Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på transistor

transistor - elektronisk komponent som öppnar och stänger en elektrisk krets eller förstärker en elektrisk ström. I en transistor kan en svag elektrisk ström eller spänning styra en mycket starkare elektrisk ström, antingen som strömbrytare eller som förstärkare. Transistorer är en tillämpning av halvledarteknik. På en processor för datorer finns det miljoner mikroskopiska transistorer.Förekommer i följande beskrivningar:

aktiv matris - (active matrix) – en typ av platt bild­skärm där varje bild­­punkt styrs av en egen transistor. Det innebär att skärmen blir bättre på att återge snabba för­­änd­ringar i bilden. Man slipper släp­spår vid snabba mus­rörelser. Tekniken är bra men dyr jämfört med passiv matris. Aktiv matris kallas också för thin film transistor, tft. – Se också amoled.

Bell Labs - amerikanskt forskningsinstitut, numera ägt av Alcatel–Lucent. – Bell Labs har spelat stor roll i datorhistorien genom uppfinningen av transistorn 1947 och genom utvecklingen av Unix samt mycket annat. – Bell Labs grundades 1925 och har en tradition av fri forskning inom många områden. Många forskare på Bell Labs har fått Nobelpris. Bell Labs, som har huvudkontor i den lilla staden Murray Hill i New Jersey, tillhörde från början AT&T, men ingår sedan 1997 i Lucent, sedan 2006 Alcatel–Lucent. (En mindre del av Bell Labs gick till AT&T och blev AT&T Labs.) Efter att Lucent gick ihop med Alcatel har verksamheten på Bell Labs skurits ner drastiskt. – Bell Labs webbsidor finns här.

Bells lag - (Bell’s law eller Bell’s law of computer classes) – säger att det kommer en ny typ av datorer varje år­tionde. På 1960-talet var det stor­datorer, på 1970-talet mini­datorer, på 1980-talet person­datorer, på 1990-talet internet­anslutna person­datorer, på 00-talet internet­anslutna mobil­tele­foner och på 10-talet surf­plattor. - Lagen formulerades 1972 av Gordon Bell (länk), som då arbetade på Digital, numera anställd på Micro­soft Research. Gordon Bell uttryckte sig 1972 så här: ”Roughly every decade, tech­nology advances in semi­conductors, storage, networks, and inter­faces enable a new, lower cost computer class also known as plat­form to form to serve a new need that is enabled by smaller devices e.g. less transistors per chip, less expensive storage, displays, i/o, network, and unique inter­face to people or some other information processing sink or source.” – Fler lagar.

chipp - (kortform av mikrochip med för­svenskad stavning) - pro­cessor eller dator­minne i form av en integrerad krets (en vanligen rektangulär kisel­bit, inne­sluten i en kapsel i fri­märks­stor­lek och med för­gyllda ben eller kontakt­ytor). Ett enda chipp inne­håller tusen­tals eller miljon­tals transistorer. - Kretsen är kon­struktionen, chippet är en realisering av kretsen och pro­cessor är en funktion. - För engelska chip­set ("set of chips"), se chipp­sats.

Crusoe - strömsnål processor för bärbara datorer från numera nerlagda Transmeta. Den visades upp första gången i januari 2000. Tillverkningen upphörde definitivt 2007. – Crusoe byggde på en kombination av kretsar och mjukvara och innehöll relativt få transistorer. Tack vare mjukvaran kunde den översätta (kod­morfa) in­struk­tioner avsedda för Intel–pro­ces­sorer till sin egen in­struk­tions­­upp­­sätt­ning, alltså uppträda som en Intel-processor och köra Windows. An­vänd­arna skulle kunna upp­datera pro­­cessorn genom att läsa in ny mjukvara.

elektronik - elektrisk teknik som använder halvledare (transistorer) eller radiorör för att styra, koppla eller förstärka elektriska strömmar. Bygger på upptäckten att en svag ström kan styra en stark ström - genom att tillföra en svag ström kan man förändra halvledarens eller radiorörets förmåga att släppa igenom en stark ström. - Ordet elektronisk används ofta, till exempel i lagar, om datateknik i vid bemärkelse, även när tekniken inte är elektronisk utan optisk (optiska fibrer, optiska diskar som cd och dvd).


Ernie - Electronic random number indicating equipmentslump­tals­­generator som genererar vinnande nummer för brittiska premie­obliga­tioner. (Se slumptal, betydelse 1.) – Ernie har använts sedan 1957, och är nu inne på fjärde generationen. Ernie tar fram slumptal genom att mäta variationerna i fysiska processer (alltså inte med matematiska beräkningar, se pseudo­slumptal). Den första Ernie utgick från varia­tionerna i ljuset från ett antal neonrör, den fjärde versionen utgår från bruset i transistorer. Den första Ernie konstru­erades av bland andra Tom Flowers.

halvledare - (semiconductor) - ämne som kan användas för tillverkning av transistorer och andra elektroniska komponenter. Halvledare kan ställas om från att vara elektriskt ledande till att vara isolerande. De kan därför användas för att styra elektrisk ström. Den vanligaste halvledaren är kisel (sand) med en inblandning (dopning) av små mängder av andra material. En annan vanlig halvledare är germanium. - Ordet halvledare används också om transistorer och andra elektroniska komponenter som innehåller halvledare.


Hewlett-Packard - ett av världens ledande it-före­tag, känt som HP. – Hew­­lett-Packard delades den 2 november 2015 upp i två före­tag, se Hewlett-Packard Enter­­prise och HP Inc. Denna text handlar om tiden före upp­del­ningen. – Hew­lett-Packard levererar datorer och skrivare i alla stor­­lekar, och har und­­vikit att bli in­draget i stri­dig­­­heter om system och standarder. Företaget till­­­verkade elek­­tro­nisk ut­­rust­­ning före datorernas tid. – Hew­­­lett-Packard grundades 1938 i Palo Alto av David Packard (1912—1996, se länk) och William Hewlett, (1913—2001, se länk). HP är det ur­sprung­­liga garage­företaget (länk till garaget), och en av de viktigaste fak­torerna bakom Silicon Valleys fram­­­växt. – Hew­lett-Packard av­­knoppade 1999 delar av verk­­­sam­­heten i före­­taget Agilent. Köpte Compaq år 2002 och blev därmed även ägare till Digital och Tandem. Som­maren 2010 köpte Hewlett-Packard hand­­­dator­­­till­­­verkaren Palm. Sommaren 2011 med­­de­lade Hewlett-Packard att före­taget skulle sälja eller av­­veckla sin per­son­­­dator­­­verk­sam­het, sluta till­­verka pro­­dukter för operativ­­sys­temet WebOS och köpa före­­taget Autonomy. Efter byte av vd senare samma år åter­­kallades be­­sluten om person­datorer och WebOS. – Under 2014 blev det känt att HP ut­vecklar en helt ny typ av dator, The Machine, som har memristorer i stället för transistorer. – I oktober 2014 med­­delade före­taget att det ska delas i två under 2015. Den före­tags­inrik­tade verksamheten går till Hewlett-Packard Enter­prise medan kon­su­ment­pro­dukterna går till HP Inc. – Se press­­med­delande.

Ivy Bridge - typ av processorer från Intel, lanserad under 2012. Ivy Bridge-processorer har en detalj-upplösning på 22 nanometer. De har också så kallad tredimensionell arkitektur: kretsarna är byggda så att säga i två våningar. Ivy Bridge-processorer är kompatibla med sina föregångare, Sandy Bridge. - Läs mer på Intel (extern länk).

kisel - grundämne (Si) som är den viktigaste beståndsdelen i de flesta transistorer. Det är också det viktigaste ämnet i sand och glas. På engelska silicon, vilket ska skiljas från silicone, på svenska silikon.

kiselfotonik - kombination av optiska fibrer för dataöverföring och kretsar med transistorer av kisel. (Se också fotonik.) Motiveras av behovet av att kombinera de optiska fibrernas snabba dataöverföring med transistorernas förmåga att styra och koppla signaler. Övergången mellan optiska impulser och elektriska impulser ska ske på själva kretsen.

kvantprick - (quantum dot) - en halvledarkristall som är så liten att man kan styra beteendet hos enstaka elektroner. Den är några tiotal atomer tvärsöver. Kvantprickens egenskaper förändras märkbart om man lägger till eller tar bort enstaka atomer i kristallen. Förändringen märks som en förändring av kvantprickens energinivå. En kvantprick kan bara ha ett fåtal bestämda energinivåer och inga mellanlägen. (I en vanlig halvledare finns det så många elektroner som kan ändra energinivå att halvledaren verkar kunna förändra sin energinivå kontinuerligt.) Energinivån i en kvantprick är däremot kvantiserad, därav namnet. Detta gör att kvantprickars egenskaper kan ställas in precist: man kan till exempel få kvantprickar att avge ljus med exakta våglängder. Kvantprickar är redan i praktiskt bruk. Blått laserljus framställs till exempel med kvantprickar. I framtiden kan de kanske användas i datateknik när det inte går att krympa transistorerna mer. De kan också användas i så kallade kvantdatorer. - Nära släktingar till kvantprickar är kvanttrådar (quantum wires) och kvantbrunnar (quantum wells). I en kvanttråd kan elektronen röra sig kontinuerligt längs en linje, men inte utanför linjen, i en kvantbrunn kan den röra sig fritt på en yta, men inte upp eller ner.


Machine, The - ”The Machine” – helt ny datortyp som utvecklas av HP. – The Machine har mem­ristorer i stället för transis­torer. Mem­ristorer, som är ett slags in­ställ­­bara minnen, kan göras mindre än transistorer. De gör det alltså möjligt att fort­­sätta minia­tyri­se­ringen av it-system när det inte går att krympa tran­sis­to­rerna mer. – Mem­ristorer kan också an­vändas både som kompo­nenter i logiska kretsar och som icke-flyktiga minnen. Som minnen är de un­gefär hundra gånger mer kompakta än vanliga ram-minnen. Även ström­­för­bruk­ningen upp­ges vara låg. – För att ut­nyttja mem­ristor­teknikens för­­delar ut­vecklar HP också ett nytt operativ­­system, Carbon. – HP räknar med att visa upp en proto­typ till ”The Machine” 2016, och att den ska finnas att köpa i mitten av 2020-talet. – Se HP Researchs webb­sidor och detta föredrag av HP:s Martin FinkYoutube* (länk).

memristor - "memory resistor" – variabelt elektriskt motstånd med minne, tänk­bar efter­:­­trädare till transistorn i elektroniska kretsar. – Det elektriska mot­ståndet i en memristor kan ändras genom att man till­för en svag ström, och memristorn be­håller sedan det in­ställda mot­ståndet till nästa för­ändring. Memristorer kan göras mycket små, 15 nano­­meter, vilket gör att de kan komma till an­vändning när transistorerna inte går att krympa mer. Memristorer är inte binära, utan mot­­ståndet kan ställas in i lägen mellan ett och noll, vilket inne­bär att nya principer för krets­­konstruktion är tänkbara. – Mem­ristorns existens för­ut­­sågs redan 1971 av forskaren Leon Chua (länk), men det var inte förrän i början av 2008 som forskare på HP konstruerade de första memristorerna. – Se denna artikel. – Hösten 2014 blev det känt att HP ut­vecklar en ny dator­typ, "The Machine", med memristorer.

NAND - (not AND) – ”inte båda”, ”icke och” – logiskt villkor som används i programmering. Det är motsatsen till villkoret AND, se konjunktion. AND betyder att av två påståenden måste båda vara sanna, NAND betyder att minst ett av på­stå­endena, eller båda, måste vara falskt. Exempel: villkoret ”regn NAND snö” godkänner regn men inte snö, snö men inte regn, men inte regn och snö. NAND-villkoret kan också tillämpas på fler än två påståenden: ett eller flera av påståendena får då vara sanna, men inte alla. – Alla andra logiska villkor kan skrivas som kombi­na­tioner av NAND-villkor. – Jäm­för med NOR. NAND flash memory är en av huvud­typerna av flash­minne. Det syftar på att tran­sis­to­rerna i minnes­cellerna är samman­kopp­lade enligt det logiska vill­koret NAND: bara om alla transistorerna i cellen får en hög ingående spänning (=”sant”) blir det en låg ut­gå­ende spänning (=”falskt”). – En sannings­värde­tabell för NAND ser ut så här:

Påståendena A och B kan inte båda vara sanna" (A NAND B) :

ABA NAND B
santsantfalskt
santfalsktsant
falsktsantsant
falsktfalsktsant

Olsen, Ken - Kenneth H Olsen (1926—2011), grundare av Digital Equipment Corporation och dess chef 1957—1992. – Ken Olsen studerade på MIT runt 1950, och arbetade sedan en kort tid på SKF i Göteborg. Han hade norska förfäder. – Under 1950-talet var han med och byggde den första transistori­serade datorn, och skrev en av de första flyg­simulatorerna åt amerikanska flyg­vapnet. 1957 grundade han Digital tillsammans med Harlan Anderson (se Wiki­pedia), och utvecklade de första mini­datorerna. – Digital blev historiskt: först för datorerna i PDP-serien, sedan för Vax-datorerna. När Unix och person­datorer slog igenom hade Ken Olsen svårt att förstå poängen. Han lär också ha kallat Unix för snake oil. – Ken Olsen var en klassisk ingenjör som såg till­gång på hög data­kapacitet, snabba processorer och hög band­bredd som ursäkter för slöseri, och som i stället försökte finna lösningar som krävde så lite resurser som möjligt. Som före­tags­ledare var han i god mening patri­arkalisk och tog hellre för­­luster i några år än att han sade upp an­ställda. – 1992 tvingades Ken Olsen lämna före­­tagets ledning. Då startade han ett nytt före­tag, Advanced modular solutions, som lades ned sommaren 2000. Ken Olsen avled 2011.

silicon - engelska för kisel, det vanligaste materialet som transistorer tillverkas av. Kisel är ett grundämne med beteckningen Si och ingår bland annat i vanlig sand i formen kiseloxid. - Silicon uttalas "SILLI-ken". (Bör inte förväxlas med silicone, som betyder 'silikon' och som uttalas "silli-KOUN".) - Strained silicon - uttänjt kisel - kisel som behandlats för att klara högre strömstyrkor. Används vid tillverkning av chipp med mycket små detaljer. Kiseldetaljerna behandlas med ett speciellt ämne så att de bokstavligen tänjs ut. - Läs också om silicen.

solid state - som förled i ord: halvledar-, annars: det fasta tillståndet - om elektronik: bestående av transistorer och andra fasta halvledarkompontenter, inte radiorör. Elektronerna rör sig genom materia i det fasta tillståndet (solid state), inte genom vakuum som i radiorör.


tft - förkortning för thin film transistor – se aktiv matris.

thin film transistor - (tft) – se aktiv matris.

transistor - elektronisk komponent som öppnar och stänger en elektrisk krets eller förstärker en elektrisk ström. I en transistor kan en svag elektrisk ström eller spänning styra en mycket starkare elektrisk ström, antingen som strömbrytare eller som förstärkare. Transistorer är en tillämpning av halvledarteknik. På en processor för datorer finns det miljoner mikroskopiska transistorer.


Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng