Sub­stan­tiv”.) – Se också gammel­­medier, multi­medier, rich media och sociala medier.

Microsoft - grundades 1975 av Bill Gates och Paul Allen. Micro­soft blev det första stora it-före­tag som inte ut­vecklade datorer, enbart dator­program. Det stora genom­brottet kom 1981 när Micro­soft fick leverera operativ­systemet PC-Dos till IBM:s Personal Computer. Micro­soft behöll då rätten att sälja operativ­systemet till andra dator­till­verkare under namnet MS-Dos. Det gav upp­hov till de så kallade klonerna, vilket bi­drog till att göra pc:n till bransch­standard. Under 1980-talet kom tidiga versioner av Windows och pro­gram som Word och Excel - första versionen av Word var faktiskt ut­vecklad för Mac­intosh. Micro­soft blev världens dominerande program­företag i början av 1990-talet med version tre av Windows och program­sviten Office, som trängde undan pro­gram som Word­perfect och Lotus 1-2-3. Micro­soft har också en sök­motor, Bing. - Paul Allen slutade på Micro­soft 1983, men är fort­farande en av huvud­ägarna. Bill Gates var vd för Micro­soft fram till år 2000, då han överlät arbetet på Steve Ballmer (länk). Steve Ballmer efter­träd­des i feb­ru­ari 2014 av Satya Nadella (länk). Bill Gates var kvar som sty­relse­­ord­­fö­rande till 2014 och fram till juni 2008 som chef för pro­gram­­ut­veck­lingen. Han kvar­­står som tek­nisk råd­gi­vare åt sty­relsen. - ­Bill Gates ar­be­tade sin sista dag på Micro­­soft den 27 juni 2008, då Ray Ozzie och Craig Mundie tog över an­­svaret för pro­gram­­ut­veck­lingen. - Micro­­softs huvud­­kon­tor ligger i Red­mond, en grann­stad till Seattle. - Se microsoft.com.

Opendocument - (Opendocument format, odf) - öppet filformat för dokument som text, kalkylark, bildspel, illustrationer och matematisk text. Används i Apache Open Office. Ett alternativ till slutna format som, främst, de som används i Microsoft Office. Fastställdes 2005 av branschorganisationen Oasis. Filformatet odf är skrivet i xml, får användas fritt av alla och innehåller inga delar som kräver tillstånd eller licensavgift. Flera länder har infört eller planerar att införa odf som standardformat för officiella dokumentfiler. - Läs mer på opendocument.xml.org och i Wikipedia (*).


radbrytning - (line break) - att en textrad slutar och fortsätter på nästa rad; instruktion eller manöver som gör att det sker;

- fast radbrytning - instruktion om att radbrytning ska göras på en viss plats i texten, oavsett var på textraden det görs. Används när man börjar nytt stycke, men kan också användas av andra skäl. Markeras med en vanligtvis osynlig instruktion i texten. På engelska: hard return eller paragraph break;

- mjuk radbrytning - det radbyte (ordflytt) som ordbehandlare gör automatiskt när det inte får plats fler ord på en rad. På engelska: soft return, wrap eller word wrap.

ramverk - (framework) - förberett stöd för utveckling av program, it-system eller webbsidor. Enkelt uttryckt en kombination av färdigskriven kod och regler för struktur för program. Syftet med ett ramverk är dels att det ska gå snabbare att utveckla, delsatt det ska bli lättare att underhålla koden eftersom dess utformning följer givna regler. - I objektorienterad systemutveckling är ramverk förberett och ordnat material för objektorienterad systemutveckling inom ett visst område. Det består av ett antal klasser som behövs för att skapa applikationer inom det givna området, till exempel för att bygga ett e-handelssystem. Det ingår också färdiga konstruktionsmodeller. I vissa fall kan man skapa program utan att skriva en enda rad programkod, man bara kombinerar objekt från ramverket. - Andra ramverk, till exempel resource description framework, rdf, kan vara skrivna regler. - Se också Togaf.


rdf - (1) - resource description format - regler (ramverk) för beskrivning av innehållet på webbsidor på ett sätt som maskiner kan förstå och använda. Rdf konstruerades för att beskriva metadata, men har med tiden blivit ett sätt att direkt ordna datamängden. Informationen som sammanställs med rdf, rdf-filen, kan alltså ses som en post i en databas. Rdf-filen ingår i webbsidan men är normalt inte synlig för besökaren. Den är avsedd för funktioner i webbläsaren. Syftet är att möjliggöra mer intelligenta sökningar på webben. Läs också om frågespråket Sparql.

- Rdf triple - rdf-triplett - den grundläggande beskrivningen av relationen mellan två objekt: subjekt, predikat (=relationen), objekt. Till exempel Bill Gates (subjekt) - är styrelseordförande (predikat) - för Microsoft (objekt); en valp (subjekt) - är unge (predikat) - till en hund (objekt).

- Läs mer på webbens tekniska ledningsgrupp W3Cs webbsidor;

(2) - se reality distortion field.

rdf triple - se rdf.

rich text format - rtf – standardformat för rik text, alltså text som visas på bild­skärm i grafiskt ut­förande. Typ­snitt, tecken­stor­lek, halvfet och kursiv text, radlängd, margi­naler och annat visas som i original­­versionen, även när man öppnar doku­mentet i en annan ord­behand­lare eller liknande pro­gram (förutsatt att det klarar rtf-filer). – Rich text format ut­­veck­lades av Micro­­soft och har anammats av många andra program­­företag. – 2007 års speci­fika­tion av rich text format finns på Micro­softs webb­sidor (länk).

rss - rdf site summary – teknik som visar användare när det finns nya inslag på webbsidor. – Läsaren pre­nu­me­rerar på så kallade rss-flöden från de webb­sidor hon är in­tres­serad av. Det förut­sätter att webb­sidan är an­passad för rss. Läsaren får då in­for­ma­tion om nytt material i ett spe­ci­ellt pro­gram, en rss-läsare, eller genom en funktion som finns i de flesta webb­läsare. Från början visades bara rubrik och några rader från webb­sidan i rss-flödet, så om man ville läsa mer fick man besöka den riktiga webb­sidan, men nu kan man ofta läsa hela texten i rss-läsaren. – Syftet med rss är dels att minska be­last­ningen på webb­servern, dels att göra det enklare för läsaren att se om det har kommit något nytt. – Sidor i rss-format pub­li­ceras ibland för att andra webb­sidor också ska kunna pub­li­cera materi­alet rakt av: det kallas för syndi­ke­ring. – Rss ut­veck­lades av Net­scape, och an­vänder ett xml-baserat format. Från början betydde rss ”rich site summary”, sedan hette det ”really simple syndication” några år. Ibland kallas rss bara för xml. – Speci­fi­ka­tionen för rss finns här (länk). – Ett alternativ till rss är Atom. – Läs också om Pubsubhubbub. – Rss an­passat för ljud­filer kallas för podd­radio.

semantiska webben - (the semantic web) - satsning på att förse webbsidor med beskrivningar av innehållet, så att sökningar på webben kan bli enklare och mer intuitiva. Beskrivningarna ska vara maskinläsbara och användas av sökmotorer. Syftet är att komma bort från begränsningarna i sökmotorer (index) som Google, som hittar sidor bara om de innehåller de ord som användaren frågar efter. Med den semantiska webben ska man också kunna söka med ord som beskriver innehållet. Den ska automatisera det manuella arbetet bakom webbkataloger som Yahoo. Exempel: om du vill hitta dikter på webben kommer du inte långt med att söka på ordet "dikt", för de flesta dikter innehåller inte ordet "dikt". På den semantiska webben är dikterna försedda med en innehållsdeklaration som säger att "detta är en dikt" och som dessutom kopplar termen dikt till andra termer som beskriver olika slags litteratur. - Satsningen på att skapa den semantiska webben leds av Tim Berners-Lee, se här. - Projektet utvecklar standarder för beskrivningar av sidor och för ämneskataloger (ontologier). Beskrivningarna av sidorna ska läggas i sidornas rdf-filer. Där finns också länkar till den ämneskatalog som används. Läs också om språket owl. Kombinationen av beskrivningar och ämneskataloger gör det möjligt för en sökmotor att göra intelligenta sökningar. Om man söker på husdjur på den semantiska webben kan sökmotorn hitta sidor om siameser, även om ordet husdjur inte står på sidorna. Ämneskatalogen kan nämligen tala om att 'husdjur' omfattar 'katter' och 'katter' omfattar 'siameser', alltså är siameser ett slags husdjur. Den semantiska webben ger alla möjlighet att utforma egna ämneskataloger, men The Dublin Core börjar bli en inofficiell standard. - Den semantiska webben förutsätter att sidorna och ämneskatalogerna skrivs i xml och att sidorna förses med rdf-filer. Ämneskatalogerna utformas på samma sätt som klasserna i objektorienterade system och beskrivs i relationsdatabaser. Se också mikroformat och grddl. - Svagheten i systemet är att det krävs extraarbete för att anpassa en webbsida till den semantiska webben. I många fall är det inte värt besväret, och för miljoner existerande webbsidor kommer det inte att göras. Troligen kommer systemet bara att användas på webbplatser där den förbättrade sökbarheten verkligen tillför något. - Ett annat sätt att förse webbsidor med beskrivande etiketter är att låta besökarna göra det, så kallade taggonomier. - En utförlig artikel i Scientific American om den semantiska webben, skriven av Tim Berners-Lee, finns här - Semantiska webben kallas ibland för webb 3.0, en beteckning som också har en annan betydelse.

small form factor pluggable - (sfp) - small form factor pluggable transceiver - standardformat för enkelt utbytbara sändtagare (transceivers) för tele- och datakommunikation. De används i utrustning för tele- och datakommunikation och kan bytas ut medan utrustningen är i drift. (De är inte fastlödda utan pluggas in.) SFP är en standard som antagits av de ledande tillverkarna. Bygger på en annan standard, gbic, och kallas därför också för mini-gbic. Liknar standarden small form factor. - Specifikationen för sfp finns här (pdf).


Sparql - frågespråk för rdf – alltså ett fråge­språk som kan söka och ändra i en data­bas i formatet rdf. – Sparql har fast­ställts som standard av webbens led­nings­grupp W3C, och är ett av verk­tygen för den seman­tiska webben. – Namnet påstås stå för ”Sparql protocol and rdf query language”, en re­kursiv för­kort­ning. Ut­talas som engelska sparkle. – Läs mer på W3C:s webb­plats (länk).

T9 (prediktiv textinmatning) - teknik för prediktiv textinmatning på mobiltelefoner. (En typ av autoförslag.) Används av de flesta kända tillverkare av mobiltelefoner. Underlättar textinmatning genom att räkna ut vilket ord användaren tänker skriva. Problemet med att det finns flera bokstäver på varje knapp i knappsatsen, vilket annars löses genom upprepade tryckningar på samma knapp vid behov (till exempel fyra tryck på 7 för att skriva S), löser T9 genom att förutse vilken bokstav man vill ha. Man kan alltså skriva ett S med en tryckning på 7, förutsatt att S:et ingår i ett ord som T9 känner igen. (Se också textonym.) Detta sker genom en kombination av ordlistor och statistik över ordfrekvenser. T9 utvecklades av företaget Tegic Communications som 2007 köptes av Nuance Communications. Se nuance.com/t9.

[Namn på två bokstäver är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som det står T9 (prediktiv textinmatning) i stället för bara T9.]

tape-out - leverans av kretskonstruktion till tillverkaren. Tape-out innebär att konstruktionen är klar och har översatts till digitala ritningar, oftast i standardformatet GDSII. Dessa levereras till tillverkaren som använder dem för att framställa fotomasker för tillverkningen.


Vcalendar - äldre standardformat för elektronisk kalenderinformation. Ett nyare liknande format är Icalendar. Har standardiserad kodning för alla data som brukar finnas i kalenderprogram. Filer i vcalendar-format kan överföras som bilagor till e-post eller direkt med trådlös teknik mellan datorer eller mobiltelefoner. De flesta program för hantering av kalendrar och tidsplanering kan importera data från vcalendar-filer mer eller mindre automatiskt och även exportera data i vcalendar-format. Formatet förvaltas av Internet Mail Consortium, läs mer här.


Vcard - standardformat för elektroniska visitkort. Har standardiserad kodning för alla data som brukar finnas på visitkort och i adressregister. Filer i vcard-format kan överföras som bilagor till e-post eller direkt med trådlös teknik mellan datorer eller mobiltelefoner. De flesta program för hantering av adressregister kan importera data från Vcard-filer mer eller mindre automatiskt och även exportera data i Vcard-format. Formatet förvaltas av Internet Mail Consortium, läs mer här.


Word - (1) - Microsoft Word, ordbehandlare, sedan mitten av 1990-talet de facto-standard för ordbehandling. Andra ordbehandlare brukar kunna öppna dokument i Words filformat och även spara filer i Wordformat. Word ingår i programsviten Microsoft Office. Programmet utvecklades på 1980-talet för Macintosh;

(2) - word (datateknik) - se ord.

wordlist - ordförteckning - en lista över de ord som förekommer i ett visst sammanhang. Till skillnad från en ordlista (dictionary, glossary) behöver en ordförteckning inte innehålla någon information om orden. Ordförteckningar används bland annat i ordlisteattacker.

wrap - (1) – wordwrap – se ordflytt;

(2) – wraparound – när bildskärmen görs ”obegränsad” genom att vänster kant är kopplad till höger kant och över­kanten är kopplad till under­kanten. Ett objekt som rör sig på bild­skärmen och når höger­kanten kommer därför fram på vänster sida; mot­svarande effekt i andra riktningar;

(3) – omslag, förpackning, se shrinkwrap;

(4) – se också wrapper.

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng