Stäng
Språkwebb
Ordlistan | Frågor och synpunkter | CS språkregler | Språklänkar | Språksamt

» Startsida

OrdlistanA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö #

Sökning på wi-fi

wi-fi - (wireless fidelity) – det vanliga systemet för trådlös data­kommu­nika­tion i hem och på arbets­platser. Har varit i bruk sedan runt år 2000. Wi-fi är en märkning för teknisk utrust­ning som följer standarden 802.11 i någon form, och som är certi­fi­erad av bransch­orga­nisa­tionen Wi-Fi Alliance. Det finns många versioner av wi-fi. Vanligtvis har de senaste högre kapacitet än de tidigare. Alla wi-fi-märkta produkter ska fungera ihop, oavsett leverantör och datorns operativ­system. Även Apples Airport är wi-fi-märkt. – Apple var först med att sälja wi-fi som en konsu­ment­produkt. – Notera: Det tas ofta för givet att wi-fi är detsamma som trådlös internet­anslut­ning. Men i princip är wi-fi en standard för trådlösa lokala nätverk. Ett wi-fi-nät behöver inte vara anslutet till internet, men i praktiken är wi-fi-nät nästan alltid internet­anslutna. – Se också wigig, wi-fi direct och Miracast. – Namnet: Wi-fi anspelar på wireless och hi-fi. – Jäm­för med Mifi, gi-fi, Wimax och super wi-fi. – Se också Eye-fi, Next generation hotspot, li-fi och Widi.


Förekommer i följande beskrivningar:

5g wi-fi - skämtsam benämning på wi-fi-standarden 802.11ac.

5g_ - kommande mobilt nätverk med extremt hög kapacitet. – 5g är efter­­följaren till 4g, och liksom 4g är 5g inte i första hand avsedd för röst­­sam­tal, utan för mobil data­­över­­föring med mycket stor band­­bredd. Hög band­­bredd kräver att radio­­signalerna sänds på mycket hög frekvens. Det blir milli­meter­bandet, alltså frekvenser mellan 30 och 300 giga­hertz. I USA talar man om mmwave. – Den höga frekvensen medför i sin tur att räck­­­vidden blir kort och att signalen blockeras av hinder som väggar och tak. Även dimma och regn kan för­svåra eller stoppa data­­­trafiken. Därför blir 5g-nätet troligen en kom­bi­na­tion av data­­­över­­­föring genom koppar­kabel eller optisk fiber­­kabel som an­sluts till små bas­­­stationer: minst en i varje rum där de behövs. Modellen har kallats för ”mobil­­tele­­foni genom wi-fi”. – Det som följer med från tidigare ge­ne­ra­tioner av mobil­­tele­foni och mobila nät­verk är att nät­verket hela tiden vet var en an­vändare finns, för­­ut­­satt att an­­vänd­a­rens tele­fon (eller annan ut­­­rust­ning med mobil data­­­kom­mu­ni­ka­tion) är på­­slagen. – Bransch­­­orga­ni­sa­tioner för ut­veckling av 5g är NGMN och 5G-PPP. – Ett white­paper om 5g från 5G infrastructure association* släpptes i mars 2015 på Mobile world congress i Barcelona: länk.

[Anmärkning: Namn på två bokstäver är inte sökbara i denna ordlista. Det är därför som det står 5g_ i stället för bara 5g. Ignorera understrecket.]

802.11 - familj av standarder för trådlösa nätverk, fastställda av IEEE. 802.11 är den tekniska standarden bakom wi-fi. - Det finns bland annat 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g till slutet av alfabetet. – Alla 802.11-speci­fika­tioner använder ethernet för att förebygga krockar i nätet. Alla anslutna datorer måste ha ett tråd­löst nät­verks­kort och en antenn (sedan länge inbyggt i alla bär­bara datorer och smarta mobiler), och så behövs en bas­station. Räck­vidden brukar vara några tiotal meter. Flera bas­stationer kan länkas samman (se mesh) så att samma trådlösa nät får täckning i ett stort område. – Under 2001 och 2002 fick tråd­lösa nät baserade på 802.11b stor spridning. De blev ett alternativ till 3g-mobil­telefoni när det gällfr att erbjuda tillgång till snabb trådlös data­kommu­nika­tion på kontor, i hem och på offentliga platser. – 802.11 utan bokstav var en före­­gångare till 802.11b. De två speci­fika­tionerna var kompatibla, men 802.11b och följande versioner är snabbare. Eftersom 802.11 i original­version inte finns längre används siffrorna i stället som ett samlings­­namn för hela 802.11-familjen.

802.11ac - wi-fi med en maximal hastig­het på över en gigabit per sekund. Sänder på frekvensen fem giga­hertz. Räck­vidden är kort – man får kanske bara täck­ning i ett enda rum. Produkter för 802.11ac började säljas våren 2012, men den definitiva stan­darden spikades först senare. Kallas ibland för ”5g wi-fi”. – Läs mer på IEEE:s* webb­sidor (länk).

802.11ad - en mycket snabb typ av wi-fi som bara fungerar på korta avstånd. Mer känd under varu­märket wigig. – Läs också om gi-fi.

802.11af - se super wi-fi.

802.11b - den första mer spridda tekniska specifikationen för trådlösa nät. – 802.11b var den första basen för wi-fi-märk­ningen, senare över­flyglad av 802.11a och följande versioner. – 802.11b sände på frekvensen 2,4 giga­hertz och klarade att sända upp till 11 mega­bit i sekunden. – 802.11b ingick i en familj av speci­fika­tioner för tråd­lösa nät­verk. Närmast var det en vidare­utveck­ling av 802.11 utan bokstav. De två speci­fika­tionerna var kompa­tibla.

802.11n - trådlöst nätverk (wi-fi) som kom efter 802.11g och i praktiken har en kapacitet på högst 150 megabit per sekund. Det är lika snabbt som med en ethernet-kabel. Standarden blev officiell i slutet av 2009, men produkter baserade på den preliminära standarden (draft 802.11n) hade då funnits att köpa sedan 2007. 802.11n använder mimo och andra förbättringar jämfört med 802.11g, vilket i teorin kan ge en bandbredd på 600 megabit per sekund. – Se IEEE:s* webb­sidor (länk).

accesspunkt - (access point) - anslutningspunkt - anslutning till internet eller telenätet; server som ansluter enstaka datorer till ett lokalt nätverk (eller till internet genom ett lokalt nätverk), wi-fi-station med samma funktion; basstation för mobiltelefoni (ansluter telefonerna till det globala telenätet). När det gäller trådlösa datornät kan access point översättas med basstation.

Airdrop - AirDropApples* teknik för trådlös fil­över­föring mellan Mac, Iphone och Ipad. Det fungerar med blue­tooth och wi-fi på upp till ungefär tio meters håll. – Se Apples webb­sidor (länk).

Airhopper - teknik för att stjäla data från smarta mobiler med hjälp av tele­fonernas in­byggda fm-radio. Den israeliska säker­hets­forskaren Mordechai Guri demonstrerade att detta var möjligt i oktober 2014 i ett före­drag på kon­ferensen Malcon 2014 i Denver. Metoden, som är rätt komplicerad, gör att man kan upp­snappa till exempel lösen­ord från en smart mobil, trots att den inte är an­sluten till något nät­verk. Alltså varken till mobil­nätet, wi-fi eller blue­tooth. (Se luftgap.) Metoden fungerar bara på några meters håll och klarar bara 10—20 byte per sekund. – Läs mer i ett press­med­delande från Ben-Gurion-universitetet (länk). Där finns en video och en veten­skaplig artikel.

Airplay - teknik från Apple för trådlös överföring av ljud och bild på nära håll. – Air­play är en sluten teknik som bara används i Apples egen ut­rust­ning och av företag som har köpt licens av Apple. Släpptes 2004 som Airtunes och klarade då bara musik. 2010 bytte det namn till Airplay och klarade då även video. – Air­play konkurrerar med Mira­cast från Wi-fi Alliance och med Widi från Intel. – Se Apples webb­sidor (länk).

Airport - Apples trådlösa nät, ett ut­förande av wi-fi. Airport lanserades 1999 och var det första tråd­lösa nätet för hemma­bruk.

Assisted gps - eller A-gps – system som hjälper mobil­tele­foner att fast­ställa sin posi­tion när gps inte fungerar. Då får tele­fonen i stället mot­sva­rande infor­ma­tion helt eller delvis från mobil­nätets bas­sta­tioner. Assisted gps är sedan länge inbyggt i mobil­tele­foner, och används, förutom av tele­fonens användare, av räddnings­tjänster och andra för att loka­l­isera tele­fonen. – Svå­rig­heter att få data från gps-satel­literna beror på att mot­tagaren måste ha klar sikt till himlen. Moln är inget hinder, men tät skog och höga berg kan blockera signalen helt eller delvis, och man kan inte använda gps under tak. Gps är också rätt lång­samt. Under goda förhållanden kan det ta en halv minut eller mer för gps-mottagaren att räkna ut sin position, men med dålig mottagning kan det ta tio minuter eller mer. Assisted gps kan däremot bestämma mottagarens position på några sekunder. Systemet bygger på ett system av servrar som är anslutet till mobil­nätets bas­stationer. Servrarna hämtar information från gps-satel­literna och vidarebefordrar dem till telefoner med assisted gps. Basstationerna har fri sikt till satelliterna och flyttar sig inte, vilket underlättar beräkningarna. Servrarna kan också avlasta mobil­tele­fonen genom att göra större delen av beräk­ningarna. – Läs också om Wi-fi positioning system.

backscatter - se returspridning och Wi-fi back­scatter.

basstation - (1) – i mobiltelefoni: fast sändare och mottagare som mobil­tele­foner ansluter till. En bas­station består av en styr­enhet som avgör hur sam­talen ska kopplas, en radio­enhet som hanterar trafiken med de anslutna mobil­telefon­erna och antennen. Detta brukar vara monterat på en mast eller, i städer, på en byggnad. Ett mobil­telefon­nät består av många samman­kopplade bas­stationer med täckning­sområden som över­lappar varandra (se cellular). De sam­ordnar anslutningen av telefoner så att ett telefon­samtal inte ska brytas om telef­onen lämnar en bas­stations täcknings­område, till exempel när sam­talet kommer från en bil. I stället lämnar den första bas­stationen auto­matiskt och omärkligt över sam­talet till en annan bas­station som är närmare tele­fonen (se handover. – Se också falsk bas­station;

(2) – motsvarande för trådlösa dator­nät­verk (wi-fi). Bas­stationer för wi-fi kallas oftare för routrar eller access­punkter.

certifiera - (certify) – intyga något som man har be­fogen­­het att in­tyga, att ut­färda certi­fi­kat. När det gäller tekniska speci­­fika­tioner inne­bär certi­­fi­ering att en sär­skild orga­nisa­tion in­­tygar att en pro­dukt upp­­fyller kraven i speci­­fika­tionen. – Ex­empel: wi-fi och Posix. (Se också efter­levnad.) – Inom kryp­tering be­tyder certi­fi­ering att en be­trodd orga­nisa­tion in­tygar att en viss krypterings­nyckel till­hör en viss person eller orga­nisa­tion, se certi­fikat.

Chromebit - en datorpinne som gör att en tv kan användas som dator. Chromebit, som har utvecklats av Google i samarbete med Asus, är en usb-dator. Den ska säljas av Asus under namnet Asus Chrome­bit. Den innehåller alltså en komplett dator, fast utan bildskärm, tangentbord och mus. (En usb-dator.) Den ansluts till en tv med usb, blue­tooth eller wi-fi. Operativ­­systemet är Chrome OS. Den släpps till försäljning sommaren 2015 och kostar då ungefär 100 dollar. – Se Googles blogg (länk, en bit ner på sidan). – Jäm­­för med Cotton Candy och Intel Compute Stick. – Chrome­bit ska inte förväxlas med Chrome­­cast.

Chromecast - dosa från Google för visning av video från dator på tv-skärm. – Chrome­­cast är en liten pinne som ansluts till en hdtv genom hdmi-uttaget. Dator, smart mobil eller surfplatta används som fjärr­kontroll. Det som visas på datorns, tele­fonens eller plattans skärm kan alltså flyttas till tv:ns bild­skärm. Om videon hämtas från källor som är anpassade för Chrome­cast sänds den direkt till Chrome­cast-dosan, och belastar alltså inte apparaten som den valts på. Chrome­cast ansluts till internet genom ett trådlöst nätverk, wi-fi, som alltså måste finnas. Chrome­cast, som delvis påminner om Apple TV, lanserades i augusti 2013. – Jäm­för med Google Nexus Player och Match­stick. – Se Googles webb­sidor. – Chrome­cast ska inte förväxlas med Chrome­­bit.

community network - kooperativt nät, gemenskapsnät – nät som drivs gemensamt av användarna, vanligtvis i en stads­del eller en by. Numera används ofta tråd­lösa nätverk, wi-fi. De kan kopplas ihop från granne till granne, förutsatt att avståndet inte är för långt. (Se mesh-nätverk.) Många användare kan dela på en internet­anslutning genom att trafiken slussas från användare till användare tills det når internet­anslutningen. Ett känt exempel på gemen­samma nät är det ursprungligen spanska guifi.net. – Se också Confine.

Cotton Candy - en komplett dator inbyggd i ett usb-minne. Alltså en usb-dator. Den är utvecklad av norska FXI Tech. Cotton Candy saknar bildskärm och tangentbord och ska när den används anslutas till en vanlig dator (Mac, pc, Linux) eller till fristående bildskärm och tangentbord. Även tv går bra som bildskärm. Men den är komplett i den bemärkelsen att den har processor, arbetsminne, lagringsminne och operativsystem. Den har också trådlös datakommunikation med wi-fi och bluetooth. Cotton Candy är gjord för att man ska kunna ta med sig sin egen dator överallt där man kan disponera en annan dator och för att man ska kunna göra sina personliga data flyttbara utan att behöva lagra dem i webbaserade tjänster. - Se fxitech.com. - Läs också om Byzantium, Haven, Anonym OS, live cd och Tails.

digital nomad - en som an­vänder dator för arbete eller studier, men utan att ha en fast arbets­plats. Digitala nomader sitter på kaféer, biblio­tek och andra offentliga platser. De an­vänder wi-fi eller internet­anslutning genom mobil­nätet. – Kallas också för laptop nomads. – Se också road warrior, wind­shield warrior och wi-fi squatter.

Eye-fi - minneskort med trådlös dataöverföring för kameror. Bilder överförs med wi-fi till en förvald mottagare. Eye-fi är varumärke för produkter från ett företag med samma namn, och namnet anspelar förstås på wi-fi. - Se eye.fi.

fee-fi - avgiftsbelagd wi-fi på kafé eller allmän plats. Fee betyder avgift.


femtobasstation - (femtocell eller small cell) - basstation för mobil­telefoni med kort räck­vidd, avsedd för en enda bostad eller litet företag. Syftet är att ge bättre anslutning till mobil­nätet med större band­bredd i huset. – En femto­bas­station är en liten låda, som en router för tråd­löst internet (wi-fi). Den placeras inomhus och ansluts till en mobil­operatörs nät på samma sätt som ett internet­abonnemang, alltså genom telefonnätet (dsl) eller genom optisk fiberkabel. Kunden anger en eller flera mobiltelefoner som får kommunicera med femto­basstationen när de är inom räckhåll. Endast listade mobil­telefoner får använda femto­basstationen. Kommunikationen mellan mobil­telefon och femto­basstation sker med vanlig teknik för mobil­telefoni, alltså med gsm, 3g eller 4g. – Mobil­telefoni kompletterat med femto­bas­stationer är en typ av heterogena nätverk (hetnet). – För­­delen för operatörerna är dels att femto­bas­stationer avlastar det vanliga mobil­nätet och minskar klagomål på dålig täckning, dels att tekniken gör bred­bands­telefoni till ett alternativ till tråd­löst internet. – Femto­bas­stationer har kommit i bruk från 2009. – Namnet: Syftar på multipel­prefixet femto. – Se bransch­organisationen Small cell forum. – Det finns också mikro­bas­stationer och piko­bas­stationer. – Se också small cell.

Guifi.net - kooperativt trådlöst nätverk från Spanien. – Guifi bygger på att deltagarna ställer upp med noder i nätverket. I det enklaste fallet låter man sin wi-fi-router för­medla trafik till och från andra wi-fi-routrar i närheten (p2p). Det ingår också nät­verks­noder som placerats i kyrk­torn och på andra höga platser. Det finns anslutning till inter­net, och en del av trafiken går genom optisk fiber­kabel. – Guifi startades av i början av 00-talet av Ramon Roca, som ville ge lands­bygden i Katalonien tillgång till internet. Nätverket spred sig snabbt och har nu täckning i stora delar av Katalonien och Valencia, och det finns också Guifi.net i andra delar av världen. Ingen äger Guifi.net, men det finns en stiftelse som slår vakt om grund­tankarna. Varje deltagare bidrar genom att ställa utrustning till för­fogande. Guifi.net är registrerat i Spanien som nät­operatör, och flera kommuner har anslutit sig officiellt. – Namnet: Wifi stavat med gu i stället för w, en vanligt sätt att ändra lånord i spanska språket. – Se guifi.net.

Hiperlan - standard för trådlösa lokala nät, alternativ till det dominerande 802.11 (grunden för wi-fi). Hiperlan-standarden är fastställd av den europeiska standardiseringsorganisationen Etsi. Klarar upp till 54 miljoner bit/s. Dataöverföring sker på en radiofrekvens av 5 gigahertz, alltså mer än fem gånger mer än gsm-mobiltelefoni på 900 megahertz. - Trots att många anser att Hiperlan är tekniskt överlägset 802.11-familjen har det inte fått fotfäste på marknaden, som helt domineras av 802.11.

Hotspot 2.0 - satsning på standarder som ska göra det lika lätt att använda trådlösa datanät (wi-fi) som att använda mobiltelefonnätet. Man ska alltså kunna ansluta sig till ett wi-fi-nät där man befinner sig (en hotspot) utan krångel - all information som behövs för inloggning ska vara lagrad på användarens dator (mobiltelefon, surfplatta) och överföras automatiskt. Det är Wi-Fi Alliance som ligger bakom Hotspot 2.0 och som fastställer specifikationerna för den utrustning som ska användas.


Ibook - officiell stavning iBook – under 1999—2005 namn på Apples* bärbara datorer för kon­su­menter. – Ibook var den första persondatorn som levererades med inbyggt trådlöst nätverk, wi-fi (Apple kallade det för Airport). – Sedan 2005 använder Apple varumärket Macbook i stället för Ibook. – Bär­bara datorer för professionella användare hette först Powerbook, från 2005 Macbook Pro. – Håll i sär den bärbara datorn Ibook och Apples program för e-böcker, Ibooks.

Integrity.st - svensk tjänst för avlyssningsskyddad internet­kom­mu­ni­ka­tion. Drivs av 5 juli-stiftelsen i sam­arbete med inter­net­opera­tören Bahnhof, och lan­se­rades i juni 2012. – All kom­mu­ni­ka­tion från an­vänd­arens dator sker över ett virtu­ellt privat nätverk, vilket innebär att an­vänd­aren kom­mu­ni­cerar med Integrity.st:s server som om hon var an­sluten genom ett lokalt nätverk. (Se också vpn-tunnel.) Integrity.st hanterar sedan trafiken till och från internet. Detta fungerar även om man an­sluter till inter­net genom ett wi-fi-nät i en offent­lig lokal. Allt krypteras. Den som even­tu­ellt av­lyssnar trafiken kan bara se att något skickas, men inte vad det står eller vem som är mot­ta­gare. – En liknande tjänst erbjuds av vpntunnel.com. – Se också ano­nym­i­se­rings­tjänst. – Se integrity.st.

internetkafé - lokal där gästerna mot betalning får använda en internet­ansluten dator. Som namnet visar finns det också servering. – Inter­net­kaféer var vanliga på 1990-talet och 00-talet, när det var svårt att få tillgång till internet utanför hemmet och arbets­platsen. Internet­kaféer an­vänds också för hemlig kommu­nikation, eftersom användaren inte går att spåra längre än till kaféet. Senare har särskilda internet­kaféer blivit mindre vanliga, dels därför att allt fler har tillgång till internet nästan överallt genom mobil­nätet, dels för att vanliga kaféer och andra lokaler ofta till­handa­håller internet­anslut­ning genom wi-fi, och gästerna har med sig egna datorer. – Se också lan-kafé.

Ipad - handhållen pekdator utan tangent­bord (surf­platta) från Apple, först upp­visad i januari 2010. – Ipad består av en platt pek­skärm med all elektronik inbyggd, och med tråd­lös kommu­nika­tion genom wi-fi och, i dyrare modeller, med 3g. En mindre variant, Ipad mini med 7,9-tums bildskärm, kom i november 2012. Och i september 2015 kom Ipad Pro. – Ipad har ett virtuellt tangent­bord, men ett materiellt tangent­bord kan an­slutas. Operativ­systemet, IOS, är en variant av OS X. Pro­gram (appar) som kan köras på Iphone kan i princip också köras på Ipad, men efter­som det är stor skillnad mellan bild­skärmarna är detta inte alltid menings­fullt. Många appar finns i olika versioner för Ipad och Iphone. – Ipad lan­se­ra­des sam­tidigt som Apple startade en tjänst för e-böcker, Ibooks. Ipad är alltså ut­formad för att kunna an­vändas som läs­platta. – Se apple.com/ipad. - Apple stavar namnet iPad, se också pad. Kallas på svenska ibland för padda. – För­växla inte Ipad med musik­spelaren Ipod.

Iriver Story - läsplatta som lanserades i Sverige i februari 2010, ut­veck­lad av det syd­ko­re­anska före­taget Iriver (länk). – Iriver Story visar e-böcker i formatet Epub och klarar dessutom do­ku­ment i alla vanliga format. Den har inbyggd musik­spelare och ett tangent­bord som man kan använda för att göra an­teck­ningar. 2010 kom en version som kan inter­net­an­slutas med wi-fi. Iriver inledde sommaren 2011 ett sam­arbete med Google om e-böcker. – Se Irivers webb­plats (länk). – Fler läsplattor.

Kindle Fire - surfplatta från Amazon, lanserad i september 2011. Kindle Fire har sjutumsskärm och ett Android-baserat operativsystem. Den har trådlös datakommunikation med wi-fi och i nyare versioner även över 4g-nätet. Den kommer med webbläsaren Silk. Se också Kindle och mobiltelefonen Fire. - Mer på Amazon.

license-assisted access - laa – överföring av 4g-kommu­nik­ation delvis genom de fria radio­­frekvenser som används av wi-fi. Det handlar om frekvenser runt fem giga­­hertz. – Syftet med planerna på laa är att avlasta 4g-nätet. Den sista sträckan till abonnenten ska, om möjligt, förmedlas genom särskilda bas­­stationer som sänder på de till­­stånds­fria frekvenserna runt fem giga­hertz, och som har kort räckvidd. (De måste ha kort räckvidd eftersom det är ett villkor för att användning av till­stånds­fria sändare.) De små bas­stationerna ska vara anslutna till det vanliga 4g-nätet. Om abonnentens telefon inte kan nås med laa använder man det vanliga 4g-nätet. – Laa är ett hett ämne i tele­kom­branschen under 2015, men har då ännu inte införts. – Laa påminner om det planerade 5g-nätet såtillvida att 5g också förutsätter ett nät av små basstationer med kort räckvidd. Det påminner också om systemet med femto­bas­stationer (small cells), men femtobasstationer sänder på samma frekvenser som de stora basstationerna. – Laa kallas också för lte-u. – Läs mer på bransch­orga­nisa­tionen LTE-U Forum (länk).

li-fi - teknik för snabb dataöverföring genom belysningen i ett rum. Snabba och för människor omärkliga variationer i ljusstyrkan kodar en dataström som kan uppfångas av sensorer i datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. Det krävs att lamporna är led-lampor. Lamporna kan också förses med sensorer som tar emot utgående meddelanden. Tekniken har flera fördelar jämfört med dataöverföring med radiovågor: synligt ljus är lätt att skärma av och kommunikationen kan därför skyddas mot tjuvlyssning. Synligt ljus påverkar inte heller känslig elektronisk utrustning. – Tekniken har utvecklats av Harald Haas (länk). – Be­teck­ningen li-fi anspelar på light och wi-fi. – Bransch­­organisationen Li-Fi Consortium (länk) grundades 2011 för att utveckla standarder och befrämja spridning av tekniken.

mesh - (1) – nät där varje ansluten enhet kommunicerar med sina närmaste grannar i nätet; de i sin tur kommunicerar med sina grannar, och så vidare. Alltså ett spindel­näts­liknande nätverk. Ordet används mest om trådlösa nätverk, men nät med kablar kan också ha mesh­struktur, till exempel internet. Med­delanden mellan enheter som inte har direkt­förbindelse dirigeras i meshnät från enhet till enhet (se multi­hopp) tills de når mottagaren. Varje enhet fungerar som router och försöker hitta bästa vägen för meddelandena från avsändare till mottagare. Ofta är nätet byggt runt en central server, till exempel kan alla som är anslutna till ett trådlöst mesh­nät­verk dela på en internet­an­slutning. Efter­som antalet grannar som varje enhet kan kommunicera med inte är fixerat kan man relativt enkelt lägga till och ta bort nya enheter i nätet. I så kallade spontana nätverk sker det automatiskt. – Mesh­tekniken utvecklades i USA för militärt bruk, men under 2000-talet har forskare och entusiaster börjat experimentera med wi-fi-baserad mesh som ett billigt sätt att upprätta lokala nätverk och att dela på en bred­bands­anslutning. (Se Roofnet). Ett meshnätverk för mobiler är Firechat. Trådlösa meshnät kallas också för mobile ad hoc networks, mobila adhocnätverk (=spontana nät), förkortat manet. Mesh är ett sätt att strukturera ett datornät, en topologi;

(2) – Terranet Mesh – teknik som gör att mobil­telefoner kan kommunicera direkt med var&andra, utan anslutning till en basstation. Utvecklat av det svenska företaget Terranet, se terranet.se;

(3) – "hönsnät" – grov bild på datorskärm av tre­dimensionellt föremål, uppbyggd av små trianglar: används i konstruktions­arbete och i tre­dimensionella simuleringar i stället för mer detaljerade bilder, eller som grund för mer detaljerade bilder. Kallas även på engelska för wire­frame.

Microsoft Wi-Fi - påstått gratis wi-fi-nätverk för användare av Microsofts Office 365. Påståendena började spridas i juni 2015. – Se microsoftwifi.com.

Mifi - (MiFi) - basstation i fickformat för wi-fi, ansluten till 3g-nätet. En Mifi-enhet är som ett tjockt kontokort och batteridriven. Man kan ansluta upp till fem datorer, mobiltelefoner eller annan utrustning med wi-fi samtidigt trådlöst eller med usb. Mifi-enheten vidarebefordrar sedan trafiken till internet via 3g-nätet. - Mifi lanserades i USA i slutet av 2009 av mobiloperatören Verizon.

Miracast - standard för trådlös överföring av ljud och bild på nära håll. Till exempel från en smart mobil till en tv eller från en bärbar dator till en projektor. – Mira­cast har också funktioner som gör att materialet kan visas utan krångel med inställningar. Standarden är baserad på wi-fi direct, och har fastställts av Wi-fi Alliance. Mira­cast kon­kur­rerar med Apples* Airplay och med Intels* Widi. Mira­cast pre­sen­te­rades 2012. – Se wi-fi.org.

Nest - Nest Labs – amerikanskt företag som utvecklar och till­verkar termo­stater och brandlarm med internet­anslutning. Före­taget köptes av Google i februari 2014. Produkterna ansluts tråd­löst till internet med wi-fi och kan programmeras och övervakas från valfri dator eller smart mobil. De är programmerbara och har förmåga att lära sig användarnas vanor. Nests produkter är för närvarande (december 2014) bara till salu i USA, Kanada och Stor­britannien. Det skulle vara svårt eller omöjligt att få produkter som är köpta där att fungera i andra länder. – Nest grundades 2010 av två före detta Apple-anställda, Tony Fadell och Matt Rogers. Före­taget har huvud­kontor i Palo Alto i Kalifornien. – Se nest.com.

Next generation hotspot - NGH - varumärke för sammankoppling av trådlösa datanät och mobiltelefonnätet. Målet är att en användare med en dator, surfplatta eller mobiltelefon med wi-fi ska kunna logga in med automatik på vilket wi-fi-nät som helst. Wi-fi-nätet ska i sin tur vara anslutet till mobiltelefonnätet. Användaren ska därför kunna bli kopplad till sitt vanliga nätverk var hon än befinner sig.


nätsnyltning - att använda någon annans trådlösa nät­verk utan lov. (Kan lätt för­hindras av ägaren genom att nät­verket skyddas med lösen­ord.) Kallas också för bred­bands­snyltning och snål­surfning. – Se också fraud­band, neighbor­net, war­driving och wi-fi squatter.

nätverk genom eluttag - lokalt datanätverk som använder husets elektriska ledningar för att överföra data. Data går från datorerna till adaptrar, elnätsmodem, som är anslutna till elnätet genom de vanliga eluttagen. Elnätsmodemen matar in signalen i elnätet genom att modulera växelströmmen i nätet. Det påminner om hur dsl använder det vanliga telefonnätet för snabb datakommunikation. Kommunikationen mellan datorn och elnätsmodemet kan ske genom kabel eller trådlöst med inbyggd wi-fi i elnätsmodemet. – Nät­verk genom eluttag fungerar bara innanför husets elmätare. – Det experimenteras också med dataöverföring genom det elektriska distributionsnätet, se bredband genom elnätet.

nätverksadapter - (network adapter, network interface adapter, även network card) - datorns inbyggda anslutning till datornätet: de elektroniska kretsar i datorn som hanterar kommunikationen mellan datorn och nätet. Förr var nätverksadaptern ett särskilt kort, nätverkskortet, numera är nätverksadaptern oftast integrerad i moderkortet. Nyare datorer har också inbyggda nätverksadaptrar för trådlösa nätverk (wi-fi). - Spelkonsoler har nätverksadaptrar för att man ska kunna spela mot andra spelare över nätet.


Onhub - OnHub – wi-fi*-router som har ut­veck­lats av Google* och TP-Link (länk). Den lanserades i augusti 2015 och är utformad för att vara lätt­skött och dekorativ. – Se on.google.com/hub.

platsbaserad accesskontroll - i datasäkerhet: att användarens möjlighet att komma åt viss information styrs av var hon befinner sig. Detta kan användas både för att försvåra dataintrång och annat missbruk av it-system, men också för att under­lätta legitimt arbete. – An­vänd­a­rens plats kan fast­ställas på olika sätt: med gps, med hjälp av wi-fi eller med annan teknik som för­ut­sätter att an­vänd­aren befinner sig i ett bestämt utrymme. Systemet kan också fastställa att användaren inte befinner sig på en viss plats och utgå från det. – Plats­baserad access­kontroll gör det svårare för utom­stå­ende att göra data­intrång, eftersom de van­ligt­vis inte är på rätt plats. Det kan göra det omöjligt att komma åt in­for­ma­tion från en stulen mobil­tele­fon eller dator, även om man har rätt lösen­ord. Och det kan under­lätta arbetet genom att förse an­ställda, till exempel på sjukhus, med relevant in­for­ma­tion beroende på var de befinner sig. – På engelska: location-based access control, för­kortat lbac. – Se också an­vändar­styrd access­kontroll, enhets­baserad access­kon­troll, regelstyrd accesskontroll och roll­styrd access­kon­troll.

PoWiFi - router för batteri­lös användning av mobil­tele­foner genom wi-fi. – PoWiFi bygger på tekniken Wi-fi back­­scatter, som har utvecklats av forskare vid Washington university i Seattle, USA, och visades först upp i augusti 2014. I maj 2015 testades den i fem hem i USA. Den trådlösa driften fungerade utmärkt, utom i ett av de fem hemmen där wi-fi-nätverkets kapacitet för­sämrades. – Tek­niken beskrivs i en teknisk artikel (länk) och på universitetets webbplats (länk). – På­pe­kande: I vissa medier har det talats om att PoWiFi används för trådlös laddning. Det kan vara en över­drift. Tekniken används för att driva mobiltelefoner som saknar batteri, och som inte är anslutna till elnätet. De kan ta emot och sända kommu­nika­tion genom wi-fi. Huru­vida effekten räcker för att ladda deras batterier är en annan fråga.

Project Fi - Googles eget mobilnät, som kombi­nerar wi-fi och mobil­telefoni. Det pre­sen­te­rades i april 2015. Google Fi inne­håller flera nyheter:

* kunderna kan ringa genom wi-fi-nätet (se wi-fi calling). Man kan alltså ringa även om där det inte finns mobil­täckning, bara man i stället har wi-fi. Man slår ett telefon­nummer som vanligt, och samtalet kopplas auto­ma­tiskt från en server på internet till tele­nätet;

* samtalen kopplas till det mobil­nät som har bäst täckning (förut­satt förstås att det finns flera till­gäng­liga). Google sam­arbetar med flera operatörer;

* kundens telefonnummer ”flyttas upp i molnet”. Ett samtal till kundens mobil­tele­fon­nummer kan lika gärna kopplas till kundens dator eller surf­platta, förut­satt att de är anslutna till internet. Det behövs inget sim-kort.

– Google har inget eget nät av bas­stationer för mobil­tele­foni, utan sam­arbetar med Sprint och T-Mobile i USA. Project Fi är tills vidare bara till­gäng­ligt i USA. Avgiften är 20 dollar i månaden för samtal och sms och 10 dollar per gigabyte datatrafik. – Pro­ject Fi kallas också för ”Google Fi”. – Se fi.google.com.

Proxyham - teknik för ospårbar kommunika­tion på internet. – Proxy­ham för­svårar spårning genom att använda radio­teknik med en räck­vidd på upp till flera kilometer för att ansluta användarens dator till internet. Användaren behöver ansluta en särskild radio­sändare och mot­tagare (sänd­tagare) till sin dator. Den sändtagaren kommu­ni­ce­rar på fria radio­frekvenser med en annan sänd­tagare, som kan placeras var som helst där det finns ström och en internet­anslut­ning genom wi-fi. Den kan placeras i smyg på ett kafé, ett bibliotek eller en skola. Om någon försöker spåra användaren kommer spåraren till den utpla­ce­rade sänd­tagaren, men efter det blir det svårt att hitta den verkliga användaren. – Proxy­ham har utvecklats av den ameri­kanska säker­hets­kon­sulten Ben Caudill (länk), och visas upp på säker­hets­konfe­rensen Defcon i augusti 2015. – Proxy­ham är ingen produkt. Man kan däremot bygga en Proxyham själv enligt ritningar som publiceras efter pre­sen­ta­tio­nen på Defcon. Kompo­nen­terna, bland annat miniatyr­datorn Rasp­berry Pi, uppges kosta runt 200 dollar. – Jäm­för med svart­kast.

radio - strikt tekniskt: överföring av information med elektromagnetiska vågor. I den betydelsen räknas inte bara "vanlig" radio (rundradio) som radio, utan också tv-sändningar, mobiltelefoni, wi-fi och bluetooth.

- Vardagligt och juridiskt: rundradio, alltså schemalagda utsändningar av program som kan tas emot av alla som har den utrustning som behövs. När Sveriges Radio sänder sina program över internet samtidigt som de sänds i etern är det alltså fortfarande radio i denna betydelse. När man lyssnar på radioprogram i efterhand över internet är det däremot inte radio i denna betydelse.

Sajter om it & teknik

Andra områden

  • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
  • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
  • Lag & rättRegler och verktyg för miljöproffs.
  • MiljöaktuelltHållbar utveckling för proffs och beslutsfattare.
  • Studio För dig som producerar ljud och musik.
  • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng