Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på transistor

transistor - elektronisk komponent som öppnar och stänger en elektrisk krets eller förstärker en elektrisk ström. I en transistor kan en svag elektrisk ström eller spänning styra en mycket starkare elektrisk ström, antingen som strömbrytare eller som förstärkare. Transistorer är en tillämpning av halvledarteknik. På en processor för datorer finns det miljoner mikroskopiska transistorer.Förekommer i följande beskrivningar:

aktiv matris - (active matrix) - en typ av platt bild­skärm där varje bild­punkt styrs av en egen transistor. Det innebär att skärmen blir bättre på att återge snabba för­ändringar i bilden. Man slipper släp­spår vid snabba musrörelser. Tekniken är bra men dyr jämfört med passiv matris. Aktiv matris kallas även för thin film transistor, tft. – Se också amoled.

amoled - active matrix oled - organisk lysdiod (oled) som styrs av en aktiv matris. En amoled-bildskärm består av bildpunkter av polymerer (plast) som avger ljus när det passerar ström igenom dem. Det är oled. Varje sådan bildpunkt styrs av en egen transistor. Det är aktiv matris. Tekniken blev känd när den användes på Googles mobiltelefon Nexus One.


Bark - Binär automatisk relä­kalkylator - dator byggd i Sverige 1950. Bark var klar före Besk, som brukar räknas som Sveriges första dator. Men Bark var inte elektronisk - i stället för radio­rör och transistorer arbetade den med reläer, som en automatisk telefon­växel. Howard Aiken lär ha sagt att "det här är den första dator jag sett utanför Harvard som faktiskt fungerar". ­– Se Wiki­pedia.

Bell Labs - amerikanskt forskningsinstitut, numera ägt av Alcatel-Lucent. Bell Labs har spelat stor roll i datorhistorien genom uppfinningen av transistorn 1947 och utvecklingen av Unix samt mycket annat. Bell Labs grundades 1925 och har en tradition av fri forskning inom många områden. Många forskare på Bell Labs har fått Nobelpris. Bell Labs, som har huvudkontor i den lilla staden Murray Hill i New Jersey, tillhörde från början AT&T, men ingår sedan 1997 i Lucent, sedan 2006 Alcatel-Lucent. (En mindre del av Bell Labs gick till AT&T och blev AT&T Labs.) Efter att Lucent gick ihop med Alcatel har verksamheten på Bell Labs skurits ner drastiskt. Bell Labs webbsidor finns här.

Bells lag - (Bell's law eller Bell's law of computer classes) - säger att det kommer en ny typ av datorer varje årtionde. På 1960-talet var det stordatorer, på 1970-talet minidatorer, på 1980-talet persondatorer, på 1990-talet internetanslutna persondatorer, på 00-talet internetanslutna mobiltelefoner och på 10-talet surfplattor. Lagen formulerades 1972 av Gordon Bell (extern länk), som då arbetade på Digital, numera anställd på Microsoft Research. Gordon Bell uttryckte sig 1972 så här: "Roughly every decade, technology advances in semiconductors, storage, networks, and interfaces enable a new, lower cost computer class also known as platform to form to serve a new need that is enabled by smaller devices e.g. less transistors per chip, less expensive storage, displays, i/o, network, and unique interface to people or some other information processing sink or source." - Fler lagar.

chipp - (kortform av mikrochip med för­svenskad stavning) - pro­cessor eller dator­minne i form av en integrerad krets (en vanligen rektangulär kisel­bit, inne­sluten i en kapsel i fri­märks­stor­lek och med för­gyllda ben eller kontakt­ytor). Ett enda chipp inne­håller tusen­tals eller miljon­tals transistorer. - Kretsen är kon­struktionen, chippet är en realisering av kretsen och pro­cessor är en funktion. - För engelska chip­set ("set of chips"), se chipp­sats.

Crusoe - strömsnål processor för bärbara datorer från numera nerlagda Transmeta. Den visades upp första gången i januari 2000. Tillverkningen upphörde definitivt 2007. Crusoe byggde på en kombination av kretsar och mjukvara och innehöll relativt få transistorer. Tack vare mjukvaran kunde den översätta (kodmorfa) instruktioner avsedda för Intelprocessorer till sin egen instruktions­upp­sättning, alltså uppträda som en Intel-processor och köra Windows. Användarna skulle kunna uppdatera pro­cessorn genom att läsa in ny mjukvara.

elektronik - elektrisk teknik som använder halvledare (transistorer) eller radiorör för att styra, koppla eller förstärka elektriska strömmar. Bygger på upptäckten att en svag ström kan styra en stark ström - genom att tillföra en svag ström kan man förändra halvledarens eller radiorörets förmåga att släppa igenom en stark ström. - Ordet elektronisk används ofta, till exempel i lagar, om datateknik i vid bemärkelse, även när tekniken inte är elektronisk utan optisk (optiska fibrer, optiska diskar som cd och dvd).


Ernie - Electronic random number indicating equipmentslump­tals­­generator som genererar vinnande nummer för brittiska premie­obliga­tioner. (Se slumptal, betydelse 1.) – Ernie har använts sedan 1957, och är nu inne på fjärde generationen. Ernie tar fram slumptal genom att mäta variationerna i fysiska processer (alltså inte med matematiska beräkningar, se pseudo­slumptal). Den första Ernie utgick från varia­tionerna i ljuset från ett antal neonrör, den fjärde versionen utgår från bruset i transistorer. Den första Ernie konstru­erades av bland andra Tom Flowers.

halvledare - (semiconductor) - ämne som kan användas för tillverkning av transistorer och andra elektroniska komponenter. Halvledare kan ställas om från att vara elektriskt ledande till att vara isolerande. De kan därför användas för att styra elektrisk ström. Den vanligaste halvledaren är kisel (sand) med en inblandning (dopning) av små mängder av andra material. En annan vanlig halvledare är germanium. - Ordet halvledare används också om transistorer och andra elektroniska komponenter som innehåller halvledare.


Hewlett-Packard - ett av världens ledande it-före­tag, känt som HP. Hewlett-Packard ska 2015 delas upp i två före­tag, se Hewlett-Packard Enter­­prise och HP Inc. - Hewlett-Packard levererar datorer och skrivare i alla stor­­lekar och und­­viker att bli in­draget i stri­dig­­heter om system och standarder. Hewlett-Packard till­­verkade elek­tronisk ut­­rust­ning före datorernas tid. Före­­taget grundades 1938 i Palo Alto av David Packard (1912-1996, se länk) och William Hewlett, (1913-2001, se länk). HP var det ur­sprung­liga garageföretaget (länk till garaget) och en av de viktigaste fak­torerna bakom Silicon Valleys fram­­­växt. Hewlett-Packard av­­knoppade 1999 delar av verk­­sam­heten i före­­taget Agilent. Köpte Compaq år 2002 och blev därmed även ägare till Digital och Tandem. Som­maren 2010 köpte Hewlett-Packard hand­­dator­­till­­verkaren Palm. Sommaren 2011 med­­de­lade Hewlett-Packard att före­taget ska sälja eller av­­veckla sin per­son­­dator­­verk­sam­het, sluta till­­verka pro­­dukter för operativ­sys­temet WebOS och köpa före­­taget Autonomy. Efter byte av vd senare samma år åter­­kallades be­­sluten om person­datorer och WebOS. - Under 2014 blev det känt att HP ut­vecklar en helt ny typ av dator, The Machine, som har memristorer i stället för transistorer. - I oktober 2014 med­delade före­taget att det ska delas i två under 2015. Den före­tags­inrik­tade verksamheten går till Hewlett-Packard Enter­prise medan kon­su­ment­pro­dukterna går till HP Inc - Se press­med­delande.

Ivy Bridge - typ av processorer från Intel, lanserad under 2012. Ivy Bridge-processorer har en detalj-upplösning på 22 nanometer. De har också så kallad tredimensionell arkitektur: kretsarna är byggda så att säga i två våningar. Ivy Bridge-processorer är kompatibla med sina föregångare, Sandy Bridge. - Läs mer på Intel (extern länk).

kisel - grundämne (Si) som är den viktigaste beståndsdelen i de flesta transistorer. Det är också det viktigaste ämnet i sand och glas. På engelska silicon, vilket ska skiljas från silicone, på svenska silikon.

kiselfotonik - kombination av optiska fibrer för dataöverföring och kretsar med transistorer av kisel. (Se också fotonik.) Motiveras av behovet av att kombinera de optiska fibrernas snabba dataöverföring med transistorernas förmåga att styra och koppla signaler. Övergången mellan optiska impulser och elektriska impulser ska ske på själva kretsen.

kvantprick - (quantum dot) - en halvledarkristall som är så liten att man kan styra beteendet hos enstaka elektroner. Den är några tiotal atomer tvärsöver. Kvantprickens egenskaper förändras märkbart om man lägger till eller tar bort enstaka atomer i kristallen. Förändringen märks som en förändring av kvantprickens energinivå. En kvantprick kan bara ha ett fåtal bestämda energinivåer och inga mellanlägen. (I en vanlig halvledare finns det så många elektroner som kan ändra energinivå att halvledaren verkar kunna förändra sin energinivå kontinuerligt.) Energinivån i en kvantprick är däremot kvantiserad, därav namnet. Detta gör att kvantprickars egenskaper kan ställas in precist: man kan till exempel få kvantprickar att avge ljus med exakta våglängder. Kvantprickar är redan i praktiskt bruk. Blått laserljus framställs till exempel med kvantprickar. I framtiden kan de kanske användas i datateknik när det inte går att krympa transistorerna mer. De kan också användas i så kallade kvantdatorer. - Nära släktingar till kvantprickar är kvanttrådar (quantum wires) och kvantbrunnar (quantum wells). I en kvanttråd kan elektronen röra sig kontinuerligt längs en linje, men inte utanför linjen, i en kvantbrunn kan den röra sig fritt på en yta, men inte upp eller ner.


Machine, The - "The Machine" – helt ny datortyp som utvecklas av HP. – The Machine har memristorer i stället för transistorer. Memristorer, som är ett slags in­ställ­bara minnen, kan göras mindre än transistorer. De gör det alltså möjligt att fort­sätta miniatyriseringen av it-system när det inte går att krympa transistorerna mer. Memristorer kan också an­vändas både som komponenter i logiska kretsar och som icke-flyktiga minnen. Som minnen är de un­gefär hundra gånger mer kompakta än vanliga ram-minnen. Även ström­förbrukningen upp­ges vara låg. – För att ut­nyttja memristorteknikens för­delar ut­vecklar HP också ett nytt operativ­system, Carbon. – HP räknar med att visa upp en prototyp till "The Machine" 2016, och att den ska finnas att köpa i mitten av 2020-talet. – Se HP Researchs webb­sidor och detta föredrag av HP:s Martin Fink på Youtube (länk).

memristor - "memory resistor" – variabelt elektriskt motstånd med minne, tänk­bar efter­:­­trädare till transistorn i elektroniska kretsar. – Det elektriska mot­ståndet i en memristor kan ändras genom att man till­för en svag ström, och memristorn be­håller sedan det in­ställda mot­ståndet till nästa för­ändring. Memristorer kan göras mycket små, 15 nano­­meter, vilket gör att de kan komma till an­vändning när transistorerna inte går att krympa mer. Memristorer är inte binära, utan mot­­ståndet kan ställas in i lägen mellan ett och noll, vilket inne­bär att nya principer för krets­­konstruktion är tänkbara. – Mem­ristorns existens för­ut­­sågs redan 1971 av forskaren Leon Chua (länk), men det var inte förrän i början av 2008 som forskare på HP konstruerade de första memristorerna. – Se denna artikel. – Hösten 2014 blev det känt att HP ut­vecklar en ny dator­typ, "The Machine", med memristorer.

NAND - (not AND) - "inte båda", "icke och" - logiskt villkor som används i programmering. Det är motsatsen till villkoret AND, konjunktion. AND betyder att av två påståenden måste båda vara sanna, NAND betyder att minst ett av påståendena, eller båda, måste vara falskt. Exempel: villkoret "regn NAND snö" godkänner regn men inte snö, snö men inte regn, men inte regn och snö. NAND-villkoret kan också tillämpas på fler än två påståenden: ett eller flera av påståendena får då vara sanna, men inte alla. - Alla andra logiska villkor kan skrivas som kombinationer av NAND-villkor. - Jämför med NOR. - NAND flash memory är en av huvudtyperna av flashminne. Det syftar på att transistorerna i minnescellerna är sammankopplade enligt det logiska villkoret NAND: bara om alla transistorerna i cellen får en hög ingående spänning (="sant") blir det en låg utgående spänning (="falskt"). - En sanningsvärdetabell för NAND ser ut så här:

Påståendena A och B kan inte båda vara sanna" (A NAND B) :

ABA NAND B
santsantfalskt
santfalsktsant
falsktsantsant
falsktfalsktsant

NOR - (not OR) - "inget av två", "varken A eller B" - logiskt villkor som används i programmering: av två påståenden måste båda vara falska. (Exempel: Är du sjukskriven? Har du egen firma? Om du svarar nejbåda frågorna har du rätt till arbetslöshetsersättning.) NOR är negationen av (motsatsen till) det logiska villkoret OR, närmare bestämt det som i logiken heter inklusiv disjunktion. Inom programmering är NOR intressant därför att alla andra logiska villkor kan skrivas som kombinationer av NOR-villkor. Villkoret NOR kan breddas till att gälla fler än två påståenden. Då måste alla påståendena vara falska. - Kallas på svenska även för neller. - Jämför med NAND. - NOR flash är en av huvudtyperna av flashminne. Transistorerna i en minnescell följer villkoret NOR: det räcker med att en av transistorerna tar emot en hög ingående spänning (="sant") för att hela cellen ska ge ifrån sig en låg utgående spänning (="falskt"). - En sanningsvärdetabell för NOR ser ut så här:

"Inget av påståendena A och B är sant" (A NOR B) :

ABA NOR B
santsantfalskt
santfalsktfalskt
falsktsantfalskt
falsktfalsktsant

Olsen, Ken - Kenneth H Olsen (1926–2011), grundare av Digital Equipment Corporation och dess chef 1957–1992. – Ken Olsen studerade på MIT runt 1950, och arbetade sedan en kort tid på SKF i Göteborg. Han hade norska förfäder. – Under 1950-talet var han med och byggde den första transistori­serade datorn, och skrev en av de första flyg­simulatorerna åt amerikanska flyg­vapnet. 1957 grundade han Digital tillsammans med Harlan Anderson (se Wiki­pedia), och utvecklade de första mini­datorerna. – Digital blev historiskt: först för datorerna i PDP-serien, sedan för Vax-datorerna. När Unix och person­datorer slog igenom hade Ken Olsen svårt att förstå poängen. Han lär också ha kallat Unix för snake oil. – Ken Olsen var en klassisk ingenjör som såg till­gång på hög data­kapacitet, snabba processorer och hög band­bredd som slöseri, och som i stället försökte finna lösningar som krävde så lite resurser som möjligt. Som före­tags­ledare var han i god mening patri­arkalisk och tog hellre för­luster i några år än att han sade upp anställda. – 1992 tvingades Ken Olsen lämna före­tagets ledning. Då startade han ett nytt före­tag, Advanced modular solutions, som lades ned sommaren 2000. Ken Olsen avled 2011.

passiv matris - (passive matrix) - en typ av platt bildskärm som är relativt billig. Till skillnad från skärmar med aktiv matris saknar de en­skilda bild­punkterna transistorer som fungerar som ström­brytare. I stället är bild­punkterna ordnade i ett rut­nät (en matris). Varje bild­punkt sitter i korsningen mellan en horisontell och en vertikal elektrod som förser den med ström när det ska aktiveras. Typiskt för passiv matris-skärmar är släp­spåren på skärmen vid snabba mus­rörelser.

relä - (relay) - (1) - i datakommunikation och radiokommunikation: anordning som skickar ett meddelande vidare oförändrat. Se också öppet relä;

(2) - i reglerteknik: strömbrytare eller omkopplare som slås av och på av en elektrisk impuls. Ett relä kan alltså i princip användas på samma sätt som en transistor eller radiorör, men det är mycket långsammare. Några av de första datorerna, till exempel Mark I och Bark, använde reläer. - Böjning: ett relä, det reläet, flera reläer.

silicon - engelska för kisel, det vanligaste materialet som transistorer tillverkas av. Kisel är ett grundämne med beteckningen Si och ingår bland annat i vanlig sand i formen kiseloxid. - Silicon uttalas "SILLI-ken". (Bör inte förväxlas med silicone, som betyder 'silikon' och som uttalas "silli-KOUN".) - Strained silicon - uttänjt kisel - kisel som behandlats för att klara högre strömstyrkor. Används vid tillverkning av chipp med mycket små detaljer. Kiseldetaljerna behandlas med ett speciellt ämne så att de bokstavligen tänjs ut. - Läs också om silicen.

solid state - som förled i ord: halvledar-, annars: det fasta tillståndet - om elektronik: bestående av transistorer och andra fasta halvledarkompontenter, inte radiorör. Elektronerna rör sig genom materia i det fasta tillståndet (solid state), inte genom vakuum som i radiorör.


spinntronik - (spintronics) - (än så länge experimentell) teknik som använder elektronernas spinn för lagring och bearbetning av data. Kallas också för spinnelektronik. Spinntronik förutsätter att man ställer in spinnet i ett antal elektroner, eller snarare elektroner i ett antal atomer, för det går inte att hantera elektroner i samma atom separat. Då kan atomerna fungera som filter: de släpper fram elektroner med samma spinn men stoppar elektroner med fel spinn. Spinntronik används redan i läshuvuden för hårddiskar. Läs också om mram. Nästa steg är att tillverka ett slags transistorer med spinntronik: de skulle släppa igenom eller stoppa strömmar beroende på spinnet. Sådana transistorer kan göras mindre och mer strömsnåla än vad som är möjligt med vanliga halvledare. Slutligen finns möjligheten att konstruera så kallade kvantdatorer med spinntronik.

tft - förkortning för thin film transistor – se aktiv matris.

transistor - elektronisk komponent som öppnar och stänger en elektrisk krets eller förstärker en elektrisk ström. I en transistor kan en svag elektrisk ström eller spänning styra en mycket starkare elektrisk ström, antingen som strömbrytare eller som förstärkare. Transistorer är en tillämpning av halvledarteknik. På en processor för datorer finns det miljoner mikroskopiska transistorer.


Sajter om it & teknik

 • CIO SwedenIt-strategi, affärsnytta och kundrelationer.
 • Cloud MagazineAllt om cloud computing.
 • Computer SwedenDagliga nyheter om it, telekom och affärer.
 • IDG.seDe viktigaste nyheterna från IDGs nyhetssajter.
 • InternetworldAllt om affärer på internet.
 • IT i vårdenMötet mellan vård och it.
 • IT24Affärerna och människorna i it-branschen.
 • M3Sveriges prylsajt
 • MacWorldAllt om Mac, OS X, Iphone och Ipad.
 • PC för AllaSveriges största och mest lästa datortidning.
 • Säkerhet24Mötesplatsen för alla it-säkerhetsansvariga i Sverige.
 • TechWorldFör it-avdelningar, it-chefer och it-proffs.
 • IT.Branschen Sveriges enda branschtidning för IT-återförsäljare.

Andra områden

 • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
 • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
 • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
 • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
 • Studio För dig som producerar ljud och musik.
 • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng